Taktaharkány

Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2022. 02. 02

Taktaharkány

Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

2022.02.02.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában, kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, a 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő és tulajdonába kerülő

a) ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra, befektetett pénzügyi eszközökre (továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon),

b) az önkormányzat társulásba vitt vagyonára,

c) az önkormányzat által alapított és fenntartott saját költségvetési szervek, intézmények vagyonára, továbbá

d) vállalkozásba vitt vagyonra,

e) az önkormányzat követeléseire,

f) az önkormányzat kötelezettségeire.

2. Az önkormányzati vagyon

2. § (1)2

(2)3

(3)4 Az önkormányzat vagyontárgyainak felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat törzsvagyona

3. § (1)5

(2) Korlátozottan forgalomképes vagyonba tartoznak azok a vagyonelemek, melyek nem képezik a forgalomképtelen törzsvagyon és az üzleti vagyon részét.

(3) Az önkormányzat a jogszabály által kötelezően forgalomképtelen törzsvagyonba sorolt vagyonelemeken túl, saját döntése alapján további forgalomképtelen törzsvagyonba sorolandó vagyonelemeket nem határoz meg.

4. § (1) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó — kötelező, vagy vállalt önkormányzati feladatok ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgáló — vagyontárgyak:

a)6 nevelési, oktatási és művelődési létesítmények (különösen óvodaépületek, iskola, konyha, könyvtár, művelődési ház, alkotóház, tájház),

b)7 egészségügyi és szociális létesítmények (különösen háziorvosi rendelő, fogorvosi rendelő és szolgálati lakás, védőnői szolgálat, Szociális Szolgáltató Központ , Biztos Kezdet Gyerekház),

c) sportlétesítmények,

d) közművek,

e) köztemető,

f)8 egyes termőföldek.

(2) A korlátozott forgalomképesség tartalma az egyes vagyonelemek vonatkozásában az alábbiakat jelenti:

a) Vízi közművek nem idegeníthetők el, nem terhelhetők meg. Vízi közműveket az önkormányzat többségi részesedéssel az e célra létrehozott gazdálkodó szervezet útján működtetheti. Egyéb közművek működtetési jogát koncessziós szerződés keretében lehet átengedni. Az önkormányzat a közüzeme működéséhez szükséges — vagyonátadási törvények alapján az önkormányzat tulajdonába került — vagyont a közüzemre bízza, mely vagyonnal a közüzem — ha jogszabály másként nem rendelkezik — önállóan gazdálkodik. A közüzemre bízott vagyont az önkormányzat csak a közüzem megszüntetése és átszervezése esetén — az átszervezéssel arányosan — vonhatja el.

b)9 Az intézmények, középületek az adott intézményi feladat, illetve középület esetén a közfeladat ellátásáig nem idegeníthetők el és nem terhelhetők meg. Nem idegeníthető el és nem terhelhető meg az adott intézmény, vagy középület akkor sem, ha az intézményi, illetve a közfeladat ellátása csak ideiglenesen szünetel. A használat és a hasznosítási jog kizárólag egy évnél rövidebb időre ruházható át.

c)10

(3)11

4. A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása

5. § (1)12

(2)13

(3)14

(4)15 Felhatalmazást kap a polgármester, hogy

a) a tulajdonosi jog gyakorlója döntései alapján megkösse a szerződéseket, ellenőrizze az abban meghatározottak teljesítését,

b) a szerződés nem teljesülése esetén indokolt esetben megtegye a szerződés módosítására, felbontására vagy megszüntetésére irányuló jognyilatkozatokat,

c) önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon közműszolgáltatók részére vezetékjogot, használati jogot biztosítson oly mértékig, melyek az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem befolyásolhatják,

d) jogszabályi rendelkezésekkel ellentétes feltételeket tartalmazó szerződési ajánlatot elutasítson.

(5) A tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok és hatáskörök pontos meghatározását e rendelet tartalmazza.

5. Önkormányzati vagyon hasznosítása, az egyes tulajdonosi jogok

6. §16

7. § (1)17 Vagyont értékesíteni törvényben meghatározott értékhatár felett versenytárgyalás útján lehet. A versenytárgyalás nyilvános, indokolt esetben zártkörű. Az értékesítés a legjobb ajánlatot tevő részére történhet.

