Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(IV.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2024. 01. 26

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(IV.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

2024.01.26.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, az 5. § (2) bekezdés b) - c) pontjában, a 6. § (6) bekezdésében, a 11. § (16) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében, és a 18. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, és a 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) Beleg Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat),

b) az önkormányzati vagyon kezelőire, hasznosítóira, használóira,

c) az önkormányzat szerveire.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére.

2. § E rendelet alkalmazásában vagyon

a) a könyvviteli mérlegben kimutatandó vagyon és

b)1 az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdésében felsoroltak.

2. Az önkormányzat vagyona

3. § Az önkormányzati vagyon csoportosítása a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (a továbbiakban: Nvtv.) szabályozottak szerint történik, melynek értelmében az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.

3. Az önkormányzat törzsvagyona

4. § Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból áll.

5. § (1)2 Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona az Nvtv. 5. § (2) bekezdése szerinti vagyonelemekből áll.

(2) A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon alatt Nvtv. 5. § (3) bekezdése szerinti vagyont kell érteni.

(3) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon alatt a Nvtv. 5. § (4) bekezdése szerinti vagyont kell érteni azzal, hogy az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak egy vagyonelemet sem minősít.

(4) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe tartozik az (1) bekezdésen túl az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Vátv.) 23. § (2) bekezdésében meghatározott levéltári anyag is.

(5) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát a rendelet 1. melléklete 3 tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona

a) a Vátv.-ben korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyonelemekből, valamint

b) az önkormányzat által az a) ponton túl korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősített vagyonából áll, mely vagyonelemeket a rendelet 2. melléklete 4 tartalmazza.

(2) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonával törvényben vagy e rendeletben meghatározott feltételekkel rendelkezhet.

7. § (1) Törvény alapján a korlátozottan forgalomképes vagyonelemek forgalomképességének tartalmát az érintett törvény határozza meg.

(2) A 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonelemek forgalomképességének korlátai az alábbiak:

a) az intézményeket és középületeket az adott intézményi feladat vagy középület esetén a közfeladat ellátásáig nem lehet elidegeníteni, és nem lehet megterhelni,

b) nem lehet elidegeníteni az adott intézményt, középületet akkor sem, ha az intézményi- és a közfeladat ellátása ideiglenesen, várhatóan maximum 3 évig szünetel,

c) a használatot és a hasznosítási jogot 1 évnél rövidebb időszakra lehet átruházni.

4. Az önkormányzat üzleti vagyona

8. § (1) Az önkormányzat üzleti vagyona mindazon vagyon, amely nem tartozik az önkormányzat törzsvagyonába.

(2) A forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgy és vagyonrész elidegenítése, megterhelése, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitele, valamint egyéb hasznosítása (a továbbiakban együtt: tulajdonosi jog gyakorlása) az e rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2a)5 (3) Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 18. pontja szerinti, e rendelet 4. mellékletében 6 meghatározott önkormányzati vagyon az önkormányzat üzleti vagyona.

5. Tulajdonjog átruházás

9. § (1) Vagyon tulajdonjogát átruházni 5.000.000 Ft értékhatár felett csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

(2) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni

a) természetes személy vagy

b) a Nvtv.-ben meghatározott átlátható szervezet részére lehet.

10. § (1) Nem lehet értékesíteni az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe sorolt vagyont.

(2) Az egyes korlátozottan forgalomképes törzsvagyont a 7. § (2) bekezdésben meghatározott korlátok figyelembevételével lehet értékesíteni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott vagyon értékesítésére a 9. § (1) és a (2) bekezdésben rögzített szabályokat kell alkalmazni.

(4) Az üzleti vagyont az alábbiak szerint lehet értékesíteni

a) a képviselő-testület a 100.001 Ft – 5.000.000 Ft értékhatár közé eső vagyon értékesítéséről a megyei lapban való hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára dönt, a 50.001 Ft - 100.000 Ft értékhatár között a helyben szokásos módon hirdetik meg a vételi ajánlattétel jogát, továbbá

b) a polgármester dönt az 50.000,- Ft értékhatárt el nem érő vagyon értékesítéséről.

