Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2024. 02. 27

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének

A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

2024.02.27.

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/C. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja a település földtani közegének és a felszín alatti vizeinek védelme, melynek érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről, a közegészségügyi és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére, a település közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra, valamint a település területén a szolgáltatást igénybevevő ingatlanok azon tulajdonosaira, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használóra (a továbbiakban: ingatlantulajdonos), ahol a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik.

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

3. § (1)1 A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítás céljából történő elhelyezési feladatokat az önkormányzat - vállalkozási szerződés alapján - közszolgáltató útján látja el.

(2) A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanítás céljából történő elhelyezéséről – jelen rendeletben szabályozott módon – az ingatlantulajdonos a szolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

A közszolgáltató és az átadási hely megnevezése

4. § (1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat a Pa-Sa Betéti Társaság (7940 Szentlőrinc, Ifjúság u. 3/b.) (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi.

(2) A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő átadási helye Pécs, Pellérdi úti Szennyvíztisztító telep.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

5. § (1) A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített különleges rendeletetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel a Vgt. 44/F. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon végezhető. Az eszközön a közszolgáltató jelzését, nevét, címét jól olvashatóan fel kell tüntetni.

(2) A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a begyűjtést végző köteles a Vgt. 44/F. § (6) bekezdésében foglaltak szerint eljárni.

(3)2 A közszolgáltató köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül – az igénylővel egyeztetett időpontban – elvégezni.

(4) A közszolgáltató a beérkezett közszolgáltatási igényekről köteles nyilvántartást vezetni, valamint a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz eredetét igazoló iratokat öt évig megőrizni.

(5) A közszolgáltató biztosítja az ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatok ellátását.

(6) A szállításra használatos eszközt közterületen tárolni nem szabad, tisztítása és fertőtlenítése szigetelt térburkolattal ellátott nyíltszíni mosótérrel rendelkező területen végezhető, ahol az elhasznált víz előírásoknak megfelelő elhelyezése biztosított.

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

6. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett közművel begyűjtött háztartási szennyvizet rendszeresen, a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint gyűjteni, a közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatás ellenértékét kiegyenlíteni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és a jó környezetet ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.

(3) A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell megrendelnie a közszolgáltatótól.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőhely megközelíthetőségét biztosítani.

(5) Az ingatlantulajdonos a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel nem végeztetheti.

(6) Az ingatlantulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító eszköz mérőberendezése alapján köteles e rendelet szerinti díjat megfizetni.

A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

7. § (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.

(2) A közműpótló létesítménybe csak a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állapotát.

(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével, megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.

(4) A közszolgáltató a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az önkormányzat által kijelölt átadási helyen nem helyezhető el.

A közszolgáltatás díja

8. § (1)3 A képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D. §-ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. Az érvényes díjtételeket e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A közszolgáltató díjmegállapításra vonatkozó kérelmét a megelőző év november 30-ig jelezheti a képviselő-testület felé.

(3) A díjat a szolgáltatást igénybe vevőnek a közszolgáltató részére kell megfizetni.

Üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

9. § (1) A képviselő-testület üdülőingatlanokra vonatkozóan külön szabályozást nem állapít meg.

(2) Ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól beépítetlen ingatlana vonatkozásában. Mentesül továbbá a nem lakott ingatlana esetében, ahol szennyvíz nincs, vagy nem keletkezik, az ingatlan tulajdonosa azonban köteles legalább egy alkalommal ellenőrizni a saját szennyvízgyűjtő állapotát.

Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

10. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait (a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik vagy az igénybevétel kötelezettsége megszűnik.

(2) A közszolgáltató köteles a számára szolgáltatott személyes adatokat kizárólag a közszolgáltatás céljára felhasználni, és a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani.

(3) A közszolgáltató köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

11. § (1) A közszolgáltatási szerződés megköttetik:

a) a közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségének bizonyításával és a közszolgáltatás első igénybevételével vagy

b) a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásba foglalásával.

(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

a) a felek megnevezése

aa) magánszemély esetén a közszolgáltatást igénybe vevő azonosító adatai, (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem tulajdonosa az ingatlannak úgy, az ingatlantulajdonos megnevezése és azonosító adatai is),

ab) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 9. § (3) bekezdésében meghatározott azonosító adatai,

b) a szerződés tárgya,

c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, a szerződés időbeli hatálya,

d) a közszolgáltatás díja,

e) a közszolgáltatás díj megállapításának, számlázásának és megfizetésének módja,

f) a közszolgáltatás teljesítésének feltétele,

g) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.

(3) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost a változás bekövetkezte előtt 15 nappal írásban vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni.

(4) A képviselő-testület a kötelező közszolgáltatás ellátásának, valamint a szerződés végrehajtásának módját évente értékeli.

Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba, a rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szabadszentkirály Község Önkormányzatának a település folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2004. (IX. 27.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet4

A folyékony hulladékkezelés közszolgáltatási díja:5

1. Folyékony hulladék elszállításának díja: 3.000 Ft/m3 + ÁFA

1

A 3. § (1) bekezdése a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § (3) bekezdése a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Módosította: 8/2021. (XII. 20.) rendelet 1. §-a, hatályos: 2022. január 1. napjától A 8. § (1) bekezdése a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet címe a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.