(2)18

(3)19 Nem kell meghirdetni az önkormányzati tulajdon bérbe adását, használati jogának átruházását, ha a bérlő a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt ingatlant a hatáskört gyakorló által meghatározott új feltételek mellett kívánja bérelni.

8. §20

9. § (1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona nem terhelhető meg, a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon az önkormányzat képviselő-testülete döntése alapján terhelhető meg.

(2) Az önkormányzat forgalomképes egyéb vagyona megterhelhető. A vagyon megterhelése — értékhatár nélkül — a képviselő-testület joga.

10. § (1)21

(2) Az önkormányzat forgalomképtelen vagyona vállalkozásba nem vihető be.

11. § Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona az alábbi feltételek mellett vihető be vállalkozásba:

a)22

b) az intézmények és középületek, muzeális emlékek, köztéri szobrok mint vagyontárgyak nem szolgálhatnak közvetlen vállalkozási célt.

12. § Az önkormányzat egyéb vagyona vállalkozásba vihető. Az önkormányzati vagyon vállalkozásba viteléről értékhatártól függetlenül az önkormányzat képviselő-testülete dönt, a részesedésekkel (részvények, üzletrészek, vagyoni betétek) kapcsolatos döntéseket is a képviselő-testület hozza meg.

13. §23

14. § Az önkormányzat vagyona megjelenhet részvény, üzletrész, vagyoni betét formájában is.

15. §24

16. §25

17. §26 Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának használati, illetve hasznosítási jogát átengedni csak az alábbiak szerint lehet:

a) koncessziós szerződéssel, jogszabály alapján, illetve e rendelet szerint, vagy

b) az önkormányzat külön rendeletében meghatározottak szerint.

18. §27 Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának használati, illetve hasznosítási jogát

a) koncessziós szerződéssel,

b) bérleti szerződéssel jogszabályban rögzített feltételek mellett e rendelet szabályainak betartásával, illetve más önkormányzati rendelet szerint.

19. §28 Az önkormányzat forgalomképes egyéb vagyonának használati, illetve hasznosítási jogát ideiglenesen át lehet engedni

a) koncessziós szerződéssel,

b) bérleti szerződéssel, használati díj ellenében.

20. § (1) Az önkormányzat vagyona társulásba vihető. A társult önkormányzatok eltérő szabályozása hiányában a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(2) A társulás ingatlanvagyonának felújítása és fejlesztése a társuló önkormányzatok képviselő-testületeinek döntése alapján történik.

21. §29

22. § (1) Az önkormányzat szabadon felhasználható pénzeszközeiből értékpapírt vásárolhat.

(2) A képviselő-testület dönt arról, milyen lekötésű, milyen címletű és lejáratú értékpapír kerüljön megvásárlásra. Az értékpapír csak a magyar állam által kibocsátott garantált értékpapír lehet.

(3) A meglévő értékpapírok értékesítéséről, annak módjáról, feltételeiről értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

(4) A 100.000.-Ft-ot meg nem haladó értékpapír forgalom (eladás, vásárlás) lebonyolítása a polgármester hatásköre azzal a kikötéssel, hogy arról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

6. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adása

23. § (1)30 A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyonának meghatározott körét a törvény, valamint e rendelet keretei között, önkormányzati közfeladat ellátása érdekében vagyonkezelésbe adhatja.

(2) A vagyonkezelői jog létesítéséről, a vagyonkezelési szerződés megkötéséről való döntés a képviselő-testület hatásköre. Döntését megelőzően a vagyontárgy értéke és a közfeladat jellege alapján e rendelet szerint meghatározható tulajdonosi jog jogosultjának véleményét, illetve ha az megegyezik a döntéshozóval, akkor az illetékes bizottság véleményét ki kell kérni.

(3) A vagyonkezelő a tulajdonos nevében, a vagyonkezelési szerződésben foglaltaknak megfelelően gyakorolja vagyonkezelői jogait, illetve teljesíti kötelezettségeit.

(4) A vagyonkezelésbe adott vagyont a vagyonkimutatás elkülönítetten tartalmazza.

(5)31 A vagyonkezelésbe adás az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátását biztosítja a törvényben meghatározott céllal.

