Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 06. 29 - 2013. 06. 30

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2013.06.29.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 53.§ (1) bekezdésében, az 57.§ (1), (2) bekezdésében, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.)7.§-a a következő (3) és (4) bekezdésekkel egészül ki:
(3) Az önkormányzat a Szlovák Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására határozatlan időre a Szlovák Önkormányzat használatába adta a Szarvas, Eötvös u. 44/1. szám alatti ingatlant. Az ingatlan használata után fizetendő közüzemi és egyéb díjakat a Szlovák Önkormányzat fizeti, köteles vagyonbiztosítást kötni, baleset- és tűzvédelemről gondoskodni. Az ingatlant megállapodás alapján feladatkörének ellátásához szükséges célra ingyenesen használhatja, hasznosíthatja.
(4) Az önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására határozatlan időre a Roma Nemzetiségi Önkormányzat használatába adta a Szarvas, Arató P. u. 1. szám alatti ingatlant. Az ingatlan használata után fizetendő közüzemi és egyéb díjakat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat viseli, köteles vagyonbiztosítást kötni, baleset- és tűzvédelemről gondoskodni. Az ingatlant megállapodás alapján feladatkörének ellátásához szükséges célra ingyenesen használhatja, hasznosíthatja.

2. § Az R. 34.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A polgármester szabadságának nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el és az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ellenjegyzi

3. § Az R. 1. mellékletének 1.3.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.3.5. Haladéktalanul értesíti az illetékes bíróság elnökét az ülnöki megbízatás megszűnésének képviselő-testület általi megállapításáról (2011. évi CLXII. törvény 220.§ (6) bekezdés).

4. § Hatályát veszti az R. 1. mellékletének 1.1.4. a), 1.1.5, 1.3.3., és 2.5. pontja

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. június 30. napjával.