Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(II.28.) Önkormányzati Rendelete

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2024. 01. 30

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(II.28.) Önkormányzati Rendelete

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2024.01.30.

1Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe, határai

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

(2) Az önkormányzat székhelye: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.

(3) Az önkormányzati jogok gyakorlásával felruházott szerve: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület).

(4) Illetékességi területe: Földes nagyközség közigazgatási területe

(5) Közigazgatási területe, illetve belterülete: 3480 ha

(6) A nagyközség határai: Északon: Tetétlen és Hajdúszovát községek, Keleten: Derecske és Berettyóújfalu városok, Délen: Berettyóújfalu város és Sáp község, Nyugaton: Báránd és Tetétlen községek

2. Az önkormányzat jelképei, elismerő címei és testvér települési kapcsolata

2. § (1) Az Önkormányzat jelképeinek (címer, zászló, pecsét) leírását, használatának rendjét külön önkormányzati rendelet szabályozza.

(2) Az önkormányzat által adható elismerő címek adományozásának, valamint a település helyi ünnepnapjára vonatkozó szabályokat külön önkormányzati rendelet szabályozza.

(3)2 Az önkormányzat testvér települési kapcsolatot tart fenn: Romániában, Maros Megyében lévő Marossárpatak községgel, valamint a Lengyelországban lévő Gościeradów Községgel.

II. Fejezet

A Képviselő-testület

3. A Képviselő-testület tagjai, jogai és kötelezettségei

3. § (1) A képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő.

(2)(3) A képviselő-testület tagjainak névsorát a rendelet (a továbbiakban: Szabályzat) 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzati képviselő a Mötv.-ben rögzített jogok és kötelezettségek mellett köteles:

a) tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában és ennek érdekében írásban vagy szóban a polgármesternél előzetesen bejelenteni, ha a testület ülésén nem tud megjelenni, illetőleg egyéb megbízatásának teljesítése akadályba ütközik,

b) részt venni a testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban,

c) [5]3

d) kapcsolatot tartani a választópolgárokkal,

e) a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot a polgármesternek haladéktalanul bejelenti,

f) a testületi ülésen, a döntést megelőzően bejelenteni a személyes érintettségét, amennyiben az ügy őt, vagy közvetlen hozzátartozóját személyesen érinti. Ennek elmulasztása esetén a – polgármester javaslatára – a testület: a képviselő tiszteletdíjának meghatározott időre történő csökkentéséről dönthet,

g) olyan magatartás tanúsítani, amely méltóvá teszi a képviselőt a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára és óvja a képviselő-testületet és szervei tekintélyét és hitelét.

(4) [6] a Mötv.-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselőtiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület két hónapra megvonhatja, melyről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.

(5)4 A települési képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás szabályait a Szabályzat 6. számú melléklete határozza meg.

3/A. § (1) A képviselő-testület az Mötv. 34. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján két tanácsnokot választ. A tanácsnok megnevezése: ifjúsági és infokommunikációs tanácsnok, településfejlesztési és környezetvédelmi tanácsnok.

(2) A tanácsnok köteles havonta, minden hónap első hetében, előre meghatározott időpontban feladatairól egyeztetni a polgármesterrel és a jegyzővel.

(3) A tanácsnok részletes feladatkörét a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

3. A Képviselő-testület feladata és hatásköre

4. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó kötelező feladat és hatásköreit a: Mötv. 42. § - a határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Mötv.– ben leírt kötelező önkormányzati feladatokon túl, további önként vállalható helyi feladatot/közszolgáltatást, vagy más jogszabályban részletezett önként vállalt közösséget érintő feladatot, csak a hatályos jogszabályokban foglalt előírások teljesítése esetén vállalhat.

(3)5 A képviselő-testület feladatai hatékonyabb, gazdaságosabb, célszerűbb megoldása érdekében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének k) pontjának, az Mötv. IV. fejezet rendelkezéseinek, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével szabadon társulhat.

4. A Képviselő-testület feladata és hatásköreinek átruházására vonatkozó szabályok

5. § (1) A Képviselő-testület egyes általa meghatározott hatásköreit, a Mötv.– ben meghatározott szerveire átruházhatja.

(2) Az átruházott hatásköröket a címzettek nem ruházhatják tovább, azok gyakorlásáról kötelesek a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületnek beszámolni.

(3) A Képviselő-testület hatáskörének átruházásáról, illetőleg az átruházott hatáskör gyakorlásának visszavonásáról képviselő-testületi ülésén, annak felmerülésekor - a képviselő-testületi rendeletek módosításra vonatkozó szabályok betartásával - is dönthet.

(4) [10] A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörök jegyzékét a Szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.

5. A képviselő-testület gazdasági programja

6. § (1) Az önkormányzat tevékenységének és a település fejlesztésének irányvonalát, valamint a kiemelt célokat az önkormányzat gazdasági programja (ciklusprogram) tartalmazza, amely a képviselő-testület megbízatásának időtartamára szól.

(2) A gazdasági program tervezetének elkészítéséről a Képviselő-testület alakuló ülését követő hat hónapon belül a bizottsági elnökök bevonásával a polgármester gondoskodik.

(3) A gazdasági programot a képviselő-testület fogadja el.

6. A képviselő-testület éves munkaterve

7. § (1) [11] A képviselő-testület üléseit - az önkormányzat rendkívüli, halaszthatatlan ügyeinek kivételével - havonta, a Képviselő-testület éves munkatervében meghatározott időpontokban tartja

(2) A munkatervet a polgármester állítja össze, és terjeszti a testület elé.

(3) A munkaterv összeállításakor annak tartalmára bárki javaslatot tehet.

(4) A munkaterv tartalmazza:

a) a képviselő-testület üléseinek tervezett időpontjait és napirendek címét;

b) a tervezett napirendi pontok előadói, előterjesztői nevét,

c) a tervezett napirendi pontokhoz meghívandók felsorolását;

d) előterjesztéseket előzetesen tárgyaló bizottság nevét,

e) előterjesztések elkészítésének, illetve jegyzőnek történő leadásának idejét, valamint a testületi anyag kiküldésének időpontját,

f) azoknak a témaköröknek a pontos megjelölését, amelyek eldöntéséhez a testület igényli a lakossági fórumok segítségét és közreműködését,

g) azoknak az üléseknek vagy napirendeknek a megjelölését, amelyek elkészítésénél közmeghallgatást kívánnak tartani,

h) az ülésektől függetlenül elvégzendő egyéb szervezési feladatokat és azok felelőseit (lakossági fórumok, évfordulók, ünnepek)

(5) A munkaterv év közben jogszabály módosítás, közérdekű javaslat, valamint a polgármester vagy bármely képviselő javaslata alapján módosítható.

(6) A képviselő-testület által elfogadott munkatervet írásban meg kell küldeni: az önkormányzati képviselőknek;

a) a bizottság nem képviselő tagjainak

b) a munkatervbe felvett napirendi pont előterjesztőinek.

(7) A jóváhagyott munkatervet közzé kell tenni az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján és Földes nagyközség honlapján.

7. A képviselő-testületi ülések

8. § (1) A Képviselő-testület alakuló ülést, rendes, rendkívüli és ünnepi ülést tart.

(2) A Képviselő-testületi ülést annak elnöke, a polgármester hívja össze.

(3) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze az önkormányzat székhelyére. Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy egyéb körülmény indokolja a képviselő-testület ülése a székhelyén kívül, más helyszínre is összehívható.

(4) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén az ülést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze.

(5) Tartós akadályoztatásnak minősül:

a) 30 napot meghaladó betegség, külszolgálat,

b) büntető vagy egyéb eljárás miatti tisztségből való felfüggesztés,

c) 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság.

(6) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:

a) a képviselőket,

b) a bizottságok nem képviselő tagjait,

c) a település országgyűlési képviselőjét,

d) a jegyzőt,

e) polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit (jegyzői referenst, pénzügyi irodavezetőt),

f) [12] a település nemzetiségi önkormányzatainak elnökeit,

g) az önszerveződő közösségek képviselőit, amennyiben a tárgyalt napirend érinti a szervezet tevékenységi körét,

h) akiket a Képviselő-testület, a polgármester, a bizottság elnöke vagy a jegyző egy-egy napirend megtárgyalásához indokoltnak tart.

8. A képviselő-testületi ülések és az ülések összehívásának rendje, nyilvánossága

9. § (1) A Képviselő-testület rendes üléseit – főszabály szerint – az éves munkatervében meghatározott időpontokban, azaz minden hónap utolsó pénteki napján 09.00 órai kezdettel tartja.

(2) A Képviselő-testületet a polgármester az ülés helyének, napjának és kezdési időpontjának, továbbá a napirendi javaslat tárgyának és előterjesztőjének megnevezését tartalmazó meghívóval hívja össze. A polgármester a rendes ülésről a képviselőket legkésőbb az ülés tervezett időpontja előtti 5. napon elektronikus úton - E-mailben és Földes nagyközség honlapján közzétett, - továbbá a helyi kézbesítő által a képviselők lakcímére eljuttatott papír alapú meghívóval értesíti.

