Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2013. 01. 01- 2013. 12. 31


IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelete


A temetőkről és a temetkezési tevékenységről


Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv.40. (1) bekezdésében és 41.§. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazások alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:


I.Általános rendelkezések


 1. §


(1)A rendelet hatálya kiterjed az Ibrány város közigazgatási területén működő köztemetőre.


(2) Ibrány Város közigazgatási területén lévő működő köztemető az ibrányi 2235, 2236, 2237,  

2238 és a 0120/5 hrsz-okon fekszik.


(3) Az ibrányi 2263 hrsz-ú temető lezárt temető.


 1. §
 1. A köztemetőt a fenntartó önkormányzat kegyeleti közszolgálati szerződés útján üzemelteti a KRYZANTÉN Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társasággal (Sényő, Kossuth u. 69/b.)


(2) A temetőnek és létesítményeinek mindenkor alkalmasnak kell lennie temetési tevékenység lebonyolítására. Ennek érdekében a temető üzemeltetője köteles:

 • a ravatalozó, a hűtőberendezés, a temetéshez szükséges technikai felszerelések, berendezések állandó, megfelelő üzemképes állapotban tartásáról gondoskodni,
 • gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről,
 • biztosítani a temető nyitását és zárását,
 • elvégezni a temető létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését, hóeltakarítást,
 • összegyűjteni a hulladékot és gondoskodni annak elszállításáról,
 • megőrizni és pontosan vezetni a nyilvántartó könyveket,
 • tájékoztatni a temető látogatókat,
 • kijelölni jelen rendeletben meghatározottaknak megfelelően a temetési helyeket,
 • biztosítani az eltemetés/urnaelhelyezés feltételeit,
 • gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról
 • összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeke,
 • gondoskodni évente legalább egy alkalommal (október 31-ig) a temetőben lévő elhanyagolt, gondozatlan sírhelyek rendbetételéről felhívás útján, illetve személyes közreműködésével.”


(3) A sírhely árakat és azok újraváltási árát a rendelet 1. sz. melléklete, az egyéb temetkezési szolgáltatások és a temető fenntartási hozzájárulás díjtételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az árak mértékét a Képviselő-testület évente jogosult megállapítani.


(4) A köztemetőn belül kötelező az üzemeltető szakszemélyzetének és járművének az igénybevétele az alábbi szolgáltatások tekintetében:

 1. elhunyt hűtése,
 2. temetőben az elhunyt szállítása az erre a célra rendszeresített szállító járművön,
 3. sírhelynyitás és visszahantolás.”


(5) Sírhelyet előre (az elhunyt házastársának kivételével) csak a 70. évet betöltött személy válthat – egyéni kérelem alapján - a temetési sorrend betartásával, jegyző engedélyével.


(6) Az (5) bekezdésben meghatározott sírhely előre váltása során a sírhely árát az Önkormányzathoz kell befizetni, mely összeg a  tényleges igénybevétel /temetés/ esetén a mindenkori üzemeltető részére  fizet meg az Önkormányzat.II.A temető kialakítása és üzemeltetése


 1. §


A temetés


 1. Az elhunytat temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen kell eltemetni. Hamvasztásos temetés esetén a hamvak urnában helyezhetők el, illetőleg – a kormányrendeletben előírt feltételek szerint – szétszórhatók.


(2) A temetőben a temetkezési szolgáltatás biztosításáról az üzemeltető köteles gondoskodni. A temetési szolgáltatást végzőnek temetésenként a temetői létesítmények használatáért, az üzemeltető által a 2.§.(4) bekezdésében meghatározott szolgáltatásért – a rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat kell fizetnie


 (3)A temetőt sírhelytáblákra (parcellákra), a táblákat pedig sorokra kell osztani. A sírhelyeket a temető üzemeltetője jelöli ki. A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell.


(4) A temetőben az urnasírhelyek, urnafülkés /kolumbárium / temetés, a sírboltok, a gyermek sírhelyek, beton alappal ellátott sírhelyek és kiemelt sírhelyek részére külön terület van kijelölve (3. melléklet).


