Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.27.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

Hatályos: 2022. 07. 01

Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.27.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

2022.07.01.

Encs Város Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Encs Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatási formák közül az alábbiakra:

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

d) idősek klubja

e) idősek otthona

f) támogató szolgálat

2. § (1) Az 1. § szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

(2) A térítési díj megfizetésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 114. § (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek.

(3) Az ingyenes ellátásban részesülők körét az Sztv. 114. § (3) bekezdése határozza meg.

(4) Az önköltségszámítást a rendelet 1. melléklete tartalmazza, az intézményi térítési díj mértékét a képviselő-testület a rendelet 2. sz. melléklete szerint határozza meg.

(5) A személyi térítési díjat az érvényben lévő jogszabályok alapján az intézmény vezetője állapítja meg konkrét összegben.

3. § Ez a rendelet 2013. április 01. napján lép hatályba.

1. melléklet1

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS 2022. ÉVRE

1. Szociális étkeztetés - Encs
Személyi kiadások 6 658 430 Ft
Járulékok 920 505 Ft
Dologi kiadások összesen 30 704 970 Ft
Szakmai dologi kiadások 2 352 762 Ft
Étkezés 28 352 208 Ft
Szállítási költség -2 579 746 Ft
Kiadás összesen 38 056 921 Ft
Ellátottak száma 125 fő
Normatíva 1 ételadagra jutó 73 810 Ft/fő/év
73 810 Ft/fő/év / 249 nap = 296 Ft/fő/nap
Önköltség 1 ételadagra jutó
38 056 921 Ft / 125 fő / 249 nap / = 1223 Ft/fő/nap
Térítési díj 1 ételadagra jutó - 27 %-os áfával
1223 - 296 = 926 Ft/adag
Szociális étkeztetés - Szállítási költség Encs
Üzemanyag km/nap 38
9l/100km 0,19
Ft/l (2020.02 hó) 478 ( ÁFA nélkül)
nap/év 249
össz: 286 367 Ft
Személyi jut. éves: 3 756 445
2,93 ó/nappal 1 455 622 Ft
Egyéb dologi kiadás 1 124 124 Ft
Kiadás összesen 2 579 746 Ft
Encs
2 579 746 Ft / 125 fő / 249 nap = 83 Ft/fő/nap
27 %-os áfával 105 Ft/fő/nap

2. Házi segítségnyújtás
Személyi kiadások 18 621 661
Járulékok 2 509 523
Dologi kiadások 400 267 Ft
Kiadás összesen 21 531 451 Ft
Ellátottak száma 1 fő szociális segítés
32 fő személyi gondoskodás
2022. évi dolgozói létszám 6 fő
0,1818 fő x 249 nap x 8 ó = 362 óra
5,8182 fő x 147 óra/fő/hó x 12 hó= 10263 óra
2022. évi gondozási óra 10625 óra
Megoszlás: 362 óra szociális segítés
10263 óra személyi gondoskodás
Normatíva Ft/fő/óra
61fő x 25 000 Ft / 362 óra = 69 Ft/fő/óra
32 fő x 463130 Ft/ 10236 óra= 1444 Ft/fő/óra
Normatíva összesen 1513 Ft/fő/óra
Önköltség
21 531 451 Ft / 0,0303 arány/ 362 óra = 1801,5 Ft/fő/óra
21 531 451 Ft / 0,9697 arány/ 10263 óra = 2034,3 Ft/fő/óra
Önköltség összesen:
21 531 451 Ft / 1,0000 arány/ 10625 óra = 3835,8 Ft/fő/óra
Térítési díj
Szociális segítés 1801,5 Ft- 69 Ft = 1732,5 Ft/fő/óra
Személyi gondoskodás 2034,3 Ft- 1444 Ft= 590,3 Ft/fő/óra
Házi segítségnyújtás összesen: 3835,8 Ft-1513 Ft= 2322,8 Ft/fő/óra

3. Nappali ellátás
Személyi kiadások 5 170 500 Ft
Járulékok 746 981 Ft
Dologi kiadások 1 561 295 Ft
Kiadás összesen 7 478 776 Ft
Ellátottak száma 17 fő
Normatíva
282 630 Ft/fő/év / 249 nap = 1135 Ft/fő/nap
Önköltség
7 478 776 Ft / 17 fő / 249 nap / = 1767 Ft/fő/nap
Intézményi térítési díj
1767 Ft/fő/nap - 1135 Ft/fő/nap = 632 Ft/fő/nap