(3) A rendes ülésre szóló meghívót és annak nyilvános ülésen tárgyalandó mellékleteit (az előterjesztéseket, tájékoztatókat, beszámolókat, a határozat és rendelet-tervezeteket), a képviselő-testületi ülés előtt legalább öt nappal elérhetővé vagy letölthetővé kell tenni a képviselők számára Földes nagyközség honlapjáról.

(4) A lakosság értesítése érdekében a képviselő-testületi ülések meghívóját a polgármesteri hivatal hivatalos hirdetőtábláján közzé kell tenni.

(5) A hirdetményen szerepeltetni kell, hogy a képviselő-testületi ülés előterjesztései megtekinthetőek a polgármesteri hivatalban vagy a település hivatalos honlapján, a www.foldes.hu. internetes portál „Önkormányzat/Kt. ülés előterjesztései” link megnyitásával.

(6) A zárt ülésen tárgyalandó előterjesztéseket a képviselők e-mail címükre elektronikus úton, a papír alapú meghívó kézbesítésével egy időben kapják meg.

10. § (1) Az önkormányzat számára sürgős, halaszthatatlan esetekben a képviselő-testület munkatervétől eltérő időpontban rendkívüli ülést tarthat.

(2) Rendkívüli testületi ülés a polgármester vagy bármely képviselő és bizottsági tag javaslatára tartható, ha az, az önkormányzat érdekét szolgálja vagy váratlan határidők betartása érdekében szükséges.

(3) A rendkívüli képviselő-testületi ülés kezdeményezésére vonatkozó indítványban meg kell jelölni a rendkívüli ülés indokát és napirendjét is. Ilyen sürgős halasztást nem tűrő esetekben az ülés előtt 5 órával is kiküldhető a testületi ülés meghívója. Erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető, el lehet tekinteni az írásbeliségtől is, a sürgősség okát azonban mindenképpen közölni kell.

9. A képviselő-testület nyílt és zárt ülésire vonatkozó szabályok

11. § (1) A képviselő-testület ülése nyilvános, de a Mötv. 46. §-ában meghatározott esetekben zárt ülést tart, vagy zárt ülést tarthat.

(2) A nyílt ülésen bármely állampolgár szabadon részt vehet és az ülésvezető előzetes engedélyével felszólalhat.

(3) Zárt ülésen a Mötv-ben meghatározott személyek vehetnek részt.

(4) Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirend megtárgyalására a képviselő-testület ülését 8 napon belüli időpontra újból össze kell hívni. Ebben az esetben új meghívót nem kell készíteni vagy kézbesíteni.

10. A képviselő-testületi ülés vezetésének szabályai, a tanácskozás rendje

12. § (1) A képviselő-testület ülését a polgármester vezeti. A polgármester akadályoztatása vagy távolléte esetén az alpolgármester, mindkettő akadályoztatása vagy távolléte esetén a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke vezeti az ülést.

(2) Tartós akadályoztatásnak minősül:

a) 30 napot meghaladó betegség, külszolgálat,

b) büntető vagy egyéb eljárás miatti tisztségből való felfüggesztés,

c) 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság.

(3) Az ülésvezető feladatai és jogosítványai:

a) Megállapítja (figyelemmel kíséri) a határozatképességet, megnyitja (berekeszti) az ülést,

b) Javaslatot tesz a jegyzőkönyvet hitelesítők személyére,

c) Előterjeszti a napirendi javaslatot, tájékoztatást ad a sürgősségi indítványokról,

d) Tájékoztatást ad a két ülés közötti eseményekről,

e) Napirendi pontonként megnyitja, vezeti, illetőleg lezárja a vitát, szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat,

f) A hosszúra nyúlt vita esetén indítványozza a hozzászólások időtartamának korlátozását vagy a vita lezárását,

g) Hozzászólásonként megadja, megtagadja, illetve megvonja a szót a jelenlevők bármelyike tekintetében,

h) Figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától, a figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonja a szót, aminek következményeként az illető személy ugyanazon ügyben már nem szólalhat fel,

i) Tárgyalási szünetet rendelhet el vagy a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor az ülést meghatározott időre félbeszakítja vagy berekeszti,

j) Biztosítja az ülés zavartalan rendjét, rendreutasíthatja azt, aki az ülésen méltatlan magatartást tanúsít,

k) Az ülésvezetőnek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.

(4) A hozzászólások időtartamának meghatározása, a vita lezárására, korlátozására a polgármester vagy bármely képviselő javaslatot tehet. A javaslatról a testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.

11. A képviselő-testületi ülés napirendje

13. § (1) A képviselő-testület az ülés napirendjéről vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.

(2) A képviselő-testület minden munkaterv szerinti rendes ülésén első napirendi pontként tárgyalja a polgármesternek az előző ülés óta tett fontosabb intézkedéseiről, jelentősebb eseményekről szóló tájékoztatóját, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót és a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, illetőleg az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről szóló beszámolót.

(3) Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő vagy bármely képviselő-testületi tag javaslatot tehet. A javaslatot az ülésvezető felszólítására indokolni kell. A javaslat és az indoklás elfogadásáról a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt. Egy napirend tárgyalását csak egy alkalommal lehet elnapolni.

(4) Meghívóban nem szereplő napirend tárgyalására csak kivételesen indokolt esetben, írásban elkészített és sürgősséggel kézbesített vagy az ülés előtt kiosztásra kerülő előterjesztés esetében kerülhet sor.

(5) Rendkívüli ülésen csak az a napirendi pont tárgyalható, amely a rendkívüli ülés összehívását szükségessé tette, ezen kívül egyéb tárgyalandó témát a napirendek közé felvenni nem lehet.

(6) Rendeleti formát igénylő vagy rendeletet érintő napirend szóbeli előterjesztés alapján nem tárgyalható.

12. A képviselő-testületi ülés rendjének fenntartása

14. § (1) A testületi ülés tanácskozási rendjének fenntartásáról a polgármester, illetve a képviselő-testületi ülést levezető elnök gondoskodik.

(2) A képviselő-testületi ülés rendjének és méltóságának fenntartása érdekében a következő intézkedéseket teheti, illetve kell megtennie:

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ, illetve a képviselő-testület tagjához méltatlan magatartást tanúsít,

b) rendre utasíthatja azt a személyt, aki a tanácskozás rendjét megzavarja,

c) ismétlődő rendzavarás esetén javaslatot tehet a képviselő-testületnek arra, hogy a rendbontó képviselő tiszteletdíját csökkentse,

(3) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendreutasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására kötelezheti.

(4) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani nem lehet.

13. A képviselő-testület elé kerülő előterjesztések és a sürgősségi indítvány

15. § (1) Előterjesztésnek minősül minden a munkatervbe felvett és új – tervezett napirenden kívüli – a polgármester, képviselő-testület, a képviselő-testület bizottsága vagy a jegyző által előzetesen javasolt rendelet-tervezet, határozat-tervezet, beszámoló és tájékoztató.

(2) A képviselő-testületi ülésre az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra.

(3) Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a képviselő-testület ülését megelőző 10. napon kell a jegyzőhöz eljuttatni elektronikus formában az önkormányzat email címére, Microsoft word formátumban, valamint 1 példányban papír alapon.

(4) A jegyző jogszerűségi észrevételt tesz, és - az ülést megelőzően legalább öt nappal - gondoskodik a képviselő-testületi ülés meghívójának és a nyilvános ülés valamennyi előterjesztésének a település honlapjára (www.foldes.hu/Önkormányzatok/Kt. ülés előterjesztései/ való felhelyezéséről. Technikai akadály esetén: DVD lemezen vagy papír formátumban gondoskodik a képviselőtestület tagjainak történő postázásáról.

(5) A polgármester csak halaszthatatlan esetben engedélyezheti előterjesztés és a határozati javaslat testületi ülésen történő kiosztását, melynek megismerésére megfelelő időt kell biztosítani a képviselőknek és a jegyzőnek.

(6) Szóbeli előterjesztést kivételes esetben, a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján lehet felvenni a napirendek közé. A határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban került sor.

(7) [16]

16. § (1) Sürgősségi indítvány – a sürgősség tényének rövid indokolásával – legkésőbb a képviselő-testületi ülést megelőző nap 12 óráig írásban nyújtható be a polgármesternél.

(2) A képviselő-testület a sürgősségi indítvány elfogadásáról, annak azonnali megtárgyalásáról, vagy elvetéséről minősített szótöbbséggel soron kívül dönt.

