Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013(II.20.) önkormányzati rendelete

a településképi bejelentési eljárásról

Hatályos: 2013. 02. 20 - 2017. 12. 30

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 5/2013. (II. 20.) ÖR. sz.  rendelete

a településképi bejelentési eljárásról

(a módosításokkal egységes szerkezetben)


A rendeletet módosította a 18/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet.Veresegyház Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő- testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62.§ (6) bekezdés 3. pontjában szereplő felhatalmazás alapján — figyelemmel az Étv. 6/A.§ (2) bekezdésében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendeletben, továbbá az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben, továbbá a településképi véleményezési eljárásról szóló 4/2013. (II. 20.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltakra - a településképi bejelentési eljárás részletes szabályairól a következő önkormányzati rendelet alkotja.


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. A rendelet célja


1.§


            A rendelet célja a Veresegyház Város építészeti, városképi illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött egyes építési munkákkal kapcsolatban — a helyi adottságok figyelembevételével — a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények érvényesítése, valamint a beépítésre szánt területek rendeltetésszerű használatának biztosítása, vagyis az épített környezet rendezett és esztétikus kialakítása.


2. A rendelet hatálya


2.§


            (1)        A rendelet hatálya Veresegyház közigazgatási területére terjed ki.

(2)        A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely Veresegyház közigazgatási területén

a)   a jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységet kíván végezni,

b)   Veresegyház Város közigazgatási területén új reklámfelület hordozót kíván elhelyezni, meglévőt felújítani, valamint ilyen célra — meglévő épület homlokzatán — felületet alakít ki, illetve

c)   meglévő épületek, építmények rendeltetését, rendeltetési egységek számát — épület egy részére vagy az épület egészére vonatkozóan — megváltoztatja.

(3)       A településrendezésről és a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletet, a településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletet, valamint a településképi véleményezési eljárásokról szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletet a jelen rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni.

A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS


 1. A településképi bejelentési eljárással érintett területek


3.§


            A jelen rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az összes beépítésre szánt és beépítésre nem szánt övezetben


 1. A településképi bejelentési eljáráshoz kötött építési tevékenységek


4.§


(1)     [1] A 3.§-ban meghatározott területekre vonatkozóan az alábbi építési tevékenységek csak a településképi bejelentési eljárás alapján végezhetők:


 1. meglévő épületek homlokzatának felújítása, megváltoztatása, akkor is ha az a nyílászárók méretét nem érinti, de a nyílászárók osztását, a homlokzati felület anyagát, felületképzését vagy színét érinti,
 2. a meglévő épület közterületről látható homlokzatához illesztett előtető építése, bővítése, átalakítása,
 3. [2] meglévő épületek, építmények – építési engedély nélkül végezhető – felújítása, helyreállítása, korszerűsítése
 4. meglévő épületek, építmények önálló rendeltetési egységei számának, vagy az építmények rendeltetésének – épület egy részére vagy az épület egészére vonatkozóan – megváltoztatása, különösen, ha az telephely engedélyezési eljárást teszi szükségessé,  ha a korábbi rendeltetéshez képest környezetvédelmi (zaj- és légszennyezés) szempontból kedvezőtlenebb helyzetet teremthet, jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli gépjármű forgalmat, az előírásoknál többlet parkolóhelyek kialakítását, a közterületi csatlakozás megváltoztatását (ha a közúti, gyalogos vagy kerékpáros forgalmat veszélyeztetheti) teszi szükségessé,
 5. a jogszabály szerint építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött reklámok, cégérek, hirdetők, valamint transzparensek elhelyezése magán- és közterületen, külön reklámhordozón, épületek homlokzatán, ingatlanok kerítésén (kivéve akkor, ha fennállása 30 napot meg nem haladó, ideiglenes jellegű),
 6. építmény, jelzőtábla (a szabványos közlekedési jelzőtábla kivételével), szobor, emlékmű, kereszt, emléktábla elhelyezése közterületen, amennyiben annak talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 métert,
 7. a telek természetes terepszintjének megváltoztatása 1,0 méter vagy annál kisebb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása a telekhatár mentén 3,0 méteres sávban.
 8. a telek közterület felőli határán kerítés építése, szerkezeti változást eredményező felújítása, kerítéskapuk áthelyezése és létesítése,
 9. [3]  hatályon kívül
 10. [4]  hatályon kívül
 11. [5] hatályon kívül
 1. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása


5.§


(1)[6]       A településképi bejelentési eljárás a bejelentő vagy meghatalmazottja (a továbbiakban: kérelmező) által benyújtott — papír alapú — bejelentésre indul.

