Szin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 01. 01- 2016. 01. 29

Szin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2014.01.01.

Szin Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. Fejezet

1. Általános rendelkezések

1. § 1. Szin Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosít a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és kezelésére.

2. A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.

3. Jelen rendelet hatálya az önkormányzat közigazgatási területén valamennyi ingatlanhasználóra kiterjed.

4. A jelen rendeletben használt fogalmakat magasabb szintű jogszabályok definiálják. A jelen rendeletben használt fogalmak tekintetében elsődlegesen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és a végrehajtását szolgáló jogszabályok alkalmazandók.

2. § 1. Az önkormányzat közigazgatási területén a kötelező helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult ellátni. A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására ezen időszakban kizárólagos jogosultsággal rendelkezik.

2. A Közszolgáltató számára a Ht. lehetőséget biztosít arra, hogy hulladékgazdálkodás közszolgáltatási tevékenysége ellátásához alvállalkozót vegyen igénybe. A Közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele esetén köteles haladéktalanul tájékoztatást nyújtani az önkormányzat részére az általa igénybe vett alvállalkozói tevékenység tartalmáról és a jelen rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatáshoz viszonyított arányáról.

3. Amennyiben a hulladékkezelési közszolgáltatás a Ht. 33.-34. §-ában foglaltaknak megfelelően nem biztosítható, úgy a közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében az Önkormányzat intézkedik a hatáskörrel rendelkező szerv felé közérdekű szolgáltató kijelölése iránt.

3. § A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló az Önkormányzat és a Közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt a Közszolgáltató saját honlapján illetve ügyfélszolgálatán közzéteszi.

II. Fejezet

1. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4. § 1. 1. Az önkormányzat feladata hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres begyűjtésének, átvételének elszállításának, ártalmatlanításának, hasznosításának megszervezése, feltételek biztosítása. Az önkormányzat feladata különösen:

a. a közszolgáltatás ellátására a Közszolgáltató kiválasztása, illetőleg kijelölése, a Közszolgáltatóval a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése,

b. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és kezelésének megszervezése,

c. gondoskodás a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási létesítmények, hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító hely, hasznosító hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról,

d. erre vonatkozó eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a közszolgáltatási díjfizetés rendjének megállapítása,

e. a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása.

f. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás e rendeletben és más jogszabályokban rögzített előírásai teljesítésének ellenőrzése mind a lakosság (ingatlanhasználó), mind a Közszolgáltató tekintetében

g. Az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak ellátása során a hulladékgazdálkodás jogszabályokban megfogalmazott céljának elérése érdekében együttműködik más, térségi települési önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, lakossággal.

2. Az ingatlanhasználó kötelezettségei

5. § 1. Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot törvényben, kormányrendeletben valamint az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni és a közszolgáltató részére rendszeres időközönként átadni. Alapvető e tekintetben a magasabb szintű jogszabály által rögzített kötelességeinek betartása, továbbá hogy:

a. a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

b. az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

2. Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak 15 napon bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Meg kell jelölnie az ingatlanon rendszeresen keletkező települési hulladék esetében az ingatlanon lakók számát, az egyéb szilárd hulladék esetében pedig a rendszeresen keletkező hulladék mennyiségét, tömegét. A bejelentés formanyomtatványát az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az ingatlanhasználót nem terheli díjfizetési kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

4. Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl – ideértve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot is- és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott edények számát.

5. Az az ingatlanhasználó, aki által használt ingatlanon települési hulladék keletkezik, de az ingatlan egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni.

6. Szüneteltethető a közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik.

7. A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak

8. Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.

9. Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy – az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett - a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

10. A települési hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az ingatlanhasználó köteles az önkormányzat hivatalához írásban bejelenteni. A bejelentésben az ingatlanhasználó köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.

11. Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon - felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

12. A közterületeken, vagy az ingatlanoknál kihelyezett gyűjtőedényekből, illetőleg zsákokból guberálni tilos.

III. Fejezet

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje

6. § 1. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban, vagy felhívás közzététele útján köteles tájékoztatni. A hulladékbegyűjtésnek, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonal és időpont) – a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével – a közszolgáltató köteles kialakítani és arról az ingatlanhasználókat – változás esetén is – értesíteni.

2. Amennyiben a települési hulladék – árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület használati hozzájárulás birtokosa köteles bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterületi hozzájárulás megadását az önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.

3. A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a lakosok száma, a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.

4. A hulladék ürítésének minimális gyakorisága heti egy alkalom.

5. A Közszolgáltató karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtő edényzet mellé kihelyezett karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el kezelés céljából minden év január 31-ig.

6. Üdülőingatlanok esetében a közszolgáltatás igénybevétele április 01. napjától október 31. napjáig tartó használati szezonban kötelező.

7. A gyűjtőedény mellé hulladékot, az (5) bekezdésben foglalt kivétellel elhelyezni nem lehet. Az ingatlanhasználó a gyűjtőedény tartalmát meghaladó vegyes hulladékot a gyűjtés napján a gyűjtőedény mellé hulladékgyűjtő zsákban is kihelyezheti. E célra kizárólag a Közszolgáltatótól megvásárolható műanyag szabványzsák vehető igénybe, melynek ára kezelés díját tartalmazza.

