Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről

Hatályos: 2014. 01. 01- 2014. 01. 15


A temetőkről és a temetkezésről szóló módosított 1999. évi XLIII. törvény 40. §, 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 2.49. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 3.4. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi és Jogi Bizottság, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében illetékes Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések


1. § (1) A Rendelet hatálya kiterjed a Tiszavasvári Város közigazgatási területén működő köztemetőre.
(2) A városi köztemető helye: Tiszavasvári, Vörösvári úton található tiszavasvári 057 hrsz-ú temető, ravatalozó, üzlet, gazdasági épület megnevezésű ingatlan.
(3) Tiszavasvári Város közigazgatási területén köztemető létesítése és bővítése Tiszavasvári Város Önkormányzata feladata.

2. § (1) A köztemetőt fenntartó önkormányzat a temető üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik.
(2) A temetőnek és létesítményeinek mindenkor alkalmasnak kell lenni temetési tevékenység lebonyolítására. Ennek érdekében a temető üzemeltetője köteles a ravatalozó és hűtőberendezése állandó, megfelelő üzemképes állapotban tartásáról gondoskodni.
(3) A temetőre vonatkozó díjak mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.

2/A. § (1) Tiszavasvári Város Önkormányzata szociális temetés céljára koporsós temetések esetén a köztemető I/2. parcelláját jelöli ki.
(2) Tiszavasvári Város Önkormányzata szociális temetés céljára urnás temetések esetén a köztemető I/2. parcelláját jelöli ki.

II. Fejezet
A temető létesítményei


3. § (1) A temető működését az alábbi infrastrukturális feltételek biztosítják:
a) Ravatalozó (megfelelő technikai kiépítettséggel, pl.: halotthűtő berendezéssel, illemhellyel, irodával stb.)
b) Közműhálózatok:
ba) úthálózat,
bb) ivóvízhálózat (vízvételi lehetőség kifolyóról, sírgondozáshoz szükséges vízhasználattal együtt),
bc) villamos-energia.
c) hulladékgyűjtő edényzet,
d) temetői kerítés
(2) A ravatalozó épületében, elkülönítetten – boncoló helyiségcsoport áll rendelkezésre, melyet a szükséges hatósági engedélyek beszerzése esetén igénybe lehet venni.
(3) A gépjárművek várakozására szolgáló hely a köztemető előtt biztosított.

III. Fejezet
1. A temető kialakítása és üzemeltetése

A temetési hely gazdálkodási szabályai


4. § (1) A köztemetőt a tulajdonosnak – az üzemeltetővel előre egyeztetett módon – az alábbi temetési helyekre kell felosztania:
a) koporsós temetésre szolgáló sírhelytáblákra (parcellákra), ezen belül:
aa) gyermeksírhely (10 éven aluliak eltemetésére),
ab) egyes és kettes felnőtt sírhely,
ac) sírbolt táblákra
b) hamvasztásos temetés esetén urnahelyekre – ezen belül:
ba) urnafülke (kolombárium),
bb) urnasírhely helyekre
(2) A sírhelytáblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámozott temetési helyekre (sírokra) kell felosztani. Ezen belül a sírbolt (kripta) helyet külön kell megjelölni.
(3) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblába – az erre vonatkozó szabályok szerint – csak rátemetéssel lehet temetkezni.

2. A temetés


5. § (1) A temetőkről és a temetkezésről szóló Korm. rendeletben meghatározott sorrendtől eltérő temetésre az üzemeltető adhat engedélyt.
(2) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők a rendelet mellékletében foglalt temető-fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni az általuk használt temetői infrastruktúra használatáért, kivéve a temetkezési szolgáltatókat a temetkezési szolgáltatási körbe tartozó tevékenység végzéséhez kapcsolódóan.
(3) A temetkezési szolgáltató a rendelet mellékletében meghatározott díjat köteles fizetni a temetői létesítmények, valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért.

