Makkoshotyka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról

Hatályos: 2014. 01. 01- 2016. 03. 31

Makkoshotyka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról

2014.01.01.

Makkoshotyka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, a 39. § (2) és (5) bekezdésében, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bevezető rendelkezések

1. § A képviselő-testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási feladatait – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) rögzített elveknek megfelelően – a korszerű környezetvédelem követelményei szerint teljesítse, a jelen rendeletben foglaltak szerint települési hulladék kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya:

a) Makkoshotyka közigazgatási területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, valamint az e rendeletben meghatározott közszolgáltatás keretében a településen gyűjtött hulladékok szállítására és kezelésére,

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (továbbiakban: közszolgáltatás) igénybe venni köteles ingatlanhasználókra terjed ki.

3. § (1) Makkoshotyka Község Önkormányzata a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére akként, hogy a felsorolt tevékenységek ellátásáról – egységes rendszerbe foglalva – az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás (székhelye: 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.) útján gondoskodik.

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységének ellátásához a Társulással kötött közszolgáltatási szerződés szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni.

A Ht. 35. § b) pontjára és a Ht. 41. § (2) bek-re utalva a közszolgáltató kizárólagos jelleggel jogosult és köteles a közszolgáltatás keretében gyűjtött, lerakással ártalmatlanítható hulladékot a teljesítési segédje által működtetett bodrogkeresztúri lerakóban ártalmatlanítás céljából elhelyezni.
(3) A közszolgáltatás végzésére kizárólag – a megkötött társulási szerződésben adott felhatalmazás alapján – az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) által kiválasztott és a Társulással egységes közszolgáltatási szerződést kötött egy közszolgáltató jogosult és köteles.
(4) A rendelet elfogadásának időpontjában a közszolgáltatást a szétválás folyamatában lévő Zempléni Z.H.K. Kft. (székhely: 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54., cégjegyzékszám: 05-09-009019) látja el kizárólag azzal, hogy az átalakulás sikeres végrehajtása esetén közszolgáltatóként a szétválási szerződésben meghatározott, kizárólagos önkormányzati tulajdonba kerülő nonprofit jogutód gazdasági társaság jár el.

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

4. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmazza:

a) a közszolgáltató által rendszeresített – az ingatlanhasználó, a közszolgáltató, vagy az önkormányzat tulajdonát képező és az ingatlanhasználó részére rendelkezésre bocsátott, vagy az önkormányzattal történt megállapodás alapján közterületen elhelyezett – hulladékgyűjtő edényben/zsákban elhelyezett települési hulladék gyűjtése;
b) az ingatlanhasználó által, a többi települési hulladéktól elkülönítetten gyűjtött vegyes hulladékának a gyűjtésére, és e hulladék hulladékkezelő létesítménybe való szállítására, feltéve, hogy az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét maradéktalanul teljesítette;
c) a közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok e rendeletben meghatározottak szerinti gyűjtésére, és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására, feltéve, hogy a közszolgáltató a hulladék birtokosával, vagy végső soron a települési önkormányzattal ezen tevékenységre külön megállapodást kötött;
d) a természetes személy ingatlanhasználó által az ingatlanán keletkező nagy darabos és a lomtalanítás körébe vont lom hulladékának gyűjtésére, és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe történő szállítására;
e) a természetes személy ingatlanhasználó háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött veszélyes hulladékának a lomtalanítás alkalmával történő külön gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására, feltéve, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználóval vagy az önkormányzattal ezen tevékenységre külön megállapodást köt;
f) hulladékgyűjtő pontok, hulladékgyűjtő szigetek és az önkormányzattal kötött megállapodás alapján hulladékudvarok létesítésére, üzemeltetésére és ott történő hulladék gyűjtésére és az ott gyűjtött hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;
g) a Társulás által létesített válogatóművek és átrakóállomások, valamint a hulladék hasznosítását és ártalmatlanítását szolgáló egyéb létesítmények létesítésére és üzemeltetésére;
h) vegyesen gyűjtött hulladék energetikai hasznosítására, és az energetikai hasznosítást követően fennmaradó hulladékmennyiség előkezelésére, a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítására;
i) az elkülönítetten gyűjtött hulladék szükség szerinti válogatására;
j)a hulladékkezelő létesítmények jogszabályban és környezetvédelmi hatóság engedélyében előírt rekultivációjára, és a rekultivációt követő monitoring rendszer üzemeltetésére.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határai

5. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Makkoshotyka közigazgatási területére terjed ki.

