Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete

a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 10. 12 - 2013. 10. 12

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

40/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete

a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendelet módosításárólSzentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a végrehajátsról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján, a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 05.) KPM-BM együttes rendelet szabályainak betartásával, figyelembe véve Szentendre Város történelmi hagyományait, földrajzi adottságait, építészeti jellegzetességeit, a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 


1. § A R. 5. sz. melléklet 6. pont második bekezdésének szövege az alábbira módosul:

„aki a sorompóval védett övezet területén található ingatlan tulajdonjogával, vagy haszonélvezeti jogával, vagy a sorompóval védett övezet területén található önkormányzati tulajdonban álló ingatlan bérleti jogával rendelkezik, és ez az ingatlan az állandó lakcíme, továbbá az érintett gépjárműnek a tulajdonosa, vagy a forgalmi engedélyben „üzemben tartóként” bejegyzett használója.”


2. § A R. 5. sz. melléklete az alábbi 6a és 6b pontokkal egészül ki:

„6a.   Térítésmentesen jogosult

aa) távirányítóra a Városi Szolgáltató Zrt., a Szentendrei Rendőrkapitányság, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mentők, közműszolgáltatók, posta;

ab) behajtási engedélyenként egy darab távirányítóra a behajtási engedély érvényességi idejére a 20. § (1) bekezdés c) pontja alapján térítésmentes behajtási engedélyre jogosult személy;

ac) behajtási engedélyenként egy darab távirányítóra a behajtási engedély érvényességi idejére a 15. § (1) bekezdés b) pontja és 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján behajtási engedélyre jogosult személy, valamint a 20. § (1) bekezdés d) pontja alapján térítésmentes behajtási engedélyre jogosult személy, valamint az eseti útvonalengedélyre jogosult személy.

6b.    A 6a. pont ac) alpontjában meghatározott személy a távirányító átvételére akkor jogosult, ha az ideiglenesen kiadásra kerülő eszköz átvételekor az Ügyfélszolgálati Irodában befizetési bizonylattal igazolja, hogy a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába 25.000 Ft kauciót befizetett. A kaució összegét a sértetlen, működőképes távirányító visszaadásakor az igénylő visszakapja. Amennyiben az eszköz működésképtelen, sérült állapotba kerül, úgy annak javíttatására az Ügyfélszolgálati Iroda jogosult, költségét a kaucióból kell levonni.”


3. §

(1) A R. 11. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban az „ideiglenes behajtási engedéllyel” szövegrész helyébe az „eseti útvonalengedéllyel” szöveg lép.

(2) A R. 20. § (1) bekezdés c) pontjában „a Szentendrei Polgárőrség” szövegrész helyébe a „az Önkormányzattal hatályos együttműködési megállapodással rendelkező polgárőrség” szövegrész lép.


4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.


Szentendre, 2013. október 10.
dr. Dietz Ferenc                                                                          dr. Molnár Ildikó

polgármester                                                                                 címzetes főjegyző
Záradék:

A rendelet 2013. október 11-én került kihirdetésre.


dr. Molnár Ildikó

címzetes főjegyző