Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 02. 14- 2013. 09. 26

Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2013.02.14.

Keszőhidegkút Község Önkormányzata (a továbbiakban az Önkormányzat) 2013. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Keszőhidegkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 111. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Keszőhidegkút Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1. § (1) Keszőhidegkút Község Önkormányzata (a továbbiakban az Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének összevont mérlegét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza

(2) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 46.968 e Ft-ban állapítja meg, amely az alábbiakat tartalmazza:

Működési bevételei bevételei: 45.905 e Ft
a) Közhatalmi bevételei 2.304 e Ft
b) Intézményi működési bevételei 946 e Ft
c) Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 17.424. e Ft,
d) Működési célú támogatásértékű bevételei 23.120 e Ft
e) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételei 2.111 e Ft
Maradvány működési célú igénybevétele 1063 e Ft
(3) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 46.968 eFt-ban határozza meg, amely az alábbiakat tartalmazza:.
Működési kiadásai 44.857 e Ft
a) Személyi juttatások 22.749 e Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 3.793 e Ft
c) Dologi kiadások 9.312 e Ft
d) Támogatásértékű kiadások 5.563 e Ft
e) Szociális ellátások 3.440 e Ft
Felhalmozási kiadásai 2.111 e Ft
a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 2.és 3. számú melléklete
b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza

2. § Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ideértve az önkormányzati hivatalt is - 2013. évi

a) engedélyezett létszámát a 5. számú melléklete, továbbá a közfoglalkoztatottak létszámát a 5. számú melléklete

b) költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete, kiadásait - feladatonként - e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

3. § Az 1. § (2) bekezdés c) pontja tartalmazza a működőképességének megőrzését szolgáló 2.074 e Ft kiegészítő támogatást, amelyre az önkormányzat az év során pályázatot kíván benyújtani.

4. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

(4) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(6) Az Önkormányzat tekintetében az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke az 500.000 forintot meghaladja.

(7) A képviselő-testület félévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(8) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra 2013. évben az Önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 Ft összegig vállalható kötelezettség.

(9) A Képviselő-testület a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.

5. § (1) Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmát elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani, a kifizetéseket utalással kell teljesíteni, a készpénzkímélő megoldások között a bankkártyás fizetési móddal kell élni.

(2) Készpénzben történő kifizetések jogcímei:

a) személyi juttatások (megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés, önkormányzati díjak)

b) elszámolásra kiadott összegek (kiküldetés, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlás, postaköltség)

c) készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése

d) reprezentációs kiadások

e) kiküldetési kiadások

f) kisösszegű szolgáltatási kiadások

g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 6. számú melléklet: Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

b) 7. számú melléklet: Az önkormányzat adósságállományának alakulása ejárat, eszközök, bel –és külföldi hitelezők szerinti bontásban

c) 8. számú melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

d) 9. számú melléklet: Az önkormányzat 2013. évi a közvetett támogatások kimutatása

e) 10. számú melléklet: Az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási terve.