6. Ingyenes vagyonátruházás

11. § (1) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni a Nvtv. törvény 13. § (3)-(7) bekezdése alapján lehet.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a pénzvagyonra, valamint a követelésekre és fizetési kötelezettségekre.

7. A vagyon megterhelése

12. § (1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát nem lehet megterhelni.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a forgalomképtelen törzsvagyon megterhelhető:

a) vagyonkezelői joggal

b) jogszabályon alapuló használati joggal vagy szolgalommal.

13. § (1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának megterhelhetőségét -a törvény alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyon esetében- törvények határozzák meg.

(2) Az önkormányzat e rendelet alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyonára a 12. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

14. § (1) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonát meg lehet terhelni.

(2) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonának megterhelése – értékhatár nélkül – a képviselő-testület joga.

8. A vagyon vállalkozásba vitele

15. § (1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát nem lehet vállalkozásba vinni.

(2) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának vállalkozásba vitelének szabályait - a törvény alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyon esetében - törvények határozzák meg.

(3) Az önkormányzat e rendelet alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyonára a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

16. § (1) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona vállalkozásba vihető.

(2) A vállalkozásba vitelre, a gazdasági társaságban való részvételre a Nvtv. 8. §-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

(3) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona feletti (2) bekezdésben meghatározott rendelkezési jogot – értékhatártól függetlenül – a képviselő-testület gyakorolja.

9. Vagyonkezelési jog létesítése és átengedése

17. § (1) Vagyonkezelői jogot létesíteni kizárólag a Nvtv. 3. § (1) bekezdés 19. pont b) pontjában felsorolt vagyonkezelők részére önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolódva lehet akkor, ha az biztosítja a feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítását, a vagyon állagának és értékének megőrzését, védelmét, illetve a vagyon értékét növeli.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében azon vagyonelemek körét, melyekre vagyonkezelői jog létesíthető, a 3. melléklet 7 tartalmazza.

(3) A vagyonkezelői jog létrejöhet vagyonkezelési szerződéssel vagy kijelöléssel.

(4) Vagyonkezelési szerződés - értékhatártól függetlenül- versenyeztetés nélkül köthető.

(5) Az önkormányzat a vagyonkezelési szerződés megkötésekor, az ott részletezett feltételek meghatározásával dönt, hogy a vagyonkezelőnek

a) elengedi vagy

b)8 nem engedi el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 109. § (6) bekezdése szerinti kötelezettségét.

18. § Az önkormányzat a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának körébe sorolt vagyon vagyonkezelési jogát a forgalomképesség korlátozásának tartalmát meghatározó feltételek figyelembe vételével engedheti át.

19. § (1) A képviselő-testület dönt a vagyon vagyonkezelési jogának ellenérték fejében történő átengedéséről.

(2) A képviselő-testület a vagyonkezelési jog létesítésére vonatkozó ajánlattételi lehetőségét a helyben szokásos módon hirdeti meg, és dönt a legkedvezőbb ajánlat szerint.

(3) A képviselő-testület a vagyonkezelési jog átengedéséről a helyben szokásos módon, a legjobb ajánlattevő javára dönt.

(4) A vagyonkezelési jog értékének meghatározása piaci értéken történik.

(5) A vagyonkezelési szerződés a vagyonkezelés ellenértékeként

a) pénzösszeget vagy

b) pénzben kifejezett értékű tevékenységet vagy más ellenszolgáltatást ír elő.

20. § A vagyonkezelő, mint a vagyonkezelési jog jogosultja köteles a vagyonkezelési jog gyakorlása során betartani a következőket:

a) a vagyonkezelésbe vett vagyont a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, elvárható gondossággal birtokolni, használni és a vagyon hasznait szedni,

b) a vagyont rendeltetésszerűen használni,

c) a vagyont fenyegető veszélyről és a bekövetkezett kárról értesíteni az önkormányzatot,

d)9 a Mötv. 109. § (7) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget tenni,

e) a vagyonkezelési szerződésben meghatározottakat, és e rendeletben előírt kötelezettségeket teljesíteni,

f) tűrni a vagyonkezeléssel kapcsolatos ellenőrzéseket, és köteles az ellenőrzésekben közreműködni, az előírt beszámolást teljesíteni.

