Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

A közterület használatáról

Hatályos: 2023. 10. 10

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

A közterület használatáról

2023.10.10.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköre alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy a község esztétikai képének, valamint a környezet rendjének fenntartása és értékeinek védelme érdekében meghatározza a közterületek használatának rendjét.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya Szabadszentkirály község közigazgatási területén a természetes személyek, a jogi személyek, és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok általi közterület használatra terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a benzinkút elhelyezésére.

Értelmező rendelkezések

3. § (1) Pavilon, árusító és egyéb fülke: könnyen szétszerelhető szerkezetből készült, illetve könnyen eltávolítható szabadon álló vagy telepített, környezetébe illeszkedő, földszintes építmény.

(2) Hirdetmény: falragasz, felirat, plakát, szórólap, értesítés, ábrázolás, tájékoztató, reklámszöveg, választási hirdetmény, falfestés.

(3) Megállító tábla: a kereskedelemben használatos, a vásárlók számára tájékoztatást, iránymutatást nyújtó, figyelemfelhívó, mobil reklámtábla.

(4) Engedélyező hatóság: A település polgármestere.

II.fejezet

A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

A közterület rendeltetéstől eltérő használata

4. § (1) A közterület rendeltetésének megfelelő célra és módon, a jogszabályi keretek között, bárki díjmentesen használhatja.

(2) A közterület rendeltetéstől eltérő használatának minősül, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybe vételét akadályozza.

(3) A közterület rendeltetésétől eltérő célú használata közterület-használati engedély alapján jelen önkormányzati rendeletben megállapított díj fizetése mellett vagy a polgármester egyedi határozatában foglaltaknak megfelelően történhet.

A közterület-használati engedély

5. § (1) Közterület-használati engedélyt kell kérni a közterület alábbi célokra történő igénybe vételéhez:

a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), cég- és címtábla, árusító automata, bankautomata, kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), összecsukható ernyőszerkezet elhelyezéséhez;

b) a közterületen történő vagy a közterület feletti hirdető berendezés, óriásplakát tartó, megállító tábla, árubemutató vitrin vagy hirdetmény elhelyezéséhez, felállításához;

c) olyan személyek közterületen történő tartózkodásához, akik reklám célú transzparenst hordoznak („szendvicsember”);

d) reklámtevékenységhez, egyéb marketing tevékenységhez (pl. valamilyen áru, szolgáltatás, tevékenység, nyeremény bemutatása vagy népszerűsítése);

e) építési, felújítási munkálatokkal kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, gép, berendezés, eszköz, felvonulási épület elhelyezéséhez, építési munkaterület lehatárolásához, építési törmelék, annak tárolására szolgáló konténer közterületen történő elhelyezéséhez;

f) üzlet előtti, rendezvényeken vagy egyéb közterületen történő alkalmi árusításhoz;

g) tetővel fedett vagy fedetlen vendéglátóipari előkert, kerthelyiség, terasz kialakításához;

h) mutatványosi, cirkuszi tevékenység folytatásához;

i) képzőművészeti tevékenység (portrékészítés) üzleti célú folytatása céljából;

j)1

k) pavilon (pl. könyv, hírlap, dohány) árusító vagy egyéb fülke elhelyezéséhez, ideiglenes árusítóhely (pl. játék, vattacukor, zöldség, gyümölcs) kialakításához;

l) film-, rádió vagy televíziós felvételhez;

m) kulturális, sport, vallási vagy politikai rendezvény, kiállítás, alkalmi vásár, tűzijáték céljára;

n) mozgóárusítás, mozgóbolt vagy utcai hírlapárusítás céljára;

o) nem vállalkozási célú állandó vagy ideiglenes jellegű építményre, berendezésre (pl. kábelszekrény, kapcsolószekrény, transzformátor);

p) lakodalmas sátor elhelyezéséhez;

q) áru- és göngyöleg közterületen történő tárolására;

r) üzemképtelen járművek, lakókocsi, személygépkocsi, teherautó utánfutó, busz, traktor, tréler jármű, ideiglenes, harminc napot meghaladó közterületen történő tárolására (kivéve saját hídon történő tárolás);

s) tüzelőanyag, bútor, lakásfelszerelés, berendezési tárgy közterületen történő elhelyezéséhez, ha az az 1 hetet meghaladja.

(2) A közterület-használó köteles a község polgármesterénél a közterület-használat tényét és kezdő időpontját legkésőbb a használat megkezdése előtt nyolc nappal bejelenteni.

6. § Nem kell közterület-használati engedélyt kérni és közterület-használati díjat fizetni a közterület alábbi célokra történő igénybe vételére:

a) tüzelőanyag, bútor, lakásfelszerelés, berendezési tárgy az egy hetet meg nem haladó közterületen történő tárolásához, elhelyezéséhez;

b) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló hirdető berendezés elhelyezéséhez, ha azok közterületbe benyúló felülete az 1 m2-t nem haladja meg;

c) úttartozék (pl. közvilágítási lámpa, tartóoszlop, közúti közlekedési irányítási célokat szolgáló berendezés) elhelyezésére;

d) kizárólagosan önkormányzati vagy önkormányzati intézmény vagy kötelező önkormányzati feladatot önkormányzattal megkötött feladatellátási szerződés keretében ellátó szervezet által rendezett, közcélú kulturális, szórakoztató, sport rendezvény (pl. falunap), kiállítás, alkalmi vásár, tűzijáték céljára;

e) fegyveres erők, rendészeti szervek, mentők, tűzoltók, katasztrófaelhárítók, vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezéséhez a tevékenységükhöz szükséges mértékben;

f) közvetlen életveszély elhárításához szükséges területhasználat esetén;

g) köztisztasággal kapcsolatos tárgyak elhelyezéséhez (pl. szelektív és egyéb hulladékgyűjtő edények);

h) köztárgy, szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, alapzatos zászlórúd elhelyezéséhez;

i) térítésmentes újság közterületi terjesztéséért és az utcai zenélésért.

7. § Nem adható közterület használati engedély, illetve el kell utasítani a kérelmet, ha:

a) a kérelmezőnek közterület- használati díjtartozása van;

b) ha olyan járdaszakaszra vonatkozik a kérelem, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozza;

c) ha a közterület – használat az esztétikus községképet torzító építmények, berendezések létesítésére irányul;

d) ha védett természeti terület foglalására irányul a kérelem;

e) ha a közterület használat olyan tevékenység gyakorlásához szükséges, amely a környezetet károsítja, vagy a közbiztonságot veszélyezteti vagy a gépjármű közlekedést balesetveszélyessé teszi;

f) az épület homlokzatán történő árubemutatást kérelmezőnek;

g) sátorgarázs elhelyezésére;

h) ha a kérelmező által meghatározott időpontban és helyen önkormányzati szervezésű vagy kezdeményezésű rendezvény céljára szükséges a közterület;

i) ha a kérelmező által meghatározott időpontra, helyre más kérelmező korábban nyújtott be kérelmet és az a jogszabályi előírásoknak megfelel;

j) ha a közterület-használathoz más szakhatóság nem adja meg a hozzájárulását;

k) ha a kérelmező olyan tevékenységet kíván közterületen folytatni, amelynek gyakorlását jogszabály tiltja.

A közterület-használati engedély kérése

8. § (1) Közterületre vonatkozó engedélyt a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel, a közterület-használat megkezdése előtt legalább 8 nappal, a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tartalommal annak a személynek kell kérnie, aki a közterületet rendeltetéstől eltérő célra kívánja használni.

(2) A kérelmet a hivatalban kell benyújtani írásban.

(3) A felelős kivitelező köteles megkérni az engedélyt, ha a közterület-használat építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezés céljából szükséges.

A közterület-használat engedélyezése

9. § (1) A közterület-használati engedéllyel kapcsolatos ügyeket a polgármester bírálja el. A polgármester egyszerűsített határozatot hozhat, ha a kérelemnek helyt ad, ellenérdekű ügyfél hiányában mellőzheti a közterület-használati engedélyből az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást.

(2) A polgármester döntése elleni fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 (tizenöt) napon belül lehet előterjeszteni a képviselő-testülethez címezve. A fellebbezést a képviselő-testület bírálja el a soron következő testületi ülésen.

A közterület-használati engedély

10. § (1) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell:

a) az eljáró hatóság megnevezését (polgármester), az ügyirat számát, tárgyának megnevezését, az ügyintéző nevét;

b) az engedélyes nevét (megnevezését), lakóhelyét (székhelyét vagy telephelyét) vagy tartózkodási helyét (szálláshelyét);

c) a közterület-használat célját, kezdési időpontját és időtartamát;

d) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek meghatározását, a használatba adott közterület nagyságát;

e) a közterület-használati díj mértékét, a fizetési határidőt, a fizetés módját, díjmentesség esetén az erre történő utalást, a közterület-használattal járó költségek (pl. víz, áramdíj) meghatározását, a közterületen szervezett rendezvény jellegétől függően, szükség esetén mobil szeméttárolók és illemhelyek elhelyezésére vonatkozó előírásokat;

f) az engedélyes arra vonatkozó tájékoztatását, hogy az engedély nem pótolja a külön jogszabályokban előírt egyéb bejelentési, engedélyezési, hozzájárulási kötelezettséget;

g) az engedély érvényének megszűnése, megszüntetése vagy megvonása esetén az eredetivel legalább egyenértékű állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását;

h) az engedélyestől eltérő közterület-használat következményeire való figyelmeztetést;

i) a munka-, baleset- és egészségvédelmi szabályokat érintő közterület-használat esetén a vonatkozó előírások betartására való felhívást;

j) építési munka végzése esetén az engedélyes tájékoztatását a törmelék, egyéb hulladék tárolóeszközben való tartásáról;

k) építési engedély köteles közterület-használat esetén a jogerős építési engedély kibocsájtójának megnevezését, az engedély számát;

l) a közútburkolatok, azok tartozékai, kertészeti létesítmények, növények, csatornák, árkok, korlátok, köztárgyak, építmények és a környezet kímélésének, valamint a közterület-használattal érintett terület folyamatos tisztántartásának, rendfenntartásának kötelezettségét;

m) a gyalogosok számára átjáró létesítését és szükség szerint kivilágítását, ha a használó a járdát teljes egészében elfoglalja és a gyalogosközlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át;

n) az engedélyes tájékoztatását arról, hogy a használattal kapcsolatos megrongálódást, meghibásodást a saját költségén köteles helyreállítani és amennyiben ezen kötelezettségének nem teszt eleget, úgy az önkormányzat jogosult az engedélyes terhére és veszélyére a szükséges munkálatokat elvégeztetni;

o) a fellebbezés benyújtásának helyét, idejét, módját, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv megnevezését (képviselő-testület);

p) az engedély kiadásának helyét és idejét, az engedélyező polgármester vagy a kiadmányozásra jogosult személy nevét, hivatali beosztását, aláírását, bélyegzőlenyomatát.

(2) A közterület-használati engedély másra nem ruházható át.

(3) A közterület-használati engedély eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és azt az ellenőrzésre jogosult személynek felszólításra bemutatni.

A közterület-használati engedély időtartama

11. § (1) Közterület-használati engedélyt legalább 1 (egy) napra, legfeljebb öt évre lehet kiadni.

(2) Építési munkálatok esetén a közterület-használat az építési munka végzésének időtartamára engedélyezhető.

(3) Az engedély

a) meghatározott idő elteltéig vagy

b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig vagy

c) visszavonásig érvényes.

(4) Az engedély meghosszabbítható, ha az engedélyes az engedélyezett időtartama lejárta előtt legalább erre vonatkozó kérelmet nyújt be. Az engedély meghosszabbítása tárgyában a polgármester dönt.

Az engedély nyilvántartása

12. § (1) A közterület-használati engedély megadása, elutasítása, megvonása vagy megszüntetése tárgyában hozott határozatot közölni kell:

a) az engedélyessel;

b) azzal, akire nézve az jogot vagy kötelezettséget állapít meg.

A közterület átadása

13. § (1) Engedélyes a közterület-használatot jogerős közterület-használati engedély birtokában, valamint a közterület-használati díjfizetési kötelezettség teljesítését követően kezdheti meg.

(2) A közterületet a használatának befejezését követően helyre kell állítani. A keletkezett hulladék elszállítása vagy elszállíttatása engedélyest terheli. Rendezvény esetén a használó helyreállítási kötelezettségének a rendezvény befejezését követő 12 (tizenkét) órán belül köteles eleget tenni.

(3) Pavilonok és egyéb fülkék létesítésénél figyelembe kell venni a helyi építési szabályzat rendelkezését is.

Filmforgatási célú közterület használat

14. § (1) A közterületnek filmforgatási célú használatához hatósági szerződés szükséges. Az engedélyezési eljárásban átruházott hatáskörben első fokon a polgármester jár el. Az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A fellebbezést a képviselő-testület a soron következő képviselő-testületi ülésén köteles megtárgyalni.

(2) Az önkormányzat a filmforgatási célú használatot a rendeletben meghatározott díjak ellenében biztosítja.

A hirdető-berendezések elhelyezésének szabályai

15. § (1) Hirdetmény csak vízoldékony ragasztóval rögzíthető, illetve a köztisztasági előírások betartásával terjeszthető.

(2) Hirdető berendezésen és hirdetményen nem alkalmazható olyan villogó, szemkáprázást okozó fény, fényvisszaverő anyag, világítótest, amely a közúti közlekedés biztonságát veszélyezteti.

(3) Az önkormányzat által történő lakossági tájékoztatást szolgáló ideiglenes jellegű hirdető berendezések, hirdetések elhelyezése az érintett közút kezelőjének vagy ingatlan tulajdonosának hozzájárulása esetén építési engedély nélkül történhet.

(4) A hirdető berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, illetve közterület esetén a közterület fenntartási munkáit.

(5) Nem helyezhető el hirdető berendezés, illetve hirdetmény közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben, parkban, a közterületen álló fákon, padokon, emlékműveken, szobrokon, középületek (pl. polgármesteri hivatal, intézmény) falaira, kerítésére, műemlékre, műemlék jellegű épületre, hidak védőkorlátjain és tartószerkezetein.

(6) A hirdető berendezés kihelyezésére irányuló kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentáción kívül a helyszínrajzot, közút esetén az út kezelőjének hozzájárulását, az ingatlan tulajdonosának a hirdető berendezés elhelyezéséhez történő hozzájáruló nyilatkozatát.

(7) Utca fölé kihelyezett reklámfelirat csak kivételes jelentőségű, közérdekűnek minősíthető rendezvényekre, eseményekre történő figyelemfelhívás céljából helyezhető el.

(8) Önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok esetében a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot a polgármester adja ki.

(9) Hirdetmény eltávolítása annak a feladata, aki azt a hirdetőtáblán, falfelületen elhelyezte vagy elhelyeztette, amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, a polgármester annak a költségére eltávolítja vagy eltávolíttatja.

A közterület-használati díj

16. § (1) A közterület-használat időtartamára, a tényleges használattól függetlenül, közterület-használati díjat (a továbbiakban: díj) köteles fizetni:

a) az engedélyes, ha érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkezik;

b) az engedélyes, ha a közterületet az engedélyben foglaltaknak megfelelően, vagy attól eltérően használja;

c) az engedéllyel nem rendelkező közterület-használó.

(2)2 A díj mértékét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) A díjat a hivatalban személyesen a pénztárba vagy banki átutalással vagy postai úton lehet befizetni.

(4) A díjszámítás szempontjából minden megkezdett hónap, nap, négyzetméter, méter egésznek számít.

(5) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény közterületre eső vízszintes vetületét, cég- és címtábla, kirakatszekrény, árubemutató állvány, vitrin stb. esetén a közterületre eső vízszintes vetületét is számításba kell venni.

(6) Az elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény közterületen elfoglalt területét, a használathoz szükséges csatlakozó területet és a hirdető-berendezés esetén annak reklámfelületét együttesen kell figyelembe venni.

(7) A díjat az engedélyes a közterület-használati engedélyben meghatározott megkezdésig köteles megfizetni. Határozott idejű közterület használatnál lehetőség van a díj egy összegben történő megfizetésére is.

Díjmentesség

17. § (1) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól:

a) alapzatos zászlórudak elhelyezése, ha azokon nemzetközi, nemzeti, városi jelkép vagy önkormányzati szervezésű kulturális és sport rendezvényi hirdető zászló kerül kihelyezésre;

b)3

c) kábel, kapcsolószekrény, transzformátor elhelyezése önkormányzat által kötött megállapodás alapján;

d) köztisztasági, postai, távközlési tevékenységgel foglalkozó szerveknek feladatuk ellátását szolgáló közérdekű berendezés elhelyezése (pl. postaláda, telefonfülke, hulladékgyűjtő);

e) hivatalosan nyilvántartásba vett szervezetek (pl. egyház, alapítvány, társadalmi szervezet) karitatív tevékenysége;

f) önkormányzat által szervezett vagy támogatott rendezvény, falunap;

g) mindazon kulturális, sport, vallási, politikai rendezvény vagy kiállítás, amely a rendező(k) számára bevétellel nem jár és az azon résztvevőknek ingyenes.

(2) Nem adható a díjfizetési kötelezettség alól részbeni vagy teljes felmentés, ha

a) a kérelmező a közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használja;

b) a kérelmezőnek díjhátraléka van.

(3) A díjmentesség nem mentesíti a használót a közterülettel kapcsolatos járulékos költségek, különösen a terület helyreállítása, tisztántartása, irányító táblák elhelyezése, viselése alól.

Az engedély megvonása, a közterület-használat megszüntetése, megszűnése

18. § (1) Vissza kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha

a) a közterület nem az engedélyes használja vagy az engedélyes a használati engedélyt más személyre átruházta;

b) az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja.

c) az engedélyes közterületen folytatott tevékenysége jogszabályba ütközik;

d) az engedélyes a díjfizetési kötelezettségét nem vagy nem megfelelő módon teljesíti és annak az erre irányuló felszólítás kézbesítésétől számított 8 (nyolc) napon belül sem tesz eleget;

e) a szakhatóság a közterületen folytatott tevékenységéhez adott hozzájárulását, engedélyét visszavonta vagy a hozzájárulás, engedély érvényét vesztette;

f) engedélyes a díjfizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére, 15 (tizenöt) napon belül nem tesz eleget.

(2) Ha az engedélyes a közterület-használatot meg kívánja szüntetni, akkor szándékát köteles írásban jelezni.

(3) A közterület-használati engedély megszűnik az engedélyben foglalt határidő elteltével.

(4) A közterület-használat megszűnése esetén a használó saját költségén köteles az eredeti állapotot helyreállítani abban az esetben is, ha a közterület-használatot engedélyezték.

Az engedély nélküli és az engedélytől eltérő közterület-használat jogkövetkezményei

19. § (1) A közterület-engedélyhez kötött, de engedélytől eltérő vagy engedély nélküli használata esetén az engedélyes (használó) a polgármester felhívására köteles a közterület-használatot megszüntetni és a használattal érintett terület eredetivel legalább egyenértékű állapotát a saját költségén helyreállítani.

