Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010 (IX.20..) önkormányzati rendelete

a 10/2006. (VIII.10.) sz. Ök. rendelettel módosított, a helyi építési szabályzatról szóló 9/2004.(VI.11.) Ök. rendelet módosításáról

Hatályos: 2010. 10. 20- 2016. 07. 19

Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2010. (IX.20.) rendelete


a 10/2006. (VIII.10.) sz. Ök. rendelettel módosított,

a helyi építési szabályzatról szóló 9/2004.(VI.11.) Ök. rendelet módosításáról


Győrújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében a következő rendeletet alkotja:


Jelen rendeletével módosítja a 10/2006. (VIII.10.) Ök. rendeletét (továbbiakban: R.).

Jelen rendelet hatályba lépésével az R.

 1. SZ-J1 jelű, 0544 munkaszámú, Szabályozási terv módosítása
 2. SZ-J2 jelű, Rp.I.142-2 munkaszámú, Szabályozási és övezeti helyszínrajz II.

(külterület)

című mellékletein a jelen rendelet mellékletét képező

 1. SZ-J1/M jelű, Rp.I.142-5 munkaszámú, Szabályozási és övezeti helyszínrajz I. (belterület) és
 2. SZ-J2/M jelű, Rp.I.142-5 munkaszámú, Szabályozási és övezeti helyszínrajz II. (külterület)

című terveken módosítással érintett területként lehatárolt területekre vonatkozó szabályozást át kell vezetni, egyúttal ezen mellékletek munkaszámát Rp.I.142-5-re kell változtatni.


1.§


Az R. 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


2.§


Megalkotja a helyi építési szabályzatról szóló rendeletét és elrendeli annak alkalmazását.

A rendeletet

 1. az SZ-J1 jelű, Szabályozási terv módosítása című (továbbiakban: SZ-J1 terv), Rp.I.142-5 munkaszámú és
 2. az SZ-J2 jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz II. (külterület) című (továbbiakban: SZ-J2 terv), Rp.I.142-5 munkaszámú

tervlapokkal, mint mellékletekkel együtt kell alkalmazni.”2.§


(1) Az R. 3.§-ának (1) bekezdésében az „SZ-J1/m” szövegrésze helyébe az „SZ-J1”szöveg lép.


(2) Az R. 3.§-ának (2) bekezdésében az „SZ-J1/m” szövegrésze helyébe az „SZ-J1”szöveg lép.3.§


(1) Az R. 4.§-ának (3) bekezdésében az „SZ-J1/m” szövegrésze helyébe az „SZ-J1”szöveg lép.


(2) Az R. 4.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a (4)-(5) bekezdésének számozása (5)-(6)-ra változik:


„(4) A nem telekhatáron vezető övezeti határvonal által érintett építési telek az övezeti határvonal által jelölt, tervezett telekmegosztás végrehajtása nélkül is beépíthető, amennyiben a helyi építési szabályzat egyéb előírásainak megfelel. A beépíthetőségnél a telek övezeti határvonallal leválasztott telekrésze nem vehető figyelembe. Az építési hely hátsókerti határát az övezeti határvonaltól kell számítani.”4.§


(1) Az R. 5.§-ának (1) bekezdésében az „SZ-J1/m” szövegrésze helyébe az „SZ-J1”szöveg lép.


(2) Az R. 5.§-ának (3) bekezdésében az „SZ-J1/m” szövegrésze helyébe az „SZ-J1”szöveg lép.


(3) Az R. 5.§-ának (4) bekezdése törlésre kerül.


(4) Az R. 5.§ (5) bekezdésének a) és c) pontjában az „SZ-J1/m” szövegrésze helyébe az „SZ-J1”szöveg lép.


(5) Az R. 5.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:


„(6) Magánút a gazdasági terület és a különleges terület, bányaterület építési övezet, valamint az erdőterület, mezőgazdasági terület és vízgazdálkodási terület övezetben alakítható ki. Magánút létesítése esetén annak területére vonatkozóan az építési övezetre, övezetre előírt legkisebb telekterület szabályait nem kell alkalmazni. A magánút legkisebb szélessége – amennyiben az övezeti előírás, vagy az SZ-J1, SZ-J2 terv másként nem rendelkezik – 12 m.”5.§


Az R. 6.§-ának (2) bekezdésében az „SZ-J1/m” szövegrésze helyébe az „SZ-J1”szöveg lép.6.§


(1) Az R. 7.§-ának (1) bekezdésében az „SZ-J1/m” szövegrésze helyébe az „SZ-J1”szöveg lép.


(2) Az R. 7.§-ának (2) bekezdésében az „SZ-J1/m” szövegrésze helyébe az „SZ-J1”szöveg lép.