(2) Az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

6. § (1) Az ingatlanhasználó köteles – ide nem értve a tartósan elhagyott ingatlant – a közszolgáltatást igénybe venni. A közüzemi jogviszony létrejöhet az ingatlanhasználó bejelentése, valamint a közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti ráutaló magatartás útján, illetve a közszolgáltató rendelkezésre állása esetén.

A közüzemi jogviszony ráutaló magatartással jön létre, ha a felek között szolgáltatásteljesítés és jogszerű díjigény merül fel, továbbá, ha a közszolgáltató a szolgáltatás teljesítését felajánlja, az ingatlanhasználó rendelkezésére áll.
Rendelkezésre állásnak minősül, ha a közszolgáltató a közszolgáltatásba bevont szállító eszközével a településen irányadó járatterv szerint az ingatlanhasználó ingatlanát érinti, illetve a szolgáltatását felajánlja. A szolgáltatás felajánlása kétségkívül megállapítható, ha bármely szomszédos ingatlan a közszolgáltatásba már bekapcsolódott.
(2) Az ingatlanhasználó az ingatlanhasználat megkezdésekor vagy annak a közszolgáltatás szempontjából történő módosulásakor a közszolgáltatás igénybevételi kötelezettségének a közszolgáltató felé tett bejelentéssel tesz eleget.
A bejelentést követő 8 napon belül az ingatlanhasználó köteles legalább a jelen rendeletben meghatározott űrmértékű, a közszolgáltató által rendszeresített szabványnak megfelelő hulladékgyűjtő edényzetet beszerezni, a szolgáltatásba bevonni, hacsak az edényzet szolgáltatására, illetve méretére nézve a közszolgáltatóval külön megállapodást nem köt.
(3) Ha az ingatlanhasználó természetes személy, lakásszövetkezet, társasház az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a közszolgáltató – az ingatlanhasználó egyidejű írásbeli értesítése mellett – ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 1 db 120 literes, vagy ha ez több, az ingatlanhasználónál vélelmezetten keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezni és ennek megfelelő díjat számlázni addig az időpontig, ameddig az ingatlan használója a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.
(4) Amennyiben az ingatlanhasználó költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet az ingatlanon várhatóan keletkező települési vegyes hulladék mennyiségnek megfelelő e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, és azt közszolgáltató észleli, akkor a közszolgáltató köteles részére az észlelést követő 15 napon belül bejelentésének pótlására felszólítást küldeni, továbbá a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi szerződés megkötését is kezdeményezni. Ha az érintett költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet az ingatlanhasználat során képződött települési vegyes hulladékára vonatkozóan a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, bejelentési, szerződéskötési kötelezettségét elmulasztja, a közszolgáltató jogosult egyidejű írásbeli értesítése mellett minimálisan 1 db 120 literes, vagy az ingatlanhasználó által ezt meghaladó mértékben ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezni és ennek megfelelő díjat számlázni, mindaddig az időpontig, ameddig az ingatlan használója a bejelentési, illetve szerződéskötési kötelezettségét nem teljesíti.
(5) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.

5. Az önkormányzat települési hulladékkal kapcsolatos feladatai

7. § (1) A települési önkormányzat a tulajdonában álló közterületen a hulladék birtokos személyét nem megállapítható módon elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállításáról és kezeléséről a közszolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján gondoskodik.

(2) Együttműködik, adatot szolgáltat és véleményezi a közszolgáltató kötelezettségeként meghatározott közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet.