3. A sírhelyek osztályozása, a temetési helyek méretei


6. § (1) A sírhelyek osztályozása a következő:
a) a köztemető a főbejáratától kezdődően, a 36-os számú főútra merőleges főközlekedési úttól jobbra eső, a meglévő „amerikai típusú” sírokig tartó területen helyezkednek el az I. osztályú sírhelyek, továbbá ezen a területen találhatóak az I. osztályú urnahelyek,
b) a köztemetőnek a 36-os számú főútra merőleges főközlekedési útjától mért távolsága alapján:
    ba)  II. osztályú sírhely:     0 - 15 méterig
    bb) III. osztályú sírhely:     15 - 30 méterig
    bc) IV. osztályú sírhely:     30 métertől
c) az a.) pontban megjelölt területen kialakított urnahelyeken kívüli területen helyezhetők el a II. osztályú urnahelyek.  
(2) A temetési helyek méretei:
a) A sírhelyek méretei:
    aa) Egyes felnőtt sírhely: 150 cm széles, 260 cm hosszú, 200 cm mély
      ab) kettős felnőtt sírhely: 250 cm széles, 260 cm hosszú, 200 cm mély
    ac) gyermek sírhely:          130 cm széles, 60 cm hosszú, 160 cm mély
b) Urnahelyek méretei:
ba) urnafülke (belső méret): 30 cm x 30 cm
bb) urnasírhely: 60 cm széles, 80 cm hosszú, 60 cm mély
c) Sírbolt méretei:
ca) egyszemélyes     200 cm széles, 310 cm hosszú, 170 cm mély
cb) kétszemélyes     200 cm széles, 310 cm hosszú, 230 cm mély
cc) háromszemélyes     200 cm széles, 310 cm hosszú, 290 cm mély
cd) négyszemélyes     400 cm széles, 310 cm hosszú, 230 cm mély
ce) hatszemélyes     400 cm széles,  310 cm hosszú, 290 cm mély
d) Urnasírbolt     60 cm széles, 80 cm hosszú, 60 cm mély.
(3) A sírdombok magassága legfeljebb 40-50 cm lehet.
(4) A hant nélküli temetés céljára külön tábla szolgál.
(5) Felnőtt sírba, urnasírba és urnasírboltba elhelyezhető koporsók és urnák számát az üzemeltető határozza meg. Rátemetés esetén pótdíjat kell fizetni, melynek mértéke elhaltanként a rendelet mellékletében meghatározott díjtétel.

4. A sírhelyek használati ideje


7. § (1) A városi köztemetőben a sírhelyek használati ideje:
a) sírhely 25 év,
b) sírbolt 60 év,
c) urnafülke, urnasírhely 10 év,
d) urnasírbolt 20 év.
(2) A használati idő valamennyi esetben - kérelemre - ugyanennyi időre meghosszabbítható, amennyiben az újraváltási díjat megfizetik.

5. Díszsírhelyek


8. § (1) A díszsírhelyek a temető területén kijelölt sírhelyek, amelyeket Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete örök temetkezési hely céljára adományoz. Az egyes sírhelyek adományozásáról átruházott hatáskörben a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi Bizottsága gondoskodik.
(2) Az adományozott díszsírok a köztemető fenntartásáig fennmaradnak. A temető átrendezése, vagy megszűnése esetén a díszsírok áthelyezéséről a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi Bizottsága dönt.  
(3) Az adományozott díszsírok síremlékeinek felállításáról esetenként a Képviselő-testület dönt.

6. A temető fenntartásával kapcsolatos munkák


9. § (1) A temetési hely megjelölésére sírjel (síremlék) használható. A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet.
(2) A sírjel felállításának, felújításának, átépítésének és lebontásának szabályszerűségét a temető üzemeltetője ellenőrzi.
(3) Díszsírhelyeken lévő síremlék gondozásáról, fenntartásáról – ha a hozzátartozók ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget – az önkormányzat a mindenkori üzemeltető útján gondoskodik.
(4) Sírboltot csak az általános építési szabályok betartásával, a temető üzemeltetőjével történt előzetes egyeztetést követően lehet építeni.
(5) A temetőben építési munkát végezni – annak engedély (bejelentés) kötelezettségére tekintet nélkül – csak a tulajdonos önkormányzat előzetes jóváhagyásával lehet.
10. § (1) A temetőben végzendő minden munkát be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének, kivéve a sírok gondozását. Síremlék állítása esetén az üzemeltető a rendelet mellékletében meghatározott díjat számítja fel.
(2) Sírok ásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkálatokat csak temetési szolgáltató végezheti.
(3) A sírok gondozása csak a megváltott sírhely méretéig terjedhet. Amennyiben a sírhant területén kívül is növényzetet kíván a sír gondozója elhelyezni, azt minden esetben egyeztetnie kell a temető üzemeltetőjével.
(4) Fákat és cserjéket a sírbolthelyen és sírhelyen kívü1i területen csak az üzemeltetővel történt előzetes egyeztetés után szabad ültetni. A 2 m magasságot elérő, nem gondozott növényzetet a temető üzemeltetője eltávolíthatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására köteles személlyel megtéríttetheti.

