Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelete

a közterület használat egyes kérdéseiről

Hatályos: 2013. 10. 01 - 2017. 04. 12


Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésben, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A közterület használata és a közterület- használat iránti kérelem


1. § (1) E rendelet alkalmazásában tárolásnak minősül a gépkocsi – kivéve a hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező személygépkocsi – az autóbusz, a tehergépkocsi, a vontató, a nyerges vontató, a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, az állati erővel vontatott jármű, valamint pótkocsi 24 óránál hosszabb ideig, folyamatosan közterületen történő tartása.


2. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használata közterület-használati hozzájárulás alapján történhet a (2) bekezdésben foglaltak szerint. A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem – elektronikus út kizárásával – írásban a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalnál terjeszthető elő.


(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

  1. az ügyfél vagy képviselője nevét, állandó lakóhelyének (telephelyének) címét,
  2. a közterület-használat célját és időtartamát, a használat módját és mértékének meghatározását
  3. a közterület-használat helyének pontos megnevezését


(3) A kérelemhez csatolni kell a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratok másolatát.


(4) Az engedély kiadásához – amennyiben szükséges – az érintett szakhatóságok előzetes hozzájárulását is be kell szerezni. A hozzájárulás beszerzésére a kérelem benyújtója köteles.


3. § (1) Közterület-használati hozzájárulás szükséges:

a) az építési engedéllyel épült, közterületbe nyúló: üzlethomlokzat (portál) kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám) továbbá cég- és címtábla elhelyezésére,

b) az építési engedéllyel épült árusító és egyéb fülke (pavilon, hírlap, könyv, gyümölcs, virág, stb.) elhelyezésére.

c) a közút területén kívül szükséges gépjármű-várakozóhelyek céljára szolgáló létesítményekre, területre

d) építési engedéllyel épült önálló hirdető berendezés (pl.: reklámtáblák tartóoszlopokon) elhelyezésére,

e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

f) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre, ha az közterület igény bevételét teszi szükségessé

g) film és televízió-felvételre (az igényelt terület nagyságáig), - kivéve a helyi televízió felvételeit

h) vendéglátóipari előkert céljára, árukirakodásra,

i) kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára,

j) építési engedéllyel épült garázs.


(2) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkákhoz,

d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető-berendezés (fényreklám) cég- és címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be.

e) építési engedéllyel épült szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, közvilágítási lámpák és köztárgyak elhelyezésére,

f) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék elhelyezésére,

g) magánszemélyek számára építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek 72 óránál rövidebb időtartamra való elhelyezéséhez, ha a tevékenység a közterület rendeltetésszerű használatát nem zavarja.

 h.) az önkormányzat által rendszeresített hirdetőtáblán hirdetmény kihelyezéséhez. A hirdetményt az aki, vagy akinek az érdekében kihelyezték, köteles azt eltávolítani, amikor az aktualitását veszítette. A település egész területén ettől eltérő helyen (közterületen lévő oszlop, tábla, fa, buszmegálló és egyéb, arra alkalmas felület) hirdetmények, falragaszok, plakátok kiragasztása tilos, kivéve, ha erre jogszabály felhatalmazást ad.


4. § Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

a) A 4. § (2) a.) pontjában foglaltak kivételével: közutak (járdák) nem közlekedés célú igénybevételére,

b) A 4. § (1) h.) pontjában foglaltak kivételével: szeszesital forgalmazására. A tilalom alól esetenként a polgármester felmentést adhat (pl.: ünnepek, rendezvények alkalmával).

c) sérült, roncs és forgalomból kivont jármű, szemét /háztartási vagy kommunális/, valamint gépjármű és munkagépek közterületen történő tárolására, különös tekintettel a zöldterületekre, azok épségére,

d) 3500 kg össztömeget meghaladó súlyú jármű – autóbusz, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassújármű, járműszerelvény, nehéz pótkocsi és lakókocsi, valamint munkagép – közterületen való tárolására.

e) közterület filmforgatás célú igénybevételére 90 napon túl, vagy 5.000 négyzetméternél nagyobb területre, kivéve, ha azt a település gazdasági érdeke indokolja.


A közterület-használati hozzájárulás


5. § A közterület-használat engedélyezése, mint önkormányzati hatósági feladat a Polgármester hatáskörébe tartozik.


6. § Közterület használati hozzájárulás határozott időre, maximum 3 évre adható meg.


7. § (1) A hozzájárulás megadásakor figyelembe kell venni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló miniszteri rendeletben foglaltakat, a városképi és műemlékvédelmi, köztisztasági, továbbá egyéb, az engedély szempontjából lényeges feltételek fennállását is (pl. működési engedély).


(2) A közterület időszakonként ismétlődő használatára (pl.: gyümölcs- és zöldség-árusítás), esetenként legfeljebb egy évre (idényre, hónapra) adható hozzájárulás.


(3)A települési főúthálózathoz tartozó közutak mentén, a műemléki vagy más szempontból védett területen hozzájárulás csak akkor adható, ha:

a) a közterület-használatot különösen fontos érdek teszi szükségessé (pl. építési munka végzése),

b) a folytatni kívánt tevékenység a lakosság ellátása, tájékoztatása szempontjából szükséges (Pl.: idényjellegű árusítás, hírlapárusítás, hirdető-berendezés).


