Iregszemcse község képviselő testületének 5/2010 (IV.1.) önkormányzati rendelete

a családi eseményekhez kapcsolódó rendezési és szervezési szolgáltatások díjtételeinek megállapításáról

Hatályos: 2010. 04. 01- 2017. 06. 14

Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a családi események szolgáltatási díjairól az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya Iregszemcse Község közigazgatási területén történő házasságkötési eljárásai, és jubileumi házassági fogadalom, névadó szertartás (továbbiakban: családi esemény) társadalmi megünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

II. A házasságkötés lebonyolítása és szolgáltatási díjai


2. §


Díjfizetési kötelezettség


(1) A családi esemény megrendezése során ingyenes alapszolgáltatás az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése hivatali munkaidőben (jogszabályban rögzített hivatalos szöveg és eljárás), továbbá az alábbi szolgáltatások:

  • házasságkötés esetén ünnepi beszéd, zeneszolgáltatás, gyűrűhúzás dísztálca biztosításával, az összetartozást jelképező gyertyagyújtás (hozott gyertyával), szülőköszöntő (hozott virággal), pezsgős koccintás (hozott pezsgővel);
  • névadás esetén ünnepi beszéd, zeneszolgáltatás, pezsgős koccintás (hozott pezsgővel);
  • jubileumi házassági fogadalom esetén ünnepi beszéd, zeneszolgáltatás, pezsgős koccintás (hozott pezsgővel);

(2) Amennyiben a családi esemény megrendezése során az (1) bekezdésében meghatározott alapszolgáltatásán túli szolgáltatásra tartanak igényt, a szolgáltatásért az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatási díjat kell fizetni.

(3) A családi esemény megrendezése során az 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatási alapdíjat minden esetben meg kell fizetni.

(4) A családi események bejelentésekor, a térítési díj ellenében végzett szolgáltatásokat és azok díjtételeit a Polgármesteri Hivatal (anyakönyvvezető) és a szolgáltatást igénybe vevő között – az erre rendszeresített – megrendelőlapon 3 példányban kell rögzíteni, melyet a szolgáltatást igénylővel alá kell íratni.

(5) A díjat a megrendelést követő 8 napon belül ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal házipénztárában vagy a rendelkezésre bocsátott készpénz-átutalási megbízáson kell befizetni, amelyről az igénylőt tájékoztatni kell.

(6) Ha a megrendelőnél olyan rendkívüli esemény következik be, amely miatt a családi eseményt lemondani kénytelen, a Polgármesteri Hivatalt erről azonnal köteles értesíteni, amelyet a megrendelőnek írásban is meg kell erősítenie. A befizetett szolgáltatási díj kérelemre, a családi esemény tervezett időpontja előtt legfeljebb 3 nappal történő lemondása esetén téríthető vissza. A befizetett szolgáltatási díj visszafizetése iránt a Polgármesteri Hivatal intézkedik.

3. §


Hivatalos helyiségen kívüli házasságkötés


(1) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségen kívül történő közreműködését Iregszemcse Község Jegyzőjétől írásban, a kérelem indokolásával, és az általános tételű közigazgatási eljárási illeték egyidejű lerovásával kell kérni.

(2) A szertartást megrendelők az anyakönyvvezető hivatalos helyiségén kívül történő közreműködéséért az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjat kötelesek megfizetni, a Polgármesteri Hivatal pénztárába, vagy a rendelkezésre bocsátott készpénz-átutalási megbízáson, legkésőbb a szertartást megelőző 5. munkanapon.

(3) Nem kell megfizetni az (2) bekezdés szerinti díjat, ha a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasuló személyi szabadságában korlátozott, vagy mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt számára különös erőfeszítéssel járna az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében megjelenni.

4. §


A házasságkötés és a családi esemény lebonyolításáért járó díjazás


(1) A házasságkötés és a családi esemény lebonyolításáért az anyakönyvvezetőnek és segítőjének alkalmanként az alábbi költségtérítés jár:

  • Anyakönyvvezető: hivatali helyiségben tartott szertartás esetén 5.000.-Ft, hivatalos helyiségen kívüli házasságkötés esetén 10.000.-Ft,
  • Segítő: 5.000.-Ft,
  • Versmondó: 1.000.-Ft.

(2) Az anyakönyvvezetőt formaruha használati díj illeti meg, melynek összege 25.000.-Ft/év.

5. §


Záró rendelkezések


(1) E rendelet 2010. április 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követően megrendezett családi események során kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
                 Süvegjártó Csaba                                                                Fata Istvánné

                    polgármester                                                                         jegyző

Mellékletek