Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről.

Hatályos: 2014. 08. 29 - 2015. 11. 29

A rendelet 2013. június 30. napja előtt került kihirdetésre és lépett hatályba. Az NJT-ŐR – a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 4.§-a alapján – annak csupán a 2013. június 30. napját követő első módosítás utáni egységes szerkezetű szövegeit tartalmazza. Az alaprendelet és annak korábbi módosításai a helyben szokásos módon kerültek kihirdetésre és tekinthetők meg.

Szarvas Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (1) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet területi hatálya Szarvas Város közigazgatási területére terjed ki, rendelkezéseit a Szarvas Város közigazgatási határain belül elkövető természetes személyekkel, jogi személyekkel, jogi személyiség nélküli szervezetekkel szemben kell alkalmazni.

2. A közösségi együttélés szabályai


2. § A rendeletben a közösség érdekében meghatározott szabályok, amelyek a békés együttélést, a lakosság nyugalmát biztosítják.

3. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások


3. § E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás az a cselekmény vagy mulasztás, amely a rendeletben meghatározott közösségi együttélés szabályaiba ütközik.

4. A közterület használatára vonatkozó magatartási szabályok


4. § (1) Szarvas Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályozásáról, valamint a közterület - használati díjak megállapításáról szóló rendelete területi hatálya alá tartozó közterületet a rendeltetésétől eltérően a jogszabályban előírt engedéllyel, hozzájárulással vagy megállapodás alapján, az abban meghatározott módon és mértékben szabad használni.


(2) Tilos

a) közterületi névtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertető táblát vagy emléktáblát beszennyezni, eltakarni, jogosulatlanul kihelyezni vagy leszerelni;

b) közterületen másokat zavaró, zaklató módon árusítani, osztogatni vagy szolgáltatást nyújtani;


(3) A közterületet úgy kell használni, hogy az másokat a közterület jogszerű használatban ne akadályozzon, a közterület más által történő használatát ne nehezítse, vagy ne tegye lehetetlenné.


(4) Közterületen a közhasználatú létesítményeket, berendezéseket rendeltetésüknek megfelelően kell használni, tilos azokat beszennyezni.

5. Közterület tisztántartásával kapcsolatos magatartási szabályok


5. § (1) Közterületen megrendezett sport és egyéb rendezvény idején a szervező köteles gondoskodni - a várható forgalomnak megfelelő számú - illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztán tartásáról, a keletkezett szemét elszállításáról.


(2) A közterületi megállapodás jogosultja vagy ennek hiányában az üzemeltető, köteles gondoskodni a közterületről látható helyen elhelyezett hirdetési- és reklámcélú szerkezet megfelelő állapotáról, rendezettségéről és tisztántartásáról.

6. Állattartásra vonatkozó magatartási szabályok


6. § (1) Szarvas Város belterületén lovat tartani tilos.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom alól kivételt képez azon állattartó, aki az alábbiakban felsorolt feltételeknek egyidejűleg megfelel:


a) az állattartást olyan ingatlanon folytatja, amely Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet szerinti falusias lakóterületen helyezkedik el,


b) a tartásában lévő állatra vonatkozóan olyan lóútlevéllel és lótulajdonos nyilvántartó betétlappal rendelkezik, amelyen neve és az érvényes lakcímét igazoló hatósági igazolványon szereplő lakcíme van feltüntetve,


c) az állattartás helyéül szolgáló ingatlanon az állattartásból származó istállótrágyát a trágyalé összegyűjtésére is alkalmas gyűjtőcsatornákkal és jól záródó fedlappal ellátott, a szükségletnek megfelelő méretű szilárd építményű, vízzáró módon kialakított trágyatárolóban tárolja.


(3) Az (2) bekezdésben előírt feltételeknek megfelelő állattartó legfeljebb kettő lovat tarthat.


(4)[1] Amennyiben az állattartó az előírt feltételek meglétének hiányában tart lovat, az állattartástól eltiltásra kerül.


(5) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság illetékes szerve által engedélyezett rendezvények, versenyek (Pl. Sárgulás, fogathajtóverseny) időpontját megelőző és követő három napra.


(6) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségben, a terménytárolókban és az egyéb gazdasági épületekben megtelepedett kártékony állatok (rágcsálók) nyári időszakban történő irtásáról (beleértve a legyek irtását is) és a szagártalom csökkentéséről gondoskodni kell.


(7)[2] Tilos a közterületen lovat futtatni, vezetni és ezzel a közterületen tartózkodókat veszélyeztetni és zavarni.

7. § (1) A közterületen, a lakóház közös használatú helyiségeiben, épületrészén, udvarán, az eb által okozott szennyeződést el kell távolítani.


(2) Tilos az ebet táblával tiltott helyre beengedni vagy bevinni; valamint a gazdátlan állatot közterületen etetni.


(3) Mindenki köteles a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb más tulajdonában lévő magánterületre való átjutását megakadályozni.


(4) Közterületen ebet pórázzal lehet sétáltatni, futtatni, kivéve a kijelölt kutyafuttató területét. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.


(5) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Ennek érdekében szájkosarat használni kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell, kivéve, ha jogszabály a szájkosár használatát kötelezővé teszi.


