Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról

Hatályos: 2023. 06. 23

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról

2023.06.23.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésének második fordulatában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat vagyonáról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Pusztaszer Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő

a) ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra (továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon), és

b) a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, kárpótlási jegyekre, illetve gazdasági társaságban az önkormányzatot megillető társasági részesedésekre (továbbiakban: portfolió vagyon).

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) az önkormányzati törzsvagyon körébe tartozó közterületek használatára, tulajdonjogot nem érintő hasznosítására,

b) az önkormányzati fenntartású intézmények költségvetési gazdálkodására és

c) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésük szabályaira.

(3) A rendelet szabályait a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok megszerzésére és elidegenítésére, a pénzeszközökkel való gazdálkodásra, és az önkormányzatot illető követelések elengedésére és mérséklésére akkor kell alkalmazni, ha az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendelete eltérően nem rendelkezik.

Az önkormányzat vagyona

2. § (1) Az önkormányzat vagyona alatt az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan és ingó vagyon értendő, amely törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.

(2) A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek.

(3)1 Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó vagyonelemeket e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonából nem minősít vagyonelemet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak.

(5)2 Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonába tartozó vagyonelemeket e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(6)3 Üzleti vagyon – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az önkormányzat tulajdonában lévő mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. Az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó vagyonelemeket e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzati vagyon minősítésének joga a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

A tulajdonosi jogok gyakorlása

3. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyontárgy elidegenítésének joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyontárgy tulajdonjogot nem érintő hasznosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingó vagyontárggyal történő rendelkezés joga, amennyiben az ingó vagyontárgy szerződésben meghatározott egyedi értéke a bruttó 500.000,- Ft-ot nem haladja meg, a polgármester, bruttó 500.000,- és 2.000.000,- Ft közötti egyedi érték esetén a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

(4) A portfólió-vagyonnal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát érintő ügyekben minősített többséggel meghozott egyedi határozattal dönt.

(6) A Képviselő-testület döntését megelőzően a pénzügyi feladatokat ellátó bizottság véleményét ki kell kérni.

4. § Az önkormányzat intézménye, az intézményvezető útján, annak az önkormányzati törzsvagyonnak a használati jogát gyakorolja, amely e rendelet hatálybalépése napján az intézmény alapító okiratában az intézmény feladatellátását szolgáló vagyonaként van feltüntetve.

A vagyongazdálkodási eljárás általános szabályai

Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása

5. § (1) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó ingatlan értékesítésére és megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott ingatlan forgalmi (piaci) értékét 1 évnél nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján kell meghatározni.

(2) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó társasági részesedés értékesítésére irányuló döntést megelőzően a társasági részesedés forgalmi értékét 6 hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján kell meghatározni.

(3) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó ingó vagyontárgy értékesítésére irányuló döntést megelőzően forgalmi értékbecslést kell készíteni, ha az ingó vagyontárgy beszerzési értéke az 1.000.000,- Ft-ot meghaladta.

Versenyeztetési eljárás

6. § (1) Az önkormányzati vagyont

a) bruttó 2.000.0000,- Ft egyedi értékhatár felett értékesíteni,

b) bruttó 500.000,- Ft éves értékhatár felett a vagyont hasznosítani (használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni)

csak nyilvános, indokolt esetben zártkörű versenyeztetés útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.

(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a következőket:

a) az ingatlan megnevezése, címe, helyrajzi száma,

b) a meghirdetés módja,

c) fizetési feltételek meghatározása

d) pályázati biztosíték mértéke (adott esetben),

e) az ingatlan, vagyontárgy megtekintésének időpontja és

f) az eredményhirdetés helye.

A pénzügyi feladatokat ellátó bizottság előkészíti a versenyeztetést. A pályázatot legalább az önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján kell közzétenni.

Vagyon ingyenes megszerzése

7. § (1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik:

a) a más szervek, magánszemélyek által ingyenesen felajánlott ingatlan vagyontárgy átvétele és

b) ingó vagyontárgy térítés nélküli átvétele, ha annak nyilvántartás szerinti nettó értéke, ennek hiányában nettó egyedi forgalmi értéke az 500.000 Ft-ot meghaladja.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben nem szabályozott vagyon ingyenes átvételének jogát a polgármesterre ruházza át.