21. § (1) Vagyonkezelő jogot ingyenes átengedni a következő vagyonkezelőknek lehet:

a) költségvetési szervnek vagy önkormányzati intézménynek,

b) önkormányzati társulásnak.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt vagyonkezelők részére a vagyont ingyenesen a következő közfeladatok esetében adhatja kezelésbe:

a) az óvodai ellátás,

b) alapfokú nevelés, oktatás,

c) szociális ellátás,

d) egészségügyi ellátás,

e) közművelődés, kulturális feladatok ellátása,

f) sportcélú feladatok ellátása.

22. § (1) A vagyonkezelés ellenőrzése az alábbi módon történik:

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. § (1) bekezdés b) pontja figyelembe vételével a belső ellenőrzés keretében,

b) a vagyonkezelők éves beszámoltatásával, melynek keretében elkészítik az általuk kezelt vagyonra vonatkozó vagyonkimutatást, és ismertetik a vagyongazdálkodási terv adott időszakra vonatkozó teljesülését,

c) pénzügyekért felelős bizottság által végzett eseti ellenőrzéssel.

(2) A vagyonkezelés ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy a vagyonkezelő

a) megőrizte-e a vagyontárgy értékét,

b) gondoskodik az állag megóvásról, a jó karbantartásról,

c) az egyéb vállalt kötelezettségét teljesíti-e.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzéseket az önkormányzat éves ellenőrzési tervében szerepeltetni kell.

10. A haszonélvezeti jog

23. § (1) Vagyon tekintetében haszonélvezeti jogot biztosítani versenyeztetés nélkül lehet.

(2) Nem lehet az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe sorolt vagyonra haszonélvezeti jogot alapítani - kivéve a jogszabályon alapuló használati jogot vagy szolgalmat.

(3) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának körébe sorolt vagyonra vonatkozóan haszonélvezeti jogot a forgalomképesség korlátozásának tartalmát meghatározó feltételek figyelembe vételével, valamint a (2) bekezdés figyelembe vételével lehet alapítani.

(4) Az üzleti vagyon tekintetében haszonélvezeti jog alapításáról értékhatártól függetlenül helyben szokásos módon történő hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára a Képviselő-testület dönt.

11. Hasznosítási jog, használatba adás

24. § (1) Forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyon jogszabályon alapuló használati joggal terhelhető csak meg.

(2) A korlátozottan forgalomképes vagyon esetében a hasznosítási jog, és használatba adás tekintetében figyelembe kell venni az adott vagyonelemre előírt forgalomképességi korlátokat.

25. § (1) Az 500.000 Ft értékhatárt meghaladó hasznosítási jogot versenyeztetéssel lehet átengedni.

(2) A képviselő-testület a 100.001 - 500.000,- Ft értékhatár közé eső vagyon hasznosítási jog átengedéséről a megyei lapban való hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára dönt.

(3) A 50.001 - 100.000 Ft-ig értékhatár között a képviselő-testület a helyben szokásos módon hirdeti ki a használati, hasznosítási jogra való ajánlattétel jogát.

(4) A képviselő-testület értékhatártól függetlenül dönt az 1 évet meghaladó használati, hasznosítási jog átengedéséről.

26. § A képviselő-testület külön határozatban állapítja meg az egyes ingatlanok hasznosítására vonatkozó bérleti és használati díjakat.

27. § A polgármester dönt az 50.000,- Ft értékhatárt el nem érő használati, hasznosítási jog átengedéséről, ha a bérleti szerződésben meghatározott bérleti időszak az 1 évet nem haladja meg.

28. § (1) Az önkormányzati vagyon használati, hasznosítási jogának ingyenes átengedése – az átengedés időtartamától függetlenül – értékhatár nélkül a képviselő-testület joga.

(2) Az önkormányzati vagyon ingyenesen közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.

12. A helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei

29. § Az önkormányzat a kizárólagos gazdasági tevékenységei gyakorlásának jogát a Nvtv. alapján engedi át. A Nvtv. alapján gondoskodik az önkormányzat többek között a törzsvagyonában lévő víziközművek létrehozásáról és működtetéséről.

