Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2013. 11. 01- 2013. 11. 25

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 143. § (4) bekezdés d) pontjában és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Sztv.) 250. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések


1. §


(1) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartásnak minősül minden olyan magatartás, melyet Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a város közbiztonsága, közrendje és köztisztasága érdekében e rendeletében annak minősít.

(2) E rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

2. A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások


2. §


Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata


(1) Aki Salgótarján Megyei Jogú Város jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől, vagy az önkormányzattal kötött szerződéstől eltérően, vagy oly módon használja fel, hogy azzal a város jó hírnevét vagy a város lakosságának érzületét sérti, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, valamit százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható.

3. §


A közterület elnevezések, valamint az emléktábla állítás szabályainak megszegése


(1) Aki a közterületnév táblát, a házszámot vagy az emléktáblát beszennyezi, eltakarja, jogosulatlanul kihelyezi vagy leszereli, továbbá, aki a jegyző értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül a házszámtáblát nem helyezi ki, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, valamit százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható.

4. §


Köztemetők és a temetkezés rendjére vonatkozó szabályok megszegése


(1) Aki a köztemetőkben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít, valamint a szertartást zajos munkavégzéssel zavarja, egyéb időpontokban pedig nem a temető szabályzatban rögzítettek szerint cselekszik, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(2) Az a hozzátartozó, aki a sírhely körüli 30 cm nagyságú terület (járdarész) gondozását elmulasztja, valamint a keletkezett hulladékot a sírhelyek között tárolja, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(3) Aki a köztemetők területére kutyát – a vakvezető kutya kivételével – és egyéb állatot bevisz, valamint gépjárművel, segédmotorkerékpárral, kerékpárral behajt, és ott közlekedik, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(4) Aki a köztemetőben végzendő munkát – a sírgondozás kivételével – az üzemeltetőnek nem jelenti be, valamint az üzemeltető előzetes engedélye nélkül fát, cserjét ültet és kivág, padot helyez el, továbbá a temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát a temető üzemeltetőjének előzetes bejelentése és nyilvántartásba vétele nélkül kivisz, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(5) Aki a köztemetőben lévő vízvételi helyet a temetőben található növényzet locsolásán túl az üzemeltető engedélye nélkül más célra vesz igénybe, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(6) Az (1),(2),(3),(4), és az (5) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, valamit százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható.

5. §


Köztisztaság fenntartására vonatkozó szabályok megszegése


(1) Az az ingatlan tulajdonos, kezelő, tartós használó, illetőleg haszonélvező (továbbiakban együtt: tulajdonos), aki, a lakó és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének tisztaságáról, valamint a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiség és az ezekhez tartozó területek rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítéséről nem gondoskodik, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(2) Az az ingatlan tulajdonos aki

a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 2 m széles területsáv, továbbá, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület állandó tisztántartásáról,

b) a tömbház jellegű ingatlan előtti, valamint a körülötte lévő közterület esetében az ingatlantól számított 4 m széles területsáv tisztántartásáról,

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló 4 m széles területsáv tisztántartásáról,

d) az ingatlan előtti, valamint az ingatlan melletti nyílt árok és folyóka, továbbá ezek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,

e) üdülő és zártkerti telkek előtti kiépítetlen közút eszmei középvonaláig terjedő terület tisztántartásáról,

f) a garázsok környékének és azt meghaladó 2-2 m sáv tisztántartásáról és az itt keletkező hulladék elszállításáról,

g) a szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakasz és az ingatlantól számított 4 m széles területsávok tisztántartásáról és a hulladék eltávolításáról nem gondoskodik,

h) a közterület rendeltetéstől eltérő célra történő használata esetén a használattal érintett terület környezetének tisztántartásáról nem gondoskodik,

a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(3) Az a jármű üzembentartó, aki a jármű üzemelése során beszennyezett közterület - beleértve a rakomány által okozott szennyeződéseket is - helyreállításáról nem gondoskodik, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(4) Az az állati erővel vontatott jármű hajtó, aki az állatok után a közterületen keletkezett trágya eltakarításáról nem gondoskodik, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

5) Aki állati tetemet közterületen elhelyez, otthagy, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(6) Az (1),(2),(3),(4), és az (5) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, valamit százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható.

6. §


Szeszes italt árusító üzletek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatos szabályok megszegése


(1) Az a szeszes italt nem vendéglátás keretében árusító üzemeletető:

a)  aki az üzletét 22.00 óra és 06.00 óra között nyitva tartja és a szeszes ital árusításának 22.00 és 06.00 óra közötti szüneteltetéséről a jegyző felé írásban nem nyilatkozott – kivételt képez az év december 31. és január 1. napjai –,

b)  aki a szeszes ital árusításnak 22:00 és 6:00 óra közötti szüneteltetéséről a jegyző felé írásban nyilatkozik, de a szüneteltetésnek nem tesz eleget,

a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, valamit százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható.

