Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XII.2.) önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Hatályos: 2022. 10. 01

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XII.2.) önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

2022.10.01.

Győrasszonyfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 5., 11., és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 44/C. §.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Győrasszonyfa község közigazgatási területén a közterületen meglévő közműhálózatra nem csatlakozott, ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki.

(2) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési folyékony hulladék (a továbbiakban: TFH) rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési folyékony hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény működtetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanításra és/vagy hasznosításra történő átadására terjed ki.

(3) A TFH kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását – Győrasszonyfa község Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a „PANNON-VÍZ” Víz- Csatornamű és Fürdő Zrt. 9025 Győr, Országút 4. (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi.

(4) A Győrasszonyfa község közigazgatási területén keletkező TFH lerakására és ártalmatlanítására kijelölt lerakóhely a Közszolgáltató saját üzemeltetésében lévő Écsi szennyvíztisztító telep.

2. § E rendelet alkalmazásában:

(1) TFH: a háztartásokból származó folyékony hulladék.

(2) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a TFH rendszeres gyűjtésére, elszállítására, esetleges hasznosítására irányuló közszolgáltatás, amely a kijelölt szolgáltató szállítóeszközével az ingatlanon összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott folyékony hulladék ártalmatlanítására és hasznosítására irányul.

(3) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve tulajdonközösség, akinek/amelynek ingatlanán TFH keletkezik, függetlenül attól, hogy tulajdonosa, birtokosa vagy használója az ingatlannak.

(4) Háztartás: minden olyan ingatlan, amely a lakhatás, pihenés, üdülés célját szolgálja, a tulajdonviszonyokra tekintet nélkül.

(5) Ártalmatlanító hely: a TFH ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény.

(6) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.

(7) Közszolgáltató: Győrasszonyfa Község közigazgatási területén a TFH-val kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az 1. § (3) bekezdésében meghatározott, arra kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő.

(8) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a TFH-nak a feljogosított Közszolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása és tárolásra, ártalmatlanításra és hasznosításra történő átadása.

(9) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a Közszolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott ellenérték.

3. § A folyékony hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.

Adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség

4. § (1) A rendelet alapján a folyékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosokról a Közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.

(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. Törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/C. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem azonos a szolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a Közszolgáltató felhívására, valamint személyes adatainak változását követően 15 napon belül bejelenteni.

(3) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a Gazdasági társaság a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás igénybevételének helyét valamint a számlázási és postázási címet köteles a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani.

(4) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles

a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,

b) gondoskodni az adatok biztonságáról,

c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

5. § (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(2) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.

(3) A Közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat - a település Jegyzőjének kivételével - harmadik félnek nem adhatja ki.

A közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei

6. § (1) A települési folyékony hulladék szállítása az erre a célra készített különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel, a Vgtv. 44/F. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon végezhető.

(2) A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a begyűjtést végző köteles a Vgtv. 44/F. § (6) bekezdésében foglaltak szerint köteles eljárni.

Az ingatlantulajdonosok és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei

7. § A közszolgáltató köteles:

a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezetet fenntartani,

b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni

c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezéssel rendelkezni valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazni.

8. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó, az ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közműhálózatba nem vezetett TFH-t - a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint – gyűjteni.

(2) A tulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött TFH tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot a jelen rendelet 1. § (3) bekezdésében megjelölt Közszolgáltatónak átadni és részére a rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni.

(3) Az ingatlantulajdonos a TFH elszállítását arra jogosulatlan személlyel nem végeztetheti.

(4) A lakossági települési folyékony hulladék elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatónál megrendelni, melynek a Közszolgáltató köteles 3 munkanapon belül eleget tenni.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.

A közszolgáltatási szerződés létrejötte, tartalmi elemei

9. § (1) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön:

a) a Szolgáltatónak a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségének bizonyításával, és a közszolgáltatás első igénybevételével vagy

b) a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásba foglalásával.

(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

a) a felek megnevezése és

aa) magánszemély esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 4. § (2) bekezdésében

meghatározott azonosító adatai, (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és azonosító adatai is),
ab) Gazdálkodó szervezetek esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 4. § (3) bekezdésében meghatározott azonosító adatai.
b) a szerződés tárgya,
c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, a szerződés időbeli hatálya,
d) a közszolgáltatás díja,
e) a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásnak és megfizetésének módja,
f) a közszolgáltatás teljesítésének feltétele,
g) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.
(3) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban, vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni.

A közszolgáltatás díja

10. § (1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért a Közszolgáltató által utólag megküldött számla alapján díjat kötelesek fizetni.

(2) A Közszolgáltatót megillető közszolgáltatási díj Vgtv.44/D. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével kéttényezős.

11. § (1) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a számla kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs.

(2) Az írásban tett kifogásra, a Közszolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Ha a Közszolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles visszafizetni.

(3) Az ingatlantulajdonost terhelő hulladékkezelési közszolgáltatás díjának hátraléka adók módjára behajtható köztartozás. A közszolgáltatás díja hátralékának kezelésére a Vgtv. 44/E. §-ában foglaltak az irányadók.

12. § Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a Szolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön.

Hatálybalépés

13. §

1. melléklet1

1. A közszolgáltatás díj:

a) lakossági igénybe vevő részére ürítési díj: 2.970,-Ft/m3 + ÁFA

b) nem lakossági igénybe vevő részére: alapdíj: 1.000,-Ft/alkalom + ÁFA + útdíj+ürítési díj: 4.900,-Ft/m3 + ÁFA

1

Az 1. melléklet a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.