13. A pénzeszközök feletti joggyakorlás

30. § (1) Az önkormányzat jogosult az ideiglenesen feleslegessé vált pénzeszközeinek hasznosításra, pénzeszközeinek ideiglenes és végleges átadására.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jog gyakorlásának részletező szabályait az önkormányzat költségvetési rendelete határozza meg.

14. Az önkormányzat követeléseiről való lemondás

31. § Az önkormányzat követeléseiről –mint az önkormányzati vagyon részéről– való lemondás jogát

a) a képviselő-testület gyakorolja az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában, amennyiben az érintett követelés eléri az 50.000 Ft összeghatárt,

b) a polgármester gyakorolja

ba) az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában, amennyiben az érintett követelés nem éri el az a) pontban meghatározott értékhatárt,

bb) a munkavállalókkal szembeni különféle követelésekről való lemondás jogát értékhatártól függetlenül.

32. § (1) A 31. § a) pontjában meghatározott követelésről csak akkor lehet lemondani, ha

a) az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását,

b) a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelést részben vagy egészben nem lehet behajtani, és a követelés későbbiekben való behajtása előreláthatólag nem lehetséges,

c) a követelés érvényesítése, behajtása bizonyítottan a követelés összegét meghaladó költségekkel jár,

d) a bíróság bevonásával történő behajtás során – figyelembe véve az a) és b) pontokban foglaltakat – a követelésről való lemondásról bírói egyezség történt,

e) a felszámolási eljárás vagy a csődeljárás során a követelést részben vagy egészben nagy valószínűséggel nem lehet behajtani, vagy a csődeljárás során – figyelembe véve az a) és b) pontokban foglaltakat – csődegyezségi megállapodást kötöttek,

f) bizonyított, hogy a követeléssel érintett szervet, személyt nem lehet elérni vagy fellelni.

(2) A polgármester az e rendeletben hatáskörébe utalt önkormányzati követelésről való lemondás jogát az (1) bekezdés a) pontját figyelembe véve gyakorolja.

(3) A követelésről való lemondás magában foglalja az egész követelésről való lemondást, valamint a követelés egy részéréről való lemondást.

(4) A követelésekről való lemondás esetében figyelembe kell venni az Áht. 97. § (3) bekezdésében meghatározott, a kis összegű követelés értékhatárát el nem érő követelések behajtására vonatkozó rendelkezést.

33. § Ha az önkormányzat költségvetési rendelete eltérően nem rendelkezik, a követelésről való lemondás joga az önkormányzati költségvetési szervek tekintetében a 31. és 32. §-ban foglaltak szerint történik azzal az eltéréssel, hogy polgármester alatt a költségvetési szerv vezetőjét, az önkormányzat alatt a költségvetési szervet kell érteni.

15. Hitelfelvétel és törlesztés, kötvénykibocsátás, beruházás és felújítás, lízing

34. § (1) Az önkormányzatnak van lehetősége hitelfelvételre és kötvénykibocsátásra. A hitel felvételével, a meglévő hitelek törlesztésével, valamint a kötvénykibocsátással kapcsolatos rendelkezéseket az önkormányzat költségvetési rendelete állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében dönt arról, hogy milyen beruházásokat, felújításokat valósít meg, és rendelkezik azok pénzügyi fedezetéről.

(3) Az önkormányzat lízingszerződés kötéséről a költségvetési rendeletében dönt.

16. Ellenérték nélkül kapott, felajánlott vagyon

35. § (1) Az önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül juttatott vagyon elfogadásáról a képviselő-testület dönt.

(2) A térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy

a) az önkormányzat tudja teljesíteni az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségeket,

b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítése likviditási problémát ne okozzon, és ne zavarja az önkormányzati feladatok ellátását.

17. Vagyonkimutatás és vagyongazdálkodási terv

36. § (1)10 Az önkormányzat vagyonát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti értéken kell nyilvántartani.

