Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2022. 12. 03

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről

2022.12.03.

Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei és Szombathelyi Városi Szervezete véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Csörötnek község közigazgatási területén lévő valamennyi – üzemelő és lezárt – köztemetőre, továbbá ezek működésével, valamint a temetkezéssel kapcsolatos tevékenységekre terjed ki.

2. § (1) A község területén működő köztemető: Templom úti temető (Templom út 4., 90 és 0203/13 hrsz.).

(2) A községben lezárt köztemető és önkormányzati fenntartásban lévő felekezeti temető nincs.

2. A temetkezési helyek kialakításának szabályai

3. § (1) A köztemetők létesítéséről, fenntartásáról, üzemeltetéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről Csörötnek Község Önkormányzata gondoskodik.

(2) A temetőt római folyószámmal ellátott sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat arab folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámozott sírhelyekre kell felosztani.

(3)2

(4) Az elhunytak eltemetése az alábbi temetési helyekre történhet:

a) gyermek sírhely,

b) egyes sírhely,

c) kettős sírhely,

d) urnasírhely,

e)3 sírbolt (kripta).

(5)4

(6) Az elhamvasztott elhunytak hamvait tartalmazó urnákat sírhelyben (rátemetéssel), urnafülkében, urnasírhelyben vagy urnasírboltban lehet elhelyezni. A hamvak az arra kijelölt helyen szétszórhatók.

4. § (1) A sírhelyek méretei:

a)5 gyermek sírhely hossza 1,5 m, szélessége 0,6 m,

b)6 egyes sírhely hossza 2,3 m, szélessége 0,9 m,

c)7 kettős sírhely hossza 2,3 m, szélessége 1,9 m,

d)8 urnasírhely hossza 0,8 m, szélessége 0,6 m.

(2) A sírok egymástól való legkisebb távolsága 0,6 m.

(3)9

(4)10 Kettős sírhelybe elhelyezett koporsóra három urna rátemethető.

(5) Egy urnasírhelybe négy urna temethető.

(6) A temetkezési helyeket összevonni nem lehet.

(7)11

(8)1213

5. § (1)14

(2) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési illetve kártérítési felelősség az önkormányzatot nem terheli

5/A. §15 Köztemetés esetén a temetési hely meghatározása a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 30. § (3) bekezdése és 31. § (1) bekezdése alapján történik.

3. A temetési helyek használati ideje és díja

6. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési (használati) jog annak megváltása napján kezdődik.

(2)16 A temetési hely feletti rendelkezési jog és meghosszabbításának (újraváltás) időtartamára a Vhr. 18. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglaltak az irányadók.

(3)17 A temetési hely feletti rendelkezési jog az eltemetni kívánt személy halálát megelőzően is megváltható. Az előreváltott temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles a sírhelyet fejfával vagy síremlékkel jelölni. Amennyiben e kötelezettségének a megváltástól számított 1 éven belül nem tesz eleget, a temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog megszűnik.

(4)18 A temetési hely feletti rendelkezési jogot megszerző személy köteles az üzemeltetőt 30 napon belül tájékoztatni, nevének, lakcímének, egyéb elérhetőségének megadásával.

7. § (1) A temetési helyek egyszeri megváltásáért fizetendő díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A díjakat minden esetben a temetést megelőzően kell megfizetni.

(3)19 A rátemetés a temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.

(3a)20 Rátemetés csak olyan temetési helyre történhet, amely feletti rendelkezési jog megváltásra (újraváltásra) került.

(4)2122

4. A köztemetők rendje

8. § (1) A köztemetők nyitvatartása:

a) nyári időszámítás esetén: 07.00 – 20.00 óráig;

b) téli időszámítás esetén: 08.00 – 17.00 óráig; ebből október 30. és november 3. között 07.00 – 21.00 óráig.

(2) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről az Önkormányzat gondoskodik. A temetőben keletkező hulladékot a temetőben lévő hulladéktároló konténerben szabad elhelyezni.

(3)23

(4)24 A temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. A síremlékek karbantartásáról, helyreállításáról saját költségén annak létesítője, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles gondoskodni.

(5) A temető területén csak sírok, síremlékek, sírboltok, urnafülkék díszítésére szolgáló, kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak helyezhetők el. Egyéb, engedély nélkül elhelyezett, a temető rendjét zavaró tárgyakat az Önkormányzat eltávolíthatja, illetve eltávolítására az érintett felhívható.

(6) Tilos

a) a sírhelyeket, sírboltokat kerítéssel körülhatárolni;

b) a temető területén – a fenntartó kivételével – fát, cserjét ültetni, kivéve a sírhelyre ültetett növényzetet, amely teljes kifejlettségében nem lehet magasabb 1,5 méternél, és a sírhely méretét nem haladhatja meg;

c) a temetőben vegyszeres gyomirtást végezni;

d) a temető területére állatot bevinni, kivéve a vakvezető kutyát;

e) a temetőbe gépjárművel behajtani és ott közlekedni, kivéve a súlyos mozgássérültet szállító járművet és a temetkezési szolgáltató temetkezési tevékenységében részt vevő járművet;

f) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen elhelyezni;

g) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni;

h) háztartási hulladékot a (2) bekezdésben meghatározott hulladéktárolóban vagy a temető területén elhelyezni;

i) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni;

j) a temető területén minden olyan magatartást tanúsítani, amely a temetőt látogató közönség kegyeleti érzését sérti;

k) a temetőben virágot, vagy bármilyen más tárgyat árusítani.