(6) A kóbor ebek befogása Szarvas Város Önkormányzata feladata, amelyet megállapodás keretében a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) útján lát el.

7. Hirdetményekkel kapcsolatos magatartási szabályok


8. § (1) Parkban, ligetben, piacon, egyéb közterületen hirdetést, plakátot, közleményeket csak arra kijelölt helyen, a gazdálkodó szervezet által engedélyezett módon, térítés ellenében lehet kihelyezni.


(2) Falakra, buszmegálló építményekre, parkok bútorzatára, villany- gáz-, telefon- és egyéb szerelvénydobozokra hirdetményt, plakátot, közleményeket kiragasztani tilos.


(3) A reklámtáblák kihelyezésének részletes szabályait Szarvas Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályozásáról, valamint a közterület - használati díjak megállapításáról szóló rendelete szabályozza.

8. Együttélési magatartási szabályok


9. § (1) A lakáson belül vagy a közös használatú helyiségekben tilos - különösen lomok felhalmozásával, az alapvető higiéniai követelmények figyelmen kívül hagyásával, szennyezéssel veszélyhelyzetet teremtve, zavaró szaghatást vagy rovarok megjelenését előidézve - olyan életkörülményeket kialakítani, amely káros hatással lehet a közvetlen környezetben élőkre.


(2) Tilos a lakóházban minden olyan magatartás, amely az együttélés követelményével ellentétes, botrányos, tűrhetetlen, a jóérzést sérti, vagy elrettentést kelt.

9. Közigazgatási bírság


10. § (1) Aki a rendeletben meghatározott a közösségi együttélés magatartási szabályait megszegi vagy megsérti, így betartását vagy betartatását elmulasztja százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.


(3) A bírság összegének megállapítása során figyelemmel kell lenni a tiltott, a közösségi együttélés szabályaiba ütköző magatartás súlyára, közösségre veszélyes jellegére, a közrend védelmére és a közterületek rendjének biztosítására.


(4) Amennyiben a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás folyamatos mulasztás formájában valósul meg, a bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható.

10. Eljárási szabályok


11. § (1) A rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatásköröket a Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint átruházott hatáskör címzettje gyakorolja.


(2) A rendelet hatálya alá tartozó eljárások során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(3) E rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

11/A.§[3] (1) Amennyiben a 6.§ (4) bekezdés szerint elrendelt tiltás ellenére az állattartó a végrehajtásra megállapított határidőn túl továbbra is folytatja a lótartást, úgy vele szemben az e rendelet szerinti közigazgatási bírságot kell kiszabni.


(2) Ha a bírság kiszabását követően az újabb határidő után sem szünteti meg a lótartást a megbírságolt személy és a bírságot sem fizette meg, úgy a bírság behajtása érdekében a lovat, illetve a lovakat le kell foglalni.


(3) Ha a bírság kiszabását követően az újabb határidő után sem szünteti meg a lótartást a megbírságolt személy, de a bírságot megfizette, úgy végrehajtási intézkedésként el kell rendelni a ló elszállítását (az állattartás megszüntetésének hatósági végrehajtását).


(4) Amennyiben az állattartó több lovat tart és a bírság (2) bekezdés szerinti behajtása érdekében indokolatlan az összes lovat lefoglalni, úgy a le nem foglalt lovakkal kapcsolatban a (3) bekezdésben leírtak szerint kell eljárni.


(5) A (2)-(4)bekezdés szerinti lefoglalás, illetve végrehajtás alkalmazása esetén a lovat a városi méntelepre kell kiszállítani és a méntelep üzemeltetőjének közreműködésével gondoskodni kell a ló megfelelő tartásáról és őrzéséről. A lovakkal kapcsolatban a szállítás, illetve tartás és őrzés során keletkező kár az állattartót terheli.


(6) A (2) bekezdés szerinti lefoglalás esetén haladéktalanul intézkedni kell a lefoglalt állat elárverezéséről.


(7) A (3)-(4) bekezdés szerinti végrehajtás esetén a ló csak abban az esetben adható vissza az állattartó részére, amennyiben az állattartó gondoskodott a ló engedélyezett helyen (külterület, más település) történő elhelyezéséről és erről az ügyintéző meggyőződött. Ellenkező esetben a lovat a méntelepen kimúlásig kell tartani.


(8) A (7) bekezdés szerint adható az állattartó részére a ló abban az esetben is, ha a bírságot a (2) bekezdésben leírt lefoglalást követően fizették meg.


(10) A (1)-(9) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során felmerült valamennyi költség a tiltást megszegő állattartó személyt terheli. A (7)-(8) bekezdés szerinti visszaadás feltétele a költségek e bekezdés szerinti megfizetése.

11. Záró rendelkezések


12. § A rendelet 2013. július 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően elkövetett közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetében kell alkalmazni.

13. § Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének A környezetvédelemről szóló 38/2000. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 18. § (6) bekezdése hatályát veszti

[1]

Megállapította: 17/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2014. IX. 1-től.

[2]

Beiktatta: 17/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos: 2014. IX. 1-től.

[3]

Beiktatta: 17/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 3.§. Hatályos: 2014. IX. 1-től.


Mellékletek