Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról és a folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására vonatkozószervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Hatályos: 2013. 12. 10- 2014. 01. 14

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdése a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések


  1. fejezet


1. A közszolgáltatással kapcsolatos alapvető rendelkezések

                                                                      

1.§ (1) Pap Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) közigazgatási területén a települési hulladék gyűjtésére, szállítására, illetve közszolgáltatási szerződésben kijelölt hulladékkezelőben történő ártalommentes elhelyezésére (továbbiakban: helyi hulladékgazdálkodás) hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fent.

(2) A hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás útján látja el.

(3) A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást közszolgáltató útján látja el.

(4) Pap község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, illetve tulajdonosi közössége, használója (továbbiakban: tulajdonos) az ingatlanon keletkező hulladék és folyékony hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

2. A közszolgáltatás tartalma, ellátásának és igénybevételének általános szabályai


3.§ (1) Pap község közigazgatási területén a hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére - a közszolgáltatási szerződésben meghatározott ideig - NYÍR-FLOP Hulladékgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Nyíregyháza, Derkovits u. 121. jogosult.

(2) A Képviselő-testület a hulladékot az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. (cg: 15-09-071361, székhely: 4400 Nyíregyháza, Bencúr tér 7.) üzemeltetésében lévő kisvárdai hulladéklerakó telepre kívánja szállítani.


(3) A Képviselő-testület a hulladékártalmatlanítási közszolgáltatónak az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft-t jelöli ki.

(4) A települési folyékony hulladék begyűjtésével és szállításával Kovács József Kisvárda, Mező út 3/B. vállalkozót bízza meg. A Képviselő-testület a folyékony hulladékot a Kisvárda Szennyvíztelepre kívánja szállítani.

(5) A szolgáltató a szolgáltatás végzésével megbízhat olyan gazdálkodó szervezeteket, valamint egyéni vállalkozókat, amelyek, illetve akik tevékenységi köre a szolgáltatás végzésére kiterjed, és a környezetvédelmi felügyelőség engedélyével rendelkezik a tevékenység végzésére. A szolgáltatást végzők tevékenységéért ez esetben is a szolgáltatás ellátásával megbízott felel. A szolgáltatás ellátására vonatkozó részletes szabályokat az Önkormányzat és szolgáltató által kötött szerződés rögzíti.

Különös rendelkezések


  1. Fejezet


  1. A tulajdonos kötelességei4.§ (1) Az ingatlantulajdonos alapvető kötelessége:


a.) a hulladék és folyékony hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa,

b.) a hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,

c.) a rendeletben meghatározott módon és helyen az ingatlanán keletkező hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes elhelyezéséről gondoskodjon. A rendeletben meghatározott hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás esetében kizárólag a Szolgáltató szolgáltatását veheti igénybe.

d.) a hulladékot úgy kezelje, hogy mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét az elkerülhetetlen mértéken felül ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja,

e.) a közszolgáltatásban újonnan bekapcsolódó ingatlantulajdonosként (ide értve az ingatlan tulajdonos változás esetét is) a szolgáltatónak bejelentse, hogy a hulladék és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételére kötelezetté vált, ide értve az ingatlan tulajdonos változás esetét, megjelölve a várhatóan keletkező szemét mennyiségét, és a rendelet hatálya alá tartozó egyéb (nem háztartási) hulladék esetén a rendszeresen keletkező hulladék mennyiségét.


(2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói, illetve gazdasági tevékenysége során hulladék és folyékony hulladék keletkezik, a kötelező közszolgáltatás keretében szervezett hulladék begyűjtést nem kötelesek igénybe venni, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a hulladék hasznosítására, vagy ártalmatlanítására vonatkozó kötelezettségét

a.) a jogszabályban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító, vagy ártalmatlanító eljárás létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

b.) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladék kezelőnek történő átadással a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.


(3) Nem köteles az ingatlantulajdonos a hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást igénybe venni azokon az ingatlanokon, amelyeken a hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel.

2.A hulladék és folyékony hulladék elhelyezésével kapcsolatos rendelkezések5. § A helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot és folyékony hulladékot a szolgáltató kizárólag a kijelölt ártalmatlanító helyen helyezheti el. A helyi közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékot és folyékony hulladékot a tulajdonos, illetve a szakvállalkozás a rendelet 11. §. előírásainak figyelembevételével (betartásával) elhelyezheti egyéb a felügyelőség engedélyével rendelkező ártalmatlanító helyen is.

3. A szolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele6.§ (1) Az ingatlan tulajdonos köteles a szolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatást igénybe venni.


(2) A helyi közszolgáltatás körében a szolgáltató és a tulajdonos közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a szolgáltató a helyi közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről a tulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.