24. § (1) Az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adása nyílt pályázati eljárás lefolytatásával, majd vagyonkezelési szerződés megkötésével történik.

(2)32

(3)33

(4) Ingatlan esetében a vagyonkezelői jog létrejöttéhez annak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése szükséges.

25. § Az önkormányzati vagyon kezelője jogosult a rábízott vagyontárgyak

a) birtoklására,

b) használatára, hasznainak szedésére,

c) bérbe adására és egyéb tulajdonviszonyokat nem érintő hasznosítására.

26. § (1) A vagyonkezelő köteles

a) a rábízott vagyon biztosítására,

b) fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátására,

c) önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni,

d) a vagyonnak a gazdálkodás szabályai szerinti használatára és gyarapítására,

e)34 a vagyonkezelői jog ellenértékeként meghatározott pénzösszeg vagy más ellenszolgáltatás szerződés szerinti megfizetésére, illetve teljesítésére.

27. §35

28. § A vagyonkezelési szerződésben meg kell határozni

a) a vagyonkezelési jog gyakorlásának mértékét, terjedelmét, korlátait, az esetleges korlátozások pontos meghatározását,

b) a vagyonkezelésbe adott eszközök számviteli nyilvántartási adatait tartalmazó tételes jegyzéket,

c) a vagyonkezelés ellenőrzésével kapcsolatos eljárást,

d) a vagyonkezeléssel kapcsolatos beszámolási kötelezettség módját,

e) a vagyonkezelési jog felmondásának lehetőségeit, feltételeit. A vagyonkezelői jog azonnali hatállyal felmondható a vagyonkezelő súlyos szerződésszegése esetén, illetve ha tevékenysége az ellenőrzést akadályozza.

f) a vagyonkezelő a vagyont érintő beruházás, fejlesztés előtt köteles beszerezni az átadó írásbeli hozzájárulását,

g) a vagyoni, személyi és szakmai feltételek igazolásának módját,

h) a vagyon megterhelésének tiltását,

i) a vagyonkezelői szerződés megszűnésének eseteit,

j) a felmondási időt.

29. § (1)36 A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, szabályszerűségét, célszerűségét a polgármester és a jegyző ellenőrzi.

(2) A tulajdonosi ellenőrzés célja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, a nyilvántartás hitelességének, teljességének, helyességének biztosítása, a jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértő, illetve az önkormányzatot hátrányosan érintő vagyongazdálkodási intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása.

(3) Az ellenőrzést szükség szerint a helyszínen, vagy az adatok bekérése útján kell végrehajtani.

(4)37 A polgármester és a jegyző jogosult

a) az ellenőrzés alá vont ingatlan területére belépni, az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba, elektronikus adathordozókba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni. Az iratbetekintés során be kell tartani az adatvédelmi szabályokat.

b) a vagyonkezelő vezetőjétől, vagy alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni.

(5)38 A polgármester és a jegyző az ellenőrzés során köteles

a) jogait úgy gyakorolni, hogy az ellenőrzött vagyonkezelő tevékenységét és rendeltetésszerű működését ne zavarja,

b) a vagyonkezelő vezetőjét az ellenőrzés megkezdését megelőzően legalább 3 nappal tájékoztatni,

c) megállapításait ellenőrzési jelentésbe foglalni, annak tervezetét és a végleges jelentést a vagyonkezelő vezetőjének megküldeni.

(6) Az ellenőrzött vagyonkezelő, vagy képviselője jogosult

a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,

b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentés tervezetére észrevételt tenni.

(7) Az ellenőrzött vagyonkezelő, vagy képviselője köteles

a) az ellenőrzést elősegíteni, abban közreműködni,

b) az ellenőrzésre irányuló információkat megadni akár szóban, akár írásban, az iratokba való betekintést biztosítani

c) az ellenőrzés zavartalan lebonyolításához szükséges egyéb feltételeket biztosítani,

d) az ellenőrzés megállapításai alapján tett intézkedéseiről az ellenőrzést végzőt tájékoztatni.

(8)39 A polgármester a tulajdonosi ellenőrzésének legfontosabb megállapításairól tájékoztatja a képviselő-testületet.

