Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(V.31.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Hatályos: 2013. 06. 01- 2013. 10. 28

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(V.31.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

2013.06.01.

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek használatáról a következőket rendeli el.

A rendelet célja, hatálya

1. § A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek meghatározzák a közterület eredeti funkciójától eltérő használatát, a közterület-használati díj mértékét, fizetésének módját.

2. § A rendelet hatálya kiterjed Etyek nagyközség közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában álló, az Étv. 2. § 13. pontja szerint közterületnek minősülő földterületre, az azt használó természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a település területén tartózkodnak és tevékenykednek.

Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele

3. § (1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély szükséges.

(2) Közterület használati engedélyt kell beszerezni:

1. a közterületbe benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, mindenféle hirdető-berendezés egyéb alternatív reklámhordozó (szendvicsember, fényreklám, hirdetési céllal elhelyezett gépjármű, stb.), cég- és címtábla elhelyezésére,

2. árusító és egyéb fülke, pavilon elhelyezésére,

3. önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére,

4. építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

5. alkalmi és mozgóbolti kereskedelmi tevékenységre,

6. kiállítás, alkalmi vásár, cirkusz és mutatványos tevékenység céljára,

7. vendéglátó-ipari előkert céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,

8. hatósági jelzéssel nem rendelkező üzemképtelen gépjármű mellékútvonalon történő ideiglenes 10 napot meghaladó tárolására,

9. 3,5 tonnát meghaladó teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi, egyedi önkormányzati engedéllyel nem rendelkező busz közterületen történő ideiglenes tárolására,

10. út, tér, park vagy egyéb közterület lezárását igénylő filmfelvétel (kivéve az önkormányzat vagy családi események megörökítését, turistafelvétel készítését),

11. sport-, kulturális- és gasztronómiai rendezvény tartásához,

12. zöldfelületek bármilyen célú igénybevételéhez.

4. § (1) Nem kell közterület használati engedély:

1. a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) területének elfoglalásához,
2. az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
3. közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai, hírközlési tevékenységgel kapcsolatos berendezések és létesítmények, közművek, valamint az ilyen célt szolgáló oszlopok közterületen történő elhelyezéséhez,
4. a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményeik elhelyezésére,
5. a lakosság részére az önkormányzat által évente meghirdetett, kizárólag a lomtalanítási akció időtartama alatt elhelyezett anyagok tárolásához,
6. a fák és a zöldterületek védelmét biztosító berendezések és fenntartási eszközök elhelyezéséhez, ha azok reklámcélokat nem szolgálnak,
7. az önkormányzat költségvetése terhére megvalósuló bármely építési munkával összefüggő közterület-használat esetén,
8. köztárgyak (szobor, köztéri padok, emlékmű) elhelyezésére,
i. az önkormányzat hivatalos rendezvényei közterület-használata esetén.
(2) Nem adható közterület használati engedély:
1. építményként telepített és üzemeltetett járművekből történő árusításhoz, (pl. nem önjáró lakó- büfékocsi)
2. gépjárművek várakozó helyéül szolgáló közterületre, ha a közterület-használat a parkolási lehetőséget korlátozza, csökkenti vagy akadályozza, kivéve az építési munkálatokkal kapcsolatos tevékenységeket,
3. közutak mentén azon területsávokra, ahová a tervezési szabványoknak megfelelően közlekedési (forgalomtechnikai) eszközök kerülhetnek elhelyezésre,
4. a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.

Az engedélyezési eljárás

5. § (1) A közterület használat engedélyezése tárgyában a polgármester átruházott hatáskörben, önkormányzati hatósági jogkörben jár el.

(2) A közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálása során figyelemmel kell lenni a közérdekre és a településkép védelmére.

(3) A közterületeken a közterület-használat engedélyezése – annak célját tekintve – eltérő feltételekhez köthető, részben vagy teljes egészében korlátozható, illetve megtiltható.

6. § (1) A közterület használat engedélyezésére irányuló kérelmet az Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

(2) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell.

1. a kérelmező nevét, lakóhelyének (székhelyének, vagy telephelyének) címét, jogi személyek, egyéni vállalkozók, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok esetén bankszámlaszámát és a számlavezető pénzintézet nevét,

2. a közterület-használat célját és időtartamát, az igénybe venni kívánt közterület nagyságát, helyét és a használatának módját, a napi árusítás időtartamának pontos meghatározását,

3. a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására való jogosultság hitelt érdemlő igazolását,

4. zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására vonatkozó nyilatkozatot,

5. sport-, kulturális- és gasztronómiai rendezvény, vásár, mutatványos tevékenység, vagy egyéb, több ember részvételével járó rendezvény esetén a terület takarítására vonatkozó nyilatkozatot,

6. üzemképtelen személygépkocsi elhelyezése esetében, a forgalmi engedély másolatát,

7. reklám- és hirdetéshordozó berendezés, cég- és címtábla elhelyezése esetén ezek méreteit, színezését, betűméretet, egységes megjelenést tartalmazó műszaki és látványtervet.

