Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2017. 02. 21

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésével, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésével és 143. § (4) d) pontjával kapott felhatalmazással és feladatkörében a következőket rendeli el:


1.Általános rendelkezések


1. § 


(1)E rendelet célja a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegésekor alkalmazandó jogkövetkezmények és eljárási szabályok megállapítása.

(2)A közösségi együttélés szabályai körébe tartozik minden olyan előírás vagy tilalom, amelyet Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletében a helyi viszonyok szabályozására alkot, és nem tartozik magasabb szintű jogszabály ellenőrzési körébe.

(3)A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartásnak (a továbbiakban: szabályszegés) minősül minden olyan magatartás, amelyet Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletében annak minősít.


2. § 


(1)E rendelet területi hatálya Sülysáp Város közigazgatási területére terjed ki.

(2)E rendelet személyi hatálya a Sülysáp Város közigazgatási területén tartózkodó természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli szervezetekre terjed ki.

(3)E rendelet nem alkalmazható olyan jogellenes magatartás esetén, amelyeket magasabb szintű jogszabály büntetni rendel.


2.Jogkövetkezmények és eljárási szabályok


3. § 


(1)Szabályszegés elkövetőjével szemben – önkormányzati rendelet ettől eltérő rendelkezése hiányában – ötvenezer forintig terjedhető helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedhető közigazgatási bírság szabható ki, akár ismételten is.

(2)A bírság összegét úgy kell megállapítani, hogy annak mértéke

a)igazodjék a cselekmény súlyához,

b)legyen tekintettel az elkövető személyi (családi és szociális) körülményeire, amennyire azt az eljárás során rendelkezésre álló adatok megalapozzák,

c)bírjon megfelelő visszatartó erővel a további jogsértések elkerülése érdekében.

(3)Az igazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság és arányosság követelményét is, vagyis magasabb összegű bírság kiszabása csak igen súlyos cselekmény vagy ismételt elkövetés esetén indokolt.

(4)A kiszabott igazgatási bírságot az erről szóló hatósági döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni az önkormányzat bírság bevételi számlájára.

(5)A közigazgatási bírság kiszabása mellőzhető és helyette figyelmeztetés alkalmazható, ha

a)az elkövetett jogsértés – annak körülményeire tekintettel – csekély súlyú,

b)a jogellenes magatartás első alkalommal róható fel az elkövető terhére, valamint

c)a pénzbírság mellőzésével is biztosítható a kellő visszatartó erő a további jogsértésektől.


4. § 


(1)Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik. Amennyiben a fiatalkorú önálló jövedelemmel nem rendelkezik, úgy vele szemben intézkedésként figyelmeztetést kell alkalmazni.

(2)A fiatalkorú meghallgatásáról annak törvényes képviselőjét értesíteni kell, és a fiatalkorút a törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni.


5. § 


(1)Szabályszegés esetén – a közterület­-felügyelő, más hatóság, hatósági személy jelzése vagy lakossági bejelentés alapján – a hatáskör jogosultja hivatalból köteles eljárni.

(2)Az e rendelet szerinti közigazgatási bírság kiszabásával és a hozzá kapcsolódó közigazgatási eljárás lefolytatásával kapcsolatos jogköröket – átruházott hatáskörben – a jegyző gyakorolja.

(3)Tettenérés, egyértelmű tényállás és a szabályszegésnek a jogsértő személy általi elismerése esetén a közterület-felügyelő helyszíni bírság kiszabására jogosult.

(4)A (3) bekezdésben foglalttól eltérő esetben közigazgatási eljárást kell lefolytatni, mely során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(5)Az eljárást lezáró határozatban – a közigazgatási bírság kiszabásának mellőzése esetén is –

a)a szabályszegő cselekmény jellegétől függően határidő kitűzésével kötelezni kell az elkövetőt a magatartásával létrehozott szabálytalan állapot megszüntetésére,

b)fel kell hívni a szabályszegőt, hogy a jövőben tartózkodjon hasonló cselekmények elkövetésétől, tartsa be a jogszabályokat és a közösségi együttélés alapvető szabályait,

c)tájékoztatást kell adni az ismételt elkövetés lehetséges jogkövetkezményéről,

d)az indokolásban rögzíteni kell a bírság összegének mértékét megalapozó mérlegelési szempontokat.

(6)Nincs helye felelősségre vonásnak, ha a jogellenes magatartás tanúsítása óta hat hónap eltelt (elévülés). Folyamatos vagy visszatérő szabályszegés esetén a cselekmény, illetőleg cselekménysorozat befejezésének időpontjától kezdődik az elévülés.


3.Vegyes, átmeneti és záró rendelkezések


6. § 


(1)E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett, illetőleg befejezett szabályszegések esetén kell alkalmazni.

(2)E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a)a Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának címeréről és zászlajáról szóló 15/1997.(IX. 29.) önkormányzati rendelet 7. §-a,

b)a temető rendjének szabályozásáról szóló 10/2003. (X. 27.) önkormányzati rendelet 16. §-a,

c)a vásárok és piacok tartásáról szóló 15/2004. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 24. §-a,

d)az állattartás helyi szabályairól szóló 6/2008. (III. 17.) önkormányzati rendelet 33. §-a,

e)a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterület és parkfenntartásról szóló 8/2009. (X. 15.) számú rendelet 24. §-a,

f)a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 7/2010. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 19. §-a,

g)az építészeti örökség helyi védelméről és támogatási rendszeréről szóló 26/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet 15. §-a,

h)a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelet 13. §-a, valamint

i)a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 19/2011. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 9. §-a

helyébe a következő rendelkezés lép:

Az e rendeletben foglalt előírások a közösségi együttélés alapvető szabályait képezik, így azok megszegése szabályszegésnek minősül, mely – magasabb szintű jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint eljárás keretében százötvenezer forintig terjedhető közigazgatási bírsággal sújtható.

(3)az állattartás helyi szabályairól szóló 6/2008. (III. 17.) önkormányzati rendelet 32. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) E rendelet szabályainak megsértése esetén a jegyző az állattartót megfelelő tartásra kötelezi, illetve az állattartást korlátozza vagy megtiltja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni.

(4)a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 7/2010. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 12. alcímének címében a „szabálysértések” szövegrész helyébe a „szabályszegések” szövegrész lép.

(5)Az e rendelet hatályba lépése előtt tanúsított közösség ellenes magatartás elkövetőjével szemben a helyben tiltott, közösségellenes magatartások jogkövetkezményeiről szóló 16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet alapján kell lefolytatni.

(6)Hatályát veszti

a)Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyben tiltott közösségellenes magatartások jogkövetkezményeiről szóló 16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelete;

b)a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterület és parkfenntartásról szóló 8/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdése;

c)a (2) bekezdés, az e rendelet hatálybalépését követő napon.


Sülysáp, 2013. szeptember 18.
                          Horinka László                                                    Tóth Krisztina

                            polgármester                                                            jegyző

Kihirdetési záradék


E rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Sülysáp, 2013. szeptember 26.                                                                                                    Tóth Krisztina

                                                                                                          jegyző