30. § (1) A vagyonkezelői jog megszűnik

a) határozott idejű vagyonkezelési szerződés esetén a határozott idő elteltével,

b) határozatlan idejű vagyonkezelési szerződés esetén a szerződés felmondásával,

c) a (3), (4) bekezdés szerinti rendkívüli felmondással,

d) a vagyontárgy megsemmisülésével,

e) a vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével,

f) a szerződésben meghatározott egyéb ok vagy feltétel bekövetkezése esetén,

(2) A felmondási idő jogszabály, vagy a felek eltérő rendelkezése hiányában

a) rendes felmondás esetén legalább 6 hónap,

b) rendkívüli felmondás esetén két hónap

c) a felmondás azonnali hatállyal történhet, ha a vagyonkezelő a kezelésébe adott vagyonnal az önkormányzati feladatot nem látja el, vagy a vagyonban kárt okoz, vagy magatartása közvetlenül károkozással fenyeget.

(3) Az önkormányzat a vagyonkezelési szerződést rendkívüli felmondással akkor szünteti meg, ha

a) a vagyonkezelő a szerződésben foglalt kötelezettségét az önkormányzati költségvetési és vagyongazdálkodási érdekeket hátrányosan érintő módon megszegi,

b) a vagyonkezelő az ellene a szerződéskötés előtt megindult csőd- vagy felszámolási eljárásról az önkormányzatot nem tájékoztatja, vagy a vagyonkezelő ellen a szerződés tartama alatt csőd- vagy felszámolási eljárás indul,

c) a vagyonkezelő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott.

(4) A vagyonkezelési szerződés hatálya alá tartozó vagyontárgyak körének megváltozása esetén a vagyonkezelő a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles kezdeményezni a szerződés módosítását.

7. Az önkormányzat követeléseiről való lemondás

31. § (1) Az önkormányzat követeléseiről — mint az önkormányzati vagyon részéről — való lemondás joga

a) az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában 100.000.-Ft felett a képviselő-testületet,

b) adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában 100.000.-Ft alatt a polgármestert illeti, valamint

c) a polgármester joga a munkavállalókkal szembeni különféle követelésekről való lemondás joga.

(2) A polgármester az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti döntéséről a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.

32. § (1) A 31. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott követelést csak akkor lehet elengedni, ha

a) az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását,

b) ha a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelés részben vagy egészben behajthatatlan és remény sincs a követelés későbbi behajthatóságára,

c) ha a követelés érvényesítése, behajtása bizonyíthatóan a követelés összegét meghaladó költségekkel járna,

d) ha a bíróság bevonásával történő behajtás során a követelés elengedéséről bírói egyezség történt,

e) ha a felszámolási eljárás vagy csődeljárás során a követelés részben vagy egészben nagy valószínűséggel pénzügyileg nem realizálható, vagy ha csődeljárás során csődegyezségi megállapodást kötöttek,

f) ha a követeléssel érintett szerv, vagy személy bizonyítottan nem érhető el, nem lelhető fel.

(2) A polgármester e rendeletben meghatározott követelés elengedési jogát az (1) bekezdés a) pontját figyelembe véve gyakorolja.

(3) A követelésről való lemondás történhet az egész követelésre, vagy annak egy részére vonatkozóan.

8. Hitelfelvétel és törlesztés, kötvény kibocsátás, beruházás és felújítás, lízing

33. §40

9. Ellenérték nélkül kapott, illetve felajánlott vagyon

34. § (1)41

(2)42 Az ellenérték nélkül juttatott, vagy felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy az önkormányzat teljesíteni tudja az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségeket, ez a kötelezettség ne okozzon likviditási nehézséget és ne zavarja az önkormányzati feladatok ellátását.

10. A költségvetési szerv gazdálkodása a vagyonnal

35. §43

36. §44

37. §45

38. §46

11. A vagyonleltár

39. § Az önkormányzat vagyoni helyzetének állapotát leltárban kell kimutatni az éves zárszámadáshoz kapcsolódóan. A leltárt december 31. fordulónappal kell készíteni.

40. § (1) A vagyonleltárnak külön kell tartalmaznia a törzsvagyont forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes bontásban, az önkormányzat egyéb vagyonát és a kötelezettségeket.