4. Idősek otthona
Személyi kiadások 49 717 934 Ft
Járulékok 7 240 148 Ft
Dologi kiadások összesen 26 937 165 Ft
Kiadás összesen 83 895 247 Ft
Ellátottak száma 27 fő

Normatíva
Szakmai létszámhoz 7 fő 31 500 000 Ft/év
6 579 300 Ft/év
Intézmény üzemeltetéshez 17 279 000 Ft/év
Normatíva összesen 55 358 300 Ft/év

Átlagos 55 358 300 Ft / 27 fő / 365 nap = 5617 Ft/fő/nap

Önköltség
83 895 247 Ft / 27 fő / 365 nap = 8513 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj
Átlagos 8513 Ft/fő/nap - 5617 Ft/fő/nap = 2896 Ft/fő/nap

5. Támogató szolgálat

Személyi segítés Szállító szolgálat Támogató szolgálat
költsége költsége költsége összesen
Személyi kiadások 8 420 917 4 442 083 12 863 000 Ft
Járulékok 1 126 370 591 010 1 717 380 Ft
Dologi kiadások 338 196 1 449 832 1 788 028 Ft
Kiadás összesen 9 885 483 6 482 925 16 368 408 Ft
Alaptámogatás 1 200 1 850 3 050
Alaptámogatás felosztása 1 180 328 1 819 672 3 000 000 Ft
Teljesítmény szerinti 3410 3410
3410 Ft/feladategység 4 092 000 6 308 500 10 400 500 Ft
Normatív támogatás 5 272 328 8 128 172 13 400 500 Ft
Feladatmutató 1200 1850 3050 feladategység
1 fe = 1 óra 1 fe = 5 km
Intézményi térítési díj
4 613 155 -1 645 247 2 967 908
Egy feladategységre 3844 -889 Ft/Fe

Személyi segítés
2 fő személyi segítő foglalkoztatásával gondozási órák száma egész évben
2 fő x 249 nap x 8 óra = 3984 óra
4 613 155 Ft / 3984 óra = 1158 Ft/óra

Szállító szolgálat
Intézményi térítési díj - 889 Ft/Fe / 5km -178 Ft/ km , negatív szám esetén: 0 Ft/km

2. melléklet2

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja 2022. július 01-től

1. ÉTKEZTETÉS
Étkezés intézményi térítési díj: 560 Ft/adag
Étkezés kiszállítási intézményi térítési díja 105 Ft/nap
Intézményi térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az intézményi térítési díj meghatározott %-ában az alábbiak szerint:

Igazolt havi jövedelem összege

%-os térítési díj

Fizetendő térítési díj
Ft/ellátási nap

- 28.500

40%

224 Ft

28.501 - 42.750

70%

392 Ft

42.751 - 57.000

80%

448 Ft

57.001 - 85.500

90%

504 Ft

85.501 -

100%

560 Ft


Étkezés kiszállítási térítési díja minden esetben 105 Ft/nap
A térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Házi segítségnyújtás - személyi gondozás intézményi térítési díj: 290 Ft/óra

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az intézményi térítési díj meghatározott %-ában az alábbiak szerint:
A személyi gondozásért:

Igazolt havi jövedelem összege

%-os térítési díj

Fizetendő térítési díj
Ft/gondozási óra

- 28.500

40%

116 Ft

28.501 - 42.750

70%

203 Ft

42.751 - 57.000

80%

232 Ft

57.001 - 85.500

90%

261 Ft

85.501 -

100%

290 Ft


A szociális segítés: 290 Ft/óra

3. IDŐSKORÚAK - DEMENS BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA - IDŐSEK KLUBJA

Az idősek klubja igénybevételi intézményi térítési díj: 120 Ft/nap
Intézményi térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.
A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével az 1993. évi III. törvény 117. § (2) bekezdés b) pontja alapján állapítja meg.
Az étkezés térítési díja a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

4. IDŐSKORÚAK – DEMENS BETEGEK TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁSA – IDŐSEK OTTHONA

Intézményi térítési díj átlagos szintű ellátás: 2.870 Ft/fő/nap
Étkezés nélküli napi térítési díj: 1950.- Ft/fő/nap

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével az 1993. évi III. törvény 117. § (2) bekezdés b) pontja alapján állapítja meg.

5. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

Személyi szállítás intézményi térítési díj: ingyenes
Személyi segítés intézményi térítési díj: 180 Ft/ fő/ óra
A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az alábbiak szerint:
Személyi segítés személyi térítési díj: 180 Ft/ fő/ óra

Az I-VI. ellátások nyújtása esetében az 1993. évi III. törvény 114. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazásra kerül.

1

Az 1. melléklet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. melléklet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.