(3) Az R. 7.§-ának (6) bekezdésében az „SZ-J1/m” szövegrésze helyébe az „SZ-J1”szöveg lép.7.§


Az R. 8.§-ának (5) bekezdése törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a (6) bekezdésének számozása (5)-re változik.8.§


Az R. 10.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Helyi egyedi védelem


a) A helyi egyedi védelem alatt álló építmények felsorolását a 2. számú függelék tartalmazza.


b)    A helyi védelem alatt álló építmények helyreállításánál, átalakításánál és bővítésénél:

ba) A védett épületek jellegzetes tömegét, formáját, eredeti arányaiban kell fenntartani. Bővítés csak úgy végezhető, ha a meglévő és az új épülettömegek arányai, formái, anyaghasználata illeszkednek egymáshoz.


bb) A védett épületnek a közterületről látható homlokzatán – amennyiben az az eredeti állapotot őrzi – nem változtatható meg:

1) a homlokzat felületképzése

2) a homlokzat vízszintes és függőleges tagoló elemei

3)    a nyílászárók elhelyezése, mérete és formája, keretezése, jellegzetes szerkezete, anyaga, az ablakok osztása

4) a tornác kialakítása


bc) Az alaprajzi elrendezés – különösen a fő tartószerkezetek, főfalak, belső elrendezés elemei –, valamint a meghatározó építészeti részletek és szerkezetek megőrzendők


c) A helyi védelem alatt álló épületek közterületről látható homlokzatán a nem az eredeti állapotot őrző elemek megváltoztatása abban az esetben lehetséges, amennyiben igazoltan az átalakítással az eredeti formavilághoz közelebbi állapot jön létre.


d) A helyi védelem alatt álló építménynek és telkének használata a védett értéket nem veszélyeztetheti.


e) Helyi védett építményre bontási engedély kiadása csak rendkívül indokolt esetben részletes felmérési- és fotódokumentáció készítése, valamint a helyi védelem feloldása után lehetséges.”9.§


Az R. 11.§-ának (1) bekezdésében az „SZ-J1/m” szövegrésze helyébe az „SZ-J1”szöveg lép.10.§


(1) Az R. 13.§ (1) bekezdése a) pontjának hulladékudvar alpontja törlésre kerül.


(2) Az R. 13.§ (2) bekezdésének b) pontja kiegészül a következő rendelkezéssel:


„Természetközeli terület              Tk”11.§


Az R. 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„Az övezeti jel értelmezése

14.§


 
beépítési mód

(oldalhatáron álló,

megengedett legnagyobb

legkisebb kötelező

zöldfelület %

terület-felhasználási    szabadonálló)

beépítettség %

elem


kialakítható

kialakítható

kialakíthatómegengedett legnagyobb építménymagasság (m)


legkisebb

építési

telekszélesség

(m)

legkisebb-legnagyobb

építési

telekmélység (m)

legkisebb

építési

telekterület

(m2)


12.§


Az R. 15.§ (6) bekezdésében a „legkésőbb az épületek használatba vételéig” szövegrész törlésre kerül.
13.§


(1) Az R. 16.§ (4) bekezdésének , övezeti jelei és övezeti előírásai törlésre kerülnek.


(2) Az R. 16.§ (4) bekezdése  jelű övezetének építési hely övezeti előírásai helyébe a következő rendelkezés lép:Lf     O   30/50

        4,5   -/-/750

Az építési    hely

elhelyezkedése tömbönként


 oldalhatáron álló


(3) Az R. 16.§ (4) bekezdésének övezeti előírásai kiegészülnek a következő rendelkezéssel:Lf     O   30/50

        4,5   -/-/600

Az építési    hely

elhelyezkedése tömbönként


 oldalhatáron álló


Beépíthetőség

legnagyobb beépítettség /%/


30%


legkisebb zöldfelület /%/

50%


Épület

legnagyobb építménymagasság /m/


4,5 m


szélesség /m/

-

Telekalakítás

mélység /m/

-


telekméret /m2/

600 m2
14.§


(1) Az R. 17.§ (2) bekezdésének övezeti előírásai kiegészülnek a következő rendelkezéssel:Lke     O   30/50

        4,5   18/30-35/600

Az építési    hely

elhelyezkedése tömbönként

 oldalhatáron álló


Beépíthetőség

legnagyobb beépítettség /%/


30%


legkisebb zöldfelület /%/

50%


Épület

legnagyobb építménymagasság /m/


4,5 m


szélesség /m/

18,0 m

Telekalakítás

legkisebb-legnagyobb mélység /m/

30,0 m

35,0 m


telekméret /m2/

600 m2

Egyéb


Az övezet telkein, ahol az SZ-J1 terv jelöli, 8,0 m széles, háromszintes (alacsony cserje, magas cserje, fa) takaró-védőfásítást kell létrehozni és fenntartani.

Az övezet II. ütembe sorolt telkein a terület-felhasználás feltétele a terület vízrendezésének megoldása.