(2) A vagyonleltárnak a törzsvagyon tekintetében követnie kell az e rendeletben meghatározott vagyontípusokat. Ki kell emelni a befektetett eszközök csoportjaiban a részesedéseket, az értékpapírokat, követeléseket, egyéb aktív elszámolásokat, kötelezettségeket és egyéb pénzeket.

(3)47

41. §48 A vagyonkimutatás összeállításáért a jegyző tartozik felelősséggel.

12. A vagyon értékelése a tulajdonosi jogok gyakorlásakor

42. § (1) A vagyon értékének meghatározásakor általában az adott vagyonnak az önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szereplő értékét kell alapul venni.

43. § (1) A vagyon értékesítésekor, beleértve az értékpapírokat is, tízmillió forint feletti vagyon piaci értékének meghatározása érdekében szakértő bevonása szükséges.

(2) Ha a szakértő által meghatározott vagyoni érték magasabb, mint a könyvviteli nyilvántartásban kimutatott érték, úgy az előbbit kell alapul venni az értékesítéssel kapcsolatos jogok gyakorlásakor.

(3) Apport gazdasági társaságba való bevitelekor a vagyon piaci értékét szakértő bevonásával kell megállapítani és a piaci értéken kell a vállalkozásba bevinni.

(4) A használat vagy a hasznosítási jog átengedésekor az ellenérték meghatározásakor ötmillió forintérték felett a használat vagy hasznosítási jog piaci értékének meghatározása érdekében szakértő bevonása szükséges.

13. Vegyes és záró rendelkezések

44. § Az e rendeletben foglalt előírások teljesítéséről, különös tekintettel a tulajdonosi jogok gyakorlása e rendeletnek való megfeleléséről a végrehajtott ellenőrzések megállapításai alapján a polgármester évente legalább egyszer tájékoztatja a képviselő-testületet.

45. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 8/2003.(IX.2.) önkormányzati rendelet.

Taktaharkány, 2013. július 10.
Varga László Szabó Jánosné
polgármester jegyző

1. melléklet49

Forgalomképtelen belterületi közparkok, játszóterek

Hrsz.

megnevezés

ha

1150/3

Kresz-park - Trianoni emlékmű

828

1230/5

Köztér

2117

972/2

Zrínyi úti park

2173

975/2

Rendezvénypark

3790

1506

Honfoglalási Emlékliget

6833

terület összesen:

.

15741

könyvszerinti érték:Forgalomképtelen közintézmény

Hrsz.

megnevezés

ha

67

Köztemető

2

8341

területe

2

8341

értékeForgalomképtelen belterületi utak

Hrsz.

megnevezés

ha

15

Széchenyi u.

4109

36

Széchenyi u.

23115

46

Széchenyi u.

965

68

Temető u.

2092

76

Temető köz

678

93

Attila u.

5802

108

Árpád u.

3240

152

Sport u.

1935

160

Sport u.

2145

175

Magyar u.

1941

190

Gyöngyvirág u.

2445

209

Szabadság u.

5164

228

Gyöngyvirág u.

2590

229

Megyaszói u.

8902

250

Bocskai u.

2017

281

Akácfa u.

4566

330

Csalogány u.

4267

382

Móra Ferenc u.

1921

397

Móricz Zsigmond u.

2079

398

Szabadság u.

1440

412/2

Kölcsey u.

2201

413

Alkotmány u.

5282

428

Kodály Z. u.

1

760

468

Megyaszói u.

716

469

Csalogány u.

2325

470/1

Alkotmány u.

8426

492

Hunyadi u.

3280

542

Hunyadi u.

3779

571

Harangod u.

1354

575

József A - Ady összekötő

730

576

József A. u.

5038

589

Jókai u.

1721

672

Ady Endre u.

3648

709/1

Bartók B. u.

4345

779

Arany J. u.

4539

809

Kossuth u.

6045

827

Petőfi S u.

4386

863

Toldi u.

3949

889/1

Vörösmarty u.

1

3779

890/1

Magtár u.

8708

942

Bem u.

4097

950

Zrínyi u.

3935

981

Vágóhíd melletti u.

796

989

Gárdonyi G. u.

3466

990/1

Gépállomás u.

6688

1015

Béke zsákutca

362

1022

Deák u.

1

2745

1040

Zöldág u.

875

1058

Rásony u.

4081

1089

Iskola u.

