Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről

Hatályos: 2011. 04. 28- 2017. 02. 17

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. §. (1) bekezdésében, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §


E rendelet hatálya a Nyírábrány Nagyközség közigazgatási területén megkötendő házasságokra terjed ki.


A hivatali munkaidőn kívül és a külső helyszínen történő házasságkötés

2. §


(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.


(2) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.


3. §


(1) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.


(2) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.


(3) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által választott helyszínen szemlét tart, melyről feljegyzést készít és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.


4. §


A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért fizetendő díjakat és az anyakönyvvezető díjazását e rendelet melléklete állapítja meg.


Záró rendelkezések

5. §


(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.


(2) Ez a rendelet 2011. április 28-án lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Mellékletek