Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

az avar- és a kertihulladék-égetés szabályairól

Hatályos: 2016. 12. 01

Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdése és a 48. § (3) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 11. §-ában foglaltakra, az avar és kerti hulladék kezeléséről, valamint a tarlóégetés szabályairól az alábbi rendeletet alkotja meg:

I. Fejezet


A rendelet célja


1. §


A rendelet célja Fertőszéplak község levegőjének védelme, tisztaságának megőrzése, az emberi egészséget veszélyeztető és jelentős környezetkárosítással járó légszennyezés megakadályozása.


A rendelet hatálya


2. §


A rendelet hatálya Fertőszéplak község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok


3. §


(1) Az avart és a kerti hulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani, illetve megsemmisíteni.

(2) Az avar és kerti hulladék közterületen történő égetése, illetve megsemmisítése tilos.

(3) Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése kizárólag október 1. – március 31 közötti időszakban engedélyezett. Az égetés befejezését követően a tűzgyújtó-helyet azonnal vízzel le kell locsolni, füstölögtetés tilos.

(4) Vasárnap és ünnepnapon tilos a hulladékok égetése.

(5) Égetéssel háztartási (kommunális) hulladék nem semmisíthető meg.

(6) Szeles időben és a rendeletben meghatározott időszakon kívül szabad téren tilos a tűzgyújtás.

(7) Az avar és kerti hulladék csak teljesen száraz állapotban égethető el. Tilos a vizes, félszáraz hulladék égetése.

(8) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait.

(9) Az avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen lehet elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Égetni a szomszédos telken lévő épületektől 10 m-en belül, saját telken lévő épülettől 5 m-en belül tilos.

(10) Az égetés során a keletkező hő élő növényzetet, fát nem károsíthat.

(11) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.

(12) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni.

IV. Fejezet


4. §


V. Fejezet


Záró rendelkezések


5. §


Ezen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.                             Bozsvári István                                                                                     Raczkó Árpád

                              polgármester                                                                                             jegyző
A rendelet kihirdetve 2010. július 14.
                                                                                                                                                  Raczkó Árpád

                                                                                                                                                        jegyző