3039

1116

Szövetkezet u.

2070

1123

Kis köz

1105

1150/2

Honvéd u.

7817

1150/4

Honvéd u.

14978

1155

Damjanich u.

1

4287

1189

Damjanich u.

713

1244

Erkel Ferenc u.

8274

1245

Sport u.

4572

1276

Móricz Zsigmond u.

7392

1277

Magyar u.

5000

1310

Gyöngyvirág u.

4895

1312

Móricz Zsigmond u.

2169

1323

Munkácsy u.

1592

1334

Erkel F. u. folyt.

2332

1347

Alkotmány u. új rész

5884

458

Dózsa u.

176

1417/1

út

5105

1417/2

út

882

1417/3

út

1056

1417/4

út

960

terület összesen

4

267767

könyvszerinti érték:Forgalomképtelen külterületi utak

Hrsz.

megnevezés

ha

03/

külterületi utak

2795

07/

külterületi utak

1782

09/

külterületi utak

2101

023/

külterületi utak

1

7449

029/

külterületi utak

1

1209

035/

külterületi utak

2

6492

036/

külterületi utak

1

2624

041/

külterületi utak

8074

042/

külterületi utak

1

902

048/

külterületi utak

4708

051/24

külterületi utak

3611

059/

külterületi utak

1

2328

061/

külterületi utak

1

8560

066/

külterületi utak

2

8835

069/

külterületi utak

1

9907

071/2

külterületi utak

4975

072/

külterületi utak

8617

079/

külterületi utak

7161

085/

külterületi utak

4

3590

089/

külterületi utak

7271

093/

külterületi utak

2863

095/

külterületi utak

2

5320

0101/

külterületi utak

3965

0114/

külterületi utak

3883

0117/

külterületi utak

1259

0122/

külterületi utak

2

5633

0128/

külterületi utak

2

2959

0152/

külterületi utak

1

530

0156/

külterületi utak

3140

0159/

külterületi utak

6727

0160/6

külterületi utak

736

0164/

külterületi utak

3718

046/19

út

1468

058/18

út

7664

067/46

út

365

090/8

út

925

090/10

út

1629

099/3

út

1329

099/6

út

2699

099/9

út

338

051/27

út

3444

terület összesen:

22

163585

könyvszerinti érték:Korlátozottan forgalomképes külterületi

szántó, legelő, árok, nádas, mocsár

Hrsz.

megnevezés

ha

051/2

szántó

5

690

013/2

legelő és gazdasági épület

8

2609

015/b

árok

3764

043/

árok

5300

045/c

árok

7294

064/

árok

5151

0111/

árok

7414

0142/

árok

1

1379

0158/

árok

3499

045/b

nádas

1

9466

045/d

nádas

3

3309

050/3/b

nádas

5

530

075/

nádas

6

2406

047/2/b

mocsár

3

9530

0107/3

töltés

66

0107/4

töltés

1080

0109//1

töltés

196

047/2

erdő, járási mintatér, mocsár

13

2646

050/3

erdő, nádas

6

3026

067/3

mocsár

3

5009

0102/

erdő

2

9341

0110/3

szántó

1

2968

0157/7

szántó

5589

0157/8

szántó

2158

0157/10

szántó

2158

0157/12

szántó

2271

0157/14

szántó

2162

terület összesen:

142959

könyvszerinti érték:Korlátozottan forgalomképes erdők állománya

Hrsz.

megnevezés

ha

039/

erdő

3

6926

045/a,f

erdő

4

6594

047/2/a

erdő

9

3116

050/3/a

erdő

1

2496

0155/27/a

erdő

4

159

0157/1

erdő

4

9355

051/2

szántó

5

690

terület összesen:

32

41879

könyvszerinti érték:Korlátozottan forgalomképes csatorna, belvízelvezető árok

Hrsz.

megnevezés

ha

032/3

csatorna

8219

054/

csatorna

3979

068/

csatorna

6720

074/

csatorna

5031

091/

csatorna

4

2457

097/

csatorna

2

4419

098/

csatorna

2

831

087/

csatorna

1

4177

099/2

csatorna

2

1982

0121/

csatorna

3187

1034/

belvízelvezető árok

1000

1211/1

belvízelvezető árok

209

0154/1

Sós-ér

1762

0154/2

Sós-ér

6309

terület összesen:

