Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete

a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 11/2013. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 12. 17 - 2018. 01. 21

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

50/2013. (XII.16.)  önkormányzati rendelete


a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló

11/2013. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításárólSzentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23. §-ában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 11/2013. (V.14.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


(1) Az R. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete kerül.


2. §


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

(3) E rendelet előírásait a hatályba lépése napját követően indult építési hatósági ügyekben kell alkalmazni.Szentendre, 2013. december 12.

                         dr. Dietz Ferenc                                                      dr. Molnár Ildikó

                            polgármester                                                          címzetes főjegyző
Záradék:

A rendelet 2013. december 16-án kihirdetésre került.

                                                                                                        dr. Molnár Ildikó

                                                                                                         címzetes főjegyző


Mellékletek