8/A. §25 (1) A temetkezési szolgáltatást, illetve a temetőben egyéb vállalkozási tevékenységet végző személy a tevékenység megkezdését megelőzően az üzemeltetőnek köteles bejelenteni

a) nevét (megnevezését), címét (székhelyét), elérhetőségét,

b) a tevékenység megkezdésnek időpontját és időtartamát,

c) az érintett sírhelyet.

A bejelentéshez mellékelni kell a temetési hely rendelkezési jogosultjának a munka elvégzéséhez történő hozzájárulását igazoló irat másolatát. Bejelentés hiányában a temetőben munka nem végezhető.

(2) Magyarország nemzeti ünnepein, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdés szerinti munkaszüneti napokon, vasárnap, továbbá búcsúztatás és temetés időtartama alatt a köztemetőkben – a temetkezési szolgáltatás kivételével – vállalkozási tevékenység nem végezhető.

(3) A temetőben munka csak a 8. § (1) bekezdés szerinti nyitva tartási időszakban és úgy végezhető, hogy az ne sértse a látogatók kegyeleti érzéseit, illetve ne akadályozza az üzemeltetői feladatok ellátását.

(4) A sírhelyet az üzemeltető jelöli ki. Sírásás csak a kijelölést követően végezhető.

(5) A ravatalozót a temetkezési szolgáltató az (1) bekezdés szerinti bejelentést követően, a tevékenység bejelentés szerinti megkezdésének időpontját megelőző 2 órával jogosult átvenni, és a tevékenység befejezését követően köteles az eredeti állapotnak megfelelően visszaadni.

(6) Síremléket felállítani, bontani csak a temető üzemeltetőjének hozzájárulásával szabad.

(7) A síremlék építéséből, felújításából, bontásából keletkezett törmeléket, egyéb hulladékot a vállalkozónak a munkavégzés befejezésekor a temetőből el kell szállítania.

9. § (1) Az Önkormányzat a temetőkről nyilvántartó könyvet és sírbolt könyvet vezet. A nyilvántartó könyv a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 18. § (2) bekezdésében és a Vhr. 41. § (1) bekezdésében foglalt adatokon túl tartalmazza a temetési hely megváltásának utolsó időpontját, a rátemetés feltételeit, fertőző betegségben elhunytnál a halál okát, a temetkezési szolgáltatást végző megjelölését, a veszélyes sírjel megjelölését az annak elhárítására tett intézkedésekkel és időpontjukkal, a lezárás tényét és elrendelésének időpontját, valamint a megszüntetés tényét és időpontját.

(2) A nyilvántartás mellett betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halott nevét és sírhelyének pontos megjelölését tartalmazza.

(3)26

10. § (1) A temető rendeltetésszerű használatához szükséges üzemeltetési feladatok ellátása érdekében, a temető létesítményeinek igénybevételéért a temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző a 2. mellékletben meghatározott igénybevételi díjat fizet.

(2) A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végző a 2. mellékletben meghatározott temető-fenntartási hozzájárulási díjat fizet.

(3) A (2) bekezdés szerinti díjat a kötelezettnek – a tevékenység megkezdése előtt – az Önkormányzat 72100433-11053246 számú számlájára utalással kell megfizetnie.

(4)27

5. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) A rendelet hatályba lépése előtt lejárt rendelkezési jog meghosszabbítására a 7. § (4) bekezdését kell alkalmazni, azzal, hogy a figyelemfelhívás közzétételének határideje 2013. december 31.

(4) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ttv. és a Vhr. rendelkezései az irányadók.

12. § Ez a rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet

Sírhely megváltási díjak28

1

A

B

2

Gyermek sírhely

500,- Ft

3

Egyes sírhely

1.500,- Ft

4

Kettős sírhely

3.000,- Ft

5

Urnasírhely

1.000,- Ft

6

Urnafülke (egyes)

5.000,- Ft

7

Sírbolt

180.000,- Ft

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.29

2. melléklet

1. Igénybevételi díjak

A

B

1.

Halotthűtő berendezés használata

500,- Ft/nap

2.

Ravatalozó használata

2.000,- Ft/alkalom

2. Temető-fenntartási hozzájárulási díjak

A

B

1.

Sírbolt, síremlék állítás

1.500,- Ft/nap

2.

Sírbolt, síremlék felújítás, karbantartás,
vállalkozásszerűen végzett sírgondozás, díszítés,
egyéb munkák

1.000,- Ft/nap

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
1

A bevezető a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (3) bekezdését a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Megállapította a 12/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2015.01.01-től.

4

A 3. § (5) bekezdését a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § (3) bekezdését a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

10

Módosította a 12/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2015.01.01-től.

11

A 4. § (7) bekezdését a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

12

Módosította a 12/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2015.01.01-től.

13

A 4. § (8) bekezdését a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

14

Az 5. § (1) bekezdését a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

15

Az 5/A. §-t a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

16

A 6. § (2) bekezdése a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

17

Módosította a 12/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése, hatályos 2015.01.01-től.

18

Módosította a 12/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése, hatályos 2015.01.01-től.

19

Módosította a 12/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése, hatályos 2015.01.01-től.

20

Megállapította a 12/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2018.12.15-től.

21

Módosította a 12/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2015.01.01-től.

22

A 7. § (4) bekezdését a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

23

Hatályon kívül helyezte a 12/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja, hatálytalan 2018.12.15-től.

24

Módosította a 12/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése, hatályos 2015.01.01-től.

25

Megállapította a 12/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2018.12.15-től.

26

A 9. § (3) bekezdését a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

27

Hatályon kívül helyezte a 12/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontja, hatálytalan 2018.12.15-től.

28

A táblázatot módosította a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-a és 1. melléklet 1. pontja.

29

A szöveget a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-a és 1. melléklet 2. pontja iktatta be.