Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról

Hatályos: 2022. 07. 01

Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról

2022.07.01.

Encs Város Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) a nevelési-oktatási intézmények (óvoda, iskola, gimnázium, kollégium) gyermekétkeztetésére és

b) az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei ellátására

c) az önkormányzati fenntartású mini bölcsődék által nyújtott ellátásra

d) család- és gyermekjóléti szolgálat által nyújtott ellátásokra,

e) család- és gyermekjóléti központ által nyújtott ellátásokra,

f) Biztos Kezdet Ház (Pillangó Gyerekház) által nyújtott ellátásokra.

1/A. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásért a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 146. § és a 147. § (1) bekezdése alapján, a Gyvt. 151. § bekezdés szerint megállapított étkeztetési térítési díjat kell fizetni.

(2) Az ingyenes ellátásban részesülők körét a Gyvt. 150. § (5)-(6) bekezdése határozza meg.

(3) Az intézményi térítési díjak mértékét a képviselő-testület a rendelet 4. melléklete szerint határozza meg.

(4) A személyi térítési díjat az érvényben lévő jogszabályok alapján az intézmény vezetője állapítja meg konkrét összegben.

(5) A Gyvt. 29. § (1) bekezdése szerint rendelkezéseket, az ellátást nyújtó intézmények a Képviselő-testület bizottsága által jóváhagyott szakmai programja, illetve a felvételi szabályzata tartalmazza.

2. § (1) Az 1. § ) b)-c) szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásért a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 147. § (2) bekezdése alapján, a Gyvt. 151. § (4) bekezdés szerint megállapított étkeztetési térítési díjat és a Gyvt. 148. § (2) bekezdés szerint megállapított gondozási térítési díjat kell fizetni.

(2) Az ingyenes ellátásban részesülők körét a Gyvt. 150. § (5)-(6) bekezdése határozza meg.

(3) Az önköltségszámítást a rendelet 1.-2. melléklete tartalmazza, az intézményi térítési díjak mértékét a képviselő-testület a rendelet 3.-4. melléklete szerint határozza meg.

(4) A személyi térítési díjat az érvényben lévő jogszabályok alapján az intézmény vezetője állapítja meg konkrét összegben.

2/A. § Az étkeztetést nyújtó önkormányzati intézmény részére az igénybevevő önkormányzati intézmények a rezsi étkeztetési normatívában meg nem térülő összegét külön megállapodás szerint kötelesek megtéríteni a költségvetésük terhére.

2/B. § (1) Az e rendelet szerint megállapított étkeztetési térítési díj és gondozási díj megfizetésének elmaradása esetén – az általa lefolytatott eljárás eredménytelensége után - az intézmény vezetője tájékoztatja a fenntartót a térítési díj-hátralék behajtása érdekében.

(2) Az intézmény vezetője ezzel egyidejűleg kezdeményezheti a szolgáltatást igénybe vevő ellátásnak megszüntetését a fenntartónál.

(3) A fenntartó az ellátás megszüntetésére vonatkozó javaslat esetén jelzéssel él a szülő felé arról, hogy a gyermek ellátásáról, megfelelő étkeztetéséről más módon gondoskodni köteles, illetve a család- és gyermekjóléti szolgálat felé az ellátás megszüntetésről.

2/C. § (1) A család- és gyermekjóléti szolgálat, továbbá a család- és gyermekjóléti központ esetében a Gyvt 29. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket, az ellátást nyújtó intézmény Képviselő-testület bizottsága által jóváhagyott szakmai programjai tartalmazzák.

(2) A szolgáltatások igénybevételéért térítési díjat nem kell fizetni.

2/D. § (1) A Biztos Kezdet Gyerekház esetében a Gyvt 29. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket, az ellátást nyújtó intézmény működtetését biztosító Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által jóváhagyott szakmai program tartalmazza.

(2) A szolgáltatások igénybevételéért térítési díjat nem kell fizetni.

3. § Ez a rendelet 2013. április 01. napján lép hatályba.

1. melléklet

BÖLCSŐDE, MINI BÖLCSŐDÉK GONDOZÁSI DÍJ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSA

1.1 Bölcsőde
Férőhelyek száma: 24 fő
A jelenleg beíratott bölcsődei létszám. 23 ő
Gyermekvédelmi kedvezményre jogosult: 0 fő
Tartós beteg: 0 fő.
3 vagy több gyermekes: 3 fő.
Gondozási díj fizetésére kötelezett: 20 fő
Átlaglétszám: 16 fő
2022. évi kiadási főösszeg: 41 187 403.-Ft
Normatív támogatás: 29 484 760.-Ft
Szolgáltatási önköltség 16 főre 11 702 643.- Ft
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 11 702 643/ 16= 731 415.- Ft/év
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 731 415/ 230nap x20 nap= 63 601.-Ft/hó
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 11 702 643/ 16fő/230 nap= 3180.-Ft/nap
Szolgáltatás intézményi önköltsége 1 főre: 3180.-Ft/nap

2.2 Mini Bölcsődék
Férőhely szám: 15 fő
A jelenleg beíratott létszám: 16 fő
Gyermekvédelmi kedvezményre jogosult: 1 fő
Tartós beteg: 0 fő.
3 vagy több gyermekes: 0 fő.
Gondozási díj fizetésére kötelezett: 15 fő
Átlaglétszám: 13 fő
2022. évi kiadási főösszeg: 32 058 066.-Ft /év
Normatív támogatás: 30 332 840.-Ft/év
Szolgáltatási önköltség 13 főre = 32 058 066 – 30 332 840= 1 725 226.-Ft /év
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 132 710.-Ft/év
Gondozási napok száma: 230 nap
Szolgáltatás intézményi önköltsége 1 főre: 577.- Ft/nap

2. melléklet

ÉLELMEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ ALAPJA (ÖNKÖLTSÉG)

1.3 Óvoda- tízórai, ebéd, uzsonna
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 50 457 579.-Ft
Adagszám: 220 nap x 234 fő= 51 480 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 980,139 Ft/nap/fő

2.4 Bölcsőde - reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 1 995 944-Ft
Adagszám: 230 nap x 9 fő= 2 070 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 964,224 Ft/nap/fő

3.5 Mini Bölcsődék- reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 2 570 114.-Ft
Adagszám: 230nap x 12 fő= 2 760 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 931,201 Ft/nap/fő

4.6 Iskola, Gimnázium - tízórai, ebéd, uzsonna:
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 65 278080.- Ft
Adagszám: 185 nap x 306 fő= 56610 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1153 Ft/fő/nap

5.7 Iskola, Gimnázium - tízórai, ebéd:
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 17 016 668.- Ft
Adagszám: 185 nap x 90 fő= 16 650 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1022 Ft/fő/nap

6.8 Iskola, Gimnázium - ebéd:
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 24 296 410.- Ft
Adagszám: 185 nap x 161 fő = 29785 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 816 Ft/fő/nap

7.9 Kollégium- reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora:
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 4 063 644.- Ft
Adagszám:200 nap x 11 fő=2200 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1847 Ft/fő/nap

8.10 Munkahelyi étkezés/vendégétkezés(ebéd):
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 18 264 014.- Ft
Adagszám: 249 nap x 35 fő=8715 db/év
185 nap x 38 fő= 7030 db/év
64 nap x 38 fő= 2432 db/év
Mindösszesen adag: 18 177 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1004,787 Ft/fő/nap

3. melléklet

GONDOZÁSI TÉRÍTÉSI DÍJ

1.11 Bölcsőde:
Számított gondozási intézményi térítési díj: 3180 Ft/nap
Megállapított gondozási intézményi térítési díj: 200 Ft/fő/ nap
A személyi gondozási díjat az intézményvezető állapítja meg a Gyvt. 147-150. §-ainak, valamint a 328/2011. Korm rendelet rendelkezéseinek betartásával.

2.12 Mini Bölcsődék:
Számított gondozási intézményi térítési díj: 577 Ft/nap
Megállapított gondozási intézményi térítési díj: 200 Ft/fő/nap
A személyi gondozási díjat az intézményvezető állapítja meg a Gyvt. 147-150. §-ainak, valamint a 328/2011. Korm rendelet rendelkezéseinek betartásával.

4. melléklet

ÉTKEZTETÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ
A gyermekétkeztetés megállapított intézményi térítési díjai

1.13 Bölcsőde (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 964Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 582 Ft/nap.
458 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 582 Ft/nap

2.14 Mini Bölcsődék (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 931 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 582 Ft/nap.
458 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 582 Ft/nap

3.15 Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 980 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 610 Ft/nap.
480 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 610 Ft/nap

4.16 Iskola (tízórai, ebéd):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 1022 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 582 Ft/nap.
458 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 582 Ft/nap

5.17 Gimnázium (tízórai, ebéd):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 1022 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 526 Ft/nap.
414 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 526 Ft/nap

6.18 Iskola (tízórai, ebéd, uzsonna):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 1053 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 657 Ft/nap.
517 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 657 Ft/nap

7.19 Gimnázium (tízórai, ebéd, uzsonna):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 1053 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 601 Ft/nap.
473 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 601 Ft/nap

8.20 Iskola menza (ebéd):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 816 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 432 Ft/nap.
340 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 432 Ft/nap

9.21 Gimnázium menza (ebéd):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 816 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 452 Ft/nap.
356 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 452 Ft/nap

1022 Kollégium (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 1847 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 1021 Ft/nap.
804Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 1021 Ft/nap
A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a Gyvt. 150. §, valamint a 151. § (4) bekezdése rendelkezéseinek betartásával.

A

B

1.

Nevelési-oktatási intézményi ellátás

Megállapított intézményi térítési díj (nyersanyagnorma+ÁFA)

2.

Bölcsődei (2.1 - 2.4)

458 Ft/nap + ÁFA

2.1.

reggeli

110 Ft/nap+ÁFA

2.2

tízórai

57 Ft/nap + ÁFA

2.3.

meleg ebéd

233 Ft/nap + ÁFA

2.4.

uzsonna

58 Ft/nap + ÁFA

3.

Óvodai gyermekétkeztetés (3.1-3.3)

480 Ft/nap + ÁFA

3.1

tízórai

97 Ft/nap + ÁFA

3.2

meleg ebéd

286 Ft/nap + ÁFA

3.3

uzsonna

97 Ft/nap + ÁFA

4.

Iskolai gyermekétkeztetés (4.1 - 4.3)

517 Ft/nap+ ÁFA

4.1.

tízórai

118 Ft/nap + ÁFA

4.2.

meleg ebéd

340 Ft/nap + ÁFA

4.3

uzsonna

59 Ft/nap + ÁFA

5.

Gimnáziumi, Kollégiumi étkezés (5.1 -5.5)

804 Ft/nap+ ÁFA

5.1.

reggeli

125 Ft/nap+ ÁFA

5.2.

tízórai

58 Ft/nap+ÁFA

5.3

meleg ebéd

356 Ft/nap+ ÁFA

5.4.

uzsonna

59 Ft/nap+ÁFA

5.5

vacsora

206 Ft/nap+ ÁFA

1

Az 1. melléklet 1. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet 2. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet 1. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet 2. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet 3. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet 4. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet 5. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet 6. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet 7. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. melléklet 8. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. melléklet 1. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. melléklet 2. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. melléklet 1. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. melléklet 2. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4. melléklet 3. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. melléklet 4. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 4. melléklet 5. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 4. melléklet 6. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 4. melléklet 7. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 4. melléklet 8. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 4. melléklet 9. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 4. melléklet 10 pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.