A közszolgáltatóval, illetve a térségi hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására hivatott Társulással a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésében, hatékonyságnövelésében együttműködik, a Társulás és a közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés teljesítését elősegíti, a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, valamint kezelésére szolgáló helyeket és létesítményeket megjelöli.
Az önkormányzat a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgáltatással történő összehangolását elősegíti.
(3) A közszolgáltató indokolt kérésére az önkormányzat ellenérték nélkül és a kérelem beérkezésétől számított nem több mint 15 napon belül együttműködik az ún. fogyasztói lista adatainak az aktualizálásában. Az együttműködési kötelezettség kiterjed mindazon adatokra, amelyet az ingatlanhasználó a jelen rendelet 1. számú melléklete szerint a közszolgáltatónak bejelenteni volt köteles, feltéve, hogy az adott adatot az önkormányzat adatkezelőként kezeli és annak átadását jogszabály kifejezetten nem tiltja.
(4) A közszolgáltató a Ht-ben előírt beszámolási kötelezettségét a közszolgáltatási szerződést kötő megrendelője, azaz a Társulás felé köteles teljesíteni.
Az önkormányzat indokolt esetben – általában évente egy alkalommal – a településre vonatkoztatva általános jellegű beszámolót igényelhet a közszolgáltatótól, feltéve, hogy a közszolgáltató a településenkénti elkülönített adatszolgáltatásra a meglévő adatállománya szerint képes.
(5) Az önkormányzat előtt ismert, a közszolgáltatás ellátása során igénybe vett járattervnek megfelelő útvonal bármely okból bekövetkezett akadályoztatása (vis maior), lezárása esetén az önkormányzat köteles az akadályoztatás tényét (vis maior esetén haladéktalanul rövid úton, lezárás esetén megfelelő időben a közszolgáltatóval közölni), várható időtartamát közölni. A járatútvonalat érintő lezárt utcák esetén a tárolóedények a szállítójárművel megközelíthető közterülethez ürítés céljából történő ki- és visszaszállításáról az köteles gondoskodni, akinek a tevékenysége miatt az út lezárásra került.

6. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással

kapcsolatos jogai és kötelezettségei

8. § (1) A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az egyéb gyűjtőedényben:

a) a települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása,

b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési hulladék évente egy alkalommal – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és elszállítása,

c) a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása,

d) a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelésre történő átadása,

e) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények – magasabb szintű jogszabályokban foglalt – utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása.

(2) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:

a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak.

c) a települési hulladékot nem a rendeletben megengedett módon helyezték el, illetve a gyűjtőedény a közszolgáltató számára nem hozzáférhető.

d) nem a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben került kihelyezésre.

e) a kihelyezett gyűjtőedény a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető.

f) a kihelyezett gyűjtőedény az e rendeletben meghatározott maximális tömeget meghaladó hulladékot tartalmaz.

g) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött (nem lecsukható), és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, hulladék szóródása nélkül nem lehetséges.

9. § (1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.

(2) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be és a gyűjtőedény nem a közszolgáltató tulajdonát képezi. A közszolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.

(3) Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, vagy a használhatatlanná vált gyűjtőedény a közszolgáltató tulajdonát képezi, úgy annak pótlása, vagy cseréje az ingatlanhasználót terheli.

7. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

10. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre szorítani,

b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni.

(2) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 15 napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. A bejelentést a jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint kell teljesíteni.

(3) Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlanhasználót az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol életvitelszerűen senki sem tartózkodik, és ahol hulladék sem keletkezik.

Az olyan ingatlanok esetében, amelyek az ingatlan tulajdonjogának megszerzésekor használatbavételi engedéllyel használt épülettel, építménnyel nem rendelkeznek és ténylegesen abban életvitelszerűen nem laknak, illetve az olyan ingatlanok esetében, amelyek a tulajdonjog megszerzését követően használatbavétel nélkül igazolhatóan felújítás alatt állnak, a tulajdonos a tulajdonjog megszerzését köteles 15 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni, egyidejűleg köteles nyilatkozni arról, hogy az életvitelszerű használat megkezdésére milyen okból nem kerül sor. Az ok megszűnését és az ingatlan tényleges használatbavételét annak bekövetkeztétől számított 5 napon belül köteles az ingatlanhasználó vagy az ingatlantulajdonos a közszolgáltató felé bejelenteni.
A fenti bekezdésben foglalt eljárás esetén a tulajdonos/ingatlanhasználó mentesül a tulajdonjog megszerzése és a használat megkezdése közötti időszakban a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.
(4) A közszolgáltató jogosult a használaton kívüliség tényét ellenőrizni és annak okirati bizonyítását kérni a szünetelésre vonatkozó szabályok alkalmazásával. Amennyiben megállapítható, hogy a mentességet az ingatlanhasználó jogszerűtlenül vette igénybe – díjfizetési kötelezettség jogszerűtlen szüneteltetése, tulajdonváltozás esetén fennálló bejelentési kötelezettség elmulasztása –, úgy ezen időtartamra az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási díjat utólagosan megfizetni.
(5) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett vegyes hulladékra a közszolgáltatást igénybe venni.
(6) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe.

11. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt a szállítási napon 6 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

A szolgáltatás igénybevétele az ingatlanhasználó számára háztartásonként minimum 60 literes, szabványos gyűjtőedényzet igénybevételével kötelező.
A települési hulladék (vegyes hulladék) átadása a közszolgáltató által üzemeltetett speciális hulladékszállító járműhöz alkalmazható szabványos, megfelelő minőségű, az alább megnevezett térfogatú gyűjtőtartály igénybevételével történhet:
1. 60 literes (max. 15 kg tömegű)
2. 120 literes (max. 25 kg tömegű)
3. 1100 literes (max. 250 kg tömegű).
Az ingatlanhasználó által igénybevett gyűjtőtartály befogadó kapacitását meghaladó vegyes hulladék átadása a közszolgáltató vagy megbízottja által értékesített, egyedi jelöléssel ellátott gyűjtőzsák alkalmazásával történhet.
(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(4) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.
(5) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni.
(6) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

12. § (1) Az ingatlanhasználó az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást heti egyszeri gyakorisággal igénybe veszi, és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékait kizárólagos jelleggel a közszolgáltató részére rendszeresen átadja, és a közszolgáltatás igénybevételéért díjat fizet.

(2) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólag, negyedéves elszámolási időszak szerint, a közszolgáltató vagy az általa megbízott személy (díjbeszedő) által megküldött számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kiegyenlíti.

(3) A közszolgáltató a számlázási gyakorlatában bekövetkező változásról az ingatlanhasználókat a változás bevezetését megelőzően legalább 30 nappal írásban és egyidejűleg honlapján tájékoztatja.

A közszolgáltató az ingatlanhasználóval kötött külön megállapodás alapján az általában alkalmazott csekkes fizetés helyett jogosult az ingatlanhasználóval elektronikus úton közölt díjfizetési rendszerben megállapodni, és a közszolgáltató döntése alapján ebben az esetben kedvezményt nyújtani.
(4) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a közszolgáltató a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatot érvényesíthet.
(5) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltató válaszát megküldi.
(6) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

13. § (1) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a teljesítést igazolja. Az ingatlanhasználó – e rendeletben meghatározott kivételekkel – akkor is köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a közszolgáltató igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingatlanhasználónak a szolgáltatás nyújtását vagy a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.

(2) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt bejelentés hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(3) Ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó személye bármely okból nem megállapítható, az ingatlan használójának az adott ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosát/tulajdonosait kell tekinteni.

8. Hulladékszállítás rendje

14. § (1) A hulladékszállítás hetente egy alkalommal történik 6,00 és 22,00 óra között, a járattervnek megfelelően. Ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjának változásáról a közszolgáltató a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni az ingatlanhasználókat a változást megelőzően 8 nappal. Ha az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, a lakosságot értesítenie.

(2) A hulladékszállítás gyakorisága a településen a következő:

a) hetente egyszer 1 db 60 vagy 120 literes edényzetben, illetve a szolgáltató által rendszeresített műanyag zsákban,

b) üdülőterületen a közszolgáltatóval egyeztetett méretű, szabványos, 1100 literes konténer heti egyszeri ürítésére kerül sor.

(3) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák, lom, hulladék nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, a hulladék elhelyezése, illetve kihelyezése általában nem járhat baleset- vagy károkozás veszélyének elődizésével.

(4) Tilos kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével, vagy parkoló gépjárművekkel olyan módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a közszolgáltató által ésszerű gyakorolt módon történő ürítését szabályozza.

(5) A kihelyezett gyűjtőedényekből a gyűjtés megkezdése előtt kiszóródott hulladék feltakarítása, közterületről való eltávolítása a gyűjtőedényzettel rendelkező ingatlanhasználó kötelezettsége.

(6) A gyűjtőedényzet mellett elhelyezett bármilyen hulladék átvételét, gyűjtését a közszolgáltató jogosult megtagadni, kivéve, ha a többlethulladék a közszolgáltató által rendszeresített, általa vagy megbízottja által forgalmazott, egyedi jelöléssel ellátott, rendszeresített hulladékzsákban történik.

