Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2024. 04. 01

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról

2024.04.01.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, 99. § (1) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy a helyi sajátosságnak megfelelően Pásztó Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) meghatározza az Önkormányzat fenntartásában működő Pásztói Gondozási Központ (továbbiakban: Intézmény) által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezetét, az igénybevétel módját, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság feltételeit.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Pásztó város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező – több lakcímmel rendelkező esetén a városban életvitelszerűen lakó - magyar állampolgárokra.

(2) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (1),(2) és (3) a) bekezdésében foglalt személyekre,

(3) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdésében foglalt személyekre,

(4) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény által nyújtott szolgáltatások ellátási területén bejelentett lakcímmel rendelkező lakosaira.

II. Fejezet

3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

3. § (1) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmény a (2)-(3) bekezdésben meghatározott szociális szolgáltatásokat és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátási formákat biztosítja.

(2) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c)1

d) családsegítés,

e) időskorúak és demens személyek nappali ellátása,

f)2

g) Idősek Otthona.

(3) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások:

a)3 gyermekjóléti szolgáltatás

aa) család- és gyermekjóléti szolgálat

ab) család- és gyermekjóléti központ,

ac)4 gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde

b)5

III. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

4. Az ellátások igénybevétele

4. § (1) A szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.

(2) Az ellátások igénybevételére irányuló kérelmet az Intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(3) A szociális ellátások igénybevétele iránti kérelemhez a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú mellékletében foglalt jövedelmeket igazoló dokumentumokat-, és az egészségi állapotról szóló igazolást kell csatolni.

(4)6 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások közül a házi segítségnyújtás, az idősek, valamint demens személyek nappali ellátását megelőzően, valamint az idősek otthonában az átmeneti és tartós elhelyezés esetén az ellátás igénybevételéhez a gondoskodást nyújtó intézmény egyszerűsített előgondozást végez.

(5) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt. Az intézményvezető írásban értesíti döntéséről az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

(6) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az Intézmény vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Képviselő-testületnek címzett, de az intézményvezetőhöz benyújtandó fellebbezéssel élhet. A Képviselő-testület az igénybevételről határozattal dönt.

5. § (1) A szociális alapszolgáltatás igénybevételének megkezdésekor – a családsegítés kivételével – az intézményvezető az ellátást igénylővel megállapodást köt.

A megállapodás egy példányát az intézményvezető 15 napon belül a fenntartónak megküldi.
(2) Soron kívüli elhelyezést kell biztosítani a kérelmezőnek, ha azt egészségügyi állapota és szociális helyzete indokolja. Amennyiben a soron kívüli ellátás nem indokolt az intézményvezető a kérelmet nyilvántartásba veszi.

5. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás megszűnése

6. §7 (1) Az intézményi jogviszony az Szt. 100. § és 101. § (2) bekezdésében foglalt esetekben szűnik meg.

(2) Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az Intézmény vezetője írásban értesíti az igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét

a) az intézmény elhagyásának időpontjáról,

b) a személyes használati tárgyak elvitelének határidejéről,

c) az elmaradt térítési díj és egyéb tartozás összegéről, ezek befizetésének határidejéről és módjáról.

(3) Az ellátott az intézményi jogviszony megszüntetéséről szóló döntés ellen annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

IV. Fejezet

6. Térítési díj

7. § (1) A szociális alapszolgáltatásokért – a családsegítés kivételével – térítési díjat kell fizetni.

(2) A térítési díjat az Szt. 114. § (2) bekezdésében meghatározott személy köteles megfizetni.

(3)8 A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak és személyi térítési díjak összegét e rendelet melléklete tartalmazza.

8. § (1) A személyi térítési díjat az Intézmény vezetője állapítja meg és arról írásban értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. A személyi térítési díj megállapításakor a Szt. 114-119. §-ai, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) szerint kell eljárni.

(2) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű.

7. A térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének

esetei és módjai

9. § (1) Ingyenes ellátásban részesül az az ellátott, aki jövedelemmel nem rendelkezik.

