Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

1Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Bevezető rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Keszthely Város közigazgatási területére terjed ki.

2. § Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján a következő helyi adókról rendelkezik határozatlan időre:

a) Építményadó

b) Telekadó

c) Magánszemélyek kommunális adója

d) Idegenforgalmi adó

e) Helyi iparűzési adó

2/A. §2 Értelmező rendelkezések:

E rendelet alkalmazásában:
tanműhely: a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2. § 17. pontjában meghatározott iskolai tanműhely, valamint a 2. § 50. pontjában meghatározott kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely.
II. Fejezet

Építményadó

Az adókötelezettség

3. §3

Az adó alapja

4. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke

5. §4 (1) Az adó évi mértéke üzleti célt szolgáló építmények esetében, épület fajtánként

a) a TEÁOR ’08 jegyzék alapján meghatározott, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, illetve a cégjegyzékben szerepelő, január 1-jei állapot szerinti kereskedelmi főtevékenységet végző adóalany esetében 1.700 m2 adóköteles alapterületig 600,- Ft/m2, afelett 1.500,- Ft/m2

b) a TEÁOR ’08 jegyzék alapján meghatározott, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, illetve a cégjegyzékben szerepelő, január 1-jei állapot szerinti szolgáltató főtevékenységet végző adóalany esetében 1.000 m2 adóköteles alapterületéig 600,- Ft/m2, afelett 1.500,- Ft/m2

c) a TEÁOR ’08 jegyzék alapján meghatározott, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, illetve a cégjegyzékben szerepelő, január 1-jei állapot szerinti ipari főtevékenységet végző adóalany esetében, az adóköteles alapterület után 600,- Ft/m2.

(2) Az (1) pontban meghatározott építmények kivételével, a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények esetében az adóköteles alapterület után 600,- Ft/m2.

(3) Az adó éves mértéke tanműhely esetén: 0,- Ft/m2.

Adómentesség, adókedvezmény

6. §5 A Htv. 13. §-a által meghatározott adómentességen túl azt a magánszemély adóalanyt a fizetendő adóból 60% kedvezmény illeti meg a tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló építményei - kivéve a vállalkozók üzleti célt szolgáló építményei – után, aki tárgy év január 1. napján rendelkezik Keszthelyen a lakcímnyilvántartás szabályai szerint nyilvántartásba vett állandó lakóhellyel. Mentes továbbá az adó hatálya alól azon építmény, ami után magánszemélyek kommunális adót fizetnek.

III. Fejezet

TELEKADÓ

7. §6 Mentes az adó hatálya alól az önkormányzat illetékességi területének I. övezetében lévő 700 m2 területnél kisebb, valamint a II. övezetében lévő 1.500 m2 területnél kisebb belterületi beépítetlen telek.

Az adó alapja

8. § Az adó alapja a belterületi beépítetlen telek m2-ben számított területe.

Az adó mértéke

9. §7 (1) Az adó évi mértéke az adóköteles területnagyság után

a) I. övezet: 700 m2 feletti területű telek esetén (1 m2-től) 65,- Ft/m2

b) II. övezet:

ba) 1.501-10.000 m2 területű telek esetén (1 m2-től) 20,- Ft/m2

bb) 10.000 m 2 feletti területű telek esetén (1 m2-től) 50,- Ft/m2

(2) I. övezet: Balaton parti terület lehatárolása: Vasútállomás (297/1 hrsz.) – Vasút területe (3847/1 hrsz.) – Vasút területe (0468/1hrsz.) – Csókakői patak (0450 hrsz.) – közút (0443/8 hrsz.) – közút (0471/2 hrsz.) – Balatonszentgyörgy közig. határ – Balaton tó (0486/73 hrsz.) – Gyenesdiás közig. határ – Vasút területe (3773/1 hrsz.), II. övezet: Az I. övezetbe nem tartozó egyéb terület

(3) Az övezetek térképi lehatárolását az 1. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

Magánszemélyek kommunális adója

Az adókötelezettség, az adó alanya

10. § (1) Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az ingatlan-nyilvántartási állapot szerinti lakás tulajdonosa, valamint azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

(2)8

Az adó mértéke

11. § Az adó évi mértéke:

(1) lakásonként a) 0-124 m2 között 5400,- Ft

b) 125-149 m2 között 7500,- Ft

c) 150-199 m2 között 9000,- Ft

d) 200 m2 felett 12000,- Ft

(2) lakásbérleti jogonként 5000,- Ft

Adómentesség

12. § (1) Mentes a lakás, lakásbérlet után fizetendő adó alól:

a) a 70 év feletti adóalany a saját tulajdoni hányada - ideértve a vagyoni értékű jogát is -, valamint bérleti joga után, ha a lakásban állandó lakóhelyre való bejelentkezés alapján tartózkodik,

b) a szükséglakás, komfort nélküli lakás tulajdonosa, valamint a 10. § (1) bekezdése szerinti bérlője az ilyen építménye után,

c)9 az, akinek vagy akiknek a tulajdonában, bérletében levő lakás 11. § (1) bekezdés szerint számított hasznos alapterülete a 80 m2-t nem haladja meg, abban az esetben, ha tárgyi lakás célú ingatlanban az adóalany vagy nagykorú közeli hozzátartozója állandó lakóhelyre való bejelentkezés alapján tartózkodik. Ha a házastársak (élettársak) és/vagy kiskorú gyermekeik tulajdonában több, 80 m2-t meg nem haladó lakás van, csak az egyiket illeti meg a mentesség,

d) kérelemre az, akinek vagy akiknek a tulajdonában, bérletében levő lakás 11. § (1) bekezdés szerint számított hasznos alapterülete a 100 m2-t nem haladja meg, abban az esetben, ha az adóalany saját háztartásában 3 vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik. A kiskorú gyermekek számának megállapításánál a magyar felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanuló gyermeket is figyelembe kell venni, legfeljebb 25 éves korig. Egyebekben meg kell felelni a c) pontban foglalt követelményeknek.

(2)10 Mentes továbbá az adó hatálya alól a magánszemélyek tulajdonában lévő lakásnak minősülő azon építmény, amely tulajdonosa vagy vagyoni értékű jog jogosítottja nem rendelkezik a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel Magyarország területén.

Adókedvezmény

13. §11 Ha a lakás valamennyi helyiségének - beleértve a kiegészítő helyiségeket (függetlenül attól, hogy egybe épült a lakással vagy sem) és külső tartózkodókat is - összegzett hasznos alapterülete

a) a 125 m2-t el nem érő 1/2-ed rész,

b) a 150 m2-t el nem érő 1/3-ad rész

adókedvezmény illeti meg az adóalanyt a fizetendő adóból abban az esetben, ha tárgyi lakás célú ingatlanban az adóalany vagy nagykorú közeli hozzátartozója állandó lakóhelyre való bejelentkezés alapján tartózkodik. Nem illeti meg ez a kedvezmény azt az adóalanyt, akinek a tulajdonában az 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentes lakása is van.

V. Fejezet

Idegenforgalmi adó

Az adó beszedésére kötelezett nyilvántartási kötelezettsége

14. §12

Az adó alapja

15. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke

16. §13 Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 550,- Ft.

Adómentesség

17. § (1) A Htv. 31. §-ában meghatározott adómentességeken túl, mentes az idegenforgalmi adó alól:

a) aki az önkormányzat illetékességi területén levő lakás állandóan bejelentett tulajdonosának vagy bérlőjének hozzátartozója,

b) az oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója,

c) az önálló keresettel, jövedelemmel nem rendelkező szellemi, illetőleg testi fogyatékos.

(2) Az (1) bekezdés b)-c) pontjaiban felsorolt mentességek csak a Magyarországon állandó lakással vagy életvitelszerű, folyamatos és határozatlan idejű magyarországi tartózkodásra jogosító engedéllyel (regisztrációs igazolás, állandó letelepedési engedély) rendelkező magánszemélyt illetik meg.

VI. Fejezet

Helyi iparűzési adó

Az adó mértéke

18. §14 Az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

Adómentesség

19. §15 A Htv. rendelkezésein túl adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek Keszthelyre jutó vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 1.000.000,- Ft-ot.

19/A. §16 Adómentesség illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót a Htv. 39/C. § (4) bekezdésében, illetve 52. § 23. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

20. § (1) E rendeletben nem szabályozott adózási kérdésekben a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 45/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 29/2010. (XII. 16.) és 8/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet.

1

Módosította a 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. január 31. napjától.

2

Beillesztette a 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 1. napjától.

3

Hatályon kívül helyezte a 20/2015. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2015. szeptember 1. napjától.

4

Az 5. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Módosította a 20/2015. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. szeptember 1. napjától. A 6. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Módosította a 20/2015. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. szeptember 1. napjától. A 7. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 9. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

8

Hatályon kívül helyezte a 20/2015. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2015. szeptember 1. napjától.

9

A 12. § (1) bekezdés c) pontja a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

10

Beillesztette a 20/2015. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. szeptember 1. napjától.

11

A 13. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

12

A 14. §-t a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte.

13

Módosította a 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 1. napjától. A 16. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

14

Módosította a 48/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

15

Módosította a 26/2014. (XI. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. január 1. napjától.

16

Beillesztette a 26/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 1. napjától.