(5) A halottakat az elhalálozás ideje szerinti sorrendben a következő sírhelybe kell temetni, kivéve a kettős sírhelybe történő temetést. Lezárt sírhelytáblába temetni nem szabad, azonban a sírboltokba, vagy kettős sírhelyekbe lezárás után is szabad temetni.


(6) Az elhamvasztott halottak hamvainak urnáit az urnasírban, az urnafülkékben az (5) bekezdésben meghatározott sorrend szerint kell elhelyezni.


(7) A temetőben a temetési helyet, sírboltot felnyitni csak az üzemeltető előzetes értesítését követően, az ő jelenlétében- amennyiben jogszabály szakhatósági engedélyek beszerzését írja elő - a megfelelő szakhatósági engedélyek birtokában lehet.


 1. §


(1)A sírhelyek méretei

a.) Egyes felnőtt sírhely: 90 cm széles, 210 cm hosszú, 200 cm mély

b.) Kettős felnőtt sírhely: 200 cm széles, 210 cm hosszú, 200 cm mély

c.) Gyermek sírhely: 60 cm széles, 150 cm hosszú, 160 cm mély

d.) Urnasírhely: 60 cm széles, 60 cm hosszú, 100 cm mély

e.) Sírbolt  – egyszemélyes: 150 cm széles, 315 cm hosszú, 200 cm mély

 • kétszemélyes: 230 cm széles, 315 cm hosszú, 200 cm mély
 •  háromszemélyes: 310 cm széles, 315 cm hosszú, 200 cm mély
 • négyszemélyes: 230 cm széles, 315 cm hosszú, 400 cm mély
 • hatszemélyes: 310 cm széles, 315 cm hosszú,500 cm mély

f.)Urnafülke (belső méret): 30 cm magas, 30 cm széles és 30 cm mély


 1. A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermeksírok esetében 30 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 40-50 cm lehet.
 2. A hant nélküli temetés céljára – amennyiben erre igény merül fel – külön táblát kell kijelölni.


(4) Az urnasírokon sírdombot kialakítani nem lehet.  Az urnasírok fölé síremlék nem helyezhető el.


(5) Urnafülkés temetés a fenntartó által létesített kolumbáriumban történhet. Az urnafülke lezárása 30 x 30 cm nagyságú egyedileg előállított fedlappal történik.


 (6) Betemetett egyes felnőtt sírba külön engedély alapján – rátemetéssel- egy gyermek koporsó, vagy két urna, vagy mélyítés esetén pedig egy nagy koporsó temethető. A beton alappal ellátott egyes sírhelyekbe egymás fölé 2 koporsó és urna, a beton alappal ellátott dupla sírhelyekbe egymás mellé és fölé 2-2 koporsó és urna helyezhető.


(7) Egy már betemetett gyermek sírba- rátemetéssel, külön engedély alapján - egy urna, vagy mélyítéssel még egy gyermek koporsó temethető.


(8) A kettős sírhely két felnőtt koporsó elhelyezésére szolgál. A kettős sírhely egy-egy részébe ugyanolyan mértékben és módon történhet a rátemetés, mint az egyes felnőtt sírba.


(9) Egy urnasírba, egy urnafülkébe csak egy-egy urna helyezhető el.


(10) Urnát urnatartóban a betemetett koporsós sír felületén is el lehet helyezni. Egyes felnőtt és gyermek sírhelyen 2 urna, kettős sírhelyen 4 urna helyezhető el ily módon az 1. sz. mellékletben meghatározott díj fizetése ellenében.


(11) Rátemetésnél, illetve urna elhelyezése esetén az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.


(12) A sírhelyek méreteinek betartásáért az üzemeltető felelős.


