Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013(XII.18.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2023. 07. 01

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013(XII.18.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

2023.07.01.

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában és 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (4) és (5) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §2

1/A. §3 (1) A közterület tisztán tartására vonatkozó előírások betartásának ellenőrzéséről az Önkormányzat gondoskodik a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal bevonásával (a továbbiakban: ellenőrzéssel megbízott), melynek keretében a közterület tisztán tartására vonatkozó előírások betartását folyamatosan, de legalább hetente 2 alkalommal ellenőrzi.

(2) A közterületen elhagyott hulladékról szóló bejelentés a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen ügyfélfogadási időben, továbbá írásban postai úton vagy elektronikus úton Hivatali Kapun tehető meg.

(3) Ha az ellenőrzéssel megbízott ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett, elhagyott hulladékot talál, intézkedik a hulladék elhelyezéssel érintett ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) helyszíni szemle és GPS koordináták alapján történő beazonosításáról, ennek keretében meghatározza az érintett ingatlan helyrajzi számát, rendeltetését, tulajdonosát, vagy ha a használatra más személy jogosult, akkor használóját.

(4) Az ellenőrzéssel megbízott írásban haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül értesíti a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Városfejlesztési Irodáját a hulladék helyéről, összetételéről és becsült mennyiségéről. Az értesítéshez mellékeli a dátumos fotódokumentációt, valamint részletes tájékoztatást ad a helyszínen a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa megállapítása érdekében tett intézkedések eredményéről.

(5) Ha az ingatlan közterületnek minősül, az elhagyott hulladék összegyűjtése, elszállítása, elhelyezése iránt az észleléstől számított 5 munkanapon belül a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Városfejlesztési Irodája intézkedik a koncesszori alvállalkozótól történő megrendelés útján.

(6) Amennyiben az ingatlan kapcsán azt állapítja meg az ellenőrzéssel megbízott, hogy nem közterület, vagy más rendeltetésű önkormányzati tulajdon, úgy a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Városfejlesztési Irodája a terület tulajdonosának egyidejű értesítése mellett – amennyiben rendelkezésre áll – a hulladék elhagyóját igazoló dokumentum megküldésével együtt, a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül bejelentést tesz a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság felé.

II. Fejezet

4

1.

2. §

2.

3. §

3.

4. §

5. §

6. §

4.

7. §

5.

8. §

9. §

6.

10. §

7.

11. §

III. Fejezet5

8.

12. §

13. §

14. §

9.

15. §

16. §

10.

17. §

11.

18. §

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2003.(II.21.) számú önkormányzati rendelet.

1

A bevezető a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 13. § a) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. §-t a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1/A. §-t a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

4

Az II. Fejezetet (2-11. §-t) a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az III. Fejezetet (12–18. §) a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 13. § b) pontja hatályon kívül helyezte.