Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete

a közművesítési hozzájárulásra vonatkozó ügyekben történő hatáskör gyakorlás módjáról

Hatályos: 2012. 03. 20

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete

a közművesítési hozzájárulásra vonatkozó ügyekben történő hatáskör gyakorlás módjáról

2012.03.20.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 19. § (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 28. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet célja, hogy a közművesítési hozzájárulással kapcsolatos eljárás tekintetében rögzítse a hatósági hatáskör gyakorlásának szabályát.

2. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén megvalósított közműépítésekre.

3. § A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át - az Étv. 28. § (2) bekezdésében foglaltak alapján - a közművesítési hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról történő hatósági ügyekben való döntés jogát.

4. § (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Király László s.k.
polgármester

Dr. Román Éva s.k.
jegyző