11

50282

könyvszerinti érték:Korlátozottan forgalomképes belterületi beépítetlen földterületek

Hrsz.

megnevezés

ha

53

gyep, árok

1

2500

54

gyep, árok

1

1509

709/2

kopárság

1215

975/2

beépítetlen terület

3790

1230/4

beépítetlen terület

652

1246/3

beépítetlen terület

1019

1246/4

beépítetlen terület

977

terület összesen:

2

11662

könyvszerinti érték:Korlátozottan forgalomképes közoktatási, művelődési intézmények

Hrsz.

megnevezés

ha

282/2

Óvoda

2670

1090

Óvoda

2211

867

Napközi Otthon

2121

893

Általános Iskola

9481

1113

Művelődési Ház

990

1135

Tájház

1060

1064

Alkotóház- Vendégház

4546

terület összesen:

.

13598

könyvszerinti érték:Korlátozottan forgalomképes egészségügyi és szociális intézmények

Hrsz.

megnevezés

ha

1003

Orvosi rendelő, Rendőrség

2866

975/3

Fogorvosi rendelő, szolgálati lakás

606

terület összesen:

.

3472

könyvszerinti érték:Korlátozottan forgalomképes középület

Hrsz.

megnevezés

ha

976/1

Községháza

2604

terület összesen:

.

2604

könyvszerinti érték:Korlátozottan forgalomképes egyéb létesítmények

Hrsz.

megnevezés

ha

974

Polgárőrség

611

1124

Szociális Szolgáltató Központ

2209

153/1

Sporttelep

2

9771

982

Vágóhíd

463

062/2

Szeméttelep

4

8980

terület összesen:

6

22034

könyvszerinti érték:Korlátozottan forgalomképes szolgálati lakások

Hrsz.

megnevezés

ha

724/2

Szolgálati lakás

596

1005/2

Szolgálati lakás

608

terület összesen:

.

1204

könyvszerinti érték:Forgalomképtelen üzemeltetésre átadott többségi tulajdonú önkormányzati

létesítmények (tulajdoni hányad 70/100)

Hrsz.

megnevezés

ha

889/2

Glóbusz

615

0160/5

T-2 kút

400

1346

T-3 kút

1136

1228/1

Vízmű

1942

terület összesen:

.

4093

könyvszerinti érték:

2012. június 30. napjától 2037. június 29. napjáig 25 éves határozott időtartamraForgalomképes belterületi beépítetlen telkek

Hrsz.

