Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 09. 26- 2014. 02. 28

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének


2/2013. (III.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésérőlNagybaracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontjaiban valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


I. A rendelet hatálya


1.§    A rendelet hatálya Nagybaracska Község Önkormányzatára és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.


II. A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§    (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének:


a) költségvetési bevételét 283 533 ezer Ft-ban,

   ebből:

               működési bevételét 201 528 ezer Ft-ban,

               felhalmozási bevételét 82 005 ezer Ft-ban,


b) költségvetési kiadását 317 477 ezer Ft-ban,

ebből:

               működési kiadását 223 829 ezer Ft-ban,

               felhalmozási kiadását 93 648ezer Ft-ban,


c) költségvetési hiányát (többletét) 33 944ezer Ft-ban,

ebből:

               működési hiányát 22 301 ezer Ft-ban,

               felhalmozási hiányát 11 643ezer Ft-ban,

            állapítja meg.(2) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési hiány fedezetére


a) az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét:

működésre 13 922 ezer Ft-ban,

               felhalmozásra 11 643ezer Ft-ban,


b) az a) ponton túli hiány külső finanszírozását

               működésre 8 379 ezer Ft-ban,

               felhalmozásra 0 ezer Ft-ban,

            állapítja meg.
2/A. §  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat

a) költségvetési engedélyezett létszámkeretét 10 főben,

b) közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét 22 főben állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


3.§    (1) A Képviselő-testület 2013. évre a Polgármesteri Hivatal költségvetési engedélyezett létszámkeretét 9 főben állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület 2013. évre a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési engedélyezett létszámkeretét 12 főben állapítja meg.


(4) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2/a. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) A Képviselő-testület 2013. évre a Nagybaracska Óvoda költségvetési engedélyezett létszámkeretét 9 főben állapítja meg.


(6) A Képviselő-testület a Nagybaracska Óvoda költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2/b. melléklet szerint hagyja jóvá.


4.§    A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céljait és azok megvalósításához szükséges adósságot keletkeztető ügylet várható összegét a 3. melléklet szerint fogadja el.


5.§    Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az önkormányzat saját bevételeit a 4. melléklet szerint határozza meg.


6.§    (1) Az önkormányzat összesített bevételét és kiadását, működési és felhalmozási előirányzat csoportok szerint az 5. melléklet tartalmazza.


(2) Az 5. mellékletben kimutatott kötelező feladatok hiányának fedezetére az önkormányzat ÖNHIKI pályázatot nyújt be 2013. szeptember 30-ig.

A kötelező feladatok hiányának összege 8 379 ezer Ft.


(3) Az önkormányzat egyéb kiadásait jogcímenként a 7. melléklet mutatja be.III. Általános és céltartalék


7.§    (1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében 233 ezer Ft általános tartalékot,
10 837 ezer Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.


         (2) A Képviselő-testület általános tartalékot képez az év közbeni működési többletigények kielégítésére és az elmaradt működési bevételek pótlására.


         (3) A Képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.


         (4) A polgármester a hozott döntésekről a rendelet módosításával egyidejűleg beszámol a képviselő-testületnek.


         (5) A céltartalék szolgál az év közben benyújtott felhalmozási pályázatok önerő biztosítására.


         (6) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatot. A pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai


8.§    (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkenésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


         (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében az önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.


9.§    (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


         (2) Az év közben engedélyezett központi költségvetésből származó pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján.


         (3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatát a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.


         (4) Az önkormányzat költségvetési szervei a jelen rendeletben elfogadott kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben módosítást hajthat végre.


         (5) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kiemelt előirányzatán belül a gáz, villamos energia, távhő és vízszolgáltatáson tervezett előirányzatát más kiadásra nem használhatja fel.10.§  (1) A Polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja figyelemmel a következőkre

         - az első félévben a féléves beszámoló időpontját megelőzően,

         - a háromnegyedéves költségvetési tájékoztatót megelőzően szeptember 30-i állapotnak megfelelően,

- az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően.


(2) Ha év közben az országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a központi költségvetésből származó támogatások előirányzatát zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követő legközelebbi – szükség esetén rendkívüli – ülésre a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


11.§  A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. A Képviselő-testület a hitel felvételével kapcsolatos előzetes banki tárgyalások lefolytatására a Polgármestert bízza meg.


12.§  A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult, az önkormányzat számla vezető hitelintézeténél. A betét elhelyezéséről és annak kamatbevételéről a Polgármester a Képviselő-testületet a féléves és a háromnegyed éves gazdálkodás alakulásáról szóló beszámoló keretén belül tájékoztatja a testületet.


13.§  (1) A Képviselő-testület a Működési célú pénzeszköz átadások előirányzatán belül 4 500 ezer Ft keretet biztosít a Non-profit szervezetek támogatására.


(2) Az Oktatási-Kulturális-Ifjúsági és Sport Bizottság dönt a Non-profit szervezetek támogatására biztosított keret összegén belül a támogatások odaítéléséről.


(3) A Bizottság a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja a keret összeg terhére vállalt kötelezettségéről.V. Záró rendelkezések


14.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.Nagybaracska, 2013. március 14.
                       Király Sándor                                                           Gallóné Petike Éva

                        polgármester                                                                     jegyzőA rendelet kihirdetve:

Nagybaracska, 2013. március 19.                                                                                                       Gallóné Petike Éva

                                                                                                                jegyző