Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013 (VI.27..) önkormányzati rendelete

a reklámhordozók elhelyezéséről

Hatályos: 2013. 07. 01- 2019. 04. 13


Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Általános rendelkezések


  1. §


A rendelet célja


A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek — településképi, közlekedésbiztonsági szempontok, valamint a reklámtevékenységgel kapcsolatos követelmények figyelembevételével — meghatározzák a településen a reklámhordozók kialakítását, elhelyezését.


  1. §


A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, akik/amelyek Páty község közigazgatási területén hirdető-berendezést, hirdetményt kívánnak elhelyezni, illetve helyeztek el.


  1. §


Reklámhordozók elhelyezésének általános szabályai


(1) A rendelet hatálya alá tartozó területen reklámhordozó csak a jelen rendeletben előírt célra és módon helyezhető el.


(2) Reklámhordozókat épületek homlokzatán, építési telken és közterületen önállóan, támfalon, kéményen, és utcabútorok erre acélra kialakított részén biztonságosan rögzítve lehet elhelyezni.


(3) Reklámhordozó csak úgy helyezhető el, hogy az megfeleljen a településképi követelményeknek, a közlekedésbiztonsági előírásoknak, illetve a reklámhordozónak a környezetében lévő épületekkel való esztétikai összhangjának.


(4) Épület falán, kerítésén reklámhordozót elhelyezni csak az épület tulajdonosának hozzájárulásával lehet.


(5) Hirdető-berendezés építése, elhelyezése, átalakítása és bővítése – a 8. § (2) bekezdésében meghatározott kivételekkel – bejelentés alapján végezhető el.

Amennyiben a reklámhordozó elhelyezése engedélyköteles, úgy a hirdetéshordozó berendezés, cég- és címtábla méreteit, színezését, betűméretét, egységes megjelenést tartalmazó műszaki és látványtervet a kérelemhez mellékelni kell.


(6) A Polgármesteri Hivatal egységes méretű, anyagú, kialakítású reklámtáblák elhelyezését előírhatja, ennek költsége az érdekelteket terheli.


4. §


A 3. § (3) bekezdésében megfogalmazott településképi megfelelés követelményének elbírálása során a települési főépítész, ennek hiányában a jegyző vagy az általa megjelölt építéshatósági munkatárs véleményét köteles kikérni és figyelembe venni, így különösen a településképileg jelentős épületek (oktatási, közművelődési, idegenforgalmi, kereskedelmi, műemlékvédelmi, stb) környezetébe kerülő hirdető-berendezések tervei esetén. Amennyiben a főépítész szükségesnek tartja, kikérheti az erre illetékes bizottság véleményét is.


5. §


(1) A településkép védelme érdekében nem helyezhető el reklámhordozó a közterületen, és közforgalom számára megnyitott magánterületeken, vagy onnan látható módon:

a) fán, favédőrácson,

b) műalkotáson, illetve annak talapzatán,

c) közparkban, védett természeti területen, virágágyásban,

d) szökőkúton, díszkúton, csobogón, ivókúton,

e) közterületi berendezési tárgyon, utcabútoron, padon hulladékgyűjtő edényen és kerékpártárolón, kivéve a közterületi pavilon arra kijelölt felületein,

f) játszótéri eszközön,

g) nyilvános illemhely építményein, transzformátor állomás, telefonfülke, elosztószekrény, elektromos kapcsolószekrény felületein,

h) épületek tetőfelületén, melléképületen, kéményen és

i) tilos bármely jármű, így különösen: kerékpár, utánfutó, teherautó platója kifejezett reklámcélú- mobil vagy rögzített reklámmal- illetve járműreklámként közterületen, vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen történő elhelyezése.


(2) Nem helyezhető el reklámhordozó közterületen, vagy közterületről látható magánterületen, ha:

a) a közút területébe vagy közúti űrszelvénybe nyúlna,

b) az gátolja a kilátást,

c) településképi, tájképi környezetvédelmi szempontból elhelyezkedése kedvezőtlen vagy káros lenne.


(3) Nem helyezhető el reklámhordozó műemléknek minősülő épületeken valamint annak kerítésén.


(4) A reklámhordozót úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, valamint ne sértse a szomszédok jogait és törvényes érdekeit.


(5) Egyéb ingatlanokon reklámhordozót elhelyezni — a területi egységre vonatkozó előírások figyelembevételével — az alábbiak szerint szabad:


a) az épület funkciójával és építészeti megjelenésével összhangban, legfeljebb a homlokzatfelület 30 %- áig

b) az ingatlanhoz tartozó támfalakon.


(6) Utak mentén ellenkező irányból láttatni kívánt reklámtábla akkor telepíthető már meglévő reklámtábla mögé, ha a talajszint feletti magasságuk és méretük is azonos, és szerkezetük kapcsolódik.


