Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről

Hatályos: 2023. 03. 29

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről

2023.03.29.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében, 51. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A rendelet célja a közterületek elnevezésére és az azokhoz csatlakozó ingatlanok megjelölésére vonatkozó helyi szabályok megállapítása a közterületi tájékozódás, illetőleg az ingatlant használó személyek elérhetősége érdekében.

(2) A rendelet tárgyi hatálya

a) a település területén közterületként nyilvántartott ingatlanok elnevezésével kapcsolatos eljárási szabályokra, továbbá

b) elnevezett közterületekhez csatlakozó, önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott beépítetlen ingatlanok sorszámának, valamint a beépített ingatlanok főépülete házszámának (a továbbiakban együtt: házszám) megállapítására terjed ki.

(3) A rendeletet az érintett ingatlan tulajdonosok kérelme alapján megfelelően alkalmazni kell a (2) bekezdés b.) pontjának hatálya alá nem eső külterületi lakott ingatlanok helyrajzi számának az ingatlanon történő feltüntetésére is.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) Utcanév: a helyiség út, utca, tér, park, köz, sétány, dűlő stb. jellegű közterületét jelölő név

(2) Utcanév-tábla: az önkormányzat által kihelyezett tábla, amelyen az utca teljes neve szerepel

(3) Házszámtábla: a tulajdonos által kihelyezett tábla, amelyen a belterületi ingatlannak (épületnek, beépítetlen teleknek) a vele érintkező közterületre megállapított sorszáma szerepel

Az utcaelnevezés általános szabályai

3. § (1) A település belterületén minden utcát el kell nevezni.

(2) Közterületek nevének megállapítása, megváltoztatása Zalakomár község Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(3) Az elnevezések megállapítására, illetve megváltoztatására vonatkozó javaslatokat az kérelemre illetve hivatalból az önkormányzat jegyzője készíti elő, melynek alapján a Képviselő - testület határozatban dönt.

(4) Az utcákat úgy kell elnevezni, hogy a megszakítatlanul vezető természetes útszakaszok lehetőleg ugyanazt a nevet viseljék.

(5) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel (meghosszabbítás). A Képviselő-testület a meghosszabbítást határozattal mondja ki.

(6) Meglévő utca nevét az új elnevezéseknél nem lehet felhasználni.

Utcanév-táblák

4. § (1) Az utcanév-táblákat az önkormányzat helyezi ki, tartja karban, illetve pótolja.

(2) Az utcanév-táblán az utca teljes nevét ki kell írni úgy, ahogy az a Polgármesteri Hivatal ban nyilvántartott utcanévjegyzékben szerepel.

(3) Az utcanév-táblán feltüntethető a táblával jelzett tömb első és utolsó házszáma, és a házszámnövekedés iránya.

(4)2

5. § (1) Az utcanév-táblát az utca kezdetén, végén, valamint minden betorkolló utcánál mindkét oldalon - továbbá az egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is- ki kell helyezni.

(2) Az utcanév-táblát épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten jól látható módon kell elhelyezni.

(3) Az ingatlan tulajdonosa illetve használója az utcanév-tábla elhelyezését, karbantartását és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles.

(4) Az utcanév-tábla kihelyezéséről az önkormányzat értesíti az érintett ingatlan tulajdonosát, illetve használóját.

6. § A megváltozott utcanevek tábláit piros színű átlós áthúzással a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított hat hónapig eredeti helyükön hagyja az önkormányzat. A régi utcanevet az önkormányzat hat hónap múltán eltávolítja.

7. § (1) Az utcanév-táblán illetve annak szélétől számított 2 méteren belül reklám célját szolgáló feliratot, táblát elhelyezni tilos.

(2) Tilos az utcanév-táblát

a) megrongálni, beszennyezni;

b) eltakarni, olvashatatlanná tenni, vagy bármely más módon tájékoztató jellegét megszüntetni;

c) jogtalanul kihelyezni, eltávolítani.

A házszámozás szabályai

8. § (1)3

(2) A házszám a belterületi ingatlanoknak (épületeknek és beépítetlen telkeknek) a vele érintkező közterület(ek)re a Polgármesteri Hivatal által megállapított sorszáma.

(3) Ha az ingatlan több úttal is érintkezik, a házszámozást az ingatlan közlekedési csatlakozása határozza meg.

(4) A házszámokat a Polgármesteri Hivatal hivatalból vagy kérelemre állapítja meg.

9. § (1) A házszámokat az alábbiak szerint kell megállapítani:

a) a házszámokat a helyrajzi számok figyelembevételével kell megállapítani;

b) a számozás arab számmal, 1-gyel kezdődik, és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez tartozó utolsó ingatlanig úgy, hogy a számozás növekedésének irányába nézve a jobb oldalon a páratlan, baloldalon a páros számok haladnak. Egy oldalon beépített utcánál a számozás folyamatosan emelkedik (1, 2, 3…);

c) a kialakult sorszámozás után megosztott ingatlanok sorszáma úgy változik meg, hogy az újonnan kialakult ingatlanok a házszámozás növekedésének irányába az abc ékezet nélküli nagybetűiből az eredeti számhoz alátörést kapnak;

d) a kialakult sorszámozás után egyesített ingatlanok az eredeti sorszámukat megtartják úgy, hogy a házszámokat kötőjellel össze kell vonni (pl. 12-14);

(2) A már megállapított házszámok megváltoztatására (átszámozás) a (2)-(3) bekezdésekben foglalt eseteken túl csak olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozza.

Házszámtáblák

10. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant az ingatlanra megállapított házszám szerinti házszámtáblával ellátni, és azt a közterületről jól látható módon elhelyezni. A házszámtábla elhelyezése, karbantartása és pótlása az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének) kötelezettsége.

(2) Építési telek esetében a házszámtáblát az utca felőli telekhatártól számított 1- 3 méter távolság között a földbe szúrt 1,5 méter magas tartóoszlopon kell elhelyezni úgy, hogy az utcáról jól olvasható és látható legyen.

(3) A házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartalmazhatja a közterület rövidítés nélküli elnevezését is a szám előtt vagy fölött kiírva.

Vegyes és záró rendelkezések

11. §4

12. § (1) Azoknál az utcáknál, ahol a rendelet hatálybalépése előtt megállapított számozás a rendelet szabályaitól csak annyiban tér el, hogy az előírttal ellentétes irányban halad, illetve a páros és a páratlan házszámok az előírttal ellentétes oldalon vannak, a számozást változatlanul kell hagyni.

(2) Új közterület, illetőleg új építési telek kialakításakor az eljárást hivatalból kell megindítani. Ilyen esetben az eljárás a telekalakítás ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről rendelkező jogerős határozat hivatali átvételével veszi kezdetét.

(3) A tényállás tisztázásához be kell szerezi:

a) az érintett ingatlant ábrázoló műszaki helyszínrajzot,

b) hiteles tulajdoni lap másolatot.

(4)5

13. § (1) A rendelet 2011. június 1-én lép hatályba.

(2) Azon ingatlanok tulajdonosai, ahol az épületek számozása hiányzik, e rendeletben foglalt kötelezettségüknek a rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül kötelesek eleget tenni.

1. melléklet a 4/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelethez a 4/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelethez6

1

A bevezető a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (4) bekezdését a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 8. § (1) bekezdését a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Hatályon kívül helyezte a 13/2012 (V.04.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2012. május 07. napjától

5

A 12. § (4) bekezdését a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1. mellékletet a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja hatályon kívül helyezte.