Szalaszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013(XII.30.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 01. 01- 2016. 12. 31

Szalaszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013(XII.30.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

2014.01.01.

Szalaszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Szalaszend Község Önkormányzata biztosítja a települési hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos közszolgáltatást.

(2) A közszolgáltatás igénybevételére Szalaszend Község mindenkori közigazgatási területén található valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) köteles.

(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos személyében változás áll be, ezt a tényt az új tulajdonos köteles a változástól számított nyolc napon belül bejelenteni a Közszolgáltatónak.

(4) Szalaszend Község közigazgatási területén a települési szilárd hulladék begyűjtését, elszállítását, kezelését és ártalommentes elhelyezését az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 3860 Encs, Ipartelep 631/7 hrsz. (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles végezni.

(5) A települési szilárd hulladék ártalmatlanítása az Encs és Térsége Regionális Kommunális Hulladéklerakó Telep (Encs 040/40 hrsz.) hulladéklerakó telepen, illetve utódlétesítményeiben valósul meg.

(6) A helyi közszolgáltatás körébe tartozik:

a) az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített, szabványos hulladékgyűjtő edényzetben, továbbá az alkalmanként keletkező többlethulladék elhelyezésére szolgáló, a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákban az ingatlanon gyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, kezelés, ártalmatlanítása,

b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe tartozó települési szilárd hulladék évente egyszeri - egyeztetett időpontban és helyen - a Közszolgáltató általi begyűjtése, elszállítása, kezelés, ártalmatlanítása.

2. § (1) A Közszolgáltató heti rendszerességgel, előre meghatározott napon, előre meghatározott időpontban biztosítja a közszolgáltatást, melyről az igénybevevőket írásban tájékoztatja. A szolgáltatás időpontjának módosításáról az igénybevevőket legalább 5 nappal korábban tájékoztatni kell.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles:

a) az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást hetente igénybe venni,

b) az ingatlanán keletkezett hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított Közszolgáltatónak átadni.

(3) A hulladékgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak alapján - az abban meghatározott hulladék tekintetében - a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet a Közszolgáltatóval köteles írásban szerződést kötni, a közszolgáltatást igénybe venni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.

(4) ) A Közszolgáltató köteles az (3) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezettel a vonatkozó jogszabályok alapján a közszolgáltatás feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerződést megkötni és a közszolgáltatás igénybevételét biztosítani.

(5) A közszolgáltatási szerződés főbb tartalmi elemei a következők:

a) a szerződő felek megnevezése, címe;

b) a szolgáltatással érintett ingatlan megnevezése, címe;

c) a szállítás helye és gyakorisága;

d) a gyűjtőedény használatára, a ki- és behelyezésre vonatkozó kötelezettségek;

e) a szolgáltatási díj megállapításának alapja;

f) a változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség;

g) a szolgáltatási díj megfizetésének módja, határideje;

h) a díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményei;

i) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható késedelmi kamat mértéke.

3. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles:

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,

b) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig a tulajdonában, használatában lévő ingatlanon gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(2) Az ingatlantulajdonos a hulladékgyűjtő edényzeteket saját ingatlanán belül köteles tárolni. Az ingatlantulajdonos a hulladékgyűjtő edényzetet a szolgáltatási szerződésben rögzített szállítási nap 7 óráig köteles a közterületen úgy kihelyezni, hogy a Közszolgáltató számára hozzáférhető legyen és a közterület, közút forgalmát, a jármű és gyalogosforgalmat nem akadályozhatja, és baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével nem járhat.

4. § (1) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtő edényzet fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtő edényzetben úgy kell elhelyezni, hogy az edényzet mozgatásakor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtő edényzet tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról.

(3) Ha a gyűjtő edényzetben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényzetben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényzetet nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására köteles az edényzetet üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(4) Tilos a gyűjtő edényzetben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek életét, testi épségét, egészségét, illetve a gyűjtő járművel berendezéseit.

(5) Rendszeresített, zárt, szabványos gyűjtő edényzetnek minősül a 60 literes és 110-120 literes szabványos gyűjtő edényzet.

5. § (1) A Közszolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az e rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladék lerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályoknak megfelelő módon gondoskodni.

(2) A Közszolgáltató köteles a gyűjtő edényzet kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni, a kiürített gyűjtő edényzetet úgy elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza.

(3) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtő edényzet ürítése során esetleg keletkező szennyeződés eltakarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(4) A gyűjtő edényzetben okozott kárt a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A Közszolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtő edényzetet biztosítani. Ha a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtő edényzet javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlan tulajdonosát terheli.

6. § (1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal – külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik.

(2) A lomhulladékot az ingatlantulajdonos az önkormányzat által közzétett hirdetményben megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából.

(3) Az elszállítandó lomhulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű és a gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet és növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(4) A Közszolgáltató köteles:

a) az erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszeri - a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen történő - begyűjtésére és elszállítására,

b) a közterületi hulladék a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben, egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtésére és elszállítására.

7. § (1) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.

(2) A Közszolgáltató köteles rögzíteni annak tényét, hogy az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást igénybe vette-e, az igénybevétel milyen mértékben történt meg, valamint erről az önkormányzatot negyedévente tájékoztatni.

(3) A Közszolgáltató köteles Szalaszend Községi Önkormányzat Képviselő-testülete számára közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási tevékenység éves értékeléséhez.

8. § (1) A Közszolgáltató és az Önkormányzat a közszolgáltatással összefüggő személyes adatot csak az ingatlantulajdonos azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására használhatja fel.

(2) A Közszolgáltató és az Önkormányzat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

(3) A Közszolgáltató és az Önkormányzat nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára, a feladatkörén túli felhasználásra, a - végrehajtási eljárásra felruházott helyi adóhatóság kivételével - továbbítására.

9. §

1. A szemétszállítási díj mértéke a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §-ban foglaltak alapján kerül megállapításra.
2. A háztartási hulladék elszállításának díja a tulajdonost, használót terheli. Annak megfizetése havi rendszerességgel, minden hónap 10. napjáig történik.

10. § E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

Szalaszend, 2013. december 30.
dr. Tóth István Nagy Boglárka
polgármester jegyző