(4) A tulajdonos köteles a szolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen keletkező egyéb hulladék keletkezésének tényét. A tulajdonos által megjelölt mennyiségnek megfelelően a szolgáltató és a tulajdonos külön szerződést köt a hulladék begyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására.


(5) A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a szolgáltató a tulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles. Ha a hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben előre nem látható rendkívüli okból következik be változás, a szolgáltató értesítési kötelezettségének egyéb alkalmas módon is eleget tehet.


(7) A szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.

4. A helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése7.§ (1) Szüneteltethető a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, és emiatt azokon hulladék nem keletkezik.


(2) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét a tulajdonos a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően, írásban köteles bejelenteni a szolgáltatónak.


(3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.


(4) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - a tulajdonos egyidejű értesítése mellett - a szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

.

5. A helyi közszolgáltatás díja8.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles, ill. a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie.(2) A folyékony hulladék egységnyi díjtétele:


  1. magánszemélyek esetén 1 600,- Ft/m3 + ÁFA, melyből a gyűjtés és szállítás díja 1 320,- Ft/m3 + ÁFA, az elhelyezési díj 50,-Ft/m3 + ÁFA és az ártalmatlanítás díja 230,- Ft/m3 + ÁFA.
  2. nem magánszemélyek esetében 1 600,- Ft/m3 + ÁFA, melyből a gyűjtés és szállítás díja 1 320,- Ft/m3 + ÁFA, az elhelyezési díj 50,- Ft/m3 + ÁFA és az ártalmatlanítás díja 230,- Ft/m3 + ÁFA.

6. Közszolgáltatási díj megfizetése9.§ (1)A közszolgáltatási díj minden év december 31. napjáig érvényes.


(2) A folyékony hulladék esetén a közszolgáltató a közszolgáltatási díjat - a felvett munkalapok és szállítólevelek alapján - a helyszínen számlázza ki.


(3) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új tulajdonos köteles fizetni.


(4) Az ingatlan tulajdonos a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére közvetlenül vagy az általa megbízott díjbeszedő útján - a teljesített szolgáltatás alapján, számla ellenében - a számla kézhezvételét követően legkésőbb 15 napon belül köteles megfizetni.

7. Díjmentesség10.§ (1) Díjmentességre jogosultak a szervezett közszolgáltatást igazoltan igénybevevő 70 év feletti személyek, akik egy- vagy kétszemélyes háztartásban élnek, valamint nem rendelkeznek hulladékkezelési díjhátralékkal. Egy háztartásban kizárólag egy személy díjmentessége érvényesíthető, mely alapján a mentesség egy háztartásra vonatkozik.


(2) A 70 év feletti személyek mentesség iránti kérelmüket a Papi Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) folyamatosan nyújthatják be. A kérelemben nyilatkozniuk kell a velük együttlakók számáról. A kérelemről az eljárási törvény előírásai szerint a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A határozat egy példányának megküldésével a díjmentesség engedélyezéséről a közszolgáltatót értesíteni kell.


(3) A mentességre jogosult köteles 15 napon belül a Hivatalba bejelenteni, ha a mentességre okot adó körülményeiben változás következik be. Meg kell szüntetni a díjmentességre való jogosultságot a Hivatal lakcím-nyilvántartás adatai alapján annak a személynek, akire vonatkozóan az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek már nem állnak fenn. A jogosultsági feltételek hiánya esetén a polgármester a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva, az eljárási törvény előírásai szerint dönt a közszolgáltatási díjmentesség megszüntetéséről.


(4) A díjmentesség megállapítása esetén a díjmentesség a kérelem benyújtását követő negyedév 1. napjától jár.

A díjmentesség megszüntetése esetén díjmenetesség az annak alapjául szolgáló körülmény megszűnése negyedévének utolsó napjával szűnik meg.


(5) A 10.§ (1) bekezdésében meghatározott esetet kivéve egyéb díjmentesség, kedvezmény nem adható.

8. A közszolgáltatási díjjal kapcsolatban felmerült kifogások11.§ (1) A helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban a tulajdonos a szolgáltatónál, vagy a díj beszedőjénél kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a szolgáltató, illetve az általa megbízott díjbeszedő - egyet nem értése esetén is - 15 napon belül válaszolni köteles. Ha túlszámlázást megállapító kifogásnak a szolgáltató, vagy megbízottja helyt ad, a többlet összeget és annak időarányos kamatait a tulajdonosnak visszafizeti, vagy írásbeli kérelmére azt az esedékes díjfizetési kötelezettségbe betudja.


(2) A tulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 7.§. (1) bekezdése alapján szünetelt.


(3) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Szolgáltatót a helyi közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a szolgáltató az akadály elhárulását követően a legközelebbi gyűjtési napon pótolta a mulasztását.