15. § (1) Vegyes hulladék esetén a gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként a keletkezett hulladékot, de legkevesebb 3,9 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.

E rendelet mellékleteként meghatározhatók azon – a fenti bekezdésben megállapított viszonyszám alapján – feltételek, amelyek beállása esetén a képviselőtestület egyéb, különösen szociális vagy méltányossági szempontok alapján az ingatlanhasználó részére a 60 literes edényzet használatát engedélyezi. Ha e rendelet ilyen felhatalmazó mellékletet nem tartalmaz, úgy ebben az esetben ingatlanhasználónként minimum a 120 literes edényzet alkalmazása kötelező.
(2) A közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát a közszolgáltató az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel állapítja meg az ingatlanhasználó által bejelentett várható hulladékmennyiség és az ürítési gyakoriság alapján, melynek során lehetőség szerint figyelembe veszi az ingatlanhasználó igényeit is.
(3) A vegyes hulladék ürítésének minimális gyakorisága az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti egyéb (kertvárosi és falusias) lakóterületen heti egy alkalom. A közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés a fentieknél szigorúbb feltételeket, nagyobb gyakoriságot is meghatározhat. Az ingatlanhasználó indokolt esetben a heti időszakon belül gyűjtési naponként eltérő számú ürítést kérhet.
(4) Az ingatlanhasználó a közszolgáltató ügyfélszolgálatánál a gyűjtés napját megelőző három munkanappal korábban bejelenti a közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű vegyes hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, vagy a hulladék gyűjtésére alkalmas más gyűjtőeszközt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja, valamint a többletszolgáltatást teljesíti, az ingatlanhasználó pedig a többletszolgáltatás díját megfizeti.
(5) Ha az ingatlanon keletkező vegyes hulladék mennyisége alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja a (4) bekezdésben írt bejelentési kötelezettségét, vagy a hulladékot nem a rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényben gyűjti, akkor a közszolgáltató az így átadott, vagy a gyűjtőedény mellé kirakott hulladék elszállítását díjfizetés ellenében végzi, feltéve, hogy erre az adott területen alkalmazott technológia lehetőséget nyújt. A többletszolgáltatás tényéről, annak megfelelő dokumentálása mellett és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a közszolgáltató az ingatlanhasználót egyidejűleg értesíti. A többletdíjat a számlán külön kell feltüntetni.
(6) Amennyiben a gyűjtőedényben nem a megfelelő vegyes hulladékkerült elhelyezésre, akkor a közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtés szabályainak megsértését megfelelően dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólítja az e rendeletben meghatározott szabályok betartására.
Ha a közszolgáltató a jelen rendeletben foglaltaknak megfelelő felszólítását követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a vegyes hulladék gyűjtésének szabályait sérti oly módon, hogy a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe nem vegyes hulladékot helyez el, a közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és a dokumentumokat egyidejűleg megküldi a hulladékkezelés szabályainak megsértése esetén szankció alkalmazására hivatott hatóságnak.

9. Lom hulladék gyűjtése és az üdülőterületre vonatkozó szabályok

16. § (1) A lom hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik.

(2) A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.

(3) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a) építési és bontási hulladék;

b) gumiabroncs hulladék;

c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;

d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;

e) veszélyes hulladék;

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;

g) elkülönítetten gyűjtött papír műanyag és fém hulladék;

h) kerti biohulladék.

(4) A lom hulladékot az ingatlanhasználó elszállítás céljából a közszolgáltató által hirdetmény útján, továbbá honlapján előzetesen megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki.

(5) Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(6) Természetes személy ingatlanhasználó a háztartásában keletkező, elkülönítetten gyűjtött egyes, a közszolgáltató által nevesített és honlapján közzétett veszélyes hulladékát az erre kijelölt gyűjtőponton a közszolgáltató részére átadhatja.

17. § (1) A közszolgáltató az önkormányzatot írásban értesíti a lomtalanítás időpontjáról.

(2) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében a közszolgáltatás minden év április 1-től szeptember 30-ig biztosított.