(2) Az R. 17.§ (2) bekezdésének övezeti jele és övezeti előírása törlésre kerül.15.§


Az R. 18.§ (4) bekezdésében a „legkésőbb az épületek használatba vételéig” szövegrész törlésre kerül.16.§


Az R. 19.§-ának (5) bekezdésében az „SZ-J1/m” szövegrésze helyébe az „SZ-J1”szöveg lép.
17.§


(1) Az R. 22.§. (1) bekezdésének a) pontja törlésre kerül.


(2) Az R. 22.§-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:Gksz    SZ     30/50

            6,0  -/-/2000

Gksz  Út

Az építési hely

elhelyezkedése

határai:

előkert /m/

oldalkert /m/

hátsókert /m/

szabadonálló


5,0 m, vagy SZ-J1 terv szerint

5,0 m, vagy SZ-J1 terv szerint

8,0 m, vagy SZ-J1 terv szerint


Beépíthetőség

legnagyobb beépítettség /%/


30%


legkisebb zöldfelület %


50%


Épület

legnagyobb építménymagasság /m/


6,0 m


Legkisebb

szélesség /m/

-


kialakítható

mélység /m/

-


telekméretek

telekméret /m2/

2000 m2


EgyébA gazdasági telkek kiszolgáló útjának övezete.

A kiszolgáló út csak az SZ-J1 terven jelölt helyen és szélességgel alakítható ki.(3) Az R. 22.§ (3) bekezdésében a „legkésőbb az épületek használatba vételéig” szövegrész törlésre kerül.


(4) Az R. 22.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:


„(6) A kereskedelmi, szolgáltató terület telkein, ahol az SZ-J1 terv jelöli takaró-védőfásítást kell létrehozni és fenntartani. A védőfásítás háromszintű növényzetből álljon – alacsony cserje, magas cserje, lombos fa és fenyő vegyesen –, tömör zárású legyen. A fásítás 40%-át őshonos fa és cserje fajok alkossák.”18.§


(1) Az R. 23.§ (1) bekezdésének hulladékudvar alpontja törlésre kerül.


(2) Az R. 23.§-ának (6) bekezdése törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a (7) bekezdés számozása (6)-ra változik.
19.§


(1) Az R. 24.§-ának (2) bekezdésében az „SZ-J1/m” szövegrésze helyébe az „SZ-J1”szöveg lép.


(2) Az R. 24.§ (3) bekezdésében az „SZ-J1/m” szövegrész helyébe az „SZ-J1” szöveg, az „SZ-J2/m” szövegrész helyébe az „SZ-J2” szöveg lép.


(3) Az R. 24.§-ának (2) bekezdése a következő a) alponttal egészül ki:


„a) az SZ-J1 terven KÖuP30 jellel jelölt övezet területéről az övezettel határos lakótelkek megközelíthetőek.”20.§


Az R. 26.§-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Erdőterület a földhivatali ingatlan-nyilvántartási térképen erdőként nyilvántartott, valamint az SZ-J1 és SZ-J2 terveken akként jelölt terület.”21.§


Az R. 27.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Vízgazdálkodási terület az SZ-J1 és SZ-J2 terveken  V  jellel jelölt terület.”22.§


Az R. a következő 29/A.§-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:


„Természetközeli terület

29/A.§
 

(1) Természetközeli terület az SZ-J1 terven Tk jellel jelölt terület.


(2) A természetközeli területen épületet elhelyezni nem lehet.”23.§


Az R. 31.§-a törlésre kerül.
24.§


Az R. a következő 31.§-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:


„A lakóterület-fejlesztés ütemezési előírásai:

31.§


(1) Az SZ-J1 terven I., II. ütem jellel jelölt lakóterületeken:

 1. telket alakítani és a telket beépíteni először az I. ütem jellel jelölt területeken lehet
 2. a II. ütem jellel jelölt terület felhasználása addig nem kezdődhet el, amíg az I. ütemben maximálisan kialakítható telkek legalább 50%-a be nem épült.”25. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
Bognár József                        Takács Ádám

 polgármester                              jegyző


Kihirdetési záradék


A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hivatalának hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.


Győrújfalu, 2010. szeptember 20.


Takács Ádám

jegyző


2. számú függelék a …/2010. (…) önkormányzati rendelethez


Helyi egyedi védelem 


Helyi egyedi védelemmel érintett építmények:


 1. római katolikus templom (108 hrsz.)
 2. feszület a katolikus templom mellett (108 hrsz.)
 3. emlékoszlop a katolikus templom bejáratánál (108 hrsz.)
 4. evangélikus templom (172/1 hrsz.)
 5. millenniumi kereszt (116/20 hrsz.)
 6. világháborús emlékmű, 111/4 hrsz.
 7. feszület a katolikus temetőben (145 hrsz.)
 8. lakóépület a Rákóczi út mentén, 58 hrsz.