8. A közszolgáltató jogosult a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladék elszállítására, amennyiben az adott területen alkalmazott technológia erre lehetőséget nyújt. A többletszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a közszolgáltató az ingatlanhasználót egyidejűleg értesíteni köteles.

9. Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket és zsákokat az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Az ingatlanhasználó köteles az átvett hulladékgyűjtő edényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt szállítási napot megelőző nap 18 órától, közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető (télen is) és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni (Közút szélén úgy, hogy a forgalmat ne akadályozza), úgy, hogy az ürítés a szállítási nap 04 órájától elvégezhető legyen.

10. Gyűjtőedényt, illetőleg zsákot közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.

11. A kihelyezett gyűjtőedény, gyűjtőeszköz nem akadályozhatja a jármű-és gyalogos forgalmat és elhelyezése, egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

12. A gyűjtőedényeket ürítés előtt – és után fedett állapotban kell tartani.

13. Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények, gyűjtőeszközök ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.

14. A közszolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlanhasználó erre irányuló írásbeli szerződés alapján jogosult megvásárolni vagy külön díj ellenében bérbe venni a közszolgáltatótól, vagy egyéb más szolgáltatótól..

15. Az ingatlanhasználó vagy az önkormányzat tulajdonát képező gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról, kicseréléséről, javításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni saját költségén, kivéve a Közszolgáltató általi, bizonyított károkozás esetét. Az ingatlanhasználó jogosult az edényzet kicseréléséről, pótlásáról egyéb más szolgáltatótól történő megvásárlás vagy bérbe vétel útján gondoskodni, azzal, hogy kizárólag olyan edényzetet használhat, amely a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, szabványos gyűjtőedénynek megfelel.

16. Az ingatlanhasználó által a Közszolgáltatótól bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, pótlásáról, cseréjéről az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni, illetve az ingatlanhasználó jogosult az edényzet kicseréléséről, pótlásáról egyéb más szolgáltatótól történő megvásárlás vagy bérbe vétel útján gondoskodni, azzal, hogy kizárólag olyan edényzetet használhat, amely a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, szabványos gyűjtőedénynek megfelel.

17. A Közszolgáltató az edényürítés során általa okozott hulladékgyűjtő edénysérülést díjmentesen köteles megjavítani, ill. ha az edény használhatatlanná válik, kicserélni.

18. A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedény használati jogát (bérleti vagy tulajdonjogát) megszerezte.

19. A hulladékgyűjtő szigeteken elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a gyűjtőszigetek és környékük tisztántartásáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

20. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten - a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek egymással, és a környezetet ne szennyezzék.

21. A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya, és az alkalmazható edényzet mérete:

a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 13 kg

b) 110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg

c) 110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27 kg

d) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg

e) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 175kg

f) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg

22. Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

23. Tilos a gyűjtőedénybe, gyűjtőeszközbe folyékony, mérgező, tűz-és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

24. A (22) bekezdésben foglalt esetben és a (23) bekezdésben foglaltak esetén a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítését megtagadhatja. Ezen túlmenően a Közszolgáltató jogosult megtagadni a közszolgáltatás teljesítését az alábbi esetekben:

a) a hulladék nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, szabványos gyűjtőedénynek megfelelő méretű edényzetben került elhelyezésre és ezáltal a Közszolgáltató járműve az ürítést nem tudja elvégezni

b) a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, különösen építési és bontási hulladékot, állati tetemet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot,

c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve ártalommentesen nem helyezhető el, illetve nem minősül települési hulladéknak

d) a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt okozhat.

25. A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy hulladék se a szállítójárműbe való ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródjon szét, ne porozzon, és egyéb módon környezetszennyezést ne idézzen elő.

2. Lomtalanítás

7. § 1. A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik évi két alkalommal, az önkormányzattal előzetesen egyeztetett időpontba.

2. A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében az ingatlanhasználó a közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából az ingatlan elé vagy arra a helyre, amelyet a szolgáltató előzetesen megjelölt.

3. Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

3. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

8. § A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás keretében együttműködő települési önkormányzatok, köztük Szin Község Önkormányzata közigazgatási területén keletkező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körbe tartozó hulladék kizárólag az Önkormányzat illetve a feladat ellátására létrejött Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás közös tulajdonában és a közszolgáltatási szerződés alapján ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos üzemeltetésében levő hulladéklerakóban ártalmatlanítható.

4. A közszolgáltatási díj megfizetésének részletszabályai

9. § 1. Az Önkormányzat területén lévő ingatlanokhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjának megfizetése alól a magánszemély tulajdonosokat a képviselő-testület mentesíti és a közszolgáltatási díj megfizetését az Önkormányzat költségvetése terhére vállalja.

2. Az önkormányzat a közszolgáltatási díj átvállalásával összefüggő költségeinek fedezete érdekében használja fel a magánszemélyek kommunális adója címen beszedett bevételeit.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

10. § 1. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a Közszolgáltató köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag Közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.

2. Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között az önkormányzat köteles átadni a Közszolgáltatónak a közszolgáltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat. A Közszolgáltató az adatokat más célra nem használhatja fel a megjelölt célon túl, nem adhatja tovább harmadik személy részére, s köteles gondoskodni arról, hogy az adatokhoz (elektronikus úton sem) illetéktelen ne férjen hozzá.

3. A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó Ht-ben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat. A Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § (1) Jelen rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szin község önkormányzat képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/2004.(VI.03.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 9/2004.(X.27.) önkormányzati rendelete.