(7) Személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, a gyermek- és fiatalkorúak egészséges fejlődését, közbiztonságot, közízlést, közerkölcsöt sértő, valamint más reklámtilalmi korlátozás alá tartozó hirdetmény sem önkormányzati, sem magántulajdonban lévő ingatlanon, hirdető-berendezésen nem tehető közzé, nem helyezhető el és nem terjeszthető.


6. §


(1) A reklámhordozón villogó vagy káprázást okozó fény nem alkalmazhatók továbbá olyan kivitelben nem készíthető, amely a közlekedés- és közbiztonságot zavarja.


(2) Mozgatható (a talajhoz, burkolathoz nem rögzített) hirdető berendezés közterületen csak:

a) kereskedelmi és szolgáltató üzletek előtt, kizárólag az üzlet nyitvatartási ideje alatt és az adott tevékenység hirdetésére,

b) alkalmi rendezvények esetén a szükség szerinti helyeken helyezhető el úgy, hogy az ne zavarja a közlekedést és a közterület tisztaságát és rendjét.


7. §


(1) Reklámhordozókon nem alkalmazható a KRESZ-ben szereplő táblák színösszeállítása, továbbá útbaigazító táblákon szabványosított betűtípus és jelrendszer, mert az zavaró lehet a közlekedésre.


(2) Tilos útkereszteződésben reklámhordozók elhelyezése, amelyek összetéveszthetők a közúti jelzésekkel vagy a forgalom szabályozására szolgáló berendezésekkel, csökkentik azok láthatóságát vagy hatásosságát, vakítják az út használóit, vagy olyan módon terelik el a figyelmünket, hogy az veszélyezteti a közlekedés biztonságát.


(3) A mozgó hangosító berendezés reklámcélú működtetése naponta 8.00 – 19.00 óráig engedélyezhető.


8. §


Az egyes területi egységekre vonatkozó részletes szabályok(1) Páty község közigazgatási területe e rendelet alkalmazásának szempontjából településközpontra, és településközponton kívüli körzetekre tagozódik.


(2) Bejelentést kell tenni a településközpontban és a településközponton kívüli körzetben a 2 m2 felületnagyságot meghaladó hirdetési felület esetén.


A reklámhordozó területi meghatározásával, méretével, megjelenésével kapcsolatban a reklámhordozó elkészítése és kihelyezése előtt a Műszaki Irodával egyeztetni szükséges.


(3) A településközponton kívüli területeken oldalanként 12 m2-nél nagyobb hirdetőfelületű hirdető-berendezés építésére, elhelyezésére és bővítésére építési engedély nem adható.


(4) A településközpontban maximum 4 m2-es hirdetőfelületű hirdető-berendezés alkalmazható, amely csoportosan vagy legfeljebb 50 méterenként lehet elhelyezni.


(5) A településközponton kívüli területeken a 10 m2-nél nagyobb reklámfelületű hirdető-berendezésre csoportosan vagy legfeljebb 100 méterenként adható engedély.


(6) A bejelentés köteles esetekben a kérelem benyújtásához az állami kezelésben lévő utak mentén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának előzetes hozzájárulása szükséges.


9. §


Hirdető-berendezések és hirdetmények közterületen történő elhelyezése


(1) A reklámhordozó közterületen történő elhelyezése esetén a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat általános rendjéről, engedélyezéséről szóló 24/2007. (XII. 03.) önkormányzati rendeletében foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.


(2) A közterület hirdetési célú használatával kapcsolatban az (1) bekezdésben foglalt önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó körben a jegyző jár el.


(3) Reklámhordozó közterületi elhelyezésénél az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakra figyelemmel kell eljárni.


10. §


A választással kapcsolatos hirdető-berendezések és hirdetmények

elhelyezésének szabályai


(1) A választással kapcsolatos hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezésére az e rendeletben foglalt szabályok, valamint a választási eljárásról szóló törvény rendelkezései az irányadók.


(2) Választási plakát nem helyezhető el:

a) műemléki és helyi védettségű középületen,

b) kerti építményeken,

c) fákon.

11. §


Egyéb rendelkezések


(1) Magántulajdonban lévő ingatlanon elhelyezett hirdető-berendezésnek, nem az engedélyeknek megfelelő kivitelezéséből eredő lebontásáért az ingatlan tulajdonosa a hirdető-berendezés elhelyezőjével egyetemlegesen felelős.