(13) A betonalappal ellátott sírhelyek elhelyezése lábrésszel egymás felé


 1. §


A sírhelyek használati ideje


 1. A városi köztemetőben a sírhelyek használati ideje:


a.) sírhely                  25 év

b.) sírbolthely         100 év

c.) urnasírhely          10 év

d./ urnafülke (kolumbárium) 10 év


 1. A használati idő kezdete a sírhely megváltásának ideje, ami valamennyi esetben – kérelemre – ugyanennyi időre meghosszabbítható, amennyiben az újraváltási árat megfizetik.
 1. §


A temető fenntartásával kapcsolatos munkák


 1. A temetési hely megjelölésére sírjel használható. A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet. A sírjel felállításának, felújításának, átépítésének és lebontásának szabályszerűségét a temető üzemeltetője ellenőrzi.


 1. A síremlék fenntartásáról az elhunyt személy örökösei kötelesek gondoskodni.


 1. Sírboltot csak az általános építési szabályok betartásával a temetőnek erre a célra kijelölt részére lehet építeni.


7.§


 1. A temetőben végzendő minden munkát be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének, kivéve a sírok gondozását.


 1. Sírok nyitására, valamint visszahantolására a 2.§.(4) bekezdésében foglaltak az irányadók”


 1. A sírok gondozása csak a hozzátartozó által megváltott sírhely méretéig terjedhet. Amennyiben a sírhant területén kívül is növényzetet kíván a sír gondozója elhelyezni, azt minden esetben egyeztetnie kell a temető üzemeltetőjével. A sorok közötti átjárást akadályozó növényzet telepítése tilos.


 1. Fákat és cserjéket a sírbolthelyen és sírhelyen kívüli területen csak az üzemeltetővel történt előzetes egyeztetés után szabad ültetni.


 1. A 2 m magasságot elérő, nem gondozott növényzetet a temető üzemeltetője eltávolíthatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására köteles személlyel megtéríttetheti. 1. §


A temető rendje


 1. A temető nyitva tartását az üzemeltető javaslatának figyelembe vételével a fenntartó határozza meg.

A nyitvatartási időt és a temető rendjét a temető bejáratánál elhelyezett táblán kell közzétenni.


(2) A temető nyitva tartása:

Kiskapu:                minden nap 6-20 óráig,

Nagykapu:

április 01-től október 31-ig (szerda, szombat, vasárnap és ünnepnapokon) 6-20 óráig,

november 1-től március 31-ig (szombat, vasárnap és ünnepnapokon) 8-19 óráig.


A nagykapu nyitva tartása az egyébként szokásos nyitvatartási időn túl akkor lehetséges, ha azt temetői munkálatok elvégzése indokolja, az üzemeltetővel történő előzetes egyeztetés alapján, külön kérésre.


(3)A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik  tanúsítani.


 1. A temető főbejáratán keresztül gépjárművel - temetkezési szolgáltatás ellátáshoz szükséges, illetve a járásképteleneket szállító gépjárművek kivételével – behajtani tilos, egyéb esetekben a nagykapukon keresztül lehet a temetőbe behajtani, a meghatározott nyitvatartási időben.  A temetőben egyéb munkavégzés (pl: síremlék felállítás, sírboltépítés) céljából csak a temető üzemeltetőjének külön engedélyével, előre egyeztetett időben szabad járművel behajtani.


 1. A sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolni tilos, azt a kijelölt helyen kell elhelyezni. A temető üzemeltetője a szemét összegyűjtésére és tárolására szolgáló helyeket köteles kijelölni és a szemét elszállításáról szükség szerint, de legalább kéthetente egyszer gondoskodni.


 1. A temető területének, épületének, tartozékainak, növényzetének rongálása, szennyezése tilos!


 1. A temető területére kutyát, macskát, illetve más állatot bevinni tilos!


 1. Tizennégy éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.


 1. A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt 1 órával szabad. A tűzveszély elhárításához szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy mécsest gyújtotta.


9.§


„Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja”


III. záró rendelkezések

10. §


Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 21/2011. (XII. 16.), a 29/2011. (2012. 01.01.), a 19/2012 (X.22.) valamint a 20/2012.(X.25.) Önkormányzati. rendeletek hatályukat veszítik.


Ibrány, 2012. december 4.Berencsi Béla                                    Bakosiné Márton Mária

polgármester                                    jegyző
Szerkesztés...