megnevezés

ha

1276/

beépítetlen földterület, telek

7392

1326/

beépítetlen földterület, telek

826

1329/

beépítetlen földterület, telek

824

1330/

beépítetlen földterület, telek

823

1333/

beépítetlen földterület, telek

821

1335/

beépítetlen földterület, telek

950

1336/

beépítetlen földterület, telek

950

1345/

beépítetlen földterület, telek

1023

1408/

beépítetlen földterület, telek

524

1409/

beépítetlen földterület, telek

525

1410/

beépítetlen földterület, telek

524

1411/

beépítetlen földterület, telek

525

1412/

beépítetlen földterület, telek

524

1413/

beépítetlen földterület, telek

524

1414/

beépítetlen földterület, telek

525

1415/

beépítetlen földterület, telek

524

1416/

beépítetlen földterület, telek

525

1418/

beépítetlen földterület, telek

523

1419/

beépítetlen földterület, telek

523

1420/

beépítetlen földterület, telek

523

1421/

beépítetlen földterület, telek

523

1422/

beépítetlen földterület, telek

523

1423/

beépítetlen földterület, telek

523

1424/

beépítetlen földterület, telek

523

1425/

beépítetlen földterület, telek

523

1426/

beépítetlen földterület, telek

523

1428/

beépítetlen földterület, telek

523

1429/

beépítetlen földterület, telek

773

1430/

beépítetlen földterület, telek

569

1446/

beépítetlen földterület, telek

1

5706

1457/

beépítetlen földterület, telek

524

1458/

beépítetlen földterület, telek

524

1459/

beépítetlen földterület, telek

524

1460/

beépítetlen földterület, telek

524

1461/

beépítetlen földterület, telek

523

1462/

beépítetlen földterület, telek

523

1463/

beépítetlen földterület, telek

523

1464/

beépítetlen földterület, telek

523

1476/

beépítetlen földterület, telek

1

6651

1487/

beépítetlen földterület, telek

570

1488/

beépítetlen földterület, telek

570

1489/

beépítetlen földterület, telek

570

1490/

beépítetlen földterület, telek

570

1491/

beépítetlen földterület, telek

570

1492/

beépítetlen földterület, telek

570

1493/

beépítetlen földterület, telek

570

1494/

beépítetlen földterület, telek

570

18/

beépítetlen terület

1385

26/

beépítetlen terület

1425

43/.1

lakóház, udvar, gazdasági épület

4373

51/

lakóház, udvar, gazdasági épület

829

240/

lakóház, udvar, gazdasági épület

982

266/

lakóház, udvar, gazdasági épület

1343

572/1

beépítetlen terület

1882

723/1

közterület

516

723/2

lakóház, udvar, gazdasági épület

441

738/

lakóház, udvar, gazdasági épület

1622

760/

lakóház, udvar

604

833/

lakóház, udvar, gazdasági épület

1463

971/

lakóház, udvar. gazdasági épület

1039

992/1

lakóház, udvar

799

1006/4

lakóház, udvar

641

1018/1

lakóház, udvar, gazdasági épület

1556

1055/

lakóház, udvar

1723

1104/

lakóház, udvar

860

1114/

áruház

315

1152/

lakóház, udvar, gazdasági épület

567

1173/

lakóház, udvar, gazdasági épület

4398

1186/

lakóház, udvar, gazdasági épület

2963

1228/1/A

egyéb épület

234

1439/1

beépítetlen terület

2121

1439/2

beépítetlen terület

1

8113

terület összesen:

3

88200

könyvszerinti érték:Forgalomképes földhasználati jogú beépített telekrészek

Hrsz.

megnevezés

ha

337/

Kodály Z. 7.sz.

900

344/1

Kodály Z. 13.sz.

699

344/2

Kodály Z. 13/a

676

891/2

Deák út-telefonközpont

100

terület összesen:

.

2375

könyvszerinti érték:

Forgalomképes belterületi használt telekrészek, beépítetlen terület

Hrsz.

megnevezés

ha

55./2

beépítetlen terület

274

944/2

beépítetlen földterület

137

1009/2

Béke út-Kormányék mögötti

206

1009/3

Béke út-Egészségház-szolg.lak. mögötti

478

terület összesen:

.

1095

könyvszerinti érték:

1

A bevezető a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdését a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § (2) bekezdését a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (3) bekezdése a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdését a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdés f) pontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (2) bekezdés c) pontját a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 4. § (3) bekezdését a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 5. § (1) bekezdését a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 5. § (2) bekezdését a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

14

Az 5. § (3) bekezdését a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

15

Az 5. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 6. §-t a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 7. § (1) bekezdése a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 7. § (2) bekezdését a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 7. § (3) bekezdése a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § h) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 8. §-t a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 10. § (1) bekezdését a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 11. § a) pontját a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 13. §-t a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 15. §-t a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 16. §-t a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 17. § nyitó szövegrésze a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § i) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 18. § nyitó szövegrésze a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § j) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 19. § nyitó szövegrésze a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § k) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 21. §-t a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 23. § (1) bekezdése a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § l) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 23. § (5) bekezdése a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § m) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 24. § (2) bekezdését a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § n) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 24. § (3) bekezdését a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § n) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 26. § (1) bekezdés e) pontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § n) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 27. §-t a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § o) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 29. § (1) bekezdése a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § o) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 29. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § p) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 29. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § q) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 29. § (8) bekezdése a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § p) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 33. §-t a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § q) pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 34. § (1) bekezdését a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

42

A 34. § (2) bekezdése a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § r) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 35. §-t a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § s) pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 36. §-t a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § s) pontja hatályon kívül helyezte.

45

A 37. §-t a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § s) pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 38. §-t a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § s) pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 40. § (3) bekezdését a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § t) pontja hatályon kívül helyezte.

48

A 41. §-a a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § s) pontja szerint módosított szöveg.

49

Az 1. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.