            A bejelentés tartalmazza:

 1. a bejelentő nevét,
 2. a bejelentő lakcímét (szervezet esetén: székhelyét),
 3. a folytatni kívánt építési tevékenység, reklám elhelyezés vagy rendeltetés változás megjelölését,
 4. a tervezett építési tevékenységgel, reklámelhelyezéssel vagy rendeltetésváltoztatással érintett ingatlan címét, helyrajzi számát.
 5. az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy reklámozás tervezett időtartamát.


(2)[7]       A bejelentéshez dokumentációt kell mellékelni. A dokumentációnak – a kérelem tárgyának megfelelően – a következő munkarészeket kell tartalmaznia:

 1. műszaki leírást, a telepítésről és az építészeti kialakításról,
 2. helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
 3. alaprajzot,
 4. homlokzatot,
 5. utcaképi vázlatot, színtervet, látványtervet.


 (3)[8]      hatályon kívül


(4)[9]       A polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül

 1. a tervezett építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy rendeltetésváltoztatást - kikötéssel vagy anélkül - tudomásul veszi és a bejelentőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti, ha a bejelentés megfelel az 5.§ (1) és (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek és a tervezett építési tevékenység, reklám vagy rendeltetés illeszkedik a településképbe,
 2. megtiltja az építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését és - a megtiltás indokainak ismertetése mellett - figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés nem felel meg az 5.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek vagy a tervezett építési tevékenység, reklám vagy rendeltetésváltoztatás nem illeszkedik a településképbe.


(5)[10]      Az  igazolás tartalmazza

 1. a bejelentés iktatási számát és ügyintézőjének nevét,
 2. a bejelentő (építtető) nevét, valamint lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 3. a bejelentett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás    megjelölését,
 4. a bejelentés előterjesztésének napját, valamint
 5. azt, az időtartamot, amelyre a bejelentés szól.


 1. §


 1. A 4.§ szerinti tevékenység a bejelentés alapján — az 5. § (4) bekezdés szerinti igazolás birtokában megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.
 2. A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolást, illetve a tudomásulvétel megtagadását tartalmazó határozatot a polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül adja ki.
 3. A bejelentés tárgyát képező építési tevékenység a bejelentés tudomásul vételétől számított 6 hónapon belül folytatható.
 4. A bejelentés tárgyát képező építési tevékenység befejezését, az építmény elkészültét - a biztonságos és rendeltetésszerű használhatóvá válástól számított – 15 napon belül be kell jelenteni Veresegyház Város Polgármesteri Hivatalához.
 5. A polgármesternek a településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a főépítész készíti elő.
 6. [11] hatályon kívül


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


 1. §


A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


Veresegyház, 2013. február 19.                       Garai Tamás sk.                                        Pásztor Béla sk.  

                               jegyző                                                  polgármesterZáradék:


Módosítással egységes szerkezetben kihirdetve: 2014. IX. 22-énGarai Tamás

   jegyző[1]

A 18/2014. (IX.22.) önk. rend. 1.§ (1) bekezdésével módosított szöveg. Hatályba lép: 2014. IX. 23.

[2]

A 18/2014. (IX.22.) önk. rend. 1.§ (2) bekezdésével módosított szöveg. Hatályba lép: 2014. IX. 23.

[3]

Hatályon kívül helyzete a 18/2014. (IX.22.) önk. rend. 1.§ (3) bekezdése . Hatályát veszti: 2014. IX.23.

[4]

  Hatályon kívül helyzete a 18/2014. (IX.22.) önk. rend. 1.§ (4) bekezdése . Hatályát veszti: 2014. IX.23.


[5]

  Hatályon kívül helyzete a 18/2014. (IX.22.) önk. rend. 1.§ (5) bekezdése . Hatályát veszti: 2014. IX.23.


[6]

A  18/2014. (IX.22.) önk. rend. 2.§ (1) bekezdésével módosított szöveg. Hatályba lép: 2014. IX.23.

[7]

A 18/2014. (IX.22.) önk. rend. 2.§ (2) bekezdésével módosított szöveg. Hatályba lép: 2014. IX.23.

[8]

Hatályon kívül helyezte a 18/2014.(IX.22.) 2.§ (3) bekezdése. Hatálytalan: 2014. IX.23.

[9]

A 18/2014.(IX.22.) önk. rend. 2.§ (4) bekezdésével módosított szöveg. Hatályba lép: 2014. IX.23.

[10]

A 18/2014.(IX.22.) önk. rend. 2.§ (5) bekezdésével módosított szöveg. Hatályba lép: 2013. IX.23.

[11]

Hatályon kívül helyezte a 18/2014. (IX.22.) önk. rend. 2.§ (6) bekezdése. Hatálytalan: 2014. IX.23.