Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(IX.13.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról, valamint a közterület filmforgatási célú használatáról

Hatályos: 2013. 09. 14- 2023. 04. 27

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(IX.13.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról, valamint a közterület filmforgatási célú használatáról1

2013.09.14.

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1. pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében továbbá 2004. évi II. tv 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemeskisfalud Község Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő valamennyi közútra.

2. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó helyi közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni.

(2) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének díját a rendelet 1. mellékletében foglalt díjtételek és szorzószám alkalmazásával kell kiszámítani és a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott módon kell megfizetni.

(3) A kérelmező által minimálisan fizetendő díj összege 1000 forint.

3. § Nem kell igénybevételi díjat fizetni:

a) Nemeskisfalud Község Önkormányzatának beruházása,

b) Nemeskisfalud Község Önkormányzata által szervezett vagy annak részvételével lebonyolított kulturális, sport rendezvény, vásár vagy más egyéb esemény megrendezéséhez kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel,

c) valamint a külön jogszabályokban meghatározott esetekben.

4. § A közérdekű, sport-, vagy kulturális rendezvények, továbbá az egyházak által szervezett egyházi jellegű rendezvények esetén az igénybevevő részére, kérelemre, a polgármester a díjfizetés alól teljes mentességet engedélyezhet.

5. § Ha a rendelet hatálya alá tartozó közút nem közlekedési célú igénybevételére közterület-használati megállapodás alapján kerül sor, a közterület-használati megállapodás szerint használatba adott - rendelet hatálya alá tartozó - közút vonatkozásában e rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni, ha a közterület-használatot szabályozó egyéb jogszabályok eltérően nem rendelkeznek.

6. § A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez történő hozzájárulás kiadása a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete alapján a jegyző feladata.

7. § (1) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatási céljára történő közterület-használat) a Somogy Megyei Kormányhivatallal megkötött hatósági szerződés alapján történhet.

(2) A hatósági szerződés megkötésének egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, a zöldfelület kezelője-üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem köthető.

(3) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) ne m haladhatja meg a teljes közterület 80%-át. Ezen belül a technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület -használat nem haladhatja meg a teljes közterület -használat 40 %-át.

8 .§

(1) Filmforgatás céljából történő közterület -használat időtartama nem haladhatja meg a két hetet.
(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.

9. § A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem köthető.

10. § (1) Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület-használat iránt kérelmet nyújtottak be a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.

(2) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület -használat jóváhagyását meg kell tagadni.

(3) Nem lehet hatósági szerződést kötni azzal a kérelmezővel, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat ne fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használta a közterületet.

11. § (1) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb feltételeket köteles betartani:

– a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni,
– zöldfelületet köteles kíméletesen használni,
– 22 óra utáni forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi előírásokat betartani,
– a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen
helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni.”

12. § A közterület filmforgatási célú használatáért forgatási helyszín és kiszolgálás esetén 500 ft/m2/nap, stáb parkolása esetén 300 ft/m2/nap közterület-használati díjat kell fizetni. A filmforgatás céljából történő közterület-használat csak a díjnak egy összegben az önkormányzat számlájára történő megfizetését követően kezdhető meg.

13. § Filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén a hatósági szerződéshez történő

hozzájárulás, illetőleg a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik.

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez a 14/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

1. Helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjtételek:

A

B

C

D

1

Helyi közutak kategóriái

Sport-kulturális rendezvény célra

kereskedelmi és vásár célra

Közműépítési munkaterület igénybevétele esetén

2

Belterületi másodrendű főút

10 Ft/m2/nap

15 Ft/m2/nap

70 Ft/m2/nap

3

Gyűjtőút

10 Ft/m2/nap

15 Ft/m2/nap

60 Ft/m2/nap

4

Belterületi lakó- és kiszolgáló utak, külterületi közutak, kerékpárutak

5 Ft/m2/nap

10 Ft/m2/nap

60 Ft/m2/nap

2. Helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén alkalmazható szorzószámok:

A

B

1

Figyelembe vehető egyéb szempontok:

Szorzószám

2

Közút teljes lezárása

3

3

Téli (november 15. és március 15. közötti időszak) munkavégzés

2

1

Az önkormányzati rendeletet a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2023. április 28. napjával.