9. A helyi közszolgáltatás részét képező lomtalanítással kapcsolatos

jogok és kötelezettségek12.§ (1)Az előre meghirdetett lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató évente 2 (kettő) alkalommal - tavasszal és ősszel - a közszolgáltatás keretében - különdíj felszámítása nélkül gondoskodik. A szolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék elszállítására köteles.


(2) A lomtalanítás keretébe tartozó hulladékot a tulajdonos csak a meghatározott időpontban helyezheti ki elszállítás céljára arra a helyre, amelyet a szolgáltató hirdetményében megjelöl.


(3) A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(4) A szolgáltató a (2) és (3) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő módon, illetve szabálytalanul kihelyezett, valamint a lomtalanítás keretébe nem tartozó, de attól eltérő időpontban szabálytalanul kihelyezett hulladék elszállítását, a hulladék mennyiségnek megfelelő díj ellenében végzi el.

  1. A hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása13.§ (1) A szervezett szolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos és rendszeresített hulladékgyűjtő edény rendelkezésre áll, használata kötelező. Az alkalmazott tárolóedények térfogata a gyűjtés gyakoriságának és a hulladék mennyiségének megfelelő, de lakásonként legkevesebb 120 liter lehet.


(2) A szolgáltató köteles a szemétgyűjtő edényzet kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni. Az edényzetben okozott károkat térítésmentesen köteles javítani, amennyiben a meghibásodás a szolgáltató szabályellenes munkavégzésének jogkövetkezménye. A szolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára edényzetet kell biztosítania. Amennyiben a meghibásodás nem róható fel a szolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje a használót terheli.


(3) A szolgáltató a háztartási hulladékot az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy kapu közelében, közterületen veszi át.


(4) A hulladékszállítás gyakorisága a környezetvédelmi és közegészségügyi szempontok figyelembevételével, szükség szerint, de legalább hetente egy alkalommal. A hulladék szállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladéknak a szállító járműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, más környezet-terhelést ne idézzen elő. A hulladékszállítás az erre a célra készült, zárt rendszerű célgéppel végezhető.


(5) A folyékony hulladék szállítására az igényeknek megfelelő gyakorisággal kerül sor.11. A helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításának megtagadása

14.§ (1) A szolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:


a.) az nem szabványos tároló edényben kerül átadásra,

b.) a tároló edényben elhelyezett hulladék a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben kárt okozhat, vagy az ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet,

c.) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a tároló edény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve nem minősül jelen rendelet szabályai szerinti települési szilárd hulladéknak.


(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a szolgáltató a tulajdonost írásban haladéktalanul értesíti a hulladékelszállítás megtagadásának tényéről és okáról. A tulajdonos a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni vagy megszüntetéséről gondoskodni. Ha e kötelességének a tulajdonos a szállítás meghatározott újabb időpontjáig nem tesz eleget, a szolgáltató a tulajdonos költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti, vagy mással megszüntetteti. Az ezzel kapcsolatban felmerült tényleges költségeket a szolgáltató - külön tételként feltüntetve - a soron következő számlában érvényesíti.

12. Közterületen keletkező egyéb hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása15.§ A közterület szervezett, rendszeres tisztántartása az Önkormányzat közszolgáltatási feladata.

13. A szolgáltató kötelező közszolgáltatás alá nem tartozó körben,

szerződés alapján végzett tevékenysége


16.§ (1) A tulajdonos jogosult a szolgáltatónak, vagy más - az elszállításra jogosultságot szerzett - szakvállalkozásnak a hulladék elszállítására irányuló megrendelését bejelenteni, ha ingatlanán a helyi közszolgáltatás alá nem eső hulladék is keletkezik, vagy ilyen hulladék keletkezése várható.


(2) Ha a tulajdonos az (1) bekezdésben foglaltakkal a Szolgáltatót bízza meg a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodás alapján a Szolgáltató a hulladék elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a megállapodás szerinti díj ellenében gondoskodik.

14. Települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos rendelkezések17.§ A jegyző az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi

a.) a hulladék tulajdonosát,

b.) az ingatlan tulajdonosát abban az esetben, ha a hulladék tulajdonosának személye nem állapítható meg.

15. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése


18.§ (1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) a Közszolgáltató köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.

(2) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között az Önkormányzat köteles átadni a közszolgáltatónak a közszolgáltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat.

(3) A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos Ht-ben és a Vgt-ben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat. A Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.

15. Záró rendelkezések19.§ (1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)Hatályát veszti

1. a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2011. (III. 18.) ör.

2. a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2011. (III.18.) rendelet módosításáról szóló 14/2012. (XII. 27.) ör.