Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (I.6.) önkormányzati rendelete

az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2021. 01. 07

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Úrhida Község Önkormányzat Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. § (4) bekezdésében, a környezet védelmének  általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és hatálya

1.§ A rendelet célja az avar és növényi hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabálynak a megállapítása, amely a levegő tisztaságának védelmét biztosítja.

2.§ A rendelet területi hatálya Úrhida község közigazgatási területére terjed ki.

3.§ A rendelet személyi hatálya Úrhida község közigazgatási területén a természetes személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed ki.


2. Értelmező rendelkezések

4.§ E rendelet alkalmazásában:

a) avar és növényi hulladék: fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék;

b) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában - vagy ha a birtokos a tulajdonos személyétől eltér, akkor - birtokában, kezelésében vagy használatában lévő ingatlanon települési hulladék keletkezik vagy más módon a birtokába kerül.


II. Fejezet

3. Avar és növényi hulladék égetésének szabályai

5.§ (1) A település területén az avar és növényi hulladék kezeléséről elsősorban komposztálással kell gondoskodni.

(2) Az ingatlantulajdonos a nem komposztált avar és növényi hulladékot a község területén elsősorban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóval köteles elszállíttatni.

6.§ (1) Úrhida község közigazgatási területén nyílt téren – kivéve közterület - csak e rendeletben foglalt esetekben és feltételekkel szabad kerti hulladékot égetni.

(2) A kerti hulladék nyílttéri égetése július és augusztus hónapok kivételével egész évben hétköznapokon lehetséges. Ünnepnapokon, szombaton és vasárnap kerti hulladékot égetni tilos.

7.§ (1) Tilos a nyílttéri égetés a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején, illetve a füstköd-riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama alatt. 

 (2) Az avar és kerti hulladék égetése 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy által vagy felügyelete mellett, a tűzvédelmi előírások betartásával végezhető úgy, hogy az égetéssel, az égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár nem okozható és az égetés az emberi egészséget nem veszélyeztetheti, a tüzelőanyag az emberi egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot nem tartalmazhat.

(3) Az égetendő avar és növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot.

(4) Az égetésre – a füstképződés csökkentése és a környező lakosok kímélete érdekében – száraz anyaggal, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben kerülhet sor.

 (5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.

(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.


4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények

8.§ (1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be, hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegére a mindenkor hatályos jogszabályok - jelenleg a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet - szabályai vonatkoznak


III. Fejezet

Záró rendelkezések


9.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                 Bognár József                                                               dr. Pahola Tünde

                     polgármester                                                                        jegyző