Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013(II.20.) önkormányzati rendelete

a településképi véleményezési eljárásról

Hatályos: 2013. 02. 20 - 2016. 02. 29

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a településképi véleményezési eljárásról

(a módosításokkal egységes szerkezetben)


A rendeletet módosította a 19/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelet.Veresegyház Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő- testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62.§ (6) bekezdés 7. pontjában szereplő felhatalmazás alapján — figyelemmel az Étv.6/A.§ (1) bekezdésében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormány rendeletben, továbbá az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben foglaltakra — a településképi véleményezési eljárás részletes szabályairól a következő önkormányzati rendelet alkotja.


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. A rendelet célja

1.§


                        A rendelet célja Veresegyház Város építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban — a helyi adottságok figyelembevételével — a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása.


2. A rendelet hatálya

2.§


(1)  A rendelet területi hatálya — a (2) bekezdésben foglaltak kivételével — Veresegyház Város közigazgatási területére terjed ki.

(2)  A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely Veresegyház Város közigazgatási területén jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít.

(3)  A településfejlesztési koncepcióról az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet előírásait a jelen rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni.


A TELEPÜLÉKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS


3. A településképi véleményhez kötött engedélyezési eljárások

3.§


(1)[1] A jelen rendelet előírásai szerint - a 4. §-ában meghatározott területekre, illetve az
a) - c) pontokban felsorolt építési munkákra vonatkozóan - településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni.

 1. új építmény építésére,
 2. meglévő építmény, építési engedélyhez kötött átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási és továbbépítési engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekre,
 3. építési engedélyhez kötött reklámfelületek létesítésére.


(2)  [2]     hatályon kívül


4. A településképi véleményezési eljárással érintett területek

4.§


      A jelen rendelet előírásai szerint településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az összes beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területen.


5. A településképi véleményezési eljárás lefolytatása

5.§


(1)[3] A településképi véleményezési eljárás az építtető, illetve az általa megbízott tervező (a továbbiakban együtt: kérelmező) által a polgármesteri hivatalhoz benyújtott, de a polgármesterhez címzett, papíralapú kérelemre indul. A kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg  a véleményezendő építészeti-műszaki tervdokumentációt elektronikus formában feltölti az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít.

                   A kérelem tartalmazza:

 1. a kérelmező nevét,
 2. a kérelmező lakcímét (szervezet esetén székhelyét),
 3. a folytatni kívánt építési tevékenység megjelölését,
 4. a kérelemmel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát.

(2)  A polgármester településképi véleményét a főépítész készíti elő.

(3)[4] Hatályon kívül

(4)  A településképi véleményezési eljárásban a polgármester a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre

a) javasolja

b) nem javasolja.

(5)  A településképi véleményhez minden esetben csatolni kell a főépítészi szakvéleményt, melynek tartalmaznia kell a vélemény részletes indoklását.

(6)  A településképi véleményt — a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül — meg kell küldeni a kérelmezőnek, és (pdf formátumban) az (1) bekezdés szerint megadott elektronikus tárhelyre is fel kell tölteni.

(7)  A vélemény kiadására vonatkozó határidőt a papír alapú dokumentáció beérkezését követő első naptól kell számítani.

(8)  A vélemény hatályát veszti, ha annak kiadásától számított 6 hónapon belül a véleménnyel érintett ingatlanra vonatkozó, a vélemény tárgyát képező építési tevékenységre I. fokú építéshatósági engedély nem kerül kiadásra.
6. A dokumentáció tartalma

6.§ [5] hatályon kívül7. A településképi véleményezés részletes szempontjai

7.§


(1) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció

 1. megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelező előírásoknak,
 2. figyelembe veszi-e a beépítési előírásokon szereplő, továbbá a városkép építészeti illeszkedésre vonatkozó-javaslatokat.

(2)  A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy

 1. a beépítés módja — az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl —  megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményének,
 2. megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit,
 3. nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, azok beépíthetőségét, illetve a szomszédos építmények átalakítását,
 4. több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények bővítése esetén

da)      biztosított lesz vagy marad-e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága,

db)      a beépítés javasolt sorrendje (ütemezése) megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek

(3)  Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy

 1. a földszinti alaprajz — a tervezett rendeltetés, illetve az azzal összefüggő használat sajátosságaiból eredően — nem korlátozza-, illetve zavarja-e indokolatlan mértékben a közterület, illetve a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát,
 2. az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének, illetve homlokzatainak településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését.

(4)  Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy

 1. azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez,
 2. a homlokzatot tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,
 3. a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezésére és kialakítására,
 4. a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezési tartozékai elhelyezésére továbbá, hogy
 5. a tetőzet kialakítása- különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei megfelelően illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz.


(5)  A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy

 1. a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, illetve ebből eredő használata

aa)      korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát

ab)      korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és kerékpáros közlekedést és annak biztonságát

ac)      megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, valamint növényzetét, illetve ebből eredően

ad)      a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló — a közterületet érintő — beavatkozásokra

 1. az esetleg a közterület fölé benyúló építmény- részek, illetve szerkezetek és berendezések milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, illetve e telepítendő fákra, fasorokra.

(6)  Az (1) bekezdésben szereplő általános, valamint (2)-(5) bekezdésben felsorolt részletes szempontokat a főépítészi vélemény-előkészítés során egyaránt figyelembe kell venni.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


Veresegyház, 2013. február 19.
                       Garai Tamás sk.                                        Pásztor Béla sk.  

                               jegyző                                                  polgármester    


   Záradék:


Módosítással egységes szerkezetben kihirdetve: 2014. IX. 22-énGarai Tamás

   jegyző


[1]

A 19/2014.(IX.22.) önk. rend. 2.§-ával módosított szöveg. Hatályba lép: 2014. IX. 23.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 19/2014. (IX.22.) önk. rend. 1.§ (1) bekezdése. Hatálytalan: 2014. IX.23.

[3]

A 19/2014. (IX.22.) önk. rend. 3.§-ával módosított szöveg. Hatályba lép: 2014. IX.23.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 19/2014. (IX.22.) önk. rend. 1.§ (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. IX.23.


[5]

Hatályon kívül helyezte a 19/2014. (IX.22.) önk. rend. 1.§ (3) bekezdése. Hatálytalan: 2014. IX.23.