(2) A vagyonkimutatás tartalmára az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletrendelkezései az irányadóak, az alábbi részletezésben:

a) forgalomképtelen törzsvagyon,

b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyon,

c) forgalomképes üzleti vagyon.

(3) A vagyonkimutatást adott év december 31-ei fordulónappal kell készíteni.

(4) A vagyonkimutatás elkészítéséért a jegyző a felelős.

37. § (1) Az önkormányzat

a) 3 évre szóló középtávú és

b) 6 évre szóló hosszú távú vagyongazdálkodási tervet készít.

(2) A középtávú vagyongazdálkodási terv tartalmazza

a) a vagyonkimutatásnak megfelelő szerkezetben a középtávú terv időszakának első és utolsó napján várható vagyon adatokat,

b) az ellátott közfeladatokat, és a közfeladatok ellátását biztosító vagyont.

(3) A tervben szerepeltetni kell a tervidőszakra tervezett vagyonváltozást.

(4) A hosszút távú vagyongazdálkodási tervnek a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia.

(5) A vagyongazdálkodási tervet a pénzügyekért felelős bizottsággal közösen a polgármester készíti el, a tárgyévet megelőző évben legkésőbb a tárgyévre vonatkozó költségvetési koncepció elfogadásáig.

(6) Az önkormányzatnak biztosítania kell a vagyongazdálkodási tervnek, az önkormányzat gazdasági programjának, valamint az éves költségvetési rendeleteknek az összhangját.

(7) A vagyongazdálkodási tervet az önkormányzati gazdasági program elkészítésekor és felülvizsgálatakor felül kell vizsgálni.

(8) A vagyongazdálkodási tervet a képviselő-testület határozattal fogadja el.

18. Eljárási szabályok

38. § (1) A versenytárgyalás nyilvános.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően zártkörű versenytárgyalást kell tartani, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat gazdasági érdekeit sértené, a vagyon értékesítési esélyeit rontaná, értékvesztéssel járna.

(3) A polgármester az átruházott hatáskörében hozott döntéséről a döntést követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

39. § (1) A vagyon értékének meghatározásakor általában az adott vagyonnak az önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szereplő értékét kell alapul venni.

(2) A vagyon értékesítésekor – beleértve az értékpapírokat is – piaci értékének meghatározása érdekében szakértő bevonása szükséges. Amennyiben a szakértő által meghatározott vagyoni érték magasabb, mint a könyvviteli nyilvántartásokban kimutatott érték, úgy az előbbi értéket kell alapul venni az értékesítéssel kapcsolatos jogok gyakorlásakor.

(3) A gazdasági társaságba történő vagyonbevitel esetében a vagyon piaci értékét szakértő bevonásával kell megállapítani.

(4) A vagyonkezelői, haszonélvezeti, használati vagy hasznosítási jog átengedésekor az ellenérték meghatározása piaci értéken történik. A piaci érték meghatározása érdekében szakértő bevonása szükséges.

40. § Az e rendeletben foglalt előírások teljesítéséről, különös tekintettel a tulajdonosi jogok gyakorlása e rendeletnek való megfelelőségéről –az e témában végrehajtott ellenőrzés megállapításai alapján– a polgármester évente legalább egyszer tájékoztatja a képviselő-testületet.

41. § Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatok közül:

a) építési ügyekben – közművekkel való ellátás területén- a tulajdonosi hozzájárulás megadására,

b) az önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom, továbbá visszavásárlási jog törléséhez hozzájárulás megtételére a polgármester jogosult.

42. § Az önkormányzat tulajdonában lévő, az önkormányzat intézményeinek elhelyezésére szolgáló és működést biztosító vagyonelemek hasznosítása tekintetében az alapító okiratokban, továbbá a vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésekben foglaltak szerint kell eljárni.

19. Záró rendelkezések

43. § E rendelet a kihirdetést követőn napon lép hatályba.

44. § Az e rendelet szerinti vagyonkimutatást először a 2012. évről szóló zárszámadási rendelethez kell elkészíteni.

45. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

46. § Hatályát veszti

a) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2005. (IV. 19.) rendelete,

b) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2005. (IV. 19.) rendelete módosítására kiadott 13/2009. (IX. 11.) rendelete.

