Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XI.25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2014. 01. 01- 2014. 12. 31

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli:

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának illetékességi területére terjed ki.

2. Az adó-megállapítás joga és az adókötelezettség


2.§. (1) Az adó-megállapítás jogára és az adókötelezettségre a Htv. 1-8 §-aiban foglaltak az irányadóak.


(2) Az Önkormányzat a Htv. felhatalmazása alapján, azzal összhangban illetékességi területén a következő helyi adókat vezeti be:

       a) építményadót a lakás és nem lakás céljára szolgáló építményekre,

 b) telekadót a telekre,

 c) idegenforgalmi adót a nem állandó lakosként való tartózkodásra,

 d) iparűzési adót a vállalkozási tevékenységet gyakorló vállalkozókra.

MÁSODIK RÉSZ

VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK


II. Fejezet

Építményadó


1. Az adókötelezettség


3. § Adóköteles a Htv. 11. §-ában meghatározott építmény.


2. Az adó alanya


4.§ Az adó alanya a Htv. 12. §-ában meghatározott tulajdonos.


3. Az adó alapja


5.§ Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete.


4. Az adó mértéke


6.§ Az adó mértéke 690 Ft/m2.5. Az adómentesség


5.§ (1) Mentes az adó alól

a) a Htv. 13. §-ában meghatározott építmény és a 13/A §-a szerinti építmény,

b) valamennyi lakás esetében a lakásban életvitelszerűen lakó tulajdonos, egyenes ági és közeli hozzátartozók után személyenként 25 m2,

c) a 70 év feletti egyedül álló vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély építményének 50 m2-re, amennyiben tényleges életvitelszerű lakóhelye Balatonmáriafürdő község területén van.

d) a fedett nyitott terasz, kivéve a vállalkozási tevékenységhez használt terasz,

e) a magánszemély tulajdonában álló hétvégi ház, üdülő és a hozzá tartozó garázs és egyéb felépítmény esetében - egyenes ági és közeli hozzátartozó - után személyenként 25 m2,  amennyiben az épületben legalább 5 éve ténylegesen, életvitelszerűen lakik, és más lakóépülettel nem rendelkezik, és ezt a tényt nyilatkozattal támasztja alá.

6. Adókedvezmény


6.§ (1) Vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély tulajdonában álló üdülőépület, hétvégi ház és a hozzá tartozó  egyéb nem lakás céljára szolgáló épület 115 Ft/m2/év adókedvezményre jogosult, ha Magyarország területén ténylegesen életvitelszerűen lakik.


 (2) Vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély tulajdonában álló lakóház és a lakóházhoz tartozó  egyéb nem lakás céljára szolgáló épület 460/Ft/m2/év kedvezményre jogosult, ha a lakóház tulajdonosa az önkormányzat illetékességi területén Balatonmáriafürdő községben a lakóház ingatlant ténylegesen, életvitelszerűen használja lakóhelyéül.


7. Az adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése


7.§ Az adókötelezettség a Htv. 14. §-ában meghatározottak szerint keletkezik, változik, szűnik meg. Az adó felfüggesztésére a  Htv. 14/A §-ában foglaltak az irányadóak.

III. Fejezet

 Telekadó


  1. Az adókötelezettség


8. § Adóköteles a Htv. 17. §-ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.


2. Az adó alanya


9. § Az adó alanya a Htv. 18. §-ában meghatározott tulajdonos.


3. Az adómentesség


10. §(1) Mentesek az adó alól a Htv. 19. §-ában meghatározottak.


(2) Mentes az adó alól a Htv. 19. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott telekrésszel együtt a vállalkozónak nem minősülő magánszemély tulajdonában lévő lakóépülettel beépített telek 750 m2-e, és a nem lakás céljára szolgáló építménnyel beépített telek 550 m2-e.


(3) Mentes az adó alól a  strandfürdő művelési ágban nyilvántartott telek, amennyiben az kizárólagosan közösségi célt szolgál.


(4)   Mentes az adó alól az önkormányzat illetékességi területén lévő külterületi telek. 


4. Adókedvezmény


11. §. (1) Az önkormányzat illetékességi területén vállalkozói tevékenységet nem folytató magányszemély tulajdonában lévő hétvégi házhoz, üdülőhöz tartozó beépített telek után 40 Ft/m2/év adókedvezményre jogosult.


(2) Az önkormányzat illetékességi területén vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély tulajdonában lévő lakóházhoz tartozó beépített telek után 50 Ft/m2 adókedvezményre jogosult amennyiben tényleges életvitelszerű lakóhelye Balatonmáriafürdő községben van .