Az Intézmény ellátását igénybevevő, valamint a térítési díj fizetésére kötelezett más személy, ha az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a fizetési kötelezettségről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Képviselő-testületnek címzett, de az intézményvezetőhöz benyújtandó kérelemmel élhet.
(2) A fizetendő személyi térítési díjról a Képviselő-testület határozattal dönt.
(3) A Képviselő-testület a személyi térítési díjat az intézményvezető javaslatával ellátott kérelemre csökkentheti, ha a fizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg és vagyonnal nem rendelkeznek.
(4) A személyi térítési díj csökkentésének mértéke:
a) ha a fizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, a fizetendő személyi térítési díj 10%-a lehet,
b) ha a fizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át nem haladja meg, a fizetendő személyi térítési díj 20%-a lehet.
(5) A Képviselő-testület a személyi térítési díjat az intézményvezető javaslatával ellátott kérelemre elengedheti, ha a fizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át és vagyonnal nem rendelkezik.

10. § Különös méltánylást érdemlő esetben a Képviselő-testület a 11. § (4) bekezdésben foglalt feltételektől az ellátott javára eltérhet.

11. § (1) Az Intézmény vezetője minden negyedév első hónap 15. napjáig az előző negyedévről szóló aktuális térítési díj hátralékosok névsorát tartalmazó listát, a felszólításokat és azok átvételét igazoló dokumentumokat megküldi a Pásztói Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztályához.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján a Képviselő-testület a térítési díjhátralék behajtásáról a Kormányrendelet 31. § (3) bekezdésében foglaltak szerint intézkedik.

(3) A Képviselő-testület kérelemre, a díjhátralék megfizetésére legfeljebb 12 havi részletfizetési engedélyezhet a kérelmező szociális, jövedelmi és vagyoni helyzetére tekintettel.

(4) A Képviselő-testület az intézményvezető javaslatával ellátott kérelemre a díjhátralékot

a) legfeljebb 60% mértékig elengedheti, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,

b) egészben elengedheti, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át és vagyonnal nem rendelkeznek.

V. Fejezet

Egyes szociális ellátásokra vonatkozó rendelkezések

8. Étkeztetés

12. §9 (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk,

d) pszichiátriai betegségük,

e) szenvedélybetegségük, vagy

f) hajléktalanságuk

miatt.

(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány másolatával igazolja, hogy 65. életévét betöltötte.

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos/kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud.

(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátására részben képes és fogyatékosságát az Szt. 65/C. § (5) bekezdésében foglaltak szerint igazolja.

(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 21. §-ában meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni.

(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki – nyilatkozata szerint – bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás.

12/A. §10 (1) Az étkeztetést – amely legalább napi egyszeri meleg élelmezést jelent – a Gondozási Központ biztosítja

a) az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,

b) elviteli lehetőséggel,

c) indokolt esetben házhoz szállítással.

(2) Az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjakat a rendelet melléklete határozza meg.

9. Házi segítségnyújtás

13. §1112 Az Szt 63. § (5) bekezdésében megfogalmazottak szerint a házi segítségnyújtást újonnan igénylők számára gondozási szükséglet vizsgálata nélkül nem lehet végezni.

14. §13 (1) A gondozási szükséglet vizsgálatát – a szolgáltatás iránti kérelem alapján – az Intézmény Vezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi.

A gondozási szükséglet vizsgálatára a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII.15.) számú Korm. rendeletben határozottak az irányadók.
Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.
(2) 14
(3) Az ellátáshoz, a térítési díj megállapításához a személyes díjkedvezmény megállapításához, illetve a térítési díj elengedéséhez szükséges nyilatkozatok és igazolások:
a) az igénylő jövedelemigazolása,
b) az igénylő nyilatkozata, hogy nincs tartásra kötelezett hozzátartozója.

10. Családsegítés

15. §15 Az Szt. 64. § (1)-(5) bekezdésében meghatározott szolgáltatásokon felül biztosítja a

a) családi közösségépítő-, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat,

b) nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások,

c) ifjúsági tanácsadás,

d) szociális információs szolgáltatást,

e) aktív korú nem foglalkoztatottak,

f) az adósságterhekkel és lakhatási problémával küzdők,

g) a fogyatékkal élők, a szenvedélybetegek, valamint családtagjainak a segítő

szolgáltatását.

11. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

16. §16

12. Nappali ellátás

17. §17 (1) A nappali ellátás keretében nyújtott szolgáltatásai az Idősek Klubja és annak részeként demens személyek ellátása.

(2) Az ellátás keretében a jogosult igényelheti:

a) csak napközbeni tartózkodás, vagy

b) napközbeni tartózkodás és ott étkeztetés biztosítását.

(3) Az Idősek Klubjában étkezés hétköznapokon vehető igénybe reggeli, ebéd és uzsonna formájában.

(4) A személyi térítési díj mértékére a 7. §-11. §-ban foglaltak az irányadóak.

(5) A személyi térítési díj megállapításához az igénylő jövedelemigazolása szükséges.

13. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás

Idősek Otthona

18. § (1)18 Az Önkormányzat fenntartásában működő Intézmény az Idősek Otthona tagintézményében tartós elhelyezést – szakosított ellátást – biztosít.

(2)19

(3)20 Az Idősek Otthona feladata, hogy tartós elhelyezést biztosítson mindazon személyeknek, akiknek otthoni ellátása nem biztosítható és akiknek gondozási szükséglete a napi 4 órát meghaladja. A tartós elhelyezés 57 férőhelyen biztosított.

14. A szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei

19. § (1) Az ellátás igénybevétele önkéntes, a felvétel kérelemre történik a jogszabályokban meghatározott módon és formában.

A kérelmek a beérkezés sorrendjében nyilvántartásba kerülnek.
(2) A kérelem beérkezését követően az intézményvezető vagy az általa megbízott személy előgondozást végez az ellátást igénylő környezetében.
Az előgondozás két szakaszból áll. Az előgondozás I. szakaszában tájékoztatni kell az ellátást igénybevevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, a térítési díj várható mértékéről, a gondozási szükséglet mérés valamint a jövedelem- és vagyonvizsgálat részleteiről.
Az intézményvezető vagy az általa megbízott személy az előgondozással egyidejűleg elvégzi a gondozási szükséglet mérést.
Az előgondozás II. szakaszának a célja az intézménybe költözés előkészítése.
(3) Az intézményvezető az intézményi elhelyezés igénybevételének lehetőségéről írásban értesíti az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét. Az értesítés tartalmazza:
a) az előgondozás időpontját,
b) a férőhely elfoglalásának kezdő időpontját,
c) az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőket,
d) a megállapodás tervezetét,
e) az intézmény házirendjét.
(4) Ha az ellátásra vonatkozó igény férőhely hiányában nem teljesíthető, akkor az intézményvezető erről – a nyilvántartásba vétel közlésével – írásban értesíti a jogosultat, és a beérkezés sorrendjében gondoskodik a jogosultak elhelyezéséről.
(5) A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthető, az intézményvezető az intézmény orvosának a bevonásával dönt a jogosultak elhelyezésének sorrendjéről.
Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.
(6) Az intézményi ellátás igénybevételének időpontjában az ellátást biztosító intézmény és az ellátást igénybe vevő személy megállapodást köt, melyben rögzítésre kerülnek az intézmény és az ellátást igénybe vevő jogai és kötelezettségei.

15. Térítési díj

20. § (1)21

(2) Tartós bentlakásos elhelyezés esetén a térítési díj összege az ellátást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 80%-a (megállapított jövedelemhányad), maximum az intézményi térítési díj összege.

(3) Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott az intézményi térítési díj egyévi összegét meghaladó pénzvagyonnal (jelentős pénzvagyon) rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg. Ilyen esetben a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.

(4) Ha az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon (öregségi nyugdíjminimum negyvenszeresét meghaladó összeg) kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.

21. § (1) A térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásáért fizetendő térítési díjat a tárgyhót követő hó 10. napjáig utólag köteles megfizetni.

(2) Az ellátásban részesülő személy a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti. A két hónapot meghaladó távolléte idejére: egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 40%-át, egyéb esetben a személyi térítési díj 60%-át fizeti.

(3) A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. Nem minősül távollétnek a rendszeres hétvégi távollét.

(4)22 Ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja az Szt. 115. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(5)23 Az Idősek Otthonában megállapított intézményi térítési díjat, valamint a férőhely elfoglalásakor fizetendő belépési hozzájárulás mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.

