Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (III.28.) önkormányzati rendelete

a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról

Hatályos: 2024. 03. 01

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (III.28.) önkormányzati rendelete

a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról

2024.03.01.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének e) pontjában, valamint 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. §2 Bölcsődékben biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja (nyersanyag-norma):

a)3 négyszeri étkezés igénybevétele esetén: 840 Ft/nap/fő,

b)4 reggeli igénybevétele esetén: 168 Ft/nap/fő,

c)5 tízórai igénybevétele esetén: 83 Ft/nap/fő,

d)6 ebéd igénybevétele esetén: 420 Ft/nap/fő,

e)7 uzsonna igénybevétele esetén: 168 Ft/nap/fő.

2. §8 Óvodákban biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja (nyersanyag-norma):

a)9 háromszori étkezés igénybevétele esetén: 737 Ft/nap/fő,

b)10 tízórai igénybevétele esetén: 108 Ft/nap/fő,

c)11 ebéd igénybevétele esetén: 521 Ft/nap/fő,

d)12 uzsonna igénybevétele esetén: 108 Ft/nap/fő.

3. § (1)13 Általános iskolákban, középiskolában biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja (nyersanyag-norma):

a) háromszori étkezés igénybevétele esetén:

aa)14 általános iskola alsó-felső tagozat: 933 Ft/nap/fő,

ab)15 középiskola 7. és 8. évfolyam: 933 Ft/nap/fő,

ac)16 középiskola 9. évfolyamtól: 950 Ft/nap/fő,

b) tízórai és ebéd igénybevétele esetén:

ba)17 általános iskola alsó-felső tagozat: 822 Ft/nap/fő,

bb)18 középiskola 7. és 8. évfolyam: 822 Ft/nap/fő,

bc)19 középiskola 9. évfolyamtól: 840 Ft/nap/fő,

c) egyszeri étkezésnél (csak ebéd), továbbá az anyagcsere-betegségben szenvedő gyermekek speciális étkezésének (csak ebéd) igénybevétele esetén:

ca)20 általános iskola alsó-felső tagozat: 690 Ft/nap/fő,

cb)21 középiskola 7. és 8. évfolyam: 690 Ft/nap/fő,

cc)22 középiskola 9. évfolyamtól: 708 Ft/nap/fő,

d) ebéd és uzsonna igénybevétele esetén:

da)23 általános iskola alsó-felső tagozat: 801 Ft/nap/fő,

db)24 középiskola 7. és 8. évfolyam: 801 Ft/nap/fő,

dc)25 középiskola 9. évfolyamtól: 818 Ft/nap/fő.

(2)26

(3)27

3/A. §28 (1) A személyi térítési díj megállapítása az 1-3. § szerinti napi intézményi térítési díj általános forgalmi adóval növelt összegének, és az igénybe vett étkezések számának, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. §-ban megjelölt normatív kedvezmények figyelembevételével történik.

(2) A személyi térítési díj a Budaörs Város Önkormányzata pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében meghatározott további kedvezmények figyelembevételével tovább csökkenthető.

4.  §29

5. § (1)30

(2)31 Bölcsődékben dolgozó alkalmazottak étkezésének térítési díja a felnőtt élelmezés nyersanyag-normája: ebéd 848 Ft/nap/fő.

(3)32 Óvodákban dolgozó alkalmazottak étkezésének térítési díja a felnőtt élelmezés nyersanyag-normája:

a)33 ebéd igénybevétele esetén: 773 Ft/nap/fő

b)34 háromszori étkezés igénybevétele esetén: 1015 Ft/nap/fő.

6. § (1) A Budaörs Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban a vendégétkezés térítési díját a szolgáltató, az intézményvezetővel történt megállapodás (szerződés) alapján állapítja meg.

(2)35

6/A. §36 (1) Az évközi tanítási szünetekben, illetve a nyári szünetben

a) az önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő, állami vagy egyházi fenntartású iskolával, vagy

b) az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, az a) pontba nem tartozó iskolával

tanulói jogviszonyban álló, első-nyolcadik osztályos tanulók részére az iskolában megszervezett napközbeni ellátás keretében az Önkormányzat által biztosított – déli meleg főétkezést (ebéd), valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést magába foglaló – étkeztetés tekintetében a 3. § (1) bekezdés a) pontjának aa)-ab), b) pontjának ba)-bb), c) pontjának ca)-cb), illetve d) pontjának da)-db) alpontjában meghatározott intézményi térítési díjak irányadók azzal, hogy a nyári szünet központi ügyeletének (napközis tábor) időtartama alatt kizárólag napi háromszori étkezés igényelhető.

(2) A személyi térítési díj megállapítása az (1) bekezdés szerinti napi intézményi térítési díj általános forgalmi adóval növelt összegének, és az igénybe vett étkezések számának figyelembevételével történik, azonban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény intézményi gyermekétkeztetés tekintetében irányadó 21/B. §-ban, valamint a Budaörs Város Önkormányzata pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 27. §-a megjelölt normatív kedvezmények kizárólag az évközi tanítási szünetekben érvényesíthetők.

(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a, valamint a Budaörs Város Önkormányzata pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 30. §-a alapján szünidei gyermekétkeztetésre jogosult tanuló az (1) bekezdés szerinti napközbeni ellátás keretében a részére ingyenesen biztosított déli meleg főétkezésen túl a kisétkezések igénybevétele esetén 100%-os mértékű étkeztetési díjkedvezményre jogosult.

7. § E rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba, a hatálybalépéssel egyidejűleg a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 28/2008. (IV. 29.) ÖKT rendelet és a módosításáról szóló 40/2008. (IX. 16.) valamint az 5/2011. (II. 04.) ÖKT rendelet hatályát veszti.

8. §37 E rendeletnek a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelet által módosított 1-2. §-ában, 3. § (1) bekezdésében és 5. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat 2021. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

1

A bevezető a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § a) pontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a) pontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § b) pontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § b) pontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § c) pontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § c) pontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § d) pontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § d) pontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § e) pontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § e) pontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § e) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. § a) pontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § f) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § b) pontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § g) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § c) pontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § c) pontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § h) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. § d) pontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § d) pontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § i) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (1) bekezdése a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

14

A 3. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § j) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 3. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § k) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 3. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § l) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 3. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § m) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § n) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 3. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § o) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § p) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 3. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § q) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 3. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § r) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 3. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § s) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 3. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § t) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 3. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § u) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 3. § (2) bekezdése a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdését a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 3. § (3) bekezdését a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 3/A. §-t a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

29

A 4. §-t a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

30

Az 5. § (1) bekezdését a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 8. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

31

Az 5. § (2) bekezdése a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § v) pontja szerint módosított szöveg.

32

Az 5. § (3) bekezdése a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

33

Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § w) pontja szerint módosított szöveg.

34

Az 5. § (3) bekezdés b) pontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdés b) pontja a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § x) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 6. § (2) bekezdése a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdése a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdését a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

36

A 6/A. §-t a Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 7. §-a iktatta be.

37

A 8. §-t a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.