7. §


A környezetvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelkezések megszegése


(1) Aki

a)  belterületen mezőgazdasági eredetű hulladékot éget,

b)  mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék égetését külterületen április 30-a és október 1-je között végzi,

c)  mezőgazdasági eredetű hulladékot, valamint avart és kerti hulladékot – az egyébként engedélyezett időszakban – felügyelet nélkül, a tűz oltására, továbbterjedésének megakadályozására alkalmas eszközök, felszerelések biztosításának hiányában 18 óra és 8 óra között éget,

d)  tarló égetését engedély nélkül végzi,

e)  avart és kerti hulladékot október 1-je és október 30-a, valamint április 1-je és április 30-a közötti időszakon túl éget,

f)   avart és kerti hulladékot fertőzésveszély fennállásának hiányában október 1-je és október 30-a, valamint április 1-je és április 30-a között éget,

a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(2) Aki

a)  nappali - 6 óra és 22 óra közötti - időszakban 1 órát meghaladó időtartamú, valamint éjszakai - 22 óra és 6 óra közötti - időszakban bármilyen időtartamú közterületi rendezvényen hangosító berendezés üzemeltetését engedély nélkül végzi,

b)  pirotechnikai eszközök alkalmi használatát 22 órát követően és/vagy félórás időtartamot túlhaladva végzi,

c)  a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő alkalomszerű tevékenységek – kivételt képeznek a kerti összejövetelek, családi rendezvények – során a zajkeltést hétköznapokon és munkaszüneti napokon 6 óra és 20 óra közötti időszakon túl, vagy vasárnap és ünnepnapokon 8 óra és 18 óra közötti időszakon túl végez,

d)  a város területén hirdetési célokra alkalmazott mobil hangosító berendezést 10 óra és 12 óra közötti, vagy 15 óra és 17 óra közötti időszakon túl üzemelteti. Kivételt képez a közérdekű célokat szolgáló hirdetés,

e)  mobil hangosító berendezést álló helyzetű járművön üzemeltet,

f)   építési telken, valamint egyéb ingatlanon vasárnap, vagy ünnepnapokon zajjal járó magánerős építési, bontási tevékenységet és szakipari, szerelési munkát 8 óra és 18 óra közötti időszakon túl végez,

g)  iparszerű építési, bontási tevékenységet 20 óra és 6 óra között végez, - kivételt képez a közvetlen balesetet és életveszélyt megszüntető és elhárító tevékenység, valamint a műszakilag indokolt folyamatos építési tevékenység, amelyhez kapcsolódóan a környezetvédelmi hatóság egyéb jogszabály alapján már hozzájárult -

a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, valamit százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható.

8. §


Az Önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott

ingatlanok fenntartásáról és használatáról szabályozásáról szóló rendelkezések

megszegése


(1) Aki Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt közterületek (továbbiakban: Közterületek) esetében tulajdonosi hozzájárulás nélkül vagy nem a szerint a növényzettel ellátottság arányát, a növényzet jellegét megváltoztatja, utakat, járdákat, játszótereket létesít, átalakít a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(2) Aki a közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit nem rendeltetésüknek megfelelő célra és módon vagy állaguk rongálásával használja, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(3) Aki a közterületeken olyan magatartást tanúsít, mely mások nyugalmát zavarja, a kialakított tűzrakó helyeken kívül tüzet rak, lévő fákon fészkelő védett madarakat és fészkeiket elpusztítja, külön jogszabály előírásait be nem tartva járművel közlekedik, parkol, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(4) Aki közterületen nem az e célra rendszeresített hirdetőtáblán hirdetményt, plakátot elhelyez vagy az építmények és tartozékaik homlokzatát bármilyen ábrával, felirattal, festéssel megrongálja, továbbá aki közszemérmet, közízlést sértő ábrákat, feliratokat 8 napon belül, egyéb homlokzati feliratokat, festéseket saját költségén a felhívás ellenére sem távolítja el, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(5) Aki a Salgótarján Förster Kálmán tér és a Múzeum tér emlékműveit, utcabútorzatait, egyéb berendezési tárgyait, rongálja, beszennyezi, valamint egyéb módon károsítja, valamint ezen terek emlékművein, utcabútorzatain, egyéb berendezési tárgyain, lépcsőin, kőpadjain és térburkolatán gördeszkázik, görkorcsolyázik, kerékpározik, valamint rollerezik,a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(6) Az (1),(2),(3),(4), és a (5) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, valamit százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható.

9. §


3. Egyéb rendelkezések


(1) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(2) E rendelet alapján a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a Közgyűlés a hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

(3) A közösségi együttélés szabályainak betartását a közterület-felügyelő, valamint a Polgármesteri Hivatal illetékes köztisztviselője ellenőrzi.

(4) Amennyiben a helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri, a hatóság nevében eljáró személy helyszíni bírságot szabhat ki.

(5) A közigazgatási bírságot az elkövető az első fokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a részére kiküldött készpénz-átutalási megbízás útján köteles teljesíteni.

(6) Az Sztv.-ben megfogalmazott felhatalmazás alapján az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül az alábbiakban felsorolt közterületeken:

a) Salgótarján, December 8 tér hrsz. 3920

b) Salgótarján, Erzsébet tér hrsz. 3892, hrsz. 3890

c) Salgótarján, Fő tér hrsz. 3751, hrsz. 3881/1-3

d) Salgótarján, Múzeum tér hrsz. 3894

e) Salgótarján, Szent István tér hrsz. 1787/11

f) Salgótarján - Salgóbánya,Vár út emlékpark hrsz. 12035/1

g) Salgótarján - Somoskő, Vároldal utca emlékliget hrsz. 16433, hrsz. 16428, valamint

h) gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális, egészségügyi szolgáltató, köznevelési,

illetve közintézmény 100 méteres sugarú körnek megfelelő körzetében.

10. §


4. Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet 2013. november 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés után indult ügyekben és eljárásokban kell alkalmazni.