Vagyonkezelői jog létesítése

8. § (1) Az önkormányzat vagyonába tartozó vagyon vagyonkezelésbe adható.

(2) A vagyonkezelésbe adásról a Képviselő-testület-a vagyonkezelői szerződés elfogadásával-egyedi döntést hoz.

(3) Az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásának ingyenességéről, vagy visszterhesség esetén a térítés mértékéről, a kezelésbe adás időtartamáról a Képviselő-testület a vagyon kezelésbe adásakor dönt.

(4) A vagyonkezelésbe adás nem érinti az önkormányzati közfeladatok ellátásának kötelezettségét, elsődleges célja a vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme, illetve értékének növelése.

(5) A vagyonkezelő köteles:

a) a vagyonnak a mindenkori jogszabályoknak biztonsággal megfelelő állapotban, és jó karban tartására saját költségén,

b) a vagyon működtetésére vonatkozó felelősségbiztosítási és a vagyonbiztosítási szerződések megkötésére, vagyonvédelmi intézkedések megtételére, ezzel kapcsolatos költségek viselésére,

c) a vagyonnal ellátott közfeladat gyakorlásához szükséges hatósági engedélyek beszerzésére, előírások folyamatos betartására, hatósági kötelezések végrehajtására,

d) a vagyonban vagy a vagyon működtetése során harmadik személynek okozott, a vagyonkezelőnek felróható kár megtérítésére.

(6) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyont könyvvezetésében elkülönítetten köteles kezelni, ráfordításait és költségeit külön köteles kimutatni.

(7) A vagyonkezelő a kezelésbe átvett vagyontárgyak tekintetében köteles az általa feltárt feleslegessé vált tárgyi eszközökről és készletekről jelentést tenni az önkormányzat hivatala felé. A vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközök és készletek esetében a selejtezést az önkormányzat hivatala mindenkor hatályos selejtezési szabályzata rendelkezései alapján kell végrehajtani. A selejtezési bizottság ezekben az esetekben kiegészül a vagyonkezelő szervezet vezető tisztségviselőjével, vagy az általa meghatalmazott személlyel.

(8) A vagyonkezelésbe adott vagyon ellenőrzését és a vagyonkezelői szerződésben foglaltak betartását a pénzügyi feladatokat ellátó bizottság szükség esetén külső szakember igénybevételével végzi.

Az önkormányzati vagyon hasznosítása

9. § (1) Az önkormányzat üzleti vagyonát az alábbiakban felsorolt módon lehet hasznosítani:

a) Önálló vállalkozás

b) Gazdasági társaságokban való részvétel

c) Tulajdonjog átruházás

d) Lízing

e) Bérbeadás

f) Használatba adás

g) Haszonbérlet

h) Haszonkölcsön

i) Koncesszióba adás vagy

j) Közérdekű kötelezettség vállalás.

(2) A forgalomképtelen törzsvagyon kategóriába sorolt vagyontárgyakat az önkormányzat külön rendelete alapján közterület-foglalással lehet hasznosítani.

Az átminősítés és a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

hasznosítási folyamata

10. § (1) A polgármester gondoskodik a vagyontárgyak átminősítése, illetve hasznosítása előtt a célszerűségi, valamint a pénzügyi-gazdaságossági vizsgálat elvégzéséről.

(2) A polgármester a vizsgálatok eredményét a pénzügyi feladatokat ellátó bizottsággal ismerteti. A képviselő-testületi döntést megelőzően a bizottság véleményét ki kell kérni.

A tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályai az önkormányzati üzletrésszel,

részvénnyel rendelkező gazdasági társaságban

11. § Az önkormányzat érdekeltségébe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén, illetve taggyűlésén az önkormányzatot a polgármester, akadályoztatása esetén az általa meghatalmazott személy képviseli.

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 2. § (3) bekezdése a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (5) bekezdése a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (6) bekezdése a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.