Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 18/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 07. 01 - 2013. 07. 01

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 18/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2013.07.01.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben megállapított szabályozási jogkörében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 86. §. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 18/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet a következő 18/A. §-al egészül ki:

Az önkormányzat az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek (a bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó bevételeiből felhasználhatja és levonhatja az Ltv. 62. § (5) bekezdésében, továbbá a (3) bekezdésének a)-i) pontjaiban meghatározott tevékenységekkel, valamint
a) az épületek és a bennük lévő lakások elidegenítésre történő előkészítésével kapcsolatos,
aa) a bérlők ki- és elhelyezésére,
ab) hatósági, szakhatósági határozatokban elidegenítés előtt kötelezően előírt felújításokra, helyreállítási munkákra,
ac) telekalakításra,
ad) a lakóépületek (bennük lévő lakások) elidegenítésének előkészítésével kapcsolatban felmerült egyéb kiadásokra (különösen; bér, szakértői, ügyvédi, bonyolítói),
b) önkormányzati lakásbérlők részére törvény és helyi rendelet alapján nyújtott támogatásokra,
c) a lakásépítési célt szolgáló önkormányzati hitelek adósságszolgálatának kiadásaira,
d) a városrehabilitációhoz kapcsolódóan a közterületek, valamint a lakóépületek, társasházak felújításához, növényesítéshez, biztonsági berendezések létesítéséhez és egyéb közösségi célokat szolgáló fejlesztésekre, korszerűsítésekre nyújtott támogatásokra,
e) az EU források felhasználásához kapcsolódó támogatási szerződést meghaladó, saját forrás terhére,
ténylegesen felmerült költségeket.

2. § Jelen rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. július 2. napjával.