Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról

Hatályos: 2024. 03. 29

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról

2024.03.29.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:1

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya Vokány község közigazgatási területén kiterjed valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban személy), aki illetve amely állandó, vagy ideiglenes jelleggel a közigazgatási területen tartózkodik.

(2) E rendelet hatálya kiterjed a közterületi rendezvényekre, magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajt keltő tevékenységekre.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a vallási tevékenység végzésére,

b) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységekre,

c) az önkormányzat és intézményei által szervezett ünnepségek, koszorúzások alkalmával keltett zajkibocsátásra,

d) az önkormányzat éves kulturális programjában lévő rendezvények esetén,

e) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre,

f) házasságkötéshez kapcsolódó lakodalmas menethez tartozó zeneszolgáltatásra,

g) az egészségügyi mentési tevékenység, a tűzoltási feladatok, a műszaki mentés és bűnüldözési tevékenység által keltett zajra.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.

(2) Vokány község közigazgatási területén a maximálisan okozható zajterhelés mértéke a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII.03.) KvVM – EüM rendelet 1-5 számú mellékletében megállapított határérték.

(3) E rendelet alkalmazásában továbbá::

a) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajt keltő tevékenység: zajkibocsátással járó, egyéb jogszabályban nem szabályozott, háztartáson belüli cselekvés (különösen: robbanómotoros kerti gép üzemeltetése, szivattyúzás, favágás, fűrészelés, hobbi, barkács tevékenység, fúrás, vésés, kalapálás, csiszolás, építkezéssel, lakásfelújítással kapcsolatos tevékenységek);

b) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván és a rendeltetésének megfelelően bárki használhat;

c) szabadtéri rendezvény: közterületen rendezett szabadtéri sport, kulturális, szórakoztató, élőzenei rendezvények, bemutatók, térzenék, ünnepségek;

d) magánterületen megtartott szabadtéri rendezvény: minden nem közterületen, szabadtéren megtartott, zajkibocsátással járó esemény, melyen egy vagy több személy részt vesz (különösen: családi rendezvény, játék, sport, tűzijáték, zenélés vagy médiahallgatás);

e) zajforrás: az e rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott valamely zajt keltő tevékenység, illetve e tevékenység végzéséhez szükséges eszköz, berendezés;

f) jelentős zajkibocsátással járó rendezvény: az adott építési övezetre megengedett terhelési határértéket 10 dB-nél nagyobb mértékben meghaladó olyan különleges zajokozás, mely mások nyugalmát jelentős mértékben zavarhatja (pl. koncertek, tűzijátékok, stb.);

g) különleges zajokozás: minden olyan tevékenység, amely szabadtéren valósul meg, hallható hangtartományba eső hanghullámokat eredményez és ez a hangkibocsátás mások nyugalmát zavarhatja, de nem minősül hangosító berendezésnek. Különleges zajokozásnak minősülnek különösen a szabadtéri sport-, kulturális, szórakoztató, élőzenei rendezvények, bemutatók, térzenék, ünnepségek, riasztóberendezések.

Szabadtéri, közterületi rendezvényekre vonatkozó szabályok

3. § (1) Szabadtéri rendezvényen zajkibocsátás keltéséhez Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben eljáró polgármester engedélye szükséges.

(2) Az engedély iránti kérelmet a szabadtéri rendezvény szervezője vagy üzemeltetője a rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal kell benyújtania a polgármesterhez a jelen rendelet mellékletében meghatározott zajvédelmi adatlapon, amelyhez mellékelni kell 1 db helyszínrajzot, amelyen a hangszórók elhelyezkedése is szerepel.

(3) A közterületen megtartásra kerülő rendezvények helyszínét úgy kell kiválasztani, a rendezvényen használt hangsugárzó eszközöket úgy kell elhelyezni, hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarja a környéken élők, valamint a szálláshelyek, az egészségügyi, oktatási és szociális, gyermek és ifjúságvédelmi, vallás gyakorlására szolgáló intézményekben tartózkodók nyugalmát.

(4) A szabadidős célú hangosító berendezések működtetésére vonatkozó engedélyben rendelkezni kell az időtartamokról, az e rendeletben meghatározott zajkibocsátási feltételekről.

(5) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott engedély kiadását megtagadja, amennyiben az engedély kiadása iránti kérelemből kiderül, hogy a jelen rendeletben foglalt előírások a rendezvény lebonyolítása során nem érvényesülnek.

4. § (1) A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 104. § (1) bekezdése c) pontja, valamint a 107. § (2) bekezdése szerint megengedett, az ott meghatározott keretek közötti felhasználás kivételével pirotechnikai termékek lakossági felhasználása 08:00 órától 23:00 óráig engedélyezett, alkalmanként legfeljebb 20 percig terjedő időtartammal.