1. melléklet11

Forgalomképtelen törzsvagyon12

Sorszám

Hrsz.

Területe (m2)

Minőségi osztály

Fekvése

1.

54

2547

autóbusz megálló

Petőfi utca

2.

55

1329

árok

Nincs utca név

3.

64

9887

közterület

Dózsa György utca

4.

65/1

779

közút

Nincs utca név

5.

113

393

árok

Nincs utca név

6.

136

1836

közút

Rákóczi utca

7.

154/2

64

víztorony

Széchenyi utca

8.

178

2087

közút

Széchenyi utca

9.

179

13464

közút

Széchenyi utca

10.

180

483

közút

Széchenyi utca

11.

206

921

közút

Széchenyi utca

12.

216

3008

közút

Széchenyi utca

13.

218

576

saját használatú út

Szántóföldi dülő

14.

234

154

közút

Kossuth utca

15.

237

16018

beépítetlen terület

Petőfi utca

16.

244

3197

árok

Nincs utca név

17.

250

1381

közút

Petőfi utca

18.

265

708

közút

Petőfi utca

19.

290/2

165

közút

Kossuth utca

20.

291

473

közút

Kossuth utca

21.

05

3328

árok

Külterület

22.

07

5114

árok

Külterület

23.

021

6642

temető

Nincs utca név

24.

024/2

746

földút

Külterület

25.

026

5838

temető

Nincs utca név

26.

027

1489

földút

Nincs utca név

27.

028

5196

temető

Nincs utca név

28.

030

2957

közút

Nincs utca név

29.

036

8275

temető

Nincs utca név

30.

037

432

földút

Külterület

31.

046

1367

árok

Külterület

32.

049

27647

földút

Szántóföldi dülő

33.

054

3445

árok

Külterület

34.

056

705

földút

Szántóföldi dülő

35.

058

291

földút

Külterület

36.

060

927

árok

Külterület

37.

063

3920

vasúti töltés

Külterület

38.

071

8703

árok

Külterület

39.

083

1244

földút

Szántóföldi dülő

40.

093

727

földút

Szántóföldi dülő

41.

096

867

árok

Külterület

42.

097

3334

földút

Szántóföldi dülő

43.

098/20

11195

földút

Külterület

44.

099

1207

árok

Külterület

45.

0105

2099

árok

Külterület

46.

0108

9666

árok

Külterület

47.

0109

14400

árok

Külterület

48.

0111

1748

árok

Külterület

49.

0112/2

2067

földút

Külterület

50.

0116

444

árok

Külterület

51.

0125

3749

árok

Külterület

52.

0126

34460

földút

Külterület

53.

0129/1

798

földút

Külterület

54.

0131

7345

árok

Külterület

55.

0132

3278

földút

Külterület

56.

0135

15672

földút

Külterület

57.

0142

601

árok

Külterület

58.

0145

18587

földút

Külterület

59.

0150

870

árok

Külterület

60.

0152

601

árok

Külterület

61.

0154

1058

árok

Külterület

62.

0155

4055

árok

Külterület

63.

0159

1086

árok

Külterület

64.

0163

18012

földút

Külterület

65.

0173

5535

földút

Külterület

66.

0178

2802

árok

Külterület

67.

0186

1424

árok

Külterület

68.

0189

70273

földút

Külterület

69.

0202

9218

földút

Külterület

70.

0205

23834

földút

Külterület

71.

0234

7406

földút

Külterület

72.

0236

40268

közút

Külterület

73.

0238

28114

közút

Külterület

74.

0240

10186

földút

Külterület

75.

0242

3471

árok

Külterület

76.

0243

4370

árok

Külterület

77.

236

7171

közterület

Kossuth. L. utca

78.

692

5984

közút

Nincs utcanév

79.

783

4814

árok

Nincs utcanév

80.

808

622

árok

Nincs utcanév

2. melléklet13

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon14

Sorszám

Hrsz.

Területe (m2)

Minőségi osztály

Fekvése

1.

119/1

10358

Óvoda

Rákóczi utca 163.

2.

119/2

1483

Vízmű

Rákóczi utca

3.

