Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.23.) önkormányzati rendelete

az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról

Hatályos: 2012. 05. 31

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Ötv.) 51.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §


(1) E rendelet alkalmazásában tiltott, közösségellenes magatartásnak az a magatartás minősül, amely a társadalomra nem veszélyes, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a város közbiztonsága, közrendje és köztisztasága érdekében e rendeletében annak minősít.


(2) E rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.


2. Tiltott, közösségellenes magatartások


2. §


Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki:


1. a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 16/1992.(VIII.31.) Ör. sz. rendelet szerint az Önkormányzat, Salgótarján Megyei Jogú Város jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől, vagy az önkormányzattal kötött szerződéstől eltérően, vagy oly módon használja fel, hogy azzal a város jó hírnevét vagy a város lakosságának érzületét sérti,


2. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 29/1995.(XII.18.) Ör. sz. rendelet 5. § és 6. § által előírt rendelkezéseket megszegi,


3. a város közterületén történő szeszesital fogyasztás tilalmáról szóló 28/1996.(IX.30.) Ör. sz. rendelet szabályait megszegve a város közterületén alkoholt fogyaszt,


4. a közterület elnevezések megállapításáról változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla állítás rendjéről szóló 18/1997.(VI.30.) Ör. sz. rendelet alapján a közterületnév-táblát, a házszámot vagy az emléktáblát beszennyezi, eltakarja, jogosulatlanul kihelyezi vagy leszereli, továbbá, aki a házszámváltozás következtében megváltozott házszámtáblát a jegyző értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül nem helyezi ki,


5. a köztemetőkről és a temetkezés módjáról szóló 39/2000.(XII.18.) Ör. sz. rendelet 14. § (3)-(4),(7), 15. § (1)-(2), 17. § (1), (4) és 18. § (3) bekezdéseiben foglaltakat megszegi,


6. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001.(XII.17) Ör. sz. rendelet 3/A. § (4), az 5. § (1) a), b), c), d) (a díj kiegyenlítésére vonatkozó szabály kivételével), a 6. § (3), (9), 7. § (1), a 8. §, 17. § (3) előírásait megszegi,


7. a köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001.(XII.17.) Ör. számú rendelet köztisztaság fenntartásával kapcsolatos rendelkezéseit megszegi,


8. a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 20/2004. (VI. 24.) Ör. sz. rendeletben meghatározott:

a) települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást jogosulatlanul végez,

b) nem a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe, kivéve az 5. § (9) bekezdésében foglaltakat,

c) olyan minőségű vagy mennyiségű szennyezőanyagot vezet a közműpótlójába, amit és amennyit a kommunális jellegű szennyvíz nem tartalmazhat, továbbá, ha megszegi az 5. § (1)-(3), (6)-(7), 6. § (1), (3)-(5), 7.§ (1)-(2), 9. § (1) rendelkezéseit.


9. az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007.(IV.24.) rendelet 3. §, valamint 6.-7. § rendelkezéseit megszegi,


10. az egyes szeszes italt árusító üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályairól szóló 45/2008. (X.28.) rendelet 3. § rendelkezéseit megszegi,


11. a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet 5. § - 14. § előírásait megszegi,


12. a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 8/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet szerint a külön engedélyhez kötött várakozási területet engedély nélkül veszi igénybe,


13. az állatok tartásáról szóló 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet 5. § - 14. §, 15.§ (2), 16. §, 18. § előírásait megszegi,


14. a vásár és piac fenntartására, jellegére, helyére és idejére vonatkozó szabályokat megszegi, továbbá a vásár vagy piac rendjét megsérti vagy megszegi,


15. a vásárrendező vagy piacfenntartó kitiltó rendelkezése ellenére a vásár vagy piac területét nem hagyja el,


16. a vásáron vagy a piacon a jogszabály megszegésével árusít vagy szolgáltató tevékenységet végez,


17. jogosulatlanul kereskedelmi tevékenységet folytat, vagy szolgáltatást nyújt,


18. engedély nélkül utat elzár, az úton, az alatt vagy felett építményt vagy más létesítményt, vagy ezekhez csatlakozást létesít,


19. utat engedély nélkül felbont vagy elfoglal,


20. az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy az árkot (átereszt) szennyezi,


21. az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt vagy azt szétszórja,


22. az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét megszegi,


23. természeti és védett természeti területen az engedélyezett közlekedési útról letér,


24. az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja,


25. hirdetőberendezést, hirdetőtáblát, vagy hirdetés céljára szolgáló ábrázolást e célra ki nem jelölt helyen létesít vagy helyez el, továbbá aki a tevékenységére utaló cégtáblát a tevékenység szüneteltetése alatt vagy annak megszűnését követően haladéktalanul nem távolítja el,


26. a távhőszolgáltatásról szóló 27/2006.(IX.14.) sz. rendelet alapján:

a) a szolgáltató megkerülésével a távhőszolgáltatásról szóló törvény és a Közüzemi Szerződés megszegésével a felhasználási helyen a vételezési lehetőséget megszünteti,

b) a felhasználói berendezéseken szolgáltató előzetes hozzájárulása és szakmai feltételeinek betartása nélkül átalakítási, áthelyezési, bővítési munkálatokat végez,

c) a szolgáltatót megakadályozza abban, hogy a felhasználói berendezés állapotát és a felhasználó vételezését ellenőrizze,

d) a szolgáltatót meggátolja abban, hogy a szolgáltatást felfüggessze,

e) a korlátozási rendeletben meghatározottaknak nem tesz eleget.

3. Egyéb rendelkezések


3. §


(1) A tiltott, közösségellenes magatartás miatti eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni.


(2) E rendelet alapján a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a Közgyűlés a hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházza át.


(3) E rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság vagy százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.


(4) Amennyiben a helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri, a hatóság nevében eljáró személy helyszíni bírságot szabhat ki.


(5) E rendelet 2.§ 14.-17. pontjaiban meghatározott magatartás elkövetőjével szemben a vásárrendező is eljárhat.


4. Záró rendelkezések


4. §


(1) E rendelet 2012. május 31. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a Közgyűlés


a) a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 16/1992.(VIII.31.) Ör. sz. rendelet 9.§ (1)-(2) bekezdése,


b) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 29/1995.(XII.18.) Ör. sz. rendelet 13.§ (1)-(2) bekezdése,


c) a közterület elnevezések megállapításáról változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla állítás rendjéről szóló 18/1997.(VI.30.) Ör. sz. rendelet 24.§ (1)-(2) bekezdése,


d) a parlagfű elterjedésének visszaszorításáról szóló 10/2000. (III.27.) Ör. sz. rendelet,


e) a köztemetőkről és a temetkezés módjáról szóló 39/2000.(XII.18.)Ör. sz. rendelet 19.§ (1)-(2) bekezdése,


f) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001.(XII.17) Ör. sz. rendelet 21. § (1)-(3) bekezdése,


g) a köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001.(XII.17.) Ör. számú rendelet 18. § (1)-(3) bekezdése,


h) a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 20/2004. (VI. 24.) Ör. sz. rendelet 11. § (1)-(2) bekezdése,


i) az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007.(IV.24.) rendelet 8.§ (2)-(3) bekezdése,


j) a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet 4.§ (1)-(2) bekezdése,


k) a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 8/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet 19.§ (1)-(3) bekezdése,


l) az állatok tartásáról szóló 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet 19. § (1)-(5) bekezdése,


m) az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések módosításáról szóló 15/2008.(III.25.) rendelet.