7. Temető üzemeltetési körbe tartozó feladatok


11. § (1) Tiszavasvári Város Önkormányzata és a temető üzemeltetője kegyeleti közszolgáltatási szerződésben rögzítik a temető üzemeltetéséhez kapcsolódó, szerződő feleket megillető jogokat, terhelő kötelezettségeket.
(2) A köztemetőn belül, annak üzemeltetője kizárólagosan jogosult, egyben köteles az elhunyt hűtésével kapcsolatos feladatok ellátását szolgáló berendezés üzemképességét, a feladat ellátásához szükséges szakszemélyzet folyamatos rendelkezésre állását biztosítani.
(3) A köztemető mindenkori üzemeltetőjének feladatai:
a) meghatározza a temetési szolgáltatás, valamint a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit;
c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
d) biztosítja a ravatalozó, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;
e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;
f) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket;
g) tájékoztatja a temetőlátogatókat;
h) kijelöli a temetési helyeket;
i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosság-mentesítést és a hó-eltakarítást;
j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
l) összehangolja a temetéseket;
m) gondoskodik az ügyfélfogadásról.
(4) Az üzemeltető köteles együttműködni az egyházakkal, temetkezésben érintett más szolgáltatókkal, hatóságokkal.

8. A temető rendje


12. § (1) A temető nyitva tartását az üzemeltető – Tiszavasvári Város Önkormányzata polgármestere jóváhagyásával – határozza meg.
(2) A temetőben a kegyeletgyakorlást, temetkezési szolgáltatási tevékenységet, egyéb – jogszabály által megengedett – vállalkozói tevékenységet a temető nyitvatartási idejében lehet végezni. Nyitvatartási időn kívüli időben a temetőüzemeltetési tevékenységen kívül más tevékenységet nem lehet végezni, illetve a temetőüzemeltetési tevékenységet végzőkön kívül más személy a temető területén nem tartózkodhat.
(3) A temető üzemeltetője a szemét összegyűjtésére és tárolására szolgáló helyeket köteles kijelölni és a szemét szakszerű elhelyezéséről, elszállításáról szükség szerint, de legalább hetente egyszer gondoskodni. Üzemeltető, a temetőben keletkezett szemét, hulladék elszállítására közszolgáltatási szerződést köteles kötni, köteles továbbá a közszolgáltatást folyamatosan igénybe venni.
(4) A temető területére főszabályként a temető hátsó bejáratán keresztül lehet behajtani.
(5) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt 1 órával szabad. A tűzveszély elhárításához szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy mécsest gyújtotta.
(6) A síremlék fenntartásáról a sírjel (síremlék) felett rendelkezni jogosult köteles gondoskodni.
(7) Tizennégy éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

9. A temető rendjének megsértése


13. §. (1) Aki a
a) síremlék fenntartási, -gondozási kötelességének nem tesz eleget,
b) temetőben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,
c) temető főbejáratán keresztül gépjárművel - kivéve a temetkezési szolgáltatás ellátásához szükséges közlekedést, illetve a mozgásában korlátozott személyek szállítását biztosító gépjárműveket - behajt,
d) sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolja, azt nem a szeméttárolóban helyezi el,
e) temető területére kutyát visz be,  
f) sorok közötti átjárást növényzet telepítésével akadályozza,
szabálysértést követ el és 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) A hatáskörébe tartozó szabálysértések miatt Tiszavasvári Város Jegyzője, mint I. fokú Szabálysértési Hatóság jár el.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések


14. § (1) Jelen rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 12/2009. (III. 24.) önkormányzati rendelete.


Tiszavasvári, 2011. február 10.    Dr. Fülöp Erik    Bundáné Badics Ildikó
      polgármester      jegyző


A rendelet kihirdetve:

2011. február 15. napján


    Bundáné Badics Ildikó
    Jegyző
 

Mellékletek