(2) A hangerősítő, hangkibocsátó rendszert alkalmazó riasztó berendezésekkel történő indokolatlanul ismétlődő különleges zajokozás nem megengedett. A berendezések műszaki állapotáról a tulajdonos mindenkor köteles gondoskodni.

(3) Szabadtéri koncert – az önkormányzat által szervezett ünnepségek programjához kapcsolódó koncertek és engedélyezett rendezvények kivételével – 10:00 óra és 24:00 óra között tartható.

(4) Jelentős zajkibocsátással járó, a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérő, különleges zajokozást előidéző alkalmi rendezvények csak 10:00 óra és 22:00 óra között engedélyezhetők.

(5) A (3)-(4) bekezdésekben szabályozott időkorlát alól – kérelem alapján – a polgármester felmentést adhat a szabadtéri műsor, koncert, valamint alkalmi rendezvény felelős szervezője részére.

Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő,

zajjal járó tevékenységekkel kapcsolatos szabályok

5. § (1) Magánterületen szabadtéri rendezvény 08:00 és 22:00 óra között tartható.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól írásbeli kérelem benyújtását követően a polgármester eltérést engedélyezhet. A kérelemnek és az engedélynek tartalmaznia kell

- a berendezés üzemeltetőjének nevét, címét, telefonszámát
- az engedélyezett rendezvény helyszínét, kezdésének és befejezésének időpontját
- a zaj- és rezgésterhelési határértéket és a lehetséges eltérés maximális értékét.
(3) 2 Magánszemélyek kertépítéssel vagy zöldfelület-fenntartással kapcsolatos vagy egyéb háztartási igényeinek kielégítését szolgáló zajt keltő tevékenység az alábbi időszakokban végezhető:
a) hétfőtől szombatig: 07:00 és 21:00 óra között;
b) vasárnap: 09:00 és 11:00 óra, valamint 16:00 és 19:00 óra között.
(4) 3 Magántulajdonú építmények zajjal járó építési-bontási, felújítási tevékenysége - a közvetlen veszélyelhárítástól eltekintve - az alábbi időszakokban végezhető:
a) hétfőtől szombatig: 06:00 és 21:00 óra között;
b) vasárnap: 07:00 és 19:00 óra között.

Szórakozóhelyek működése, egyéb szolgáltatások nyújtása

6. § (1) Szórakozóhelyek kerthelyiségében, bármely nyitott helyiségben, illetve nyitott ablakok és ajtók mellett zene-, illetve műsorszolgáltatás kizárólag 10:00 óra és 23:00 óra között engedélyezett.

(2) 23:00 óra és 6:00 óra között szórakozóhelyeken zene-, illetve műsorszolgáltatás zárt helyiségen belül, zárt ablakok és ajtó mellett és csak olyan hangerővel engedélyezett, amely a környékbeli lakosság nyugalmát nem zavarja.

Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után induló ügyekben kell alkalmazni.

1. melléklet

Zajvédelmi adatlap
Közterületi rendezvényen szabadidős célú hangosító berendezés engedélyezéséhez

1. A berendezés szolgáltatójának (üzemeltetőjének) neve:

______________________________________________________________________________

Címe: _________________________________________________________________________

Telefonszáma:

__________________________________________________________________

2. A rendezvény megnevezése:

______________________________________________________________________________

3. A rendezvény helyszíne, útvonala:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. A rendezvény tervezett időpontja: _______ év _______ hónap _______ nap

5. A hangosító berendezés alkalmazásának tervezett időpontja:

_________ órától _________ óráig

6. A zeneszolgáltatás módja: (a megfelelő aláhúzandó)

élőzene hangosítással,

élőzene hangosítás nélkül,

gépi műsorforrás

egyéb, és pedig:

______________________________________________________________________________

7. Hangosító berendezés által okozott zajterhelés szintje:

maximum ______ dB

8. Hangosító berendezés adatai:

_______ db ______________________________________ típusú erősítő

_______ db ______________________________________ típusú hangszóró

_______ db ______________________________________ típusú zenegép

egyéb, és pedig: ________ db _________________________

9. Erősítő berendezésen hangerő korlátozót (limitert) alkalmaznak-e: igen / nem

10. Élőzene szolgáltatás esetén alkalmazandó hangszerek:

_______ db ___________________________________________________

_______ db ___________________________________________________

Dátum: _____________________________

Aláírás:

___________________________

Melléklet: helyszínrajz (amelyen a hangszórók elhelyezkedése is szerepel)

1

A bevezető a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Módosította az 1/2016.(I.27.) ör. 1.§

3

Módosította az 1/2016.(I.27.) ör. 2.§