A közterület-használati hozzájárulás tartalmi előírásai


8. § (1) A hozzájárulásnak tartalmaznia kell:

a) a jogosult nevét és állandó lakó- vagy telephelyének címét, adóazonosító vagy adószámát,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyét, módját és mértékét,

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat illetve építési engedély számát,

e) a közterület-használat díjának mértékét és fizetésének módját.

f) a hozzájárulás megszűnése esetén az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettséget, a kártalanítási igény kizárásával.


(2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatban ki kell kötni, hogy a tárolás csak a baleset-, munka- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet.


(3) Az építési munka végzésének tartalmára szóló hozzájárulásban meg kell határozni:

a)szükség szerint a közterület felől településképi követelményeket kielégítő kerítés létesítését,

b) ha a járdát teljes szélességében elfoglalják és a gyalogos közlekedés a másik oldalon lévő járdára sem terelhető át, a jogosult köteles a gyalogosok számára nyomvonalon engedélyezett védőtetővel ellátott átjárót létesíteni és azt szükség szerint nappal is megvilágítani, továbbá a közlekedés útjában álló oszlopokat és ezek alátéteit fehérre meszelni.


(4) Reklám- és hirdetési táblákra vonatkozó hozzájárulásban elő kell írni, hogy a hatályos jogszabályi tilalomba ütköző reklám- és hirdetési tevékenység nem folytatható.


(5) A közterület-használati hozzájárulás hatályát veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy ha a jogosult felszólítás ellenére sem tesz eleget a hozzájárulás előírásainak.


A közterület-használatért fizetendő használati díj


9. §(1) A jogosult a közterület használatért használati díjat köteles fizetni.


(2) A díjat a közterület tényleges használatától függetlenül a hozzájárulásban meghatározott időtartamra és mértékben kell megfizetni.


(3) Amennyiben a közterület igénybevétel olyan létesítménnyel valósul meg, amely várhatóan egy évnél tovább fennáll, részletfizetésben lehet megállapodni, de a fizetendő legkisebb részlet nem lehet kevesebb alkalmanként 5.000 Ft-nál. Az ütemezést a hozzájárulásban rögzíteni kell.


(4) A használati díj megfizetését a hozzájárulás érvényének életbe lépése előtt igazolni kell.


(5) A közterület-használati díj mértékét a Képviselő-testület állapítja meg.


(6) Az egy évnél hosszabb időtartamra megadott hozzájárulásban rögzített használati díj évenként a KSH által hivatalosan közölt fogyasztói árindex mértékével emelkedik. A használati díj mértékének változásáról, az érintettek értesítéséről a Hatósági Iroda, a befizetés ellenőrzéséről a Pénzügyi Iroda gondoskodik.

Mentesség a közterület használati díj fizetése alól


10. § Nem kell használati díjat fizetni:

(1) A fegyveres erők, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére,


(2) A közvetlen élet- és balesetveszély elhárításának céljára szükséges területek után.


(3).A mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat szolgálófilm forgatása, ha a forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása esetén a 30 napot.


(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon kívül minden egyéb, a rendelet szabályaitól eltérő, közérdeket érintő esetben Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése alapján

11. §.Közterület használati díjak

Sorszám

Megnevezés

2013. év

1.

A közterületbe benyúló hirdető berendezés, információs tábla, transzparens

750.- Ft/hó

2.

Üzletek előtti közterület árusítás céljára

350.- Ft/m2/hó3.

Vendéglátó ipari előkert

350.- Ft/m2/hó 

4.

Árusító pavilon

650.- Ft/m2/hó

5.

Árusító automata, egyéb árusító berendezés

2.700 Ft/m2/nap

6.a

Mozgóbolt üzemeltetése, mozgó szolgáltató tevékenység, mozgóárusítás heti egy alkalommal történő árusítás

15.000.- Ft/hó

6.b

Heti kettő alkalommal

30.000.- Ft/hó

6.c 

Heti három vagy több alkalommal

45.000.- Ft/hó

7.

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag kihelyezése, építési munkaterület létesítése

190.- Ft/m2/nap 8.

Közterületen bármilyen jármű (járműszerelvény) tárolása

4.330,-Ft/db/hó9.

Mutatványos tevékenység

630.- Ft/m2/nap

10.

Kiállítás, technikai bemutató, vásár, sport- és kulturális rendezvény közhasználati cikkek, könyvek, népművészeti termékek  árusítása245,- Ft/m2/nap

11.

Egyéb cikkek árusítása

490.- Ft/m2/nap

12.

Vendéglátás

615.-Ft/m2/nap


Záró rendelkezés


12.§ (1) Ez a rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött közterület-használati bérleti szerződések a bennük foglalt határidőig és feltételek mellett érvényesnek tekintendők.

(3) Hatályát veszti Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület- használat egyes kérdéseiről szólórendeltetésüktől eltérő használatáról szóló 12/2011. (VI. 01.). valamint az azt módosító 28/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.
                 Katonáné Dr. Venguszt Beatrix                                                                     Tóth Jánosné

                            polgármester                                                                                  címzetes főjegyző

                                      


A rendelet kihirdettem:


Csákvár, 2013. szeptember 25-én

                                                                                                                       Tóth Jánosné

                                                                                                                    címzetes főjegyző