217

21746

Sport telep

Széchenyi utca

4.

228

700

Kivett orvosi rendelő, könyvtár, udvar

Kossuth L. utca 97.

5.

229

1762

Közösségi ház

Kossuth L. utca 96.

6.

264

2257

Jónás féle ház

Petőfi S. utca 64.

7.

281/1

3430

Művelődési ház

Petőfi S. utca 52.

8.

282/1

1643

Kivett községháza, udvar

Kossuth L. utca 81.

9.

266

2152

Kivett lakóház, udvar (1/2-ed tulajdoni hányad)

Petőfi utca 63/A.

3. melléklet

Kimutatás azon ingatlanokról, amelyekre vagyonkezelői jog létesíthető15

Hrsz.

Területe (m2)

Minőségi osztály

Fekvése

1.

282/1

1643

Művelődési ház

Petőfi Sándor u. 52.

2.

455/A

626

Egészségház

Kutas, Petőfi utca 79.

3.

79/A

469

Általános iskola

Kutas, Petőfi utca 80/A.

4. melléklet16

Forgalomképes vagyon1718

Sorszám

Hrsz.

Területe (m2)

Minőségi osztály

Fekvése

1.

18

2257

telek

Petőfi utca 16.

2.

61

2676

Ady utcai raktár

Ady E. utca 112.

3.

050/14

2120

anyagbánya

Külterület

4.

120

5164

beépítetlen terület

Rákóczi utca

5.

121

171

telephely

Nincs utca név

6.

151

2713

beépítetlen terület

Széchenyi utca 185/D

7.

154/1

3011

beépítetlen terület

Széchenyi utca

8.

155

3045

beépítetlen terület

Széchenyi utca

9.

214

3166

telek

Széchenyi utca

10.

240/2

1447

beépítetlen terület

Petőfi utca

11.

246/2

443

beépítetlen terület

Petőfi utca

12.

280

4871

beépítetlen terület

Petőfi utca

13.

420

356

rét

Nincs utca név

14.

776

571

kert

Nincs utca név

15.

811

662

kert

Nincs utca név

16.

812

697

kert

Nincs utca név

17.

79/A

469 (7943)

általános iskola Kutas

Petőfi utca 80/A.

18.

455/A

626 (3296)

bolt Kutas

Petőfi utca 75.

19.

277

3.790

Kivett 3 gazdasági épület, udvar

Petőfi S. utca 54.

1

Módosította a 2/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2017. január 31. napjával. Hatályos 2017. február 1. napjától.

2

Módosította a 2/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2017. január 31. napjával. Hatályos 2017. február 1. napjától.

3

Módosította a 3/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2016. február 1. napjával. Módosította a 12/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2016. április 29. napjával.Módosította a 2/2021. (I. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2021. január 12. napjával. Hatályos 2021. január 13. napjától.

4

Módosította a 3/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2016. február 1. napjával. Módosította a 12/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2016. április 29. napjával.

5

Kiegészítette a 2/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2017. január 31. napjával. Hatályos 2017. február 1. napjától.

6

Módosította a 2/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2018. január 30. napjával. Hatályos 2018. január 31. napjától.Módosította a 3/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.Módosította a 2/2021. (I. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2021. január 12. napjával. Hatályos 2021. január 13. napjától.

7

Módosította a 12/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2016. április 29. napjával.

8

A 17. § (5) bekezdés b) pontja a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 20. § d) pontja a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 36. § (1) bekezdése a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Módosította a 3/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2016. február 1. napjával. Módosította a 12/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2016. április 29. napjával.

13

A 2. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Módosította a 3/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2016. február 1. napjával. Módosította a 12/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2016. április 29. napjával.

15

Módosította a 12/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2016. április 29. napjával.

16

A 4. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 4. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Kiegészítette a 2/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2017. január 31. napjával. Hatályos 2017. február 1. napjától.A 41. ponttal kiegészítette a 2/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2018. január 30. napjával. Hatályos 2018. január 31. napjától.A 42. ponttal kiegészítette a 3/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.

18

Módosította a 2/2021. (I. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2021. január 12. napjával. Hatályos 2021. január 13. napjától.