Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének

41/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 12/2011. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2013. 12. 13- 2013. 12. 12

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ ALAPTÖRVÉNY 32. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJÁBAN KAPOTT FELHATALMAZÁS ALAPJÁN, A  MAGYARORSZÁG HELYI ÖNKORMÁNYZATAIRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CLXXXIX. TÖRVÉNY 13. § (1) BEKEZDÉS 1. ÉS 9. PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT FELADATKÖRBEN ELJÁRVA A KÖVETKEZŐKET RENDELI EL:


1.§


A Belváros – Lipótváros, Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2011. (III. 10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) a) pontja a következő alponttal egészül ki:

„an) kertek, növénykazetták, meglévő zöld felületek felújítása.”


2.§


A Rendelet 3. § (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:


„e) új növénykazetták létesítése a társasházak osztatlan közös tulajdonú területein.”


3.§


A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:


„Az Önkormányzat 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségkeret terhére
a 3. §-ban meghatározott támogatott munkák szerinti bontásban egy évben többször is kiírhat pályázatot.”


4.§


A Rendelet 5. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:


„(4) A 3. § (1) bekezdésének an) és e) pontjai esetében csatolni kell az Építési és Műszaki Osztállyal lefolytatott konzultáció eredményét a Pályázati Szabályzatban meghatározottak szerint.”

5.§


A Rendelet 10. § (1) bekezdésének helyébe a következő bekezdés lép:


„A támogatás kifizetésének feltétele, hogy a társasház a kivitelezési szerződés megkötése előtt, valamint a 6. § (3) bekezdése szerinti feltételek esetén folyamatban lévő munkára a döntést követő 15 munkanapon belül megbízást adjon az Önkormányzat által összeállított névjegyzékben szereplő műszaki ellenőrnek. A névjegyzék összeállítása során vizsgálni kell a 3. §-ban meghatározott támogatott szakirányú munkák végzéséhez szükséges műszaki ellenőri jogosultság illetőleg kertészeti képesítés meglétét.”
6.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Sélley Zoltán                                                                                      Rogán Antal

jegyző                                                                                               polgármester

Kihirdetési záradék


A Rendelet kihirdetése 2013. december hó 12. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.


A kihirdetés időtartama 30 nap.Dr. Sélley Zoltán
        jegyzőINDOKLÁS


1.-2 §. A pályázati kiírásban szereplő célok közül ésszerűségi és gazdasági indokok alapján a társasházak többségében az e fejezetben részletezett munkálatok elvégzése (kertek, növénykazetták, meglévő zöld felületek felújítása illetőleg társasházak osztatlan közös tulajdonú területein új növénykazetták létesítése) a leginkább kívánatos.

3. § Szintén ésszerűségi és gazdálkodási megfontolások indo...kolják, hogy a pályázati kiírások az éves költségvetéshez igazodjanak. Az előzetes egyeztetés az évszakhoz igazodó kivitelezést, és ennek megfelelő pályázat-leadási határidőt irányzott elő. Fentiek fényében például egy tavaszi kivitelezésű munkát már előző év végén szükséges lenne megpályázni. Ugyanakkor miután nem minden a rendeletben felsorolt munkálat köthető időjárási előfeltételekhez, ezért munkák szerinti bontás alapján egy évben többször is kiírható lenne pályázat.

4. § Fontosnak tartjuk, hogy bármilyen tervezett kertészeti, műszaki munkálat tekintetében a megvalósíthatóságot és a konkrét kivitelezést előzetes szakértőkkel történő egyeztetés előzze meg.

5. § A módosítás tartalmazza a kertészeti munkák elvégzéséhez szükséges műszaki ellenőri jogosultság megfelelő képzettséghez kötését és ennek vizsgálatára irányuló kötelezettséget is a szakmai hozzáértés biztosítása és az elvégzett munkák szakszerű ellenőrzése érdekében.