(3) Az önkormányzat illetékességi területén vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély tulajdonában lévő lakóházhoz tartozó beépített telek után 40 Ft/m2 adókedvezményre jogosult.


 (4) Az (1) (2) bekezdésben meghatározott adókedvezmény a beépítetlen telekre nem vonatkozik.

5. Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése


12. § Az adókötelezettség a Htv. 20. §-ában meghatározottak szerint keletkezik, változik, illetve szűnik meg.


6. Az adó alapja


13. § Az adó alapja a telek m²-ben számított területe.

7. Az adó mértéke


14. § Az adó mértéke 70 Ft/m2.


HARMADIK RÉSZ

KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK


IV. Fejezet

 Idegenforgalmi adó


1. Az adókötelezettség, az adó alanya


15. § Adókötelezettség terheli a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontja szerinti magánszemélyt.


2. Az adómentesség


16. § Mentes a 17. § szerinti adókötelezettség alól a Htv. 31. §-ában meghatározott magánszemély, és az önkormányzat által meghívott bel- és külföldi vendégek.


3. Az adó alapja


17. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.


4. Az adó mértéke


18. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként  300.-Ft5. Az adó beszedésére kötelezett


19. §. Az adó beszedésére kötelezettek körére a Htv. 34. §-a az irányadó.

6. Adónyilvántartás


20. §. (1) Az adó beszedésére kötelezett befizetési kötelezettsége teljesítésének ellenőrizhetősége érdekében a nála elszállásolt vendégekről nyilvántartást vezet.


(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

          a.) a szálláshely megnevezését és címét,

          b) a vendég  vezeték és utónevét, születési helyét, idejét, állampolgárságát, lakcímét, személyi  igazolvány, vagy útlevél számát

          c) a  vendég érkezésének és távozásának időpontját.

          d) mentességi okot.


(3) A nyilvántartást az egyes bevallási időszakok végén le kell zárni, s meg kell állapítani a fizetendő adót. 

V. Fejezet

 Helyi iparűzési adó


1. Az adókötelezettség, az adó alanya


21. § Adóköteles a Htv. 35-36. §-ában meghatározott vállalkozási tevékenység.


2. Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység


22. §Állandó, illetve ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az a Htv. 37. §-ában meghatározott tevékenység.


3. Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése


23. §Az adókötelezettség a Htv. 38. §-ában foglaltak szerint keletkezik, illetve szűnik meg.


4. Az adó alapja


24. §(1) Az adó alapja a Htv. 39–39/A. §-ában meghatározott árbevétel.


(2)Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának egyszerűsített meghatározása a Htv. 39/B. §-ában foglaltak szerint történik.


5. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség

25. §.A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentességet a Htv. 39/D §-a határozza meg.

6. Az adó mértéke


26. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adó évi mértéke az adóalap
2 %-a.


(2)  A Htv. 37. §. (2) bekezdése szerinti ideiglenes tevékenység esetén az iparűzési adó mértéke naponként 2 500 Ft.7. Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése


27. § Az adóelőleg megállapítására és az adó megfizetésére a Htv. 41-42. §-ában foglaltak az irányadók.


VI. Fejezet

Életvitelszerű lakóhely igazolása


28.§ E rendelet alkalmazásában az életvitelszerű lakóhelyet az adófizetésre kötelezett magánszemély nyilatkozattal és az ezt alátámasztó tényt dokumentumokkal igazolja.

NEGYEDIK RÉSZ

Záró rendelkezések


VII.  Fejezet

Jogszabályok alkalmazása


29.§ (1) Arendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.


(2) A helyi adóval és az önkormányzat költségvetése javára más jogszabályban megállapított minden adóval kapcsolatos eljárásban a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

VIII. Fejezet

Értelmező rendelkezések


30.§  A rendelet alkalmazásában

a) adóév: az a naptári év, amelyben az adókötelezettség fennáll,

b) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontjában hozzátartozóként megjelölt személy.

c) életvitelszerű lakhely: a magánszemély által a tárgyév teljes időszakában folyamatosan, megszakítás nélkül ténylegesen lakott lakóingatlan, és ahonnan életét szervezi,és életviteléhez szükséges tevékenységét folytatja, és levelezési címként az adó tárgyát képező ingatlan és az adózó szerepel az adóhatóságnál, a közműszolgáltatónál

IX. fejezet

Hatálybalépés


31.§ (1) A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 14/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet.                Mestyán Valéria

Galácz György

                 Címzetes főjegyző

polgármester
A rendelet kihirdetve:

2013. november 25-én


Mestyán Valéria

Címzetes főjegyző