16. A szociális ellátásban részesülők érdekképviselete

22. § (1) A jogosultak részletes jogait az Szt. 97-99/A. §-ai szabályozzák.

(2) Az Idősek Otthonában az érdekképviseleti fórum működésének és választásának részletes szabályait az Intézmény házirendjében kell meghatározni.

VI. Fejezet

17. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások igénybevétele

23. §24 23/A25

(1) A személyes gondoskodás formáinak igénybevételére irányuló kérelmet bölcsődei ellátás esetén a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde intézményben (3060 Pásztó, Madách utca 15.) lehet előterjeszteni.

(2) A család - és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője indítványára történik az ellátást nyújtó Pásztói Gondozási Központ telephelyén (3060 Pásztó, Rákóczi utca 5.).

(3) A család- és gyermekjóléti központ igénybevétele együttműködési kötelezettségen alapul. A jelzést írásban, vagy elektronikusan, vagy személyesen tehetik meg az ellátást nyújtó Pásztói Gondozási Központ telephelyén (3060 Pásztó, Rákóczi utca 5.).

18. Elhelyezési feltételek, férőhelyek száma

24. §26

25. §27

26. §28

19. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátás megszűnése

27. §29

20. Térítési díj

28. §30 (1) A bölcsődében a gondozásért fizetendő intézményi térítési díj ellátottanként, napi 500.- ft.”

(2) Ha a bölcsődei ellátást betegség vagy más ok miatt nem veszik igénybe, a távolmaradást az intézményvezetőnél be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Az intézménybe való visszatérést az intézmény vezetőjénél a törvényes képviselőnek jeleznie kell.

21. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet 2013. július 01-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Hatályát vesztik a 6//2012./III. 30./ és a 12/2012./V. 25./ számú önkormányzati rendeletek.

Pásztó, 2021. március 22.

Farkas Attila
polgármester

Dr. Sándor Balázs
jegyző

1

Hatályon kívül helyezte: az 5/2016.(V.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. május 9.

2

Hatályon kívül helyezte: az 5/2016.(V.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. május 9.

3

Módosította a 4/2017.(III. 3.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2017. március 4-től

4

Megállapította az 5/2019.(II. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019. 02. 02.-től

5

Hatályon kívül helyezte: az 5/2016.(V.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. május 9.

6

Módosította az 5/2016.(V.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. május 9.

7

Módosította: a 19/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2013. szeptember 30.

8

Módosította az 5/2016.(V.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. május 9.

9

Módosította: a 24/2015. (X. 2.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2015. X. 3-tól

10

Megállapította: a 24/2015. (X.2.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2015. X. 3-tól

11

Módosította: a 19/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2013. szeptember 30.

12

Módosította az 5/2016.(V.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. május 9.

13

Módosította: a 19/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2013. szeptember 30.

14

Hatályon kívül helyezte az 5/2016.(V.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. május 9.

15

Módosította: a 19/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos: 2013. szeptember 30.

16

Hatályon kívül helyezte az 5/2016.(V.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. május 9.

17

Módosította: a 19/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos: 2013. szeptember 30.

18

Módosította az 5/2016.(V.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. május 9.

19

Módosította az 5/2016.(V.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. május 9.

20

Módosította a 4/2017.(III. 3.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2017. március 4-től

21

Hatályon kívül helyezte az 5/2016.(V.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. május 9.

22

Módosította: a 19/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályos: 2013. szeptember 30.

23

Megállapította a 8/2017.(V. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. május 5-től

24

Hatályon kívül helyezte az 5/2016.(V.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. május 9.

25

Megállapította a 5/2019.(II. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019. 02. 02.-től

26

Hatályon kívül helyezte az 5/2016.(V.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. május 9.

27

Hatályon kívül helyezte az 5/2016.(V.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. május 9.

28

Hatályon kívül helyezte az 5/2016.(V.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. május 9.

29

Hatályon kívül helyezte az 5/2016.(V.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. május 9.

30

Hatályon kívül helyezte az 5/2016.(V.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. május 9. A 28. § a Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

31

Az 1. mellékletet a Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be. Az 1. melléklet a Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 25.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg.