GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEKŐTESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 3/2011. (III. 7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2014. 01. 01 - 2014. 11. 17

Gyöngyösoroszi Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényében 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011. (III. 7.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (III. 07) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. mellékletében a Szociális Bizottságra átruházott hatáskör 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1. önkormányzati segély kérelmekről, kivéve ha a kérelmező elemi kár elhárítása miatt kér támogatást”

(2) A Rendelet 3. mellékletében a polgármester átruházott hatáskörben jár el címszó alatt a 4. 5.pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 4. önkormányzati segély kérelem elbírálása, ha a kérelmező elemi kár elhárítása miatt kér támogatást,
  5. méltányossági közgyógyellátás elbírálása,

2. §

(1) Jelen rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon gondoskodik.

(3) A rendeletnek az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételről a jegyző gondoskodik a kihirdetéssel egyidőben.

Vernyihel Lívia    Dr. Jakab Csaba
          polgármester     jegyző


ZÁRADÉK:

A Rendelet kihirdetve: 2013. december 4.


Dr. Jakab Csaba
jegyző