(3) Ha az ingatlanhasználó az üdülőingatlanát életvitelszerűen és állandó jelleggel lakásként hasznosítja, úgy ebben az esetben kezdeményezheti, illetve a közszolgáltató kezdeményezi, hogy a közszolgáltatást az általános szabályok szerint vehesse, illetve vegye igénybe.

10. Hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvarok

18. § (1) A közszolgáltató által létesített és üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre történő hulladék szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten – a közszolgáltató előírásaira is tekintettel – úgy kell elhelyezni, hogy azok egymással ne keveredjenek, és a környezetet ne szennyezzék. A kihelyezett hulladékgyűjtő szigetek helyét jelen szerződés 1. sz. függeléke tartalmazza.

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő szigetek használatának rendjét a közszolgáltató honlapján közzéteszi.

(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről a közszolgáltató gondoskodik.

(5) A település hulladékgazdálkodási koncepciójának megfelelően kijelölt ingatlanokon létesített hulladékgyűjtő udvarokat a közszolgáltató a hatályos jogszabályoknak és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon megfelelően üzemelteti.

19. § (1) A közszolgáltató a hulladékudvarokban kifüggeszti és honlapján közzéteszi:

a) a hulladékgyűjtő udvarok címét, megközelíthetőségét;
b) nyitvatartási idejét;
c) az adott hulladékudvaron átvehető hulladékok típusát, esetlegesen azok legnagyobb átadható mennyiségét;
d) a díjfizetés ellenében átvehető hulladékok körét és azok átvételi díját;
e)valamint a hulladékudvarok működési szabályzatát.
(2) A közszolgáltató az általa üzemeltetett és arra alkalmas hulladékudvaron a hulladékudvar működési szabályzatában meghatározott módon átveszi a természetes személy ingatlantulajdonosoknál keletkező
a) építési és bontási hulladékot;
b) elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékot;
c) elem- és akkumulátor hulladékot;
d) gumiabroncs hulladékot;
e) fáradt olaj, étolaj és zsír hulladékot;
f) lom hulladékot;
g) elkülönítetten gyűjtött papír, fém, műanyag és üveg hulladékot;
h) egyéb, a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett hulladékot.
(3) A közszolgáltató megtagadhatja a hulladékudvarra szállított települési hulladék átvételét és elhelyezését, ha az adott hulladék hulladékfajta szerinti elkülönítése nem felel meg a jogszabályban, vagy a hulladékudvar működési szabályzatában meghatározott követelményeknek.

11. A közszolgáltatás szünetelése

20. § (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele, ha kétségkívül megállapítható, hogy a fogyasztónál települési hulladék a szünetelés időtartama alatt nem keletkezik. A közszolgáltatás szünetelését három hónapnál kevesebb időtartamra nem lehet kezdeményezni.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően.

A közszolgáltató a jegyző értesítése alapján a szolgáltatást szünetelteti, ha e rendeletnek megfelelően az ingatlanhasználó azt kérelmezi, és a szünetelés indokoltságát igazolja. Igazolásnak minősül különösen a tartós gyógykezelésről szóló kórházi zárójelentés, ideiglenes jelleggel történő elköltözés, feltéve, hogy az ideiglenes lakhatás bejelentésre került, egyéb esetekben a település jegyzőjének az indokoltságot megállapító nyilatkozata.
(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni.
(4) A szolgáltatás szünetelése esetén a fogyasztó a közszolgáltató részére – az általa fenntartott tárgyi és humánerőforrás állandó költségeinek a megtérítése érdekében – az ürítési díj felének megfelelő rendelkezésre állási díjat köteles fizetni.

12. Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség

21. § (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak nyilvántartása.

(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének.

(3) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató gondoskodik.

(4) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(5) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a természetes személyazonosító adatokat (név, anyja neve, születési hely, születési idő, lakcím), továbbá mindazon adatokat tarthatja nyilván, illetve kezelheti, amelyeket az ingatlanhasználó a jelen rendelet mellékletében meghatározottak szerint bejelentett.

(6) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti, illetve a Ht. rendelkezéseinek megfelelően az önkormányzatnak átadja.

13. Ügyfélszolgálat működtetése

22. § (1) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében ügyfélszolgálatot működtet.

(2) Az ügyfélszolgálat alapvetően és általánosságban elektronikus ügyfélszolgálatként működik. A közszolgáltató és az önkormányzat között létrejött külön megállapodás alapján a közszolgáltató az igényeknek megfelelő módon személyes ügyfélszolgálat működtetésére köteles.