(2) A hirdető-berendezés elhelyezője az építési engedélyben meghatározott tilalmi feltételek bekövetkezése esetén, kártalanítási igény nélkül köteles a hirdető-berendezést – a kötelezéstől függően – átalakítani vagy lebontani, külön tekintettel, ha:

a) az a településkép szempontoknak nem felel meg,

b) a hirdető-berendezés elhelyezését szolgáló közterület más célú, vagy településfejlesztési felhasználásra kerül,

c) az építési vagy közterület-használati engedély lejárt, vagy visszavonásra került,

d) a hirdető-berendezéssel érintett üzlet, intézmény, vállalkozás, stb., vagy annak tevékenysége megszűnt, továbbá a hirdető-berendezés aktualitását vesztette, vagy műszakilag kifogásolható állapotba került,

e) egyéb fontos közérdek azt indokolja.


(3) A jelenlegi rendelet szerint engedély köteles, de a rendelet hatálybalépésekor már jogszerűen kihelyezett reklámhordozók az e rendelet hatálybalépését követő 6 hónapig szerzett joggal rendelkeznek, ezt követően felülvizsgálatuk keretében létjogosultságot nyernek, vagy nem megfelelőség esetén átépítendők, illetve leszerelendők.


12. §


(1) a) A 3. §-ban meghatározott reklámhordozók elhelyezésének közterület használati díja 1.700 Ft + ÁFA/m2/hó.

b) a 6.§ (2) b) pontjában meghatározott, alkalmi rendezvényekhez kapcsolódó, mozgatható hirdető berendezések elhelyezésének közterület használati díja 200.- Ft + ÁFA/m2/nap;

c) a 7.§ (3) bekezdés szerinti, mozgó hangosító berendezés reklámcélú működtetésének díja 2.000.-Ft + ÁFA/nap.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjtételektől magasabb díjat a polgármester a felek megállapodása szerint alkalmazhat.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – a polgármester részben vagy egészben felmentést adhat jótékony és közcélú rendezvény esetén.


(4) A díjat a reklámhordozó jellegétől, és az elhelyezés időtartamától függően (napi, havi, éves) előre kell megfizetni, a Polgármesteri Hivatal Pénztárában.   


(5) A díj megállapításánál a töredék négyzetmétert egész négyzetméterként kell számításba venni, továbbá minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.


(6) A meghatározott időtartam lejárta előtt megszűnő és kifizetett reklámhordozó esetében díj nem jár vissza.


(7) A díj nemfizetésének esetén Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat általános rendjéről, engedélyezéséről szóló 24/2007. (XII. 03.) önkormányzati rendeletének „A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei”-ről szóló 15.§-át megfelelően kell alkalmazni.


(8) Az a bérlő, aki az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott díjat legalább 1 évre előre, egy összegben kifizeti, ebből a díjból 10 % mértékű díjkedvezményre jogosult.


13. §


Reklámhordozók eltávolítására vonatkozó eljárási szabályok


(1) Haladéktalanul el kell távolítani:

a) ezen rendelet szabályainak nem megfelelően elhelyezett,

b) idejét múlt,

c) nem megfelelően karbantartott,

d) egyéb jogszabályi előírásokba ütköző tartalmú,

e) a településképbe nem illeszkedő

reklámhordozót.


(2) Amennyiben a reklámhordozó tulajdonosa, vagy a reklámozó a berendezést nem távolítja el, - a településképi kötelezési eljárás szabályai szerint - a reklámhordozó elbontása, eltávolítása elvégezhető.


14. §


II. Értelmező rendelkezések


E rendelet alkalmazásában:


(1) hirdetés, reklám: minden olyan figyelemfelhívásra alkalmas közlés, információ, propagandaanyag, falragasz, értesítés, tájékoztató, amely valamely szolgáltatás igénybevételére, irányul, illetve valamely tény, körülmény közzétételére szolgál.


(2) hirdető-berendezés: minden üzleti, gazdasági vagy szolgáltató tevékenység reklámozására szolgáló figyelemfelhívó eszköz (épület falára, homlokzatára, kerítésre rögzített cég- vagy címtábla, fényreklám hangreklám, zászló, kifeszített drapéria, plakát, mozgó reklámeszköz, hirdetőoszlop, hirdetés céljára szolgáló ábrázolás, stb.)


(3) reklámhordozók: A (3) vagy (4) bekezdésben megfogalmazottak megtestesítésére szolgáló eszköz, berendezés, függetlenül az alkalmazott technológiától.


(4) településközpont: az 1.számú mellékletben meghatározott utcák által lehatárolt terület. A településközponton kívüli terület megegyezik a településközpontban nem említett utcák (terek) területével.III. Záró rendelkezések


15. §


(1) E rendelet 2013. július 1-én lép hatályba.


(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.            Székely László                                                          Dr. Guba Zsolt

             polgármester                                                                  jegyzőZáradék:

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Páty, 2013. június 27.                                                                                   Dr. Guba Zsolt

                                                                                        jegyző
  1. melléklet a 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelethez


A településközpont területe:


A Móricz Zs. utca – Kossuth L. utca – Fazekas M. utca – Füzespatak utca – Orgona utca – Határ út által határolt terület.