(3) Az eljáró hatóság az (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a folytatni kívánt tevékenységhez igazodóan – a kérelmezőt egyéb iratok mellékelésére is felhívhatja.

7. § (1) A közterület használata meghatározott időtartamra, vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig engedélyezhető.

(2) Ha az engedélyben meghatározott idő érvényét veszti az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani.

(3) A közterület használati engedély érvényét veszti, ha közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvényessége megszűnik.

(4) A meghatározott időre szóló engedély érvényessége kérelemre meghosszabbítható, illetve meghatározott időszakra szüneteltethető. A kérelmet legkésőbb a lejárat vagy a szünetelés megkezdése előtt 15 nappal be kell nyújtani.

(5) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély csak a közterület jogszerű használatához szükséges hatósági engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.

(6) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni.

(7) Zöldterület igénybevétele esetén a közterülethasználati engedélyben meg kell határozni a közterület-használót terhelő, a zöldterület helyreállításának módját és mértékét.

A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja

8. § (1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A közterület-használati díjak napi, havi vagy éves időtartamra szólnak.

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény négyzetméterekben számított alapterületét vagy területét, továbbá a hozzá tartozó – az alapterületen túlnyúló – szerkezet (ponyva, tető stb.) területének vetületét együttesen kell figyelembe venni. A közterület-használati díj megállapítása szempontjából a figyelembe vehető legkisebb elfoglalt terület 1 m2 akkor is, ha a ténylegesen elfoglalt terület ennél kisebb. A díj megállapításánál a töredék négyzetmétert egész négyzetméterként kell számításba venni, továbbá minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.

(4) A közterület-használati díjat a kérelmező a kérelemben meghatározott időtartamra egy összegben, előre köteles megfizetni az önkormányzat fizetési számlájára

(5) A közterület-használati díj az önkormányzat költségvetési bevételét képezi.

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

9. § A polgármester a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat jótékony és közcélú rendezvények esetében.

Ellenőrzés, a jogellenes közterület-használat következményei

10. § (1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester a jegyző közreműködésével gondoskodik.

(2) Aki engedélyhez kötött esetben közterületet használati engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használ (a továbbiakban együtt: jogellenes közterület-használat) az engedélyező hatóság felhívására köteles a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni és a közterület eredeti állapotát saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.

(3) Amennyiben a jogellenes közterület használatot az érintett nem szünteti meg, úgy az önkormányzat az érintett költségére és veszélyére gondoskodik az eredeti állapot visszaállításáról.

(4) Engedély nélküli vagy az engedélytől eltérő módon történő közterület használat esetén a közterület használó pótdíjat köteles fizetni. Mértéke a jogellenesség észlelésétől és dokumentálásától a rendezésig eltelt időre vonatkozó, tarifatáblázat szerinti díj kétszerese.

(5) Amennyiben a jogellenes közterület-használat az engedélyezés feltételeinek egyébként megfelel – kérelemre – a közterület-használati engedély a jövőre vonatkozóan megadható. Ezzel azonban a használó nem mentesül a díjfizetési kötelezettség alól.

Dohányzás közterületen

11. § (1) E rendelet 2. §-ában meghatározott területi hatály szerint tilos a dohányzás az alábbi a) — c) pontokban felsorolt közforgalmú intézmények külső határvonalától számított 5 méteren belül:

a) közoktatási- , közművelődési- és kulturális intézmények

b) egészségügyi- és szociális intézmények

c) gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott területeken az önkormányzat figyelmeztető táblákat helyez ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott területeken kizárólag az erre a célra kijelölt helyen megengedett a dohányzás.

12. § Az ingatlan telekhatárától a közterületre eső szakaszon, amennyiben önkormányzati beruházásban út, járda vagy közműépítésre kerül sor, és ez kiépített gépjárműbehajtó, kapubejáró felbontása nélkül nem lehetséges, a tulajdonos a helyreállítással kapcsolatos költségek miatt az önkormányzattal szemben követelést nem támaszthat.

Záró rendelkezések

13. § Jelen önkormányzati rendelet 2013. június 01. napján lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat egyes kérdéseiről szóló 17/2008.(XI.14.) számú önkormányzati rendelete hatályát veszti.