(2) Engedély nélküli vagy engedélytől eltérő közterület-használat esetén – ha a közterület-használat a 72 órát nem haladta meg – az engedély nélkül vagy attól eltérően elhelyezett dolgokat engedélyes (használó) köteles a saját költségén leszerelni és elszállítani.

(3) Ha a felhívásra a jogosulatlan használó a használatot nem szünteti meg, az önkormányzat a közterületen elhelyezett dolgokat a jogosulatlan használó költségére és veszélyére eltávolíthatja.

(4) A jogosulatlan használó csak az eltávolítás, a tárolás és a jogosulatlan használat miatti egyéb költségek megfizetése után veheti át az elszállított dolgokat. Ha az elszállított dolog tulajdonosa 5 (öt) napon belül nem veszi át az elszállított tárgyait, írásban kell értesíteni a tárolás helyéről. Amennyiben a tulajdonos ismeretlen, a felszólítást a helyben szokásos módon kell közzétenni, a Körjegyzőség hirdetőtábláján.

(5) Ha a dolog tulajdonosa az eltávolítást követő 3 (három) hónapon belül nem jelentkezik, a polgármester értékesítheti vagy elajándékozhatja, a bevétel az önkormányzatot illeti.

Ellenőrzés

20. § A közterületek rendjével, állapotával, a közterületek rendeltetésszerű használatával és az engedélyek meglétével összefüggő ellenőrzésekről a polgármester gondoskodik.

III.Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Átmeneti rendelkezések

21. § A rendelet hatályba lépése előtt kiadott közterület-használati engedélyek lejáratukig érvényesek.

Záró rendelkezések

22. § (1) A rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, a rendeletben meghatározott díjakat 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 4/2005. (III. 29.) Ör., valamint a módosításáról szóló 13/2006. (XI. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezve.

1. melléklet a 6/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

Közterület - használati engedély iránti kérelem

2. melléklet a 6/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

Közterület-használati díjak

Közterületbe 10 cm-en túl benyúló és 1 m2 felületet meghaladó üzlet, homlokzat (portál), előtető, cég- és címtábla, árusító automata, bankautomata, kirakatszekrény, megállító tábla, összecsukható ernyőszerkezet, árubemutató vitrin, nem önálló hirdető berendezés vagy fényreklám, vagy hirdetmény
6000 Ft/m2/év

Önálló hirdető berendezés vagy hirdetmény, vagy óriásplakát

100 Ft/m2/hó

Építési munkával kapcsolatos állvány 30 napot meghaladó tárolás esetén

100 Ft/m2/nap

Építőanyag, gép, berendezés, eszköz, építési munkaterület, ömlesztett anyag, konténer tárolása

100 Ft/m2/nap

Építési törmelék (kettő hét időtartamot meghaladó tárolás esetén)

100 Ft/m2/nap

Mutatványosi, cirkuszi tevékenység

300 Ft/nap

Ideiglenes vállalkozási célú kereskedelmi építmény
(pl. pavilon, bódé)

1000 Ft/nap

Tüzelőanyag, bútor, lakásfelszerelés, berendezési tárgy 1 hetet meghaladó közterületen tárolása

100 Ft/m2/nap

Filmforgatás község nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt központi területein
a) forgatási terület esetén:
b) technikai terület esetén:
c) stábparkolási terület esetén:
d) kiürítési terület esetén:
e) forgalom- technikai biztonsági terület esetén:208 Ft/m2/nap
156 Ft/m2/nap
104 Ft/m2/nap
104 Ft/m2/nap
10 Ft/m2/nap

Vendéglátó-ipari kitelepülés

2000 Ft/m2/nap

Mozgóárusítás

20 Ft/m2/nap

Üzemképtelen jármű, lakókocsi

500 Ft/m2/nap

Mozgóbolt

2000 Ft/nap

Közterületen történő árusítás, kirakodóvásár

500 Ft/nap

1

Az 5. § (1) bekezdés j) pontját a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Módosította: 13/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos: 2016. december 15. napjától

3

A 17. § (1) bekezdés b) pontját a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.