Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének valamint a háztartási célú égetés helyi szabályairól

Hatályos: 2011. 05. 01- 2013. 06. 30

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének valamint a háztartási célú égetés helyi szabályairól

2011.05.01.

Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: „Kvtv.”) a 48. § (4) bekezdés b) pontjában, továbbá a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében és a Kvtv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feladatkörében, a Kvtv. 48. § (3) bekezdése alapján eljáró Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményezésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Jelen rendelet célja Varbó község lakott területén a levegő védelmének biztosítása valamint a helyi lakosság együttélését zavaró, kiskerti és háztartási égetési tevékenység szabályozása.

2. § E rendelet területi hatálya Varbó község belterületére, egyéb lakott területére, valamint az attól számított 15 m-es távolságra terjed ki.

3. § E rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék: a lombozat lehullott levelei, a lekaszált növényzet, a lemetszett ág, gally, a nyesedék (pl.: venyige), egyéb növényi maradványok.

2. Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

4. § (1) Avar és kerti hulladék - ünnepnap kivételével - szerdán és szombaton égethető.

(2) Szerdai és szombati napon kívüli egyéb – ünnepnapnak nem minősülő - napon való égetést rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény esetén a polgármester engedélyezheti.

(3) Az avart és kerti hulladékot égetés helyett elsősorban komposztálással kell megsemmisíteni.

5. § (1) Avart vagy kerti hulladékot nyers vagy nedves állapotban égetni tilos.

(2) Az égetésre kerülő avar, kerti hulladék nem lehet egyéb hulladékkal szennyezett.

(3) Égetni kizárólag szélcsendes időben szabad.

(4) Az égetést végző személy túlzott mértékű füstképződés esetén köteles az égetést megszüntetni.

6. § (1) Az avar, illetve a kerti hulladék égetését a saját ingatlanon kell végezni. Avar és kerti hulladék égetése közterületen tilos.

(2) Égetni az ingatlan hátsókert részében, valamennyi környező lakóépülettől a lehető legtávolabb, de legalább a szomszédos telken lévő lakóépülettől 15 m-re, egyéb épülettől 10 m-re szabad. Amennyiben ilyen rész az ingatlanon nincs, úgy a képviselő-testület a 0131 helyrajzi számú ingatlant, az ún. „Mocsolyás” területet jelöli ki az égetés elvégésére – az e rendeletben foglalt szabályok betartásával -, amelyet az önkormányzat hivatalában előzetesen be kell jelenteni.

(3) Az égetést nagykorú cselekvőképes személy végezheti és azt köteles folyamatosan felügyelni.

(4) Az égetés befejezésekor a tüzet el kell oltani és a parázs izzását – pl. vízzel, földtakarással - meg kell szüntetni.

3. A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok

7. § (1) Az épületek, építmények tüzelőberendezéseiben csak az arra a berendezésre rendeltetésszerűen alkalmas és arra engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.

(2) A tüzelőanyag nem lehet nedves vagy egyébként fokozott füstképződést okozó.

4. Szabálysértési rendelkezés

8. § Aki a jelen rendeletben foglalt előírásokat megszegi szabálysértést követ el és 3.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

5. Hatályba lépés

9. § Jelen rendelet 2011. május 01. napján lép hatályba.

Üveges Géza
polgármester

dr. Czipa Zoltán
körjegyző