14. A rendelet betartásának ellenőrzése, szankciós rendelkezések

23. § (1) A rendeletben foglaltak betartását és a közszolgáltató vállalásainak megvalósulását a képviselő-testület ellenőrzi.

(2) A közszolgáltató köteles a polgármester felé jelezni, ha tevékenysége során e rendelet szabályainak megsértését tapasztalja.

15. Záró rendelkezések

24. § (1) Ha e rendelet a Ht. 2. § (1) bek-ben jelölt fogalmakat alkalmaz, úgy annak értelmezésekor a Ht-ben rögzítettek az irányadóak.

(2) Jelen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Makkoshotyka Község Önkormányzata képviselő-testületének a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelete.

1. melléklet

A természetes személy ingatlanhasználó közszolgáltató részétre történő bejelentése tartalmazza:

1. ……. azonosító (meglévő ügyfél esetén)

2. Ügyfél azonosítói (ügyfél neve; lakcíme; anyja leánykori neve; születési helye és ideje; e-mail címe; telefonszáma)

3. Fogyasztási hely azonosítói (fogyasztási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; a fogyasztási helyen állandó jelleggel életvitelszerűen tartózkodó személyek száma)

4. Számlázási cím azonosítói (számlázási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafiók)

5. Levelezési cím azonosítói (levelezési hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafiók)

6. Az ügy típusa (új megrendelés/edényzet módosítás)

7. A kívánt ürítési gyakoriság (min. 1 alkalom/hét)

8. A szolgáltatás igénybevételének kezdete (a megrendeléshez szükséges dokumentumok beérkezésétől számított 30 nap/mindig a hónap első napja)

9. Csatolandó dokumentumok (adás-vételi szerződés / tulajdoni lap / bérleti szerződés másolata)

2. melléklet

A nem természetes személy ingatlanhasználó és egyéni vállalkozó közszolgáltató részétre történő bejelentése tartalmazza:

1. ……. azonosító (meglévő ügyfél esetén)

2. Ügyfél azonosítói (ügyfél neve; adószáma; cégjegyzék/nyilvántartási/regisztrációs száma; bankszámlaszáma)

3. Kapcsolattartó azonosítói (kapcsolattartó lakcíme; e-mail címe; telefonszáma)

4. Fogyasztási hely azonosítói (fogyasztási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.)

5. Számlázási cím azonosítói (számlázási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafiók)

6. Levelezési cím azonosítói (levelezési hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafiók)

7. Az ügy típusa (új megrendelés/edényzet módosítása)

8. A kívánt ürítési gyakoriság (min. 1 alkalom/hét)

9. A szolgáltatás igénybevételének kezdete (a megrendeléshez szükséges dokumentumok beérkezésétől számított 30 nap/mindig a hónap első napja)

10. Csatolandó dokumentumok (adás-vételi szerződés / tulajdoni lap / bérleti szerződés / cégkivonat / vállalkozói igazolvány / aláírási címpéldány másolata)

3. melléklet

(1) A 60 literes edény használatára jogosultak az egy fős, valamint azon kétfős háztartások, ahol legalább az egyik fő a 70. életévét betöltötte. A jogosultság megállapítása a népesség-nyilvántartás adatai szerint történik.
(2) A 60 l-es gyűjtőedényzetre vonatkozó jogosultságot a fogyasztó írásbeli igénylése alapján a település jegyzője a népesség-nyilvántartás adatai alapján igazolja a közszolgáltató részére.
(3) A 60 l-es gyűjtőedényzetet a hétvégi házas üdülőterületen, állandó lakcímmel nem rendelkező fogyasztók nem vehetik igénybe.
(4) A 60 l-es edényzetre való jogosultság megállapításának alapjául szolgáló feltételekben bekövetkezett változást a fogyasztó 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a település jegyzőjéhez.

1. függelék a 3. melléklethez

Kihelyezett hulladékgyűjtő sziget helye Makkoshotyka településen: 3959 Makkoshotyka, Rákóczi utca 13. szám előtti közterületen, Kossuth u. 2. szám előtti közterületen, Arany J. u. 32. szám előtti közterületen és Dózsa Gy. utca 18. szám előtti közterületen.