(3) Sürgősségi indítványt nyújthatnak be:

- a polgármester,- az alpolgármester,- bizottsági elnök,- a képviselő-testület tagjai,- jegyző.
(4) Ha a polgármester vagy valamely képviselő ellenzi az azonnali tárgyalást, akkor a sürgősség kérdését – a napirend megszavazása után – vitára kell bocsátani. A polgármester ismerteti az indítványt, majd alkalmat ad az indítványozónak a sürgősség tényének rövid indokolására.
(5) Amennyiben a képviselő-testület nem fogadja el a sürgősségi tárgyalásra irányuló javaslatot, úgy az indítványt egyszerű napirendi javaslatként kell kezelni, s a napirendek meghatározásakor kell állást foglalni arról, hogy tárgyalja–e az adott testületi ülésen a testület illetve hányadik napirendként tárgyalja.
(6) Ha a testület helyt ad a sürgősségi indítványnak, első napirendként kell megtárgyalni.

14. A napirendek vitája

17. § (1) A polgármester a testületi ülés meghívójában feltüntetett sorrendben, külön - külön bocsátja vitára az előterjesztéseket. Kivételes esetben a meghívóban feltüntetett sorrendtől el lehet térni, melyről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz.

(2) Az előterjesztések tárgyalásakor:

a) Az előterjesztő a vita előtt a napirendhez legfeljebb 2 percben szóbeli kiegészítést tehet, amely nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új információkat kell tartalmaznia.

b) Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket intézhetnek, amelyekre az előterjesztő köteles választ adni.

(3) Az ülésen megjelent állampolgárok a napirendhez kapcsolódva kérdést tehetnek fel és hozzászólhatnak, feltéve, ha ezt a szándékukat az ülés megnyitásáig bejelentették a polgármesternek.

(4) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor, de a polgármester soron kívül felszólalást is engedélyezhet. A felszólalás időtartama legfeljebb 5 perc. Ha ugyanaz a személy, ugyanazon napirenddel kapcsolatban ismételten hozzászólásra jelentkezik, a felszólalás időtartama a 3 percet nem haladhatja meg. Az idő túllépése miatt a polgármester megvonhatja a szót a felszólalótól.

(5) Az előterjesztő hozzászólásainak száma a vita során nem korlátozható.

(6) A polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet annak, akit a testületi ülésen a vitában elhangzottak késztetnek szólásra.

(7) Az önkormányzat bizottságai, valamint a képviselő-testület tagjai a vita lezárásáig bármely előterjesztéshez módosító indítványt tehet.

(8) Az előterjesztő, illetve a települési képviselő – figyelemmel a vitában elhangzottakra – az előterjesztésben szereplő javaslatot, illetve a módosító javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja, vagy azt a szavazás megkezdéséig visszavonhatja.

(9) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának a korlátozására a testület bármely tagja javaslatot tehet. A javaslatról a testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.

(10) Napirend vitáját a levezető elnök foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre és előadja az esetleges módosító javaslatait.

(11) Az a képviselő, aki – megítélés szerint – a vita során az őt ért méltatlan kritikát kívánja kivédeni, illetve aki az álláspontjából összefüggésben keletkezett félreértést szeretné tisztázni, maximum háromperces időtartamban: személyes megjegyzést tehet a vita lezárása után, de még a szavazás előtt.

(12) A napirend vitájának bármelyik szakaszában, illetve annak lezárása után, de a határozathozatal előtt a jegyző törvényességi észrevételt tehet.

(13) Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, a polgármester a vitát lezárja.

15. A képviselő-testület határozatképessége

18. § (1) A képviselő-testület döntéseit akkor hozhatja meg, ha határozatképes, azaz a települési képviselőknek több mint a fele jelen van.

(2) Az ülésvezető az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a testület – az elhangzás sorrendjében – majd az eredeti határozati javaslatról.

(3) A testület – a szavazati arányok rögzítésével – alakszerű határozat nélkül dönt: - feladat meghatározást nem tartalmazó előterjesztések elfogadásáról, - informális jelentés tudomásul vételéről, - interpellációról adott válasz elfogadásáról.

(4) A képviselő-testület döntéseit egyszerű vagy minősített szótöbbséggel hozza meg.

(5) Az egyszerű szótöbbséghez a jelenlévő települési képviselők több mint felének “igen” szavazata szükséges.

(6) Minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több mint felének egyetértő szavazata szükséges.

(7) Minősített többség szükséges az Mötv-ben meghatározottakon túl:

a) A Képviselő-testület gazdasági programjának, munkatervének az elfogadásához,

b) Az önkormányzat vagyonával való rendelkezés esetén, az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló helyi rendeletben meghatározott esetekben,

c) Hitelfelvétel esetén, valamint a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott folyószámla-hitelkeretet meghaladó folyószámla-hitel felvételéhez,

d) Sürgősségi indítvány elfogadásához,

e) Testületi hatáskörök átruházásához,

f) A településrendezési terv elfogadásához,

g) Az önkormányzat által alapított „Földes Községért Emlékérem”, valamint a „Kállay László díj Földes Nagyközség Közéletéért” adományozásához,

h) Helyi népszavazás kiírásához.

(8) Szavazategyenlőség esetén nem születik döntés. Az előterjesztés ebben az esetben ülésszünet elrendelését követően vagy a következő képviselő-testületi ülésen tárgyalható újra. Az újratárgyalás időpontjáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, határozathozatal nélkül dönt.

16. A testületi döntések szavazásának módja

19. § (1) A Képviselő-testület döntéseit általában nyílt szavazással hozza meg.

(2) A Képviselő-testület titkos szavazással dönt mindazon esetekben, amikor a jogszabály azt kötelező jelleggel előírja. A Képviselő-testület minősített többséggel titkos szavazást rendelhet el a Mötv. 46. § (2) bekezdésben foglalt ügyekben.

(3) A titkos szavazást bármely képviselő kezdeményezheti, a kezdeményezésről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.

(4) A titkos szavazás a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság közreműködésével, borítékba helyezett szavazólapon, arra kijelölt helyiségben és urna igénybevételével történik.

(5) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:

a szavazás helyét, napját, kezdő és befejező időpontját,

a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét és tisztségét,

a szavazás során felmerült körülményeket.

(6) A titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazás megismétléséről, illetve elhalasztásáról – annak konkrét idejének megjelölésével – azonnal dönteni kell. A szavazás újabb szavazategyenlősége esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.

(7) Nyílt szavazás esetén, - bármely képviselő indítványára egyszerű szótöbbséggel - név szerinti szavazás rendelhető el.

(8) Név szerinti szavazás esetén az ülésvezető ABC sorrendben felolvassa a képviselő-testületi tagok nevét. A képviselők a nevük elhangzását követően “igen”-nel vagy “nem”-mel szavazhatnak, melyet az ülésvezető névük mellett rögzít.

(9) A név szerinti szavazásról készült névsort hitelesítve, a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

(10) A név szerinti szavazás eredményét a polgármester állapítja meg, illetőleg – a szavazatok téves összeszámlálása miatti panasz esetén – elrendeli a szavazás megismétlését.

(11) Ügyrendi kérdésben név szerinti szavazást nem lehet tartani.

17. Kérdésfeltevés és interpelláció

20. § (1) A képviselő-testület tagja a képviselő-testület ülésén az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű felvetésként vagy tudakozódásként kérdést tehet fel.

(2) A kérdésre a megkérdezettnek a képviselő-testület ülésén kell választ adni. A válasznak lényegre törőnek kell lennie. A válaszadás időtartama nem haladhatja meg az 5 percet. Amennyiben összetett problémafelvetésről van szó a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján a megkérdezettnek 15 napon belül, írásban kell a választ megadni.

(3) A képviselő-testület tagjai a testület ülésén a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a bizottságok elnökeihez valamint a jegyzőhöz önkormányzati ügyekben, írásban interpellációt nyújthat be, melyre a megkérdezettnek az ülésen- vagy legkésőbb 8 napon belül írásban érdemi választ kell adnia, melyet valamennyi önkormányzati képviselőnek meg kell küldeni.

(4) Az interpellációra adott választ a képviselő-testület ülésein utolsó napirendként tárgyalja, melynek elfogadásáról a testület – a szavazati arányok rögzítésével – alakszerű határozat nélkül dönt.

18. A képviselő-testület bizottságaira vonatkozó szabályok

21. § (1) A képviselő-testület – meghatározott önkormányzati feladatok ellátására – állandó vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre.

(2) A Képviselő- testület bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési feladatokat ellátó, egymással mellérendeltségi viszonyban álló választott testületi szervek.

(3) [17] A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:

a) Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, melynek létszáma: 7 fő,

b) Egészségügyi-, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság, melynek létszáma: 7 fő.

(4) [18] Az állandó bizottságok:

személyi összetételét,

az ellátandó feladataik részletes jegyzékét,

a bizottsági állásfoglalással benyújtandó előterjesztések jegyzékét, a

Szabályzat 2. számú melléklete rögzíti.

(5) [19] A képviselő-testület a Szabályzat 2. számú mellékletében határozza meg azokat az előterjesztéseket is, amelyeket bizottság nyújt be, illetve azokat, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testülethez. E meghatározott előterjesztéseket az adott bizottságnak kötelessége megtárgyalni és álláspontját ismertetni a képviselő-testületi ülésen.

(6) A bizottságok feladatkörének módosítását szükség esetén a képviselő-testület bármely tagja szóban vagy írásban indítványozhatja.

(7) A képviselő-testület – meghatározott önkormányzati feladat ellátására, illetve időtartamra – ideiglenes bizottságot alakíthat. Az ideiglenes Bizottság elnöke csak képviselő lehet.

(8) A képviselő-testület az ideiglenes bizottság létszámáról, összetételéről, feladatköréről a bizottság megalakításakor dönt, e döntés módosítását szükség esetén bármelyik képviselő írásban indítványozhatja.

(9) Az ideiglenes bizottság a képviselő-testület által meghatározott feladat elvégzését követően megszűnik.

(10) A bizottságok képviselő,- és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei a bizottsági működéssel összefüggésben azonosak.

(11)6 A képviselő-testület ideiglenes bizottságot hoz létre az „Egy életen át Földesen” elnevezésű EFOP-1.2.11-16-2017-00005 azonosító szám alatti projekt” megvalósításával összefüggő, az önkormányzat ösztönző támogatásáról szóló helyi rendeletben foglaltak végrehajtására.

(12)78 Az ideiglenes bizottság neve: Esély Otthon Ideiglenes Bizottság. Létszáma: 5 fő. Az ideiglenes bizottság személyi összetételét, feladat- és hatáskörét a Rendelet 2/A. számú melléklete tartalmazza.

22. § (1) A bizottságok üléseit a bizottsági elnökei hívja össze és vezeti. A bizottságok üléseiket a képviselő-testület üléseihez igazodóan szükség szerint tartják.

(2) A képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet a bizottságnak valamely témakör megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszti, amelyre köteles meghívni az indítványozó képviselőt.

(3) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti le. Az ülést a bizottság elnöke úgy köteles összehívni, hogy az előterjesztéseket és a meghívót legalább az ülést megelőzően 3 nappal kézhez kapják az érdekeltek.

(4) A bizottságot ülésre össze kell hívni a:

a) képviselő-testület határozata alapján,

b) a polgármester vagy

c) a bizottsági tagok több mint felének napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára.

(5) A bizottsági ülésekre állandó meghívott a polgármester, az alpolgármester és a jegyző.

(6) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára az Mötv.-nek a képviselő-testületre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(7) A bizottság ülése nyilvános, azokban az esetekben tart zárt ülést, amelyekben azt a Mötv. kötelezővé teszi, vagy megengedi. Döntéséről csak a bizottság elnöke adhat tájékoztatást.

(8) [23]9

(9)10 A tanácsnokot a bizottság ülésére a feladatkörét érintő napirend tárgyalásakor meg kell hívni.

23. § (1) A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzott felszólalások rövid ismertetését, a hozott döntést, valamint – a bizottsági tag külön kérésére – a döntéstől eltérő véleményét tartalmazza.

(2) A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

(3) A jegyzőkönyv elkészítésére a képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályokat kell – megfelelően – alkalmazni.

(4)11 A bizottsági ülés jegyzőkönyvét az ülést követő tizenöt napon belül a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul igénybevételével meg kell küldeni a Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatalnak.

III. Fejezet

A képviselőtestületi ülés jegyzőkönyve, a határozatok és rendeletek nyilvántartása

19. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve

24. § (1) A képviselő-testület üléséről, jegyzőkönyv elkészítését megkönnyítő céllal:- hangfelvétel, és a szélesebb körű nyilvánosság megteremtése érdekében: - a helyi Televízióban történő közvetítés céljából - videó felvétel készül.

(2) A hangfelvétel alapján készített jegyzőkönyvet négy példányban kell elkészíteni, mely a Mötv. 52. § (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza:

a) a képviselő-testületi ülésen megválasztott (ABC sorrendben következő) két jegyzőkönyv hitelesítő nevét,

b) a polgármester intézkedéseit a rend fenntartására (az ülésen történt fontosabb eseményeket),

c) az elhangzott kérdéseket, interpellációkat, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat, döntéseket, intézkedéseket,

d) az ülés bezárásának időpontját,

e) a jegyzőkönyv elkészítésének időpontját,

f) polgármester, jegyző aláírásán túl, a két jegyzőkönyv-hitelesítő aláírását,

g) a jegyzőkönyv aláírására jogosultak aláírásának időpontját.

(3) A képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót, az írásos előterjesztéseket, azokat a képviselői indítványokat, hozzászólásokat, interpellációkat, és azokat az írásos dokumentumokat, melyek csatolását a képviselő-testületi tagok kérik.

(4) A jegyzőkönyv irattári példányához – melyet a jegyző évente beköttet - csatolni kell a jelenléti ív eredeti példányát is.

(5)12 A jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul igénybevételével meg kell küldeni a Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatalnak.

(6) [28] A Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv:

a) a naptári év elejétől kezdődően folyamatosan oldalszámozott jegyzőkönyv eredeti példányát a jegyző kezeli, évente tartalomjegyzéket készíttet hozzá, és könyv formájában történő bekötéséről gondoskodik, majd elhelyezi azt a polgármesteri hivatal irattárában,

b) a jegyzőkönyv második példánya tartalmazza az iktatóiroda bélyegzőjét és az ülés teljes anyagával együtt, mint munkapéldány kerül a polgármesteri hivatal irattárába elhelyezésre,

c) a jegyzőkönyvet elektronikus formában a Nemzeti Jogtár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszerén keresztül kell megküldeni a kormányhivatalnak.

(7) A választópolgárok – zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselő-testületi előterjesztésekbe és az ülések jegyzőkönyveibe, melyeket a www.foldes.hu. internetes portál „Önkormányzat/Kt.ülés előterjesztései és /jegyzőkönyvei” címszóhoz kell feltölteni.

(8) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.

20. képviselőtestületi ülés határozatai

25. § (1) A képviselő-testület határozatait külön-külön, évenként folyamatos sorszámmal és évszámmal, valamint a kihirdetés dátumával (hónap, nap) kell ellátni a következő minta szerint: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének ...../...... (... ...) számú határozata, a határozat tárgyának a megjelölésével.

(2) A testületi határozatokról a jegyző sorszám szerinti, valamint határidős nyilvántartást vezet, amely alkalmas a gyors keresésre, ellenőrzésre.

(3) A határozatokat a jegyzőkönyv elkészítését követő 8 napon belül meg kell küldeni a végrehajtásért felelős személyeknek és szerveknek.

(4) A jegyző a munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésekre jelentést készít a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, melyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé.

21. A képviselő-testületi rendeletalkotás általános szabályai

26. § (1) Törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján - annak végrehajtására - önkormányzati rendeletet megalkotását kezdeményezheti:

a) a képviselő-testület tagja;

b) az önkormányzat bizottságai;

c) a polgármester, az alpolgármester;

d) a jegyző;

e) a település társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezeteinek vezetői,

f) a képviselő-testület döntést hozhat egy rendelet-tervezet kétfordulós tárgyalásáról is.

(2) A rendelet tervezet előkészítése és képviselő-testületi elfogadása az alábbiak szerint történik:

a) a képviselő-testület – a lakosság szélesebb körét érintő rendeletek előkészítésénél – elveket, szempontokat állapíthat meg,

b) a rendelet tervezetet a jegyző irányításával és ellenőrzésével a polgármesteri hivatal tárgy szerint érintett munkatársa, szervezeti egysége készíti el. A tervezet előkészítésével a tárgy szerint illetékes önkormányzati bizottság, ideiglenes bizottság vagy külső szakértő is megbízható,

c) a polgármesteri hivatal akkor is köteles részt venni az előkészítésben, ha a tervezetet bizottság, ideiglenes bizottság vagy külső szakértő készítette el,

d) a jegyző által törvényességi szempontból ellenőrzött rendelet-tervezeteket – bizottsági vélemények csatolásával és a rendelet-tervezetet indokolásával együtt a polgármester terjeszti képviselő-testület elé,

e) a testületet tájékoztatni kell az előkészítés és véleményezés során javasolt, de a tervezetbe be nem épített javaslatokról, utalva a mellőzés indokaira is.

(3) A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző állítja össze.

(4) A képviselő-testület rendeleteit a naptári év elejétől kezdődően évenkénti folyamatos sorszámmal és évszámmal, valamint a kihirdetés dátumával (hónap, nap) kell ellátni a rendelet tárgyának megjelölésével, következő minta szerint: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének ...../..... (... ...) önkormányzati rendelete (rendelet címe) –ról/ről.

(5) Ha a rendelet az Európai Megállapodás tárgykörében az Európai Közösségek jogszabályaihoz való közelítést célozza, a rendelet záró rendelkezésében fel kell tüntetni az európai közösségi jogra utaló rendelkezést.

(6) [29] 13A jegyző a képviselő-testület által megalkotott, a polgármester és a jegyző által aláírt és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon kihirdetett önkormányzati rendeletet legkésőbb a kihirdetést követő harmadik munkanapon a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul igénybevételével megküldi a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak.

22. A képviselő-testületi rendelet kihirdetése és nyilvántartása

27. § (1)14 Az önkormányzati rendelet elfogadását követő 3 munkanapon belül történő kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A rendelet kihirdetése a polgármesteri hivatal hivatalos hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel történik. A rendelet Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételéről a rendelet kihirdetését követő 5 munkanapon belül kell gondoskodni az Integrált Jogalkotási Rendszer igénybevétele útján. A rendeletet közzé kell tenni az önkormányzat honlapján is. legkésőbb a rendelet kihirdetését követő 5 munkanapon belül.

(2) A jegyző gondoskodik a hatályos rendeletek nyilvántartásáról, szükség esetén kezdeményezi a rendeletek módosítását vagy hatályon kívül helyezését.

IV. Fejezet

A polgármester, az alpolgármester, a jegyző és a polgármesteri hivatal

23. A polgármester

28. § (1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.

(2) [32] A polgármester foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos szabályokat, az összeférhetetlenségére vonatkozó rendelkezéseket, valamint a díjazásra, költségtérítésre irányuló rendelkezéseket a Mötv-ben foglaltak alkalmazandók.

(3) [33]

29. § (1) A polgármester a képviselő-testület működésével a Mötv. 65-68. §.-aiban rögzített feladatain túl feladata:

a) segíti a képviselő-testület tagjainak a munkáját,

b) szervezi a településfejlesztést és közszolgáltatásokat,

c) biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlást és a közakarat érvényesítését

(2) A polgármester további feladatai:

a) ellátja és irányítja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggő protokolláris feladatokat,

b) véleményt nyilvánít a község életét érintő kérdésekben,

c) nyilatkozatot ad a helyi és országos és egyéb hírközlő szerveknek,

d) gondoskodik a képviselő-testület és szervei, valamint az intézmények munkáját, céljait hitelesen és tárgyilagosan bemutató, a község érdekének megfelelő propaganda tevékenység kialakításáról,

(3) A polgármester hetente, keddi napokon 8-12 óra között fogadóórát tart a polgármesteri hivatalban.

(4) A polgármester két testületi ülés közötti időszakban dönt olyan pályázatok benyújtásáról és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok aláírásáról, amelyhez önerő nem szükséges. Döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(5) Amennyiben a képviselő-testület a Mötv. 68. § (2) bekezdésében foglaltak szerint két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hoz döntést, - a Mötv. 42. §-ában felsorolt ügyek kivételével - a testület helyett polgármester jogosult a döntés meghozatalára.

24. Az alpolgármester

30. § (1) A képviselő-testület – a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a testület megbízatásának időtartamára – a polgármester helyettesítésére és munkájának segítségére a képviselő-testület tagjai közül egy fő, társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

(2) A képviselő-testület dönt az alpolgármesteri tiszteletdíjának mértékéről.

(3) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatát.

(4) Az alpolgármester feladatai – jellegüket, tartalmukat tekintve, a polgármester utasításainak megfelelően – előkészítő, összehangoló jellegűek. Így részt vesz:

a) a képviselő-testület ülésére kerülő előterjesztések kidolgozásában,

b)15 a gazdasági, társadalmi és közszolgáltatást végző szervezetekkel, önkormányzati intézményekkel, továbbá a lakossággal való kapcsolattartásban,

c) a bizottságok és a képviselők munkájának segítésében,

d) a kinevezési és a testület hatáskörébe tartozó választási ügyek előkészítésében.

25.1617 A jegyző

31. § (1) A jegyző gondoskodik az önkormányzat működésével, valamint a polgármesteri hivatal vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, valamint a Mötv. 81. §-ában meghatározott feladatok ellátásán túl:

a) előkészíti a képviselő-testületi ülés és a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket,

b) ellátja a testület, valamint a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat,

c) gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, és azt a polgármesterrel együtt aláírja,

d) rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselő-testületet és a bizottságokat az önkormányzat munkáját érintő új vagy módosított jogszabályokról, a polgármesteri hivatal munkájáról,

e) gondoskodik az önkormányzati rendeletek és normatív szabályozást tartalmazó határozatok közzétételéről, a lakosság tájékoztatásáról,

f) biztosítja a közérdekű adatok nyilvánosságát,

g) ellátja a polgármesteri hivatal tevékenységének egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő feladatokat,

h) véleményt nyilvánít a polgármester, az alpolgármester és a bizottság elnökének kérésére jogértelmezési kérdésekben,

i) javaslatot tesz az önkormányzat döntéseinek felülvizsgálatára.

(2) Ellátja a jogszabályokban előírt államigazgatási feladatokat és hatósági hatásköröket,

(3)1819 A jegyzőt akadályoztatása vagy távolléte esetén a jegyző által kijelölt köztisztviselő helyettesíti.

(4) Tartós akadályoztatásnak minősül:

a) 30 napot meghaladó betegség, külszolgálat,

b) büntető vagy egyéb eljárás miatti tisztségből való felfüggesztés,

c) 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság.

(5) 20

26. A polgármesteri hivatal

32. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézménye, a Földesi Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.

(2) A polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti.

(3)21 A polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódását a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, melyet a képviselő-testület 26/2021. (III.26.) számú határozattal hagyott jóvá.

(4) A polgármesteri hivatal – a jegyző vezetésével - köteles ellátni a bizottságok működésével kapcsolatos, valamint a képviselő-testület és a polgármester által meghatározott feladatokat.

(5) A települési képviselő a polgármesteri hivataltól a jegyző útján igényelhetik a képviselői munkához szükséges tájékoztatást és ügyviteli közreműködést.

V. Fejezet

27. A Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének támogatása

33. § (1) A helyi önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján biztosítja a településen működő Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, munkájához és gazdálkodásához szükséges adminisztrációs és szakmai segítséget.

(2) Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítását Földes Nagyközségi Önkormányzat és a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodásban rögzíti a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 80. §-ában foglaltak alapján.

VI. Fejezet

Lakossági fórumok

28. A Közmeghallgatás, és a Falugyűlés

34. § (1) A képviselő-testület közmeghallgatással és lakossági fórumok szervezésével teremt lehetőséget az állampolgárok és közösségeik számára a helyi ügyekben való részvételre.

(2) A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal közmeghallgatást tart.

(3) A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések közérdekű ügyekben a Képviselő-testülethez, az egyes települési képviselőkhöz, a polgármesterhez, az alpolgármesterhez vagy a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek.

(4) A közmeghallgatás idejét, helyét és témáját a képviselő-testület határozza meg munkatervének elfogadásakor.

(5) A közmeghallgatásra általában az önkormányzat székhelyén, de indokolt esetben az önkormányzat által létrehozott intézmény székhelyén is sor kerülhet.

(6) A közmeghallgatás helyéről, idejéről, a tárgykörökről a polgármesteri hivatal hivatalos hirdetőtábláján elhelyezett hirdetménnyel, valamint a település honlapján kell tájékoztatni a lakosságot, a rendezvény előtt legalább 8 nappal.

(7) A közmeghallgatást a polgármester vezeti.

(8) A közmeghallgatáson felvetett kérdésekre, javaslatokra lehetőleg azonnal, de legkésőbb nyolc napon belül írásban kell választ adni.

(9) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelyre értelemszerűen vonatkoznak a képviselő-testület jegyzőkönyvére irányadó szabályok.

(10) A lakosság széles körét érintő ügyek tárgyalása esetén a képviselő-testületi ülés egyben közmeghallgatásként is meghirdethető.

35. § (1) A Képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal lakossági fórumot, Falugyűlést tart.

(2) A Falugyűlés idejét, helyét és témáját, valamint a képviselő-testület határozza meg, lehetőleg a munkatervének elfogadásakor.

(3) A falugyűlést a polgármester vezeti, az ott felvetett kérdésekre, javaslatokra lehetőleg azonnal, de legkésőbb nyolc napon belül írásban kell választ adni, melyről a polgármester gondoskodik.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodása

29. A vagyongazdálkodás, az önkormányzat költségvetése és ellenőrzésük

36. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályait külön önkormányzati rendeletben határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről külön önkormányzati rendelet alkot.

(3) [42] A költségvetési rendelet tervezetét a jegyző készíti elő. A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. A jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelet-tervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, amelyhez csatolja legalább a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét.

(4) [43] A képviselő-testület a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról rendeleti formában dönt.

(5) A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladatait, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete tartalmazza.

37. § (1) Az önkormányzat gazdálkodását az Mötv.-ben meghatározott szervek ellenőrzik.

(2) Az önkormányzatnál a belső ellenőrzést az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló szervezet látja el.

(3) A költségvetési ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete tartalmazza.

(4) [44] Földes Nagyközség Önkormányzata által használt kormányzati funkciók felsorolását a Szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza.

VIII. Fejezet

30. Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 1/2011. (II.17.), 18/2011. (IX.08.) Ör., 15/2012. (XII.21.) Ör., 1/2013. (I.09.) Ör, valamint a 2/2013. (I.31.) Ör.

1. melléklet

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NÉVSORA

- FÖLDES-

Földes nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének névsora:

Sor- szám

Név

Párt /szervezet megnevezése

1.

Diószegi Antal

Független

2.

Fegyver Imre

Független

3.

Horváth Sándorné

Független

4.

Péter Imre

Független

5.

Sápy Béla József

Független

6.

Dr. Szabó Irma Ibolya

Független

2. melléklet

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Á L L A N D Ó B I Z O T T S Á G A I

- tagjainak névsora
- feladata, hatásköre
1.) Pénzügyi, - Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság (5 fő):
Elnök: Péter Imre
Tagok: Diószegi Antal,
Sápy Béla József
Külső tagok: Domokos Józsefné
Szőllősi István

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

feladata és hatásköre:

a) kidolgozza az önkormányzat éves költségvetési koncepcióját,
b) közreműködik az éves költségvetési rendelet-tervezet elkészítésében,
c) közreműködik a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, háromnegyed éves és éves költségvetési beszámolók elkészítésében, megtárgyalja és véleményezi azt,
d) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, - különös tekintettel a saját bevételek alakulására,
e) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését,
f) az önkormányzat intézményeinél pénzügyi ellenőrzést kezdeményezhet,
g) javaslatot tesz a polgármester bérére és jutalmazására, alpolgármester tiszteletdíjára,
h) véleményezi képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletet
i) pályázatok benyújtása előtt megvizsgálja, hogy az önkormányzat rendelkezik e az adott pályázathoz szükséges saját erővel, - erről tájékoztatja a testületet,
j) véleményez minden pénzügyi kihatással járó előterjesztést.
k) közreműködik a településfejlesztési- és rendezési tervek kidolgozásában,
l) közreműködik a környezetvédelmi feladatok helyi ellátásában, segíti a köztisztasági, település tisztasági tevékenységet,
m) figyelemmel kíséri a kereskedelmi szolgáltatási és kommunális feladatokkal kapcsolatos lakossági igényeket,
n) figyeli az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségeket figyelemmel kíséri a feladatkörében kiírásra kerülő pályázatokat, előterjesztést készít a testület számára a pályázaton való részvételről, közreműködik a feladatkörébe tartozó pályázatok elkészítésében
o) figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyonhoz tartozó ingatlanok és épületek állapotát, javaslatot készít a felújítási munkák ütemezésére,
p) negyedévente környezetvédelmi szemlén áttekinti a település közterületeinek, csatornáinak állapotát, javaslatot készít a tapasztalt problémák megoldására,
q) gondoskodik az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartásáról és ellenőrzéséről,
r) közreműködik az SZMSZ kidolgozásában, javaslatokat készít a módosításokra, kiegészítésekre
s) közreműködik a rendeletek és határozatok végrehajtásában, illetve a végrehajtás ellenőrzésében,
t) az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai vonatkozásában kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést és az összeférhetetlenség kérdésében előterjesztést tesz a Képviselő-testületnek
u) lefolytatja a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó választásokat
Ellátja mindazt, amit jogszabály a hatáskörébe utal, illetve amivel a Képviselő-testület – a jogszabályi előírások betartásával - hatáskörébe utal.
A Bizottság munkájához adminisztrációs segítséget nyújt: Földesi Polgármesteri Hivatal
A Bizottság titkárai: - Diószeginé Kovács Éva, Katonáné Hodosi Erika Pénzügyi Iroda,
2.) Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság (5 fő):
Elnök: Dr. Szabó Irma Ibolya
Tagok: Fegyver Imre
Sápy Béla József
Külső tagok: Balázsiné Bíró Valéria
Rák-Tóth Krisztina

Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság:

Feladata és hatásköre:

a) ellátja azokat a feladatokat, melyet a Képviselő-testület átruházott hatáskörben a helyi szociális rendeletében a hatáskörébe utal,
b) írásbeli véleményt készít a képviselő-testület részére a szociális és egészségügyi alapellátással ellátással kapcsolatos beszámolókkal kapcsolatban,
c) felméri az önkormányzatot érintő kötelező egészségügyi alapellátással kapcsolatos lakossági igényeket, panaszokat és javaslatot készít annak megoldására,
d) figyelemmel kíséri a településen szervezett közösségi programokat és közreműködik azok összehangolásában,
e) figyelemmel kíséri a feladatkörében kiírásra kerülő pályázatokat, előterjesztést készít a testület számára a pályázaton való részvételről, közreműködik a feladatkörébe tartozó pályázatok elkészítésében
f) közreműködik az SZMSZ kidolgozásában, javaslatokat készít a módosításokra, kiegészítésekre
g) közreműködik a rendeletek és határozatok végrehajtásában, illetve a végrehajtás ellenőrzésében,
h) a Pénzügyi, - Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsággal együttműködve javaslatot készít az önkormányzati tulajdonban lévő Árpád Mozi épületének kulturális közösségi célú hasznosítására megoldást keres annak megvalósíthatóságára, valamint elkészíti az erre irányuló képviselő-testület elé kerülő előterjesztést,
i) az illetékes intézményekkel és civil szervezetekkel egyeztetve elkészíti a település közművelődési, ifjúsági és sport-tevékenységére vonatkozó éves programtervét és beterjeszti azt a képviselő-testület elé jóváhagyásra,
Ellátja mindazt, amit jogszabály a hatáskörébe utal, illetve amivel a Képviselő-testület – a jogszabályi előírások betartásával - hatáskörébe utal.
A Bizottság munkájához adminisztrációs segítséget nyújt: Földesi Polgármesteri Hivatal
A Bizottság titkára: - Nagyné Nagy Andrea köztisztviselő , Szabó Katalin köztisztviselő

2/A. melléklet

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Á L L A N D Ó B I Z O T T S Á G A I

- tagjainak névsora
- feladata, hatásköre
1.) Pénzügyi, - Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság (5 fő):
Elnök: Péter Imre
Tagok: Diószegi Antal,
Sápy Béla József
Külső tagok: Domokos Józsefné
Szőllősi István

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

feladata és hatásköre:

a) kidolgozza az önkormányzat éves költségvetési koncepcióját,
b) közreműködik az éves költségvetési rendelet-tervezet elkészítésében,
c) közreműködik a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, háromnegyed éves és éves költségvetési beszámolók elkészítésében, megtárgyalja és véleményezi azt,
d) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, - különös tekintettel a saját bevételek alakulására,
e) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését,
f) az önkormányzat intézményeinél pénzügyi ellenőrzést kezdeményezhet,
g) javaslatot tesz a polgármester bérére és jutalmazására, alpolgármester tiszteletdíjára,
h) véleményezi képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletet
i) pályázatok benyújtása előtt megvizsgálja, hogy az önkormányzat rendelkezik e az adott pályázathoz szükséges saját erővel, - erről tájékoztatja a testületet,
j) véleményez minden pénzügyi kihatással járó előterjesztést.
k) közreműködik a településfejlesztési- és rendezési tervek kidolgozásában,
l) közreműködik a környezetvédelmi feladatok helyi ellátásában, segíti a köztisztasági, település tisztasági tevékenységet,
m) figyelemmel kíséri a kereskedelmi szolgáltatási és kommunális feladatokkal kapcsolatos lakossági igényeket,
n) figyeli az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségeket figyelemmel kíséri a feladatkörében kiírásra kerülő pályázatokat, előterjesztést készít a testület számára a pályázaton való részvételről, közreműködik a feladatkörébe tartozó pályázatok elkészítésében
o) figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyonhoz tartozó ingatlanok és épületek állapotát, javaslatot készít a felújítási munkák ütemezésére,
p) negyedévente környezetvédelmi szemlén áttekinti a település közterületeinek, csatornáinak állapotát, javaslatot készít a tapasztalt problémák megoldására,
q) gondoskodik az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartásáról és ellenőrzéséről,
r) közreműködik az SZMSZ kidolgozásában, javaslatokat készít a módosításokra, kiegészítésekre
s) közreműködik a rendeletek és határozatok végrehajtásában, illetve a végrehajtás ellenőrzésében,
t) az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai vonatkozásában kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést és az összeférhetetlenség kérdésében előterjesztést tesz a Képviselő-testületnek
u) lefolytatja a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó választásokat
Ellátja mindazt, amit jogszabály a hatáskörébe utal, illetve amivel a Képviselő-testület – a jogszabályi előírások betartásával - hatáskörébe utal.
A Bizottság munkájához adminisztrációs segítséget nyújt: Földesi Polgármesteri Hivatal
A Bizottság titkárai: - Diószeginé Kovács Éva, Katonáné Hodosi Erika Pénzügyi Iroda,
2.) Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság (5 fő):
Elnök: Dr. Szabó Irma Ibolya
Tagok: Fegyver Imre
Sápy Béla József
Külső tagok: Balázsiné Bíró Valéria
Rák-Tóth Krisztina

Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság:

Feladata és hatásköre:

a) ellátja azokat a feladatokat, melyet a Képviselő-testület átruházott hatáskörben a helyi szociális rendeletében a hatáskörébe utal,
b) írásbeli véleményt készít a képviselő-testület részére a szociális és egészségügyi alapellátással ellátással kapcsolatos beszámolókkal kapcsolatban,
c) felméri az önkormányzatot érintő kötelező egészségügyi alapellátással kapcsolatos lakossági igényeket, panaszokat és javaslatot készít annak megoldására,
d) figyelemmel kíséri a településen szervezett közösségi programokat és közreműködik azok összehangolásában,
e) figyelemmel kíséri a feladatkörében kiírásra kerülő pályázatokat, előterjesztést készít a testület számára a pályázaton való részvételről, közreműködik a feladatkörébe tartozó pályázatok elkészítésében
f) közreműködik az SZMSZ kidolgozásában, javaslatokat készít a módosításokra, kiegészítésekre
g) közreműködik a rendeletek és határozatok végrehajtásában, illetve a végrehajtás ellenőrzésében,
h) a Pénzügyi, - Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsággal együttműködve javaslatot készít az önkormányzati tulajdonban lévő Árpád Mozi épületének kulturális közösségi célú hasznosítására megoldást keres annak megvalósíthatóságára, valamint elkészíti az erre irányuló képviselő-testület elé kerülő előterjesztést,
i) az illetékes intézményekkel és civil szervezetekkel egyeztetve elkészíti a település közművelődési, ifjúsági és sport-tevékenységére vonatkozó éves programtervét és beterjeszti azt a képviselő-testület elé jóváhagyásra,
Ellátja mindazt, amit jogszabály a hatáskörébe utal, illetve amivel a Képviselő-testület – a jogszabályi előírások betartásával - hatáskörébe utal.
A Bizottság munkájához adminisztrációs segítséget nyújt: Földesi Polgármesteri Hivatal
A Bizottság titkára: - Nagyné Nagy Andrea köztisztviselő , Szabó Katalin köztisztviselő

3. melléklet22

FÖLDES NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖREIRŐL KÉSZÜLT JEGYZÉKE

1. Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság átruházott feladat- és hatáskörök

1.1. Javaslatot tesz a polgármester illetményének megállapítására, módosítására és a polgármester jutalmazására,

1.2.23

2. Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság átruházott feladat- és hatáskörök

2.1. Elbírálja a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló helyi önkormányzati rendeletben szabályozott települési létfenntartási támogatások, települési gyermeknevelési támogatások tárgyában benyújtott kérelmeket, karácsonyi ajándékcsomagra való jogosultságot,

2.2. Elbírálja a természetben nyújtandó tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló helyi önkormányzati rendelet szerint benyújtott kérelmeket,

2.3. Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkező igények odaítéléséről,

2.4. Dönt a középiskolába jelentkező hátrányos helyzetű tanulók támogatására kiírt Arany János Tehetséggondozó Program pályázatára érkező igények odaítéléséről

3. a Polgármesterre átruházott feladat és hatáskörök

3.1. Elbírálja a közterület használatáról szóló helyi önkormányzati rendeletben közterület használati hozzájárulással kapcsolatos kérelmeket,

3.2. A 100.000 Ft forgalmi értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyat értékesíthet, az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint,

3.3. Dönt a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelés értékét meg nem haladó, be nem hajtható követelések törléséről,

3.4. Dönt települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló helyi önkormányzati rendeletben nevesített rendkívüli létfenntartási támogatással, temetési támogatással, gyógyszertámogatással, lakásfenntartási támogatással, tanévkezdési támogatással, köztemetés, valamint a magánszemélyek lakókörnyezet rendezettségének biztosításával kapcsolatos ügyekben.

3.5. Lakás- és helyiségbérlet esetén gyakorolja a bérbeadással kapcsolatos bérbeadói jogokat.

3.6. Dönt a helyi önszerveződő közösségek pályázati úton vagy pályázati eljárás nélküli támogatás odaítéléséről a helyi civil szervezetek támogatásáról, az államháztartáson kívülre történő forrás átadására, átvételére vonatkozó szabályokról szóló helyi önkormányzati rendelet szerint,

3.7. Gyakorolja a közterület filmforgatási célú felhasználásáról szóló önkormányzati rendelet filmforgatási célú közterület használattal összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket,

3.8.24 Ellátja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3.§ (2) bekezdésében, 12.§ (5) bekezdésében, 14.§ (1) bekezdés a) pontjában, 14.§ (5) bekezdésében, 34.§ (3)-(6) bekezdésében, 36.§ (1) bekezdésében, 39.§ (1) bekezdésében, 41. § (2)-(3) bekezdésében, 42/A.§ (1) bekezdés a)-c) pontjában és 43.§ (1) bekezdésében meghatározott hatásköröket.

3.9. Dönt Földes Nagyközség településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletében a településképi bejelentési eljárásokkal kapcsolatos ügyekben.

4. Jegyzőre átruházott feladat- és hatáskörök

4.1. Lefolytatja a közigazgatási eljárást a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló helyi rendeletben foglalt ügyekben.

4.2. Dönt a közterületek elnevezéséről és a házszámok megállapításáról szóló önkormányzati rendelet szerinti házszámegállapítási ügyekben.

5. Esély Otthon Ideiglenes Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök

Elbírálja az Egy életen át Földesen elnevezésű EFOP-1.2.11-16-2017-00005 számú pályázat megvalósulását támogató, az önkormányzat ösztönző támogatásairól szóló helyi rendelet alapján benyújtott pályázatokat.

4. melléklet

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL HASZNÁLT KORMÁNYZATI FUNKCIÓK FELSOROLÁSA

- FÖLDES -

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL HASZNÁLT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK

Sorszám

Kormányzati funkció száma

Kormányzati funkció megnevezés

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2.

013320

Köztemető-fenntartás és - működtetés

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5.

032020

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

6. 25

7. 26

8.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9. 27

10.

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

11.

045120

Út, autópálya építése

12.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

13.

047120

Piac üzemeltetése

14.

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

15.

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

16.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

17.

052030

Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

18.

063020

Víztermelés,- kezelés,- ellátás

19.

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

20.

064010

Közvilágítás

21.

066010

Zöldterület-kezelés

22.

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

23.

072111

Háziorvosi alapellátás

24.

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

25.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

26.

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

27.

076062

Település-egészségügyi feladatok

28.

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

29.

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

30.

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

31.

098010

Oktatás igazgatása

32.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

33.

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

34.

109010

Szociális szolgáltatások igazgatása

35.

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

36.

082010

Kultúra igazgatása

5. melléklet

IFJÚSÁGI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS TANÁCSNOK

ÉS

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSNOK FELADATKÖRE

1) Ifjúsági és infokommunikációs tanácsnoki tisztséget betöltő neve, feladatköre:
Tanácsnoki feladatkört ellátja: Fegyver Imre képviselő
1/1. Ifjúsági feladatkörök:

a) részt vesz a helyi ifjúságot és sport életet érintő előterjesztések elkészítésében,

b) véleményezi az ifjúságot és sport életet érintő előterjesztéseket,

c) javaslatot tehet a költségvetés ifjúságot érintő és sportfeladatokkal kapcsolatos előirányzatainak megállapítására, módosítására,

d) javaslatot tehet sportrendezvényekre, részt vesz azok szervezésében és lebonyolításában

e) figyelemmel kíséri a képviselő-testület ifjúságot érintő, és sport témájú döntései végrehajtását,

f) figyelemmel kíséri a sportlétesítmények működését,

g) figyelemmel kíséri a településre jellemző szabadidős sport helyzetét.

h) koordinálja a településen a helyi önkormányzat, az intézmények, a hivatalos és civil szervezetek ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos tevékenységét,

i) szorgalmazza a Földesi Fiatal Ifjúsági Önkormányzat (továbbiakban FIÖK) közreműködésével a gyermekeket és az ifjúsági korosztályt érintő jogok és kötelezettségek megismerését, támogatja érvényre juttatásukat,

j) szorgalmazza az ifjúság önszerveződését,

k) segít az erőforrások felkutatásában (helyi, pályázatok),

l) rendszeres kapcsolatot tart az oktatási intézményekben az ifjúságsegítő tanárokkal,

m) együttműködik Földesi Sport Egyesület szakosztályaival,

n) véleményt nyilvánít az ifjúsági és drog –prevenciós területen érintő kérdésekben, közreműködik ezen önkormányzati feladatok előkészítésében, meghatározásában és végrehajtásában.

o) kezdeményezi a kapcsolat kialakítását a rendőrkapitánysággal, Kábítószer Egyeztető Fórummal,

p) figyelemmel kíséri az ifjúsági önkormányzat munkáját,

q) együttműködik az ifjúsági önkormányzattal,

r) figyelemmel kíséri a település által szervezett ifjúsági és gyermek rendezvényeket, táborokat,

s) figyelemmel kíséri a gyermek és ifjúsági korosztály élethelyzetét,

t) elősegíti az egészség megőrző és családi programok megvalósítását,

u) elősegíti a település ifjúságának helyi identitástudat erősítését.

1/2.Infokommunikációs feladatkör:

a) segíti azokat törekvéseket, amelyek a testületi munkának, az ülések előkészítésének papírmentes, vagy papírtakarékos módszereinek kidolgozására irányul és annak technikai feltételeit megteremti,

b) segíti a képviselők és bizottsági tagok informatikai feltételeinek biztosítását,

c) az informatikai területen történő fejlesztési ügyekben javaslatot tesz a polgármesternek, a javaslatot minden esetben szakmailag egyeztetni köteles az információbiztonsági jogszabályokban előírt jogszabályok betartásáért felelős jegyzővel és közigazgatási informatikussal.

d) felkérés esetén informatikai szakmai tanácsot ad,

e) segíti az önkormányzat és intézményeinek megjelenését a közösségi médiában,

f) véleményezi az önkormányzati költségvetés informatikával kapcsolatos részeit.

2) Településfejlesztési és környezetvédelmi tanácsnoki tisztséget betöltő neve, feladatköre:
Tanácsnoki feladatkört ellátja: Diószegi Antal képviselő
A településfejlesztési és környezetvédelmi tanácsnok kiemelt feladata a községfejlesztés, községrendezés és a helyi környezetvédelem kérdései és az ezzel kapcsolatos feladatok, ezen belül:

a) részt vesz a településfejlesztési és helyi környezetvédelmi előterjesztések elkészítésében,

b) javaslatot tehet a költségvetés településfejlesztési és helyi környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatos előirányzatainak megállapítására, módosítására,

c) véleményt nyilvánít a településfejlesztési és helyi környezetvédelmet érintő ügyekben, önkormányzati feladatok meghatározásában, előkészítésében és végrehajtásában,

d) figyelemmel kíséri a helyi környezet állapotát, javaslatot tehet a helyi környezet állapotát érintő ügyek megoldására,

e) részt vesz a bizottságok ülésén településfejlesztéssel és helyi környezetvédelmi ügyet érintő előterjesztések tárgyalásakor,

f) jegyző közreműködésével tájékoztatja a képviselő-testületet jogszabályváltozásokról,

g) felülvizsgálja a település hatályos környezetvédelmi programját és szakember bevonásával szükség esetén kezdeményezi annak módosítását, kiegészítését,

h) figyeli az alternatív energiával kapcsolatos pályázatokat és tájékoztatja az esetleges lehetőségekről a képviselő-testületet,

i) figyelemmel kíséri a közterületek állapotát, és ennek érdekében állandó kapcsolatot tart a Földes Vagyongazdálkodási Kft-vel,

j) az önkormányzat képviselő-testületének igénye esetén a település közterületeire vonatkozóan fásítási, parkosítási, zöldterület kezelési tervet készít, szükség esetén szakember bevonásával.

6. melléklet

A VAGYONNYILATKOZATTAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS SZABÁLYAI

1.

a) Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Ügyrendi Bizottság elnökénél bárki kezdeményezhet.

b) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmának ellenőrzése.

2.

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Ügyrendi Bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiánypótlásra. Ha a kezdeményező 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a Képviselő- testület a bizottság elnökének javaslatára eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést.

3.

A Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Ügyrendi Bizottság elnöke a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos kezdeményezés esetén felhívja az érintett képviselőt, hogy 5 napon belül nyilatkozzon a kezdeményezéssel kapcsolatban, illetve - -ammennyiben azt alaposnak találja - javítsa ki a kezdeményezésnek kifogásolt adatokat. Ha a képviselő a kifogásolt adatokat kijavítja, a bizottság elnöke nem rendeli el a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindítását, mely tényről tájékoztatja a Képviselő- testületet és a kezdeményezőt.

4.

Ha a képviselő a felhívásnak nem tesz eleget, illetve a kezdeményezésben foglaltakat vitatja, a Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Ügyrendi Bizottság elnöke elrendeli a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindítását. Az eljárás során a bizottság tagjai betekinthetnek a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatába.

5.

a) Az eljárás során a Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Ügyrendi Bizottság felhívására a képviselő köteles saját, illetve a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamin gyermekének vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyaira vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokba csak a Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Ügyrendi Bizottság tagjai tekinthetnek be, és azokat az eljárás lezárását követő napon törölni kell.

b) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatására zárt ülésen kerül sor, melynek során

- a Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Ügyrendi Bizottság a vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát ellenőrzi,
- a képviselő 2. pont szerinti nyilatkozattételre történő felhívásától számított 30 napon belül az ellenőrzés eredményéről a Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Ügyrendi Bizottság tájékoztatót készít,
- a Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Ügyrendi Bizottság által megállapított tényekről a bizottság a képviselő- testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

6.

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállást (adatot) tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló – új tényállás nélküli- ismételt kezdeményezést a képviselő- testület az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.

7.

A polgármester és a települési képviselők vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével – nyilvános, azt a Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Ügyrendi Bizottság elnökének (akadályoztatása esetén helyettesének) jelenlétében, munkanapokon 8-16 óra közötti munkaidőben lehet megtekinteni.
A betekintés iránti kérelmet írásban a Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Ügyrendi Bizottság elnökéhez kell benyújtani.
A betekintésnél az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben megfogalmazottakat kell alkalmazni. A betekintésről a Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Ügyrendi Bizottság elnöke nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a betekintés sorszámát, időpontját, a betekintő nevét, a megtekintett dokumentum megnevezését. A betekintésről az érintetteket a Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatja.

8.

A polgármester és a települési képviselők hozzátartozóinak vagyonnyilatkozata nem nyilvános, abba csak a Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Ügyrendi Bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából. A betekintésről a 7. pont szerinti nyilvántartást kell vezetni, arról az érintettet tájékoztatni kell.

9.

A Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Ügyrendi Bizottság a vagyonnyilatkozatokat az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény adatvédelmi szabályainak megfelelően őrzi és kezeli.

10.

A Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Ügyrendi Bizottság a vagyonnyilatkozatokat külön e célra biztosított lemezszekrényben helyezi el. A szekrény a Földesi Polgármesteri Hivatal 2. számú irodájában kerül elhelyezésre.

11.

A Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Ügyrendi Bizottság vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ügyviteli feladatait a Hivatal jegyző által kijelölt dolgozója látja el a szolgálati és hivatali titok betartásával.
1

Módosította: 20/2019. (X.28.) Ör. 1.§. Hatályos: 2019. X. 29-től.

2

Módosította: 20/2019. (X.28.) Ör. 2.§. Hatályos: 2019. X. 29-től

(3)

Módosította a 8/2014. (X.23.) Ör. 8. §

3

Módosította: 15/2016. (VII.01.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2016. VII. 2-től

4

Kiegészítette: 4/2021. (III.26.) Ör. 1.§-a. Hatályos: 2021. IV. 1-től.

5

Módosította: 20/2019. (X.28.) Ör. 5.§. Hatályos: 2019. X. 29-től

6

Kiegészítette: 5/2019. (III.21.) Ör. 1.§-a. Hatályos: 2019. III.22-től.

7

Módosította: 20/2019. (X.28.) Ör. 7.§. Hatályos: 2019. X. 29-től

8

Kiegészítette: 5/2019. (III.21.) Ör. 1.§-a. Hatályos: 2019. III.22-től.

9

Hatályon kívül helyezte: 20/2019. (X.28.) Ör. 8.§. Hatályos: 2019. X. 29-től

10

Módosította: 20/2019. (X.28.) Ör. 9.§. Hatályos: 2019. X. 29-től

11

Módosította: 4/2021. (III.26.) Ör. 2.§. Hatályos: 2021. IV.01-től.

12

Módosította: 4/2021. (III.26.) Ör. 3.§. Hatályos: 2021. IV.01-től

13

Módosította: 4/2021. (III.26.) Ör. 4.§. Hatályos: 2021. IV.01-től.

14

Módosította: 4/2021. (III.26.) Ör. 5.§. Hatályos: 2021. IV.01-től

15

Módosította: 20/2019. (X.28.) Ör. 10.§. Hatályos: 2019. X. 29-től

16

Módosította: 5/2019. (III.21.) Ör. 2.§ (1). Hatályos: 2019. III. 22-től.

17

Módosította: 4/2021. (III.26.) Ör. 6.§. (1). Hatályos: 2021. IV.01-től

18

Módosította: 5/2019. (III.21.) Ör. 2.§ (2). Hatályos: 2019. III.22-től.

19

Módosította: 4/2021. (III.26.) Ör. 6.§ (2). Hatályos: 2021. IV.01-től

20

Módosította: 5/2019. (III.21.) Ör. 2.§ (3). Hatályos: 2019. III.22-től.

21

Módosította: 4/2021. (III.26.) Ör. 7.§. Hatályos: 2021. IV.01-től

22

A 3. melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

23

A 3. melléklet 1.2. pontját a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

24

A 3. melléklet 3.8. pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

25

A 4. mellékletben foglalt táblázat 6. sorát a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 4. mellékletben foglalt táblázat 7. sorát a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 4. mellékletben foglalt táblázat 9. sorát a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.