Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete

az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 7/2008. (V. 26.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 01. 01 - 2014. 01. 01

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 19. § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a következő önkormányzati rendeletet alkotja.


1. §


Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 7/2008. (V. 26.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(6) Önkormányzati segély megállapítása, amennyiben a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény áll fenn, 10.000 Ft összeghatárig. (12/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet 10. §)”


2. §


A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


  1. Ápolási díj megállapítása (12/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet 9. §)
  2. Önkormányzati segély megállapítása (12/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet 10. – 12. §)
  3. Közgyógyellátás megállapítása (12/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet 18. §)


3. §


A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  1. A polgármesteri, valamint a bizottsági hatósági hatáskörbe tartozó egyedi ügyekben a kérelmet a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani. Az egyedi ügyek döntésre történő előkészítése, a döntés végrehajtása a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal feladatát képezi.


4. §


Hatályát veszti a Rendelet 1. § (7) és 3. § (2) bekezdése.


5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.
                                Balassa Balázs                                                                           Lutár Mária

                                 polgármester                                                                                 jegyző