Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete

a Legszebb konyhakertek Encsen program létrehozására

Hatályos: 2020. 02. 26

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (2) és (3) bekezdésére figyelemmel, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetésekről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet területi hatálya Encs város közigazgatási területén lévő belterületi, valamint külterületi, zártkerti, mezőgazdasági művelésre alkalmas ingatlanokra terjed ki.

(2) E rendelt személyi hatálya az Encs városában lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki.

2. § (1) A rendelet rövid távú célja Encs városában a „Legszebb konyhakertek” program elindítása, működtetése a konyhakerti termesztés újjáélesztése érdekében.

(2) A rendelet hosszú távú célja, a lakóházaknál lévő kertben, zártkertben történő konyhakert-művelés általánossá válása, valamint a lakások erkélyein (balkon) a zöldségek, a fűszer –és gyógynövények termesztésének térhódítása.

3. § (1) Encs Város Képviselő-testülete ezen rendelet elfogadásával elindítja a „Legszebb konyhakert Encsen” megnevezésű programot, valamint létrehozza az ahhoz kapcsolódó Bíráló Bizottságot (zsűrit).

(2)[1] A Bíráló Bizottság minimálisan 3 tagú, akiket a feladat ellátására Encs város polgármestere kér fel.

(3)[2] A Bíráló Bizottság az első ülése alkalmával tagjai közül megválasztja az elnököt, amelyről írásban tájékoztatja Encs város polgármesterét.

(4)[3]

(5) A Bíráló Bizottság vagy a bírálatra felkért szakemberek önállóan ütemezve, de minimálisan 2 alkalommal tekintik meg a jelentkezők konyhakertjét, balkonját vagy zártkertjét. A megtekintésről, bejárásról alkalmanként legalább 2 db fotó készítése szükséges.

4. § A Bíráló Bizottság az üléseit alkalomszerűen az ügymenet igényei szerint tartja. Az ülések összehívásáról szükség szerint az elnök gondoskodik. A bizottsági ülések nem nyilvánosak, azon a bizottsági tagok kivételével az elnök által meghívottak vehetnek részt.

5. § A Bíráló Bizottság feladata:

a) A „Legszebb konyhakert Encsen” megnevezésű programot népszerűsítése a településen és a térségben.

b) A „Legszebb konyhakert Encsen” megnevezésű programra beérkezett javaslatok helyszíni bírálatának lebonyolítása önállóan vagy arra felkért szakemberek által.

c) A „Legszebb konyhakert Encsen” megnevezésű program kategóriánkénti első három helyezettjének kiválasztása.

d)[4]

e) A „Magyarország legszebb konyhakertje” országos versenyre való jelölés.

6. § A „Legszebb konyhakert Encsen” megnevezésű program elindítását és működtetését a „Legszebb konyhakertek” program ötletgazdája valamint a „Legszebb konyhakertek” együttműködési megállapodása és a „Legszebb konyhakertek” szabályzata határozza meg.

7. §[5] (1) A „Legszebb Konyhakert Encsen” megnevezésű program meghatározott időpontjai az adott évben:

a) a meghirdetés időpontja:    az országos program indításának időpontja

b) a jelentkezési időpontja:    május 10.

c) a benyújtott jelentkezések kétszeri kert bejárásának végső időpontja: augusztus 31.

d)  a versenynek a zsűri által történő értékelés befejezése: szeptember 10.

(2) Az értékelési időpont meghatározásánál figyelembe kell venni az adott év országos versenyre való jelölésének kihirdetett határidejét.

8. § (1) A „Legszebb konyhakert Encsen” megnevezésű program versenykategóriái:

- Balkon                       erkélyen kialakított

- Mini konyhakert         50 m2-ig

- Normál konyhakert     50 m2 felett

- Nagy konyhakert        300 m2 felett

- Zártkert 1.                  zöldséges

- Zártkert 2.                  gyümölcsös

(2) A kategóriákban a helyezések kiosztása nem szükséges, amennyiben nincsen arra érdemes nevező.

9. § A programra való jelentkezés csak a központilag kiadott és jóváhagyott „Jelentkezési lappal” történhet.

10. §[6] (1) A programban résztvevő személyek, és az egyes kategóriákban helyezést elértek részére országosan egységesített Oklevél kerül átadásra.

(2) Az önkormányzat a díjazottak és az általa kiválasztottak (különdíj) részére az éves költségvetésének a terhére pénzjutalmat ajánlhat fel.

11. §[7] A kategória helyezettei részére az elismeréseket és díjakat a mindenkori polgármester vagy az általa felkért személy ünnepélyes keretek között adja át.

12. §[8] A Bíráló Bizottság általi rangsorolást a Polgármesteri Hivatal Műszaki irodája dokumentálja.

13. § A rendelet mellékleteit képezi:

1. melléklet  „Legszebb konyhakertek” együttműködési megállapodás

2. melléklet  „Legszebb konyhakertek” szabályzat

13/A. §[9] (1) Az országos programnak meg nem felelő, illetve kis számú jelentkezés, jelölés esetén városi díjak átadására kerül sor Encs Legszebb konyhakertje, az Encs-Abaújdevecser Legszebb konyhakertje, illetve az Encs-Fügöd Legszebb konyhakertje kategóriákban.

(2) A városi díjak átadása esetén a Bíráló Bizottság dönt a díjak odaítéléséről, melyről az elnök a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3)[10] Az (2) bekezdés alapján odaítélt Encs Legszebb konyhakertje, az Encs-Abaújdevecser Legszebb konyhakertje, illetve az Encs-Fügöd Legszebb konyhakertje címet elnyertek Oklevélben és a polgármester által meghatározott pénzösszegű díjazásban részesülnek.

13/B. §[11] (1) A „Legszebb konyhakert Encsen” megnevezésű program végrehajtására az önkormányzat képviseletében a polgármester, írásban rögzített feltételek mellett, külső szervezetet vagy szerveződést felkérhet.

(2) A „Legszebb konyhakert Encsen” megnevezésű programban a külső szervezet vagy szerveződés részére átadott feladatokat és kötelezettségeket megbízásban rögzíteni szükséges.

(3) A „Legszebb konyhakert Encsen” megnevezésű program önkormányzati koordinációját, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája látja el, amelynek feladatait a külső szervezettel vagy szerveződéssel kötött megbízásban rögzíteni szükséges.

(4) A „Legszebb konyhakert Encsen” megnevezésű programot a jelen rendelet, a „Legszebb konyhakertek” szabályzata és a „Legszebb konyhakertek” együttműködési megállapodása alapján kell végrehajtani.

14. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. április 15. napjától kell alkalmazni.

[1]

Módosította: 12/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[2]

Módosította: 12/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[3]

Hatályon kívül helyezte: 12/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

[4]

Hatályon kívül helyezte: 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

[5]

Módosította: 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította.

[6]

Módosította: 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította.

[7]

Módosította: 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

[8]

Módosította: 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet 7. §-a.

[9]

Beillesztette: 20/2017.(IX.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

[10]